De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internetconsultatie Jeugdwet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internetconsultatie Jeugdwet"— Transcript van de presentatie:

1 Internetconsultatie Jeugdwet
Informatie en uitwisseling NIP Bureau en leden NIP 24, 26 en 28 September 2012

2 Programma Welkom Doel bijeenkomst - informatie en gezamenlijke analyse van het wetsvoorstel - verzamelen input voor NIP reactie - afspraken vervolgactiviteiten Doel wet & historische achtergrond Algemene toelichting op de Jeugdwet & Toespitsen op deelterreinen Maandag CJG, revalidatie, aansluiting op passend onderwijs, lvg Woensdag jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg en de certificering Vrijdag Jeugd-ggz Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

3 Doel bijeenkomst Voor 18 oktober 2012 wil NIP reageren op Concepttekst!! Besluitvorming over enkele onderwerpen nog niet afgerond: - inbedding van de jeugdbescherming, - de overheveling van psychofarmaca, - de wijze van inbedding van de jeugd-ggz, - de vormgeving van een geïntegreerd meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Na internetconsultatie aanpassingen van de tekst / Raad van State Tweede Kamer en Eerste kamer/ In werking treden 1 januari 2015 afspraken vervolgactiviteiten Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

4 Vragen voor het NIP tav conceptwetstekst
Worden beoogde doelen bereikt met deze wet? Voldoende waarborgen voor kwalitatief goede zorg Onjuistheden? Omissies? Hebben we alternatieven? Wat zijn de gevolgen voor (individuele) aanbieders van psychologische zorg Welke vervolgstappen door NIP / leden? Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

5 Naast wetgeving veel activiteiten gericht op de invoering
Landelijk o.a. Klankbordgroepen ( 40 partijen waaronder NIP) Expertmeetings G32 NIP, AJN, NVMW, V&VN, NVO, BMJ presenteren advies inschakelen zorg vanuit CJG aan VWS, VNG, G32 NIP in gesprek met Tweede Kamer NIP voert gesprekken met VNG NIP organiseert met veldpartijen bijeenkomst jeugd-ggz Kennisateliers jeugd-ggz voor transitiemanagers gemeenten VNG- jeugdfestival etc etc Veel pilots in gemeenten website VNG Website NJI stelselwijziging voor de jeugd Nieuw: Website (VWS,V&J,VNG) Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

6 Voorbereiden op nieuwe situatie
Lokaal /regionaal Zie website VNG Zorg dat je op de hoogte bent Leg contacten binnen de gemeente! Laat NIP weten wat je nodig hebt voor de lokale lobby! Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

7 Samenhang met andere stelselherzieningen
Wet passend onderwijs Wet werken naar vermogen (controversieel) Bestuurlijk Akkoord GGZ Overheveling begeleiding AWBZ naar WMO (controversieel) Wetsvoorstel professionalisering Jeugdzorg Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

8 De nieuwe jeugdwet - wat vooraf ging
Wet op de jeugdzorg Dec Commissie Linschoten: Verkeerd verbonden, naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen Nov Evaluatie wet op de jeugdzorg door BMC p. 168 April 2010 Rouvoet nota perspectief Mei Parlementaire werkgroep rapport Jeugdzorg dichterbij Sept Regeerakkoord Rutte: Alle taken op het gebied van jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten April 2011 Bestuursakkoord Rijk-VNG-IPO Sept Eerste Beleidsbrief kabinet - reactie NIP Nov Beleidsbrief Geen kind buiten spel - reactie NIP April Voortgangsbrief Geen kind buiten spel - reactie NIP Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

9 2012 Analyse en beelden Analyse regering : Tekortkomingen huidig stelsel - te grote druk op gespecialiseerde zorg - tekortschietende samenwerking - afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd - kostenopdrijvend effect als gevolg daarvan NB de stelselwijziging gaat gepaard met bezuiniging 300 miljoen en invoering eigen bijdrage 70 miljoen opbrengst (p. 52 MvT) Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

10 Nieuwe Jeugdwet Antwoord regering op geconstateerde gebreken/beelden
Alle* zorg voor de jeugd onder regie van gemeenten Integrale jeugdhulp door ontschotting van budgetten Rijk systeemverantwoordelijk Cultuuromslag demedicaliseren, ontzorgen , normaliseren Versterken civil society, Eigen kracht Afschaffen strak omschreven indicatiestelling Veel ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid professional (Kwaliteitseisen - professionalisering) Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

11 Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

12 Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

13 * Gemeenten: zorg voor jeugd
Jeugdgezondheidszorg - Wet publieke gezondheid (Wpg) Preventieve opvoedondersteuning (artikel 1, onder g, onder 2°, Wmo) gaat over naar Jeugdwet. Andere taken op terrein WMO (geen leeftijdsbepaling) p. 61 MvT de geïndiceerde jeugdzorg op basis van de Wjz = intensieve ambulante hulpverlening, intensieve, gespecialiseerde pedagogische thuishulp bij met name multiprobleemgezinnen, de daghulp (semiresidentiële zorg), de dag- en nachthulp (residentiële zorg) en de pleegzorg, de AWBZ (jeugd-ggz en jeugd-lvb), de Zvw (jeugd-ggz), de gesloten jeugdzorg, de forensische zorg alsmede de zorg die in het gedwongen kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdwet Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

14 Wettelijk kader blijft
Verdrag voor de rechten van het Kind Verdrag inzake rechten van personen met een handicap Europees verdrag rechten voor de Mens Wet BIG / Wet bescherming persoonsgegevens/ Wet Bopz etc Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

15 Argument gemeenten – integraal beleid
Artikel 2.1. derde lid Jeugdwet 3. Het college voert, met het oog op de in het eerste lid genoemde taak, een samenhangend beleid ten aanzien van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en jeugdgezondheidszorg en zorgt voor de afstemming van en effectieve samenwerking bij de uitvoering van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdgezondheidszorg met de domeinen onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en politie en justitie. Recente reactie VNG: 'Concept-Jeugdwet koude douche' & De decentralisaties in het sociale domein ontkokerd doorzetten. Nadere uitwerking: 12 oktober 2012 Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

16 Niet verantwoordelijkheid gemeenten- art 1.2
Somatische zorg voor kinderen (Zorgverzekeringswet) eerstelijns psychische zorg die huisartsen zelf plegen te geven AWBZ vergoede zorg Psychopharmaca (besluitvorming nog niet rond) Extramurale psychopharmaca – Zorgverzekeringswet Intramurale psychopharmaca - rekening gemeenten (all in dagprijs) indien naar het oordeel van het college een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling Zorg voor minderjarigen met een matige tot diepe verstandelijke beperking: een beperking waarbij er sprake is van: a. een cognitieve en intellectuele score op een algemene intelligentietest van beneden gemiddeld, te weten een IQ van 50 of lager; b. er blijvende beperkingen zijn op het gebied van de sociale redzaamheid, en c. het onder a en b genoemde voor het achttiende levensjaar is ontstaan Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

17 Verantwoordelijkheid voor gemeenten
Artikel 2.1 Het college is verantwoordelijk voor jeugdhulp, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen die hun woonplaats hebben binnen zijn gemeente als bedoeld in artikel 12 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Indien nodig met het oog op de uitvoering van deze verantwoordelijkheid, treft het college voorzieningen op het gebied van jeugdhulp opdat de jeugdige gezond en veilig kan opgroeien, kan groeien naar zelfstandigheid en kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, rekening houdend met zijn ontwikkelingsniveau Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

18 jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het voorkomen, verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen, psychosociale problemen of gedragsproblemen van de jeugdige, of opvoedingsproblemen, waaronder ondersteuning, hulp en zorg die verleend wordt in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering Jeugdhulp omvat NIET de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen (uitv. BW-maatregelen) en jeugdreclassering (uitv. Strafrecht/ beginselenwet JJI) Uitvoering door gecertificeerde instellingen - p. 60 MvT Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

19 Vraag: In de definitie van jeugdhulp wordt lichte verstandelijke beperking niet genoemd. Dat valt onder psychische problemen. “jeugdigen die echter in verband met een lichte verstandelijke beperking ondersteuning, hulp of zorg nodig hebben, zullen die ontvangen met het oog op de problemen die zij ervaren als gevolg van die beperking. De ondersteuning, hulp of zorg zal dan gericht zijn op het voorkomen, verminderen, stabiliseren of opheffen van of omgaan met die problemen. (P. 61 MvT)” Biedt dit voldoende zekerheid dat gemeenten aan hun zorgplicht zullen voldoen ten aanzien van deze groep? Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

20 Vraag 2 leeftijdsgrens bij 18 jaar – akkoord?
Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

21 Taken van gemeenten artikel 2.2.lid 1 (1)
a. het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang; b. het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp, waarbij de jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier wordt aangeboden en zeven maal vierentwintig uur per week bereikbaar en beschikbaar is voor situaties waarin onmiddellijke uitvoering van taken is geboden; c. het advies geven over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp op verzoek van de jeugdige of zijn ouders, na een melding van een derde, uit eigen beweging of in het kader van een rechterlijke beslissing inzake gesloten jeugdhulp; d. het advies geven aan (een) degene die beroepsmatig met jeugdigen werkt over de door hem voorgelegde vragen en problemen; (WL: consultatieve functie!) Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

22 Taken van gemeenten artikel 2.2.lid 1 (2)
e. het per telefoon laten adviseren aan jeugdigen over de door hen telefonisch voorgelegde vragen en problemen; f. het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming zodra het college tot het oordeel komt dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige overwogen dient te worden; g. het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van een jeugdige, waardoor de jeugdige, in overeenstemming met zijn ontwikkelingsniveau, in staat wordt gesteld dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

23 Taken van gemeenten artikel 2.2.lid 1 (3)
h. het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen; i. de aanwijzing van een onafhankelijke vertrouwenspersoon waarop jeugdigen en ouders die jeugdhulp in de zin van deze wet ontvangen, een beroep kunnen doen, en j. het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

24 Verplichting tot bovenlokale samenwerking
Art. 2.4 Voldoende gecertificeerde instellingen In standhouden meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Bij amvb kan de verplichting opgelegd worden om voor andere taken samen te werken OPM: Voor bepaalde vormen van GGZ, LVB is regionale samenwerking noodzaak. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

25 Wettelijke Kwaliteitseisen
grote beleidsvrijheid voor gemeenten met democratische controle op gemeentelijk niveau. Gemeente organiseert klachtrecht, medezeggenschap, kwaliteitseisen aanbod, toezicht. Uitzondering gedwongen kader. verordening opstellen over (art. 2.6 ) - verlenen individuele voorzieningen - afstemming met andere sectoren zorg, onderwijs, werk& inkomen, maatschappelijke ondersteuning - beleid inzake kwaliteitsnormen aanbieders (professionalisering); toezicht; handhaving Betrekken ingezetenen bij voorbereiding beleid (art 2.7) Jaarlijks publiceren cliëntenervaringsmeting (art 2.8) Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

26 Gecertificeerde instellingen
een rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat en een kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering of gesloten jeugdhulp uitvoert met uitsluiting van het verlenen van jeugdhulp; Hoofdstuk 3 Jeugdwet relatie met Raad voor de kinderbescherming Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

27 Kwaliteitseisen aan alle aanbieders Jeugdhulp/ gecertificeerde instellingen / meldpunten
Aanbieder jeugdhulp / gecertificeerde instelling/ meldpunt is in bezit VOG (niet ouder dan 3 maanden) van degene die hij het werk laat uitvoeren. Bij vermoeden niet meer voldoen mag aanbieder een nieuwe VOG vragen. Vraag Dus moet ook aanbieder van jeugd-ggz een VOG hebben? Zij bieden verantwoorde hulp = hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder en waarbij de hulpverleners, met gebruikmaking van de geschikte hulpzaken, handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaard (analoog aan WCZ/ kwaliteitswet zorginstellingen en art 40 BIG) Verplichting tot hebben meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling Verplichting tot melding calamiteiten/geweld/ gegevensverstrekking aan toezichthouder- art Vraag: verhouding met beroepscode? Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

28 Toestemmingsvereiste verlenen jeugdhulp
Art Jeugdhulp wordt slechts verleend na toestemming Mag worden verondersteld bij hulp van niet ingrijpende aard Leeftijdsgrenzen 12/16 jaar bij toestemming verkrijgen Als wettelijk vertegenwoordiger weigert in te stemmen en jeugdhulp is noodzakelijk en jeugdige blijft dit weloverwogen wensen, kan hulp verleend worden Als jeugdhulp noodzakelijk en jeugdige weigert (12/16jaar) kan hulp verleend worden Jeugdhulp verlenen zonder toestemming ouder/jeugdige als onverwijlde verlening noodzakelijk is teneinde ernstig nadeel voor jeugdige of ouder te voorkomen. Vraag: verhouding met beroepscode? Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

29 Eisen aan gecertificeerde instellingen, jeugdhulp met verblijf, intensieve ambulante jeugdzorg in gedwongen kader en meldpunt Werken met een hulpverleningsplan Systematische bewaking kwaliteit en uitvoering machtiging, door - Systematisch verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van jeugdhulp / uitvoering machtiging - op systematisch wijze toetsen of uitvoering jeugdhulp (art ) leidt tot verantwoorde jeugdhulp - zo nodig bijstellen jeugdhulp Klachtenregeling Onafhankelijke vertrouwenspersoon Instellingen met meer dan 10 werknemers cliëntenraad / jaarlijks verslag openbaar, vertrouwenscommissie Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

30 Kwaliteitseisen aan aanbieders / Professionalisering
Wet professionalisering Jeugdzorg Internetconsultatie 3 sept 2012 Beoogd inwerkingtreden 1 jan 2014 Verplichting voor aanbieders jeugdzorg: verantwoorde zorg bieden door de inzet van geregistreerde HBO’ers en gedragswetenschappers, tenzij (niveau register K&J-NIP, OG-NVO, GZ-BIG) Inrichting van een privaat Kwaliteitsregister dat erkend wordt door Ministers Jeugdwet (bredere groep professionals) Bij amvb kunnen regels gesteld worden over kwaliteiten werkenden o.a. geregistreerd zijn. inrichting van een privaatregister dat erkend wordt door Ministers Gemeenten moeten in contracteerbeleid en in beleidsplan letten op norm verantwoorde werktoedeling BIG registratie en kwaliteitsregister verschillende normen Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

31 Toezicht In beginsel een gemeentelijke aangelegenheid
Alleen als er sprake is van verblijf van de jeugdige buiten zijn eigen woonomgeving of bij onvrijwilligheid op Rijksniveau toezicht Onduidelijkheid over positie Inspectie gezondheidszorg Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

32 Samenwerking met Onderwijs
Met betrekking tot het advies geven over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp, zonodig overleg met bevoegd gezag onderwijs - art 2.2 lid 3 onder a De gemeente moet zorgen dat er voldoende deskundigheid is- art 2.2 lid 4 1. de normale lichamelijke, psychische, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen; 2. somatische aandoeningen; 3. lichamelijke of verstandelijke beperkingen; 4. psychische, psychosociale en gedragsproblemen van jeugdigen; 5. opvoeding en opvoedingsproblemen; 6. taal- en leerproblemen; 7. kindermishandeling en huiselijk geweld Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

33 LVB-zorg Vragen zijn voor gelegd aan sectie zmvb NIP
Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

34 Gesloten jeugdzorg – hoofdstuk 6
Huidige regeling uit wet op de jeugdzorg is overgenomen en aangepast aan tendens van trajectbegeleiding Introductie van een voorwaardelijke machtiging Advies gevraagd aan NIP/NVO werkgroep gesloten jeugdzorg Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

35 Jeugd-ggz in Jeugdwet - jeugd-geestelijke gezondheidszorg:
a. geneeskundige zorg zoals medisch specialisten en klinisch-psychologen die plegen te bieden en die een jeugdige nodig heeft in verband met een psychische stoornis; b. verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg bedoeld onder a, al dan niet gepaard gaande met de verstrekking van psychofarmaca, verpleging, verzorging of paramedische zorg, en c. verpleging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, zonder dat die zorg gepaard gaat met verblijf, en die noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg. Zit ook in de definitie van jeugdhulp. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

36 Positie van de jeugd-ggz in Jeugdwet
In concept Jeugdwet gekozen voor jeugd-ggz uit Zorgverzekeringswet en een zorgplicht voor gemeenten Bij aanbieding concept Jeugdwet: Besluitvorming nog niet afgerond over de wijze van inbedding van de jeugd-ggz NIP en vele andere partijen geconsulteerd door dhr. van Gastel ivm onderzoek naar overheveling Jeugd-ggz. Rapport medio oktober 2012 VNG spreekt over “sociaal domein. Komt 12 okt. met reactie op jeugdwet Gezondheidsraad opdracht onderzoek (afbakening hoogspecialistische zorg/ Passende zorg voor jongeren met psychische problemen Pvda en VVD verschillen van mening – kabinetsformatie??? Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

37 Veel bezwaren tegen overheveling jeugd-ggz
De knip tussen somatisch zorg voor jeugd en jeugd-ggz De knip tussen jeugd-ggz en volwassenen-ggz is slecht voor de kennisontwikkeling in de sector Psychiaters: jeugd-ggz is medisch specialisme Harde knip bij 18 jaar zet continuïteit van de behandeling op spel Risico van uitstelbeleid bij jarigen Er wordt een “oplossing” gekozen voor “een probleem” in de samenwerking tussen diverse velden. Praktijk heeft zich inmiddels al verder ontwikkeld. Is jeugdwet wel probleemoplossend? Door gemeenten de verantwoordelijkheid te geven voor jeugd-GGZ is niet geregeld dat ook bovenlokaal aanbod blijft bestaan wie is verantwoordelijk voor landelijk te regelen zaken? E-health, zeer specialistische zorg, wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, opleidingsbeleid Etc Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

38 Wie bepaalt welke jeugd-ggz noodzakelijk is en wie bepaalt welke zorg verleend wordt?
In de concept Jeugdwet artikel 2.2. 3. Met betrekking tot het advies geven over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c: ……… c. stelt het college de huisarts, voor zover het de jeugd-geestelijke gezondheidszorg betreft, in staat om dit advies te geven over en te bepalen wat de aangewezen vorm van jeugdhulp is en zet het college de door de huisarts bepaalde vorm van jeugdhulp in. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

39 Wat zijn de de problemen?
Beeld van medicalisering (onder- en overbehandeling) - Hoe organiseer je inzet en toezicht op kwaliteit Nu voor ggz inkoopbeleid door zorgverzekeraar. In jeugdwet: De gemeente moet zorgen voor voldoende deskundigheid - art 2.2 lid 4 1.de normale lichamelijke, psychische, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen; 2. somatische aandoeningen; 3. lichamelijke of verstandelijke beperkingen; 4. psychische, psychosociale en gedragsproblemen van jeugdigen; 5. opvoeding en opvoedingsproblemen; 6. taal- en leerproblemen; 7. kindermishandeling en huiselijk geweld Hoe voorkom je dat psychologische zorg niet meer door de daartoe goed toegeruste beroepsgroep wordt geleverd? Moet iedere gemeente beleid voor maken. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

40 Welke alternatieven zijn er te bedenken?
Versterken van de diagnostische kwaliteit van CJG (HGD) goed indiceren wat past binnen de gewone ontwikkeling van het kind en waar nadere diagnostiek en behandeling nodig is. Consultatiefunctie jeugd-ggz versterken(+bekostiging) Versterken van de samenwerking huisarts/CJG/school Meer gebruik maken van de expertise van schoolpsychologen en jeugd-ggz betrokken bij het onderwijs (ZAT) De psycholoog als scientist practioner – hoe kunnen we de kwaliteit van de beroepsuitoefening versterken? Verdere richtlijnontwikkeling: state of the art werken Overbehandeling tegengaan door elkaar scherp te houden (intervisie) Informeren van gemeenten over wat jeugd-ggz is en wat aanbod is (psycho-educatie/ eigen kracht versterken). VOORBEELDEN GGZ is aan het ontwikkelen (BA) versterken basiszorg. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet

41 Welke bijdrage kunnen leden bieden?
Voorbeelden aanleveren van samenwerking jeugd-ggz- jeugdzorg-cjg - onderwijs - jgz Informatievoorziening over jeugd-ggz aan gemeenten Samenstellen lijst met tips voor zelfstandig gevestigden en relatie met gemeenten …….. Presentatie Wilma Lozowski- beleidsmedewerker Sector Jeugd NIP – internetconsultatie Jeugdwet


Download ppt "Internetconsultatie Jeugdwet"

Verwante presentaties


Ads door Google