De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledencontact & Betrokkenheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledencontact & Betrokkenheid"— Transcript van de presentatie:

1 Ledencontact & Betrokkenheid
Jaarverslag 2013 10 nieuwsbrieven Ondersteuning & advies aan leden via telefoon en mail Symposium ‘Lage rugklachten’ Ledencontact & Betrokkenheid Cursussen Valpreventie Heup- en liesklachten Hartfalen Vakinhoud Website Lezingen Spiegelneuronen Het Brein Stabiliteit: het bekken Training bij oncologie Positionering Marktpositionering Beleidsavond ZV’s, reuma- patiënten & zorgbelang advertorials Dagblad van het Noorden en Friesch Dagblad   Stakeholders ROS-sen, Zorgbelangen, GGD’s, NDC/FD, Hanzehogeschool, VVAA, gemeenten, St. Gerrit, MKB-Noord, GHC, KZF, etc Vereniging Bestuur Marloes Meurs Brechtus Engelsma Hans Berends Robert Haan Aantal leden 1 januari 2013: 1446 1 januari 2014: 1393 3 RLV’s en AV’s Regiokantoor Heerenveen Karin Heyl Cornill Blauw Jeroen Broekhoff Katja Aberson Charlotte Hilbers Netwerken & Ketenzorg Keten DBC DM2 bij GHC Keten DBC COPD bij KZF Start Project Netwerken als vervolg op OFF/SFG Workshops voor diverse doelgroepen Starten & Stoppen Hamstringblessures Compensatiestrategieën

2 Jaarverslag 2013 – Verantwoording bestuur
RGF Het Noorden 2013 Voor 2013 koos het RGF bestuur voor “Fysiotherapie beter in beeld” als thema. Beter in beeld waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de positionering van de fysiotherapie in de regio. Niet alleen bij de zorgaanbieders, maar ook bij de consument. Ledencontact en betrokkenheid Het RGF communiceert met haar leden via mail, telefoon, website en digitale nieuwsbrieven. Dit betreft vooral informatieoverdracht van het RGF naar de leden. Vooral de persoonlijke ontmoetingen met leden bij bijeenkomsten of andere gelegenheden zijn van grote waarde voor het bestuur en geven input aan het regionale beleid. Positionering in de regio DFZ In 2013 was er volop interactie met DFZ. Naar aanleiding van gesprekken in 2012 met o.a. RGF Het Noorden en Zorgbelang, heeft DFZ een machtigingsprocedure ontwikkeld, die van kracht gaat bij patienten die meer dan 40 behandelingen nodig hebben. Medio mei wordt duidelijk dat deze procedure erg ingewikkeld en niet transparant is, daarnaast vergt de machtigingsprocedure veel tijd. Verontrustte leden geven aan dat veel aanvragen om onduidelijke redenen worden afgewezen. Aanvankelijk is het RGF bestuur op zoek naar de juiste opstelling naar verzekeraar en leden toe. Na de zomerperiode wordt duidelijk dat communicatie tussen DFZ en de fysiotherapeuten zich steeds meer verhard, er komen vele klachten binnen over de onheuse bejegening door DFZ. Een deel van de discussie speelt zich via de media af. Begin december vindt er een beleidsavond plaats met een afvaardiging van DFZ, het KNGF/RGF, Zorgbelang en de leden. Daarin worden een aantal toezeggingen gedaan door DFZ, vlak voor de kerstdagen worden eerder gemaakte afspraken niet nagekomen, reden voor het RGF bestuur om via de media de consument te waarschuwen voor de uitwerking van de AV optimaal polis. Netwerken / DBC’s In 2013 vinden gesprekken plaats rondom de huisartsengroepen in Groningen en Friesland. Zowel procedureel als inhoudelijk blijken de diverse partijen de ketendbc’s en het organiseren daarvan ingewikkeld te vinden en wordt er maar langzaam voortgang geboekt. Het RGF bestuur ondersteund door een aantal betrokken leden, realiseert zich terdege dat gezien de aard van de beleidsregels het in gesprek blijven belangrijk is. In Friesland wordt in het laatste kwartaal duidelijk dat de ketendbc COPD, door Ketenzorg Friesland in de startblokken staat om uitgerold te gaan worden.

3 PR / advertorials In het kader van PR werkt het RGF al langer samen met NDC en Friesch Dagblad. Via coads komt De Fysiotherapeut regelmatig paginagroot in het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. Zonder de medewerking van collega’s die gezamenlijk bijdragen aan deze pagina’s, was dit niet mogelijk geweest. Het RGF dankt deze collega’s!. Stakeholders In de tweede helft van 2013 hebben we de stakeholders van het RGF op de hoogte gebracht van het proces van modernisering waarin het KNGF zich bevindt. Afspraken over continuïteit in 2014 worden gemaakt. In 2013 wordt duidelijk dat de master chronische ziekten van de Hanze Hogeschool Groningen door te weinig aanmeldingen financieel niet langer kan voortbestaan. Vakinhoudelijk In november werd officieel bekend dat scholing over zou worden genomen door het landelijk kantoor. Onder de leden in de regio ontstond er onrust of dit wel ten goed zou komen voor het scholingsaanbod in het Noorden. Het is een feit dat we de afgelopen jaren met trots goed bezochte en beoordeelde scholingen in de regio hebben kunnen organiseren. Ook dit jaar waarin in de cursussen hartfalen, heup en lies klachten en valpreventie goed zijn bezocht. Daarnaast hebben we in samenwerking met RGF Groot IJsselland de cursus hamstring, tijdig starten met stoppen en compensatiestrategieën georganiseerd. Op 10 juni hadden zo’n 50 belangstellenden zich verzameld in het Hampshire Hotel te Groningen voor de vakinhoudelijke avond"Nieuwe inzichten in de behandeling van patiënten met locomotore klachten". Spreker van deze avond was dr. Onno Meijer. En op 26 september hield Theo Mulder een boeiend lezing over spiegelneuronen. Het symposium stond in 2013 geheel in het kader van de schouderproblematiek. Na een uitgebreide inspirerende inleiding door Jacco Eltingh volgden er vanuit verschillende invalshoeken inhoudelijk workshops, maar ook werden ervaringen gedeeld over bestaande schoudernetwerken.

4 Vereniging en verenigingsdemocratie
Doordat de veranderingen in het zorglandschap elkaar in hoog tempo opvolgen, wil het KNGF de huidige verenigingsstructuur vereenvoudigen. In een analyse uitgevoerd door een externe partij wordt vooral de gelaagdheid van de democratie benoemd als een vertragende factor, via de RLV’s wordt er in de ALV gestemd. De kantoororganisatie moet platter en eenvoudiger, deze twee processen lopen naast elkaar in In de eerste 6 maanden worden leden gevraagd input te geven, hierdoor ontstaat een ruwe schets. Na de zomerperiode wordt deze ruwe schets omgezet in een definitievere structuur, met daarbij aangepaste statuten. Deze zijn nodig om de nieuwe voorgestelde structuur te ondersteunen. Landelijk komen er tal van betrokken leden in beweging, waarbij men uiterst kritisch is over de landelijke ledenraad en het gegeven dat de “ noodrem” op papier niet realistisch lijkt te zijn. Daarnaast geven veel leden aan dat de modernisering op dat moment niet hun grootste zorg is, gezien de dynamiek met en de opstelling van de zorgverzekeraars. Op een bewogen extra RLV in november wordt massaal tegen deze statutenwijziging gestemd door de leden van RGF Het Noorden. Landelijk laten alle RLV ’s hetzelfde beeld zien, waarop de statuten wijziging op de ALV van december af worden gestemd. Financieel Het financieel resultaat over 2013 is ca euro positiever uitgevallen dan was begroot. De grote opkomst bij de lezingen en de samenwerking met RGF Groot IJselland bij het aanbod aan workshops, symposium en regionale scholing is dit jaar wederom succesvol gebleken. de baten waren minder dan begroot, omdat er lokaal minder scholing is georganiseerd en meer vanuit het NPI. dit heeft ook geresulteerd in minder lasten. Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot op activiteiten 2e 3e lijn, vanwege extra producten door het KNGF. Voor 2014 is de 2e 3e lijn opnieuw een speerpunt. Er hebben twee in plaats van drie regionale ledenvergaderingen plaatsgevonden.

5 Bestuur RGF Het Noorden
Marloes Meurs Volg Marloes op twitter Voorzitter Stakeholders PR Functionele bekostiging Elann Brechtus Engelsma Volg Brechtus op twitter Secretaris / Penningmeester ICT (Fysio-EPD) Stichting Gerrit Studenten/alumni ROS Friesland 2e en 3e lijn Hans Berends Bestuurslid Marktpositionering Netwerken Ketenzorg Robert Haan Volg Robert op twitter Bestuurslid Communicatie Website Scholing & lezingen Symposium Reumanetwerk, COPD KNGF Regiokantoor Noord-Nederland Dalhuysenstraat 36 8448 EW Heerenveen Tel Mail Website /


Download ppt "Ledencontact & Betrokkenheid"

Verwante presentaties


Ads door Google