De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede afspraken maken goede vrienden Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 4 maart 2014 Intro.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede afspraken maken goede vrienden Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 4 maart 2014 Intro."— Transcript van de presentatie:

1 Goede afspraken maken goede vrienden Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 4 maart 2014 Intro

2  Aanleiding en doel  Relatie vrijwilliger - beroepskracht  Plichtsbewust handelen Fundamentele beginselen Waarden Erecode  Ondersteuning Inhoud

3

4 Aanleiding  Vaststellingen tijdens interne audits  Klachten over ‘gebrekkige’ samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers en v.v. Doel  Duidelijkheid scheppen over hoe een vrijwilliger of personeelslid correct handelt.  Voor personeelsleden zijn er daarenboven arbeidscontract en arbeidsreglement. Aanleiding en doel

5 Inhoud

6  Correcte positionering van de relatie: beroepskrachten zijn ondersteunend, niet ondergeschikt  Duidelijke aansturing: beroepskrachten door beroepskrachten, vrijwilligers door vrijwilligers (behoudens enkele uitzonderingen)  ‘Incidenten’ worden gemeld aan resp. hiërarchie die oplost, indien nodig indienen klacht (zie verder)  Consequent optreden tegen inbreuken, indien nodig tot en met sanctioneren  Werken aan profiel en competenties, vooral voor de leidinggevende vrijwilligers  Coördinator vrijwilligersbeleid Kader Voettekst

7 Inhoud

8  Wie zich plichtsbewust engageert, loopt geen persoonlijk risico Basisregel

9  Plichtsbewust handelen = handelen als goede huisvader = handelen in overeenstemming met gedragsregels die Rode Kruis-Vlaanderen voorschrijft  Algemene gedragsregels: − Fundamentele beginselen Rode Kruis − Waarden Rode Kruis-Vlaanderen  Bijzondere gedragsregels: − Erecode Rode Kruis-Vlaanderen − Handvest Rode Kruis-Vlaanderen − Vademecums, richtlijnen en reglementen Wat betekent plichtsbewust?

10  Menselijkheid  Onpartijdigheid  Neutraliteit  Onafhankelijkheid  Vrijwillige inzet  Eenheid  Universaliteit Algemene gedragsregels Fundamentele beginselen

11  Integriteit  Teamwerk  Deskundigheid  Efficiëntie  Discretie  Transparantie  Deugdelijk bestuur Waarden Rode Kruis-Vlaanderen

12  Wij zijn open, duidelijk, eerlijk en constructief  Wij zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen  We zijn loyaal tegenover collega’s  We zijn loyaal tegenover de organisatie  We vermijden elke schijn van belangenvermenging  We misbruiken onze positie niet voor persoonlijke voordelen  We respecteren de vertrouwelijkheid van informatie  We zijn aanspreekbaar op ons gedrag Waarde 1: Integriteit Wij ondernemen nooit iets dat onze organisatie als geheel zou kunnen schaden.

13  We creëren een constructieve sfeer en zijn collegiaal  We helpen mekaar onze sterktes te gebruiken  We behandelen mekaar hoffelijk en met respect  We communiceren open met elkaar  We vermijden roddel en achterklap  We beseffen de belangrijke invloed van onze persoonlijke houding op het functioneren van anderen Waarde 2: Teamwerk We zijn één team dat samen voor één doel strijdt.

14  Voor elke opdracht zetten we de gepaste vaardigheden in  We zetten in op continue vorming Waarde 3: Deskundigheid Onze acties worden uitgevoerd door bekwame medewerkers en vrijwilligers.

15 Waarde 4: Efficiëntie We kunnen het ons niet permitteren om niet efficiënt om te gaan met onze middelen.  We streven een ideaal na, een wereld waarin iedereen het goed heeft. Idealisme moet echter ook duurzaam zijn.  Het geld dat de gemeenschap ons schenkt zetten we zoveel mogelijk om in activiteiten!

16  We respecteren het beroepsgeheim en ieders privacy  We zijn discreet over toekomstige beslissingen en wachten tot deze officieel bekend gemaakt zijn  We zijn terughoudend in het gebruik van cc en bcc bij onze e-mails  We spreken niet over vertrouwelijke zaken in het bijzijn van derden  Persoonlijke zaken bespreken we uitsluitend onder vier ogen met de betrokkene Waarde 5: Discretie We springen voorzichtig om met informatie.

17 Algemene gedragsregels / Waarden / Waarde 5

18  We nemen onze beslissingen op een objectieve en doorzichtige manier.  We verschaffen duidelijke informatie over onze werking en over onze financiële middelen, zowel intern als ook naar het publiek toe.  Wij informeren intern over de besluitvormings-processen met tijdig beschikbare, toegankelijke en noodzakelijke informatie aan de belanghebbenden. Waarde 6: Transparantie

19  Getrapte democratie en besluitvorming  Duidelijke taak- en bevoegdheidsverdeling  Anticumulatieregel  Gelaagde structuur voor interne controle en besluitvorming Waarde 7: Deugdelijk bestuur

20  Regel 1: Erecode voor vrijwilligers  Regel 2: Statuten, Handvest en Nationaal Huishoudelijk reglement  Regel 3: Vademecums, richtlijnen en reglementen Bijzondere gedragsregels

21  Aangepast aan de wet- en regelgeving  Getekend document: engagement  Duidelijke en afdwingbare regels: Een vrijwilliger − handelt belangeloos en verantwoordelijk; − houdt zich aan de afspraken over aanwezigheid en taken; − doet niets wat een slachtoffer zelf niet wil; − handelt als een goede huisvader of –moeder; − krijgt informatie, ondersteuning en waardering; − is verzekerd tijdens zijn/haar werk; − krijgt gemaakte kosten volgens een vaste procedure terugbetaald; − mag in onderling overleg zijn engagement altijd stoppen. Erecode

22 Inhoud

23  Leidraad voor integer handelen  Feedback en waarderingsgesprekken  Autorisatietabel  Zelfevaluatie en interne controle  Interne audit  Procedure voor het beheren en capteren van ‘operationele klachten’  Procedure voor klachten over grensoverschrijdend gedrag  Sanctieprocedure Ondersteuning

24  Ben ik er zeker van dat dit niet tegen de wet is?  Ben ik eerlijk en fair ten opzichte van iedereen?  Wat zouden mijn vrienden en familie hiervan zeggen? En hoe komt dit gedrag over op een buitenstaander?  Breng ik het Rode Kruis schade toe, als anderen te weten komen wat ik doe?  Breng ik niemands gezondheid, veiligheid of reputatie in gevaar? De leidraad voor integer handelen

25  Directe feedback (na gebeurtenissen)  Waarderingsgesprek: focus op waardering voor de inzet en de geleverde prestaties  Opvolgingsgesprek: afspraken maken over hoe ernstige tekortkomingen worden aangepakt  Vorming voorzien voor het performant voeren van deze gesprekken  Voor personeelsleden: evaluatiegesprekken Feedback en waarderingsgesprekken Vrijwilligers hebben recht op feedback:

26

27 = overzicht wie welke beslissingen mag nemen in overeenstemming met zijn/haar functie Autorisatietabel

28  Iedere hiërarchische entiteit is verantwoordelijk voor interne controle binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied  Voor de 250 Vlaamse afdelingen is een lijst opgesteld met controlepunten voor ‘zelfevaluatie’. Zelfevaluatie en interne controle

29  Doel = pijnpunten blootleggen en actie ondernemen waardoor de werking wordt verbeterd.  Inkijk op professionele wijze door ‘onafhankelijke derde’  Auditprocedure − Auditcomité − Controle op basis van criteria − Verslag aan de Raad van Bestuur Humanitaire Diensten − Feedback van auditresultaten naar afdeling Interne audit

30  Procedure voor het capteren en beheren van operationele klachten Klachtenbus

31 • Wanneer je als vrijwilliger of als personeelslid een vraag hebt of een probleem wenst te signaleren in het kader van je activiteiten bij RKV, dan richt je je naar je verantwoordelijke. Deze besteedt daar de nodige zorg en aandacht aan om een antwoord/oplossing te formuleren. • Ook problemen in de samenwerking tussen personeelsleden en vrijwilligers (en vice-versa) volgen deze weg. • Pas als dit, na het nodige aandringen, niet gebeurt kun je een klacht formuleren. Belangrijk uitgangspunt

32 • Een klacht ontstaat wanneer ik op een gemotiveerde wijze mijn ongenoegen uit over het feit dat een vraag die ik stelde of een probleem dat ik signaleerde aan mijn verantwoordelijke volgens mij door hem niet ernstig werd opgenomen of opgevolgd. Definitie van een klacht

33 • Capteert de klacht. • Onderzoekt de ontvankelijkheid. • Neemt kontakt met de betrokken hiërarchie en de onmiddellijk hogere en dringt aan op oplossing. • Volgt op. • Legt, indien de oplossing uitblijft, de klacht voor aan een nog hogere hiërarchie, indien nodig tot op niveau van het betrokken DC of de betrokken RVB. Voor samenwerkingsproblemen tussen vrijwilligers en personeelsleden, idem, met desnoods voorlegging aan betrokken DC met als laatste stap betrokken RVB. • Geeft stapsgewijze feedback aan de klager, tot en met over de oplossing. • Brengt om de 6 maand verslag uit bij de RVB HD over de klachten en hun oplossingen Rol van de Klachtenbus

34  Wordt aangesteld door RVB HD op voorstel van de voorzitter van het Auditcomité.  Voorzitter Auditcomité “coördineert” de activiteiten van de klachteninstantie en rapporteert over de werking aan de beleidsorganen. VOORZITTER AUDITCOMITE KLACHTENINSTANTIE Plaats in de organisatie

35  Werknemers • welzijnswetgeving (4/8/96 en KB 17/5/07) • welzijn - RKV is eindverantwoordelijke  Vrijwilligers • basiswet op de vrijwilligers stelt dat arbeidswetgeving niet van toepassing is op vrijwilligerswerk • fair en opportuun om de vrijwilligers dezelfde bescherming te laten genieten als de personeelsleden • GOG is ook in strijd met het Handvest van Rode Kruis- Vlaanderen en dus ontoelaatbaar  Beslissing: de voor personeelsleden bestaande procedure GOG wordt uitgebreid voor alle vrijwilligers met een externe preventieadviseur (IDW). Grensoverschrijdend gedrag (GOG)

36  Niet te tolereren inbreuken moeten gesanctioneerd worden  Van mondelinge vermaning tot definitieve uitsluiting  Uitgeschreven ‘sanctieverloop’ met uitgebreid horen van de betrokken vrijwilliger  Mogelijkheid van beroep voor schorsing en uitsluiting  Termijnen: − Maximum 1 maand − Maximum 1 week voor ‘zwaarwichtige’ feiten  Mogelijkheid van eerherstel na 5 jaar Sanctieprocedure voor vrijwilligers


Download ppt "Goede afspraken maken goede vrienden Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 4 maart 2014 Intro."

Verwante presentaties


Ads door Google