De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1 Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands
Presentatie op de uitwisselingsvoormiddag instaptoetsen Woensdag 2 maart 2011

2 Inhoud presentatie Het grote kader De taaltoets
Implementatie: situatie , Implementatie: situatie Toekomstdromen: ?

3 Achtergrond: situatie tot 2007
Probleemstelling Belang van taal in de decretale basiscompetenties voor leerkrachten => 13 doelen in een dozijn (Nederlandse Taalunie 2006) Echter: toenemende klachten over taalvaardigheid van instromende studenten in de lerarenopleiding Veel studenten halen de eindtermen secundair onderwijs op het vlak van taalvaardigheid niet Gevolg: Nood aan grondige hervorming leerlijn taalvaardigheid in de lerarenopleiding Nood aan in kaart brengen van de beginsituatie met het oog op gerichte remediëring

4 Taalcompetenties vertaald (bis)
Vernieuwing dankzij projectwerking SoE Taalcompetenties vertaald ( ) Taalcompetenties vertaald bis ( ) Partners: KHLeuven, HUB, GroepT, KHMechelen, CVO Antwerpen Noord, TSM Mechelen Doelen van deze SoE-projecten Leerlijn uittekenen voor taalvaardigheid in de opleiding BASO Eerste opleidingsjaar: eigen taalvaardigheid Tweede opleidingsjaar: professionele taalcompetenties, taalontwikkelend lesgeven Ontwikkelen cursusmateriaal vakken Taal en Communicatieve vaardigheden Concretisering en operationalisering ‘dertien doelen’ Afstemming op doelgroep leerkrachten secundair onderwijs Ontwikkelen van kijkwijzers en checklists voor de hele opleiding BASO Instaptoets voor alle eerstejaarsstudenten secundair onderwijs =>

5 Instaptoets taal (KH Leuven)
Voor wie? Alle eerstejaarsstudenten van de Bachelor Secundair onderwijs Algemene Vakken / Voeding-Verzorging/Lichamelijke opvoeding 1ste weken academiejaar Doel De beginsituatie van de instromende studenten in kaart brengen Startpunt voor gerichtere remediëring Mondelinge taalvaardigheid Individuele beoordeling bij lector Evaluatiefiche met aandachtspunten Schriftelijke taalvaardigheid Digitale instaptoets ontwikkeld in Question Mark Perception

6 Instaptoets schriftelijke taalvaardigheid in QMP
Onderdelen: Spelling: aaneenschrijven, hoofdletters, werkwoordspelling, woordbeeld Woordniveau: collocaties, contaminatie, beheersing schooltaal, voegwoorden, voorzetsels, woordgeslacht Zinsniveau: samentrekking Waarom QMP? Onmiddellijke scores voor de student, lector kan overzicht voor alle studenten raadplegen Programma kiest ad random vragen uit databank. Elke student krijgt dus andere vragenreeks. Bij meerdere toetsingsmomenten ook nooit zelfde vragenreeks Werken in digitale omgeving motiverend voor studenten Lage verbeterlast voor de lector Mogelijkheid tot werken in beveiligde omgeving Mogelijkheid tot differentiatie: Sterke studenten: korte toets met één batterij vragen Zwakke studenten: tweede (langere) batterij vragen om gokken uit te sluiten Veel mogelijkheden tot interpretatie van de toetsresultaten Toetsvaliditeit, verschil klassen, ...

7 filmpje

8 De ‘service’ Vragen over de meer technische (ICT-) kant:

9 Implementatie , Instaptoets mondelinge taalvaardigheid: Evaluatiefiche met onmiddellijke feedback van de lector Alleen bij zeer ernstige problemen doorverwijzing naar een logopedist Instaptoets schriftelijke taalvaardigheid: Week 1: eerste instaptoets, norm: 75% 2 weken tijd voor zelfstandige remediëring m.b.v. remediëringpakketten op Toledo Week 3: tweede instaptoets, norm: 75% Remediëring / implementatie Monitoraten spelling: verplicht indien minder dan 75% bij tweede afname Portfolio als onderdeel van de evaluatie voor het vak: Zelfstandige remediëring schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Bewijsmateriaal verzamelen voor de 13 talige basiscompetenties

10 Evaluatie na twee jaar M.b.t. de instaptoets M.b.t. de implementatie
De digitale toets met invuloefeningen en meerkeuzevragen toetst slechts geïsoleerde deelvaardigheden Nood aan toetsing in relevante communicatieve contexten Rekening houdend met de noden van een student hoger onderwijs Rekening houdend met de eisen van het latere beroep Echte feedback op schrijfvaardigheid m.b.t. teksten krijgen de studenten pas bij hun opdrachten, dus op momenten dat er reeds evaluatie aan gekoppeld is M.b.t. de implementatie Te veel eisen aan de zelfremediëringsvaardigheid van de studenten

11 Implementatie: situatie 2010-2011
Instaptoetsen eerste weken academiejaar Behouden: mondelinge en schriftelijke instaptoetsen Nieuwe instaptoets: essay als reactie op een stelling Remediëring Behouden: monitoraten spelling + zelfstandig remediëring in portfolio Nieuw: taalcoach voor elke eerstejaarsstudent gedurende sem. 1 Taalcoach alle derdejaarsstudenten Nederlands (ong. 12 eerstejaarsstudenten per taalcoach) verbetert essays van zijn studenten + geeft feedback m.b.v. begeleidingsfiche biedt remediëringsoefeningen aan verbetert tweede opdracht schrijfvaardigheid wordt zelf geëvalueerd op zijn taalcoachtraject binnen verplicht OOD Nederlands: geven van correcte en relevante feedback uittekenen van zinvol remediëringstraject in kaart brengen van / reflecteren op succes- en faalervaringen bij de remediëring van ‘hun’ studenten

12 Evaluatie M.b.t. taalcoach M.b.t. taaltoetsen en implementatie ervan
Zinvol, verrijking voor zowel eerste- als derdejaarsstudenten Nood aan meer input voor derdejaars, o.a. respectvolle communicatie feedback M.b.t. taaltoetsen en implementatie ervan Luik leesvaardigheid ontbreekt Blijvend pijnpunt: consequenties/gewicht instaptoetsen te beperkt: Studenten die goed scoren op de instaptoetsen zijn toch niet vrijgesteld van de vakken Taal en Communicatieve Vaardigheden Remediëring buiten de reguliere lestijd (zelfstandig, monitoraten, taalcoachbegeleiding) binnen de lestijd zowel taalsterke als taalzwakke studenten in één klas, weinig ruimte voor differentiatie, voor gericht inspelen op resultaten instaptoetsen

13 Toekomstplannen (- dromen) vanaf 2011-2012
Uitbreiden toetsonderdelen Toevoegen van onderdeel leesvaardigheid (m.i.v. studievaardigheden): Hoofd- en bijzaken, structuren onderscheiden Inzicht in typische (schoolse) vraag- en antwoordstructuren Kunnen inzetten van relevante woordenschatstrategieën Verfijnen toetsvragen op woord- en zinsniveau Verbeteren van onvolledige zinnen, te lange samengestelde zinnen, fout gebruikte verwijswoorden, … Behoud van huidige schriftelijke instaptoets spelling Portfolio: verhuist naar tweede opleidingsjaar, niet langer remediëring, enkel bewijsmateriaal professionele taalcompetenties Verhogen gewicht instaptoets OOD Taal indelen in modules spelling, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid Op basis van instaptoetsen vrijstellingen verlenen voor betreffende modules Betere praktische organisatie Halve dag per klas tijdens de onthaaldagen

14 Struikelblokken Eisen aan de validiteit en betrouwbaarheid instaptoetsen zeer hoog => systeem met twee batterijen vragen wellicht niet meer gebruiken? => zeer veel vragen nodig in de vragenbank om te vermijden dat studenten 2 keer dezelfde vraag krijgen Niet haalbaar voor mondelinge taalvaardigheid => evt. op vrijwillige basis? Eerste jaar volledig gereduceerd tot remediëring, professionele taalcompetenties pas in tweede opleidingsjaar Praktische bekommernissen: late instromers, afstemming op OER, …


Download ppt "Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google