De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Denk maar aan luchthaven van Zaventem  Problematiek in Antwerpse, Gentse haven en Genk Zuid  Weg – en spoorweglawaai  Mondigheid en ook onverdraagzaamheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Denk maar aan luchthaven van Zaventem  Problematiek in Antwerpse, Gentse haven en Genk Zuid  Weg – en spoorweglawaai  Mondigheid en ook onverdraagzaamheid."— Transcript van de presentatie:

1

2

3  Denk maar aan luchthaven van Zaventem  Problematiek in Antwerpse, Gentse haven en Genk Zuid  Weg – en spoorweglawaai  Mondigheid en ook onverdraagzaamheid van bevolking soms ook overdreven (denk maar aan speeltuinen en openlucht zwembad)  Burenlawaai  Fuiven, discotheken en muziekconcerten

4 Geluidshinder is – in tegenstelling tot de meeste andere milieubedreigingen – een probleem dat de bevolking rechtstreeks en waarneembaar treft. Deze problematiek scoort dan ook zeer hoog in de lijst der klachten. Maar liefst 30 % van de bevolking klaagt over geluidsoverlast, veroorzaakt door het verkeer of de industrie. Ondanks de schrijnende situatie zijn er tot nog toe nog maar weinig inspanningen geleverd om de geluidsproblematiek aan te pakken.

5  Welke normen zijn van toepassing ?  Waar moet gecontroleerd worden en wie is bevoegd ?  Inplanting van nieuwe fuifzalen ? Hoe isoleren ?  Hoe omgaan met andere soort muziek zoals meer laag frequent (20 Hz tot 125 Hz), betere en sterkere muziekversterking  Andere beoordeling voor openlucht popconcerten dan voor fuifzalen of cafés  Er is in de zomer altijd wel ergens een muziekactiviteit  Invloed van de windrichting en meteo-condities  Duur van het evenement – heel de nacht door ?  Geluidsoverlast van de bezoekers van en naar het evenement  Evenwicht tussen geluid op de dansvloer en naar de omgeving

6

7  Wat is geluid, geluidsdrukniveau, A- weging, C-weging…  Geluid in openlucht  Relevante wetgeving rond muziekgeluid (KB, Vlarem II,…)  Aandachtspunten voor café’s, nieuwe fuifzalen inzake geluidsisolatie

8  Geluidsgolf  Drukvariaties in atmosferische druk ( 20 microPa en 20 Pa)  De geluidsdruk p van een zuivere toon  p = A sin (2  ft)  Frequentie f – Geluidsspectrum- 20 Hz tot 20000 Hz  Opsplitsen van frequentiegebied in octaaf- en tertsbanden  Snelheid van geluid in lucht : 343 m/s

9  Stabiel geluid : niveaufluctuaties < 5 dB(A)  Fluctuerend geluid : grote en onvoorspelbare niveaufluctuaties  Intermitterend geluid : Periodisch geluid dt stabiel blijft tijdens een cyclus  Impulsgeluid : onregelmatig optredende plotselinge niveauverhogingen van korte duur

10  Stabiel geluid  Intermiterend geluid  Fluctuerend geluid  Impulsachtig geluid

11  Geluidsdruk: p – eenheid: Pa  Hoorbare drukvariaties: van 20 µPa tot 100 Pa  Logaritmische schaal: de Decibel (dB)  L p = 20 log ( p / p 0 )(dB)  p = waargenomen geluidsdruk p 0 = referentiedruk (20 µPa)  p = 20 µPa  L p = 0 dB p = 100 Pa  L p = 130 dB

12

13  L p = 10 log ( 10 Lp1/10 + 10 Lp2/10 + … + 10 Lpn/10 )  Bijv : 60 dB + 60 dB = 63 dB

14 L1 = 82 dB(A) L2 = 85 dB(A) L1 + L2 = 10 * LOG (10 8,2 + 10 8,5 ) = 86,7 dB(A)

15 L1 = 60 dB(A) L2 = 45 dB(A) L1 + L2 = 10 * LOG (10 6 + 10 4,5 ) = 60 dB(A)

16  Het oor reageert niet even sterk op geluiden met gelijke akoestische intensiteit (oor als filter)  Frequentie-inhoud van geluid  Tijdens het meten wordt een electronische filter gebruikt die gevoeligheid van het menselijk oor weergeeft  wegingsfilter  A-weging, B-weging, C-weging  dB(A), dB(B), dB(C)

17

18

19  Puntbron  D geo = 10 log 4  r² = 20 log r + 11  Het geluidsdrukniveau neemt af met 6 dB  per afstandsverdubbeling

20

21

22

23  Bestrijding van geluidshinder in het kader van de wet van 18 juli 1973  Geluidshinder op gemeentelijk niveau (Politiereglementen)  KB van 1977 voor muzieklawaai  VLAREM (Voor ingedeelde inrichtingen)

24  Hoofdstuk 4.5. Beheersing van geluidshinder  Bijlage 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht  Bijlage 4.5.5. Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel,..geluid in open lucht  Bijlage 4.5.6 Beslissingschema’s  Aanvulling VLAREM met omzetting Europese Richtlijn omgevingslawaai

25  Beschrijving van de bestaande akoestische situatie op basis van immissiemetingen op enkele representatieve meetplaatsen aan een woning binnen de 200m van de perceelsgrens of op 200 m indien er geen woning is  Bepaling van het specifiek geluid van de hinderlijke inrichting

26

27  Ligging van de feestzaal volgens gewestplan  Ligging van de nabijgelegen woningen  Uitbatingssperiode (dag,avond en nacht)

28

29 Milieukwaliteitsnormen (MKN) en Richtwaarden in dB(A) voor geluid in open lucht CategorieOverdag (7u tot 19u) ’s Avonds (19u tot 22u) ’s Nachts (22u tot 7u) 1.Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 403530 2.Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzieningen 5045 3.Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500m van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning 504540 4.Woongebieden 454035 5.Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens ontginning 6055 5.bis Agrarische gebieden 454035 6.Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 504540 7.Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld 454035 8.Bufferzones 5550 9.Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning 555045 Opmerking : Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel, dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing

30

31

32

33  Ligging van de feestzaal en immissiepunten volgens het gewestplan om grenswaarde te bepalen ter hoogte van de woningen  Eventueel het huidig omgevingsgeluid bepalen  Het bouwplan beoordelen – nakijken of de voorgestelde maatregelen/bouwmaterialen haalbaar zijn. Dit gebeurt best door een akoestisch adviseur  Volledig akoestisch onderzoek 10 dagen voordat de zaal/dancing opengaat

34

35  Tijdens de nacht wordt de milieukwaliteitsnorm nog goed gerespecteerd (MKN = 35 dB(A) voor nacht in woongebied). Het omgevingsgeluid daalt er tot 33 dB(A).  Grenswaarde bedraagt bijgevolg 30 dB(A)  Men wenst er jeugdfuiven te laten doorgaan. Vermits er momenteel nog geen limiet binnen is opgelegd kunnen niveaus tot 105 dB(A) zeker voorkomen.  Dus een gehele reductie van meer dan 60 dB(A) is nodig

36

37

38

39

40

41

42

43  Nergens in de wetgeving komt de C-weging voor terwijl toch de bassen als belangrijkste hinderbron voorkomen  Voor een goed geïsoleerde café is 90 dB(A) soms veel te weinig..bijvoorbeeld bij live optredens… het opheffen van deze 90 dB(A) zou een oplossing kunnen zijn, onder bepaalde voorwaarden.  Voor bestaande cafés maar zeker voor nieuwe cafés is een zeer goede geluidsisolatie nodig wanneer we te maken hebben met bewoonbare vertrekken

44  Er wordt momenteel nog veel te weinig preventief nagedacht over geluidsisolatie bij nieuwe cafés, feestzalen. Achteraf is het zeer moeilijk om nog maatregelen te nemen en is men genoodzaakt om te werken met begrenzers, limiters,…  Kortom, de wetgeving voor muzieklawaai is aan een dringende hervorming toe zowel qua gehoorschade als hinder naar de omgeving. Eind vorig jaar werd een werkgroep opgericht om hierover na te denken en een concrete aanpassing door te voeren. Wordt vervolgd

45  Uiteraard is de gevelisolatie en dakisolatie zeer belangrijk – opbouw van dubbel wand kan noodzakelijk zijn  Maar zeker zo essentieel zijn de mogelijke lekpunten zoals beglazing, openstaande deuren, ventilatie-roosters en zeker ook nooddeuren

46

47

48

49  Indien men zeer lage geluidsimmissies moet krijgen is een doos in een doos essentieel. Rondom een fuifzaal kunnen eventueel de technische ruimtes, vergaderzalen, sanitaire blokken gerealiseerd worden zodat de gevels en het dak niet rechtstreeks emitteert naar omgeving  Voor beglazing kan veiligheidsglas gebruikt worden of eventueel een voorzetraam hierdoor wordt een luchtspouw gerealiseerd wat een goede geluidsisolator is  Een goed ventilatiesysteem in combinatie met een inkomsas zijn noodzakelijk

50  Voor bestaande cafés of feestzalen kunnen voorzetwanden dikwijls een oplossing bieden

51

52  Uiteraard is een brongerichte aanpak (limiet op geluidsniveau, verdeling van de luidsprekers,..) het belangrijkste in combinatie met de ligging van het evenement/feestzaal ten opzichte van de kwetsbare (woon)gebieden om de hinder maximaal te beperken  Er dringt zich een aanpassing van de huidige wetgeving op enerzijds om de gehoorbeschadiging aan te pakken en anderzijds om meer éénduidigheid te krijgen. Hiervoor is een werkgroep opgericht

53  Voor nieuwe feestzalen/cafés is vooraf een screening van de bouwplannen zeker een must en ook kostenbesparend omdat achteraf de akoestische problemen niet altijd oplosbaar zijn  Voor popconcerten, evenementen,..zijn duidelijk afspraken rond limieten nodig en is het nodig om door continue monitoring bijsturing mogelijk te maken.

54


Download ppt " Denk maar aan luchthaven van Zaventem  Problematiek in Antwerpse, Gentse haven en Genk Zuid  Weg – en spoorweglawaai  Mondigheid en ook onverdraagzaamheid."

Verwante presentaties


Ads door Google