De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE SLEUTEL TOT EENHEID Les 4 voor 27 oktober 2018.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE SLEUTEL TOT EENHEID Les 4 voor 27 oktober 2018."— Transcript van de presentatie:

1 DE SLEUTEL TOT EENHEID Les 4 voor 27 oktober 2018

2 Deze eenheid omvat alle gebiedssferen van het leven.
Eenheid is een van de onderwerpen waarover Paulus in zijn brief aan de Efeziërs schreef. Mensen van verschillende rassen en culturen maakten deel uit van de kerk in Efeze. Paulus leerde hen de sleutel tot eenheid, zodat ze samen konden werken. Deze eenheid omvat alle gebiedssferen van het leven. DE SLEUTEL TOT EENHEID Eenheid in Christus. Efeziërs 1: 3-14. Eenheid zonder grenzen. Efeziërs 2: DE SFEREN VAN EENHEID Kerk en eenheid. Efeziërs 4: 1-6. Kerkleiders en eenheid. Efeziërs 4: Relaties en eenheid. Efeziërs 5: 15-6: 9.

3 EENHEID IN CHRISTUS "En dit is het plan: om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is." (Efeziërs 1:10) God wil de breuk herstellen die de zonde heeft veroorzaakt, zodat al Zijn kinderen één kunnen worden door Christus. Daartoe heeft God besloten ons als kinderen te adopteren. We werden een deel van Zijn familie (v. 5) Dat betekent dat iedereen is voorbestemd om gered te worden (Johannes 3:16; 1 Timotheüs 2: 6; 2 Petrus 3: 9) Wanneer we die verheven bestemming aanvaarden, schenkt God ons de Heilige Geest als een garantie voor Zijn beloften (v )

4 EENHEID ZONDER GRENZEN
"Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken." (Efeziërs 2:14) God maakte het verbond van de belofte met het volk van Israël en gaf hen de besnijdenis als een teken van dat verbond. Israël deelde Gods belofte niet, maar bouwde in plaats daarvan een figuratieve muur om de heidenen gescheiden te houden. Er waren grote tekenen in de tempel die de niet-Joden ervan weerhielden om de gedeelten te betreden die gereserveerd waren voor de Joden. Het kruis haalde elke muur omver en beëindigde de scheiding. Het besneed Joden en heidenen met de besnijdenis van het hart. Wij zijn nu één volk, verenigd in een "heilige tempel" "door één Geest"(v. 21, 18)

5 Een GOD en Vader voor iedereen
KERK EN EENHEID "En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede." (Efeziërs 4: 3) We zijn geroepen om samen te werken om de eenheid van Christus in de kerk te brengen. Wat kunnen we in die richting doen (vers 1-3)? Je fatsoenlijk gedragen Elkaar in nederigheid en zachtmoedigheid verdragen Laat de Heilige Geest handelen om de vrede te bewaren Welke zeven elementen houden de gelovigen bij elkaar (v 4-6)? Een Lichaam Een Geest Een Hoop Een HEER Een Geloof Een Doop Een GOD en Vader voor iedereen

6 KERKLEIDERS EN EENHEID
"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus." (Efeziërs 4: 11-12) Paulus somde vijf types van gaven op die de leiders in staat stellen om de kerk te leiden met twee specifieke doelen: Het toerusten van de heiligen voor het bedieningswerk. Elk lid van de kerk helpen om het evangelie te prediken. Het opbouwen van het lichaam van Christus. Het stimuleren en bevorderen van eenheid in Christus. God geeft deze gaven aan specifieke mensen. Deze mensen zijn geroepen om anderen te dienen en met elkaar samen te werken (Markus 10:43)

7 "Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods." (Efeziërs 5:21)
RELATIES EN EENHEID "Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods." (Efeziërs 5:21) Paulus moedigde ons aan om "vervuld te zijn met de Geest" (vers 18). We zullen door de Geest verenigd worden door ons te onderwerpen aan elkaar. Dit behelst drie gebieden van ons leven: Onze gesprekken zijn gericht op God met vreugde en met een geest van onderwerping (5:19-21) Sociale relaties: Christus’ onzelfzuchtige liefde en respect wordt getoond in het huwelijk en tussen ouders en kinderen (5:22-6:4) Familie relaties: Leidinggevenden en medewerkers respecteren elkaar, omdat we allemaal gelijk zijn voor God (6:5-9) Werk relaties:

8 “God wordt verheerlijkt door lofliederen uit een zuiver hart vervuld met liefde en toewijding tot Hem. Wanneer toegewijde gelovigen samenkomen, zal hun gesprek niet gaan over de onvolkomenheden van anderen of over de bijsmaak van gemompel of geklaag; naastenliefde of liefde, de band van volmaaktheid, zal hen omringen. De liefde tot God en hun medemens vloeit vanzelf voort in woorden van genegenheid, sympathie en achting voor hun broeders. De vrede van God heerst in hun hart; hun woorden zijn niet ijdel, leeg en lichtzinnig, maar tot troost en opbouw van elkaar.” E.G. White (Testimonies for the Church, deel. 1, hfdst. 86, blz. 509)


Download ppt "DE SLEUTEL TOT EENHEID Les 4 voor 27 oktober 2018."

Verwante presentaties


Ads door Google