De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hand. 20:28 “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners (episkopoi) aangesteld heeft om de gemeente van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hand. 20:28 “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners (episkopoi) aangesteld heeft om de gemeente van."— Transcript van de presentatie:

1 Hand. 20:28 “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners (episkopoi) aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.”

2 Hand. 15:2 “En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.”

3 Hand. 14:23 “En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op, in wie zij geloofd hadden.”

4 Titus 1:5 “Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad oudsten zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb.”

5 Spreuken 26:20 “Als er geen hout meer is, dooft het vuur, en als er geen lasteraar is, houdt de ruzie op.”

6 1 Thessalonisensen 2: 11 “Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.”

7 1 Thessalonisensen 2: 11 NBG:“Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.”

8 1 Petr. 5:2 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig.

9 1 Petr. 5:3 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

10 Efeze4:11,12 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

11 Titus 1: 9 “..iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.”

12 Hebreeën 13:17 “Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.”

13 1 Thes. 5:12-13 “En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen,en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.”

14 1 Thes. 5:12-13 NBG: “Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander.”

15 1 Thes. 5:12-13 Het Boek: “Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heere zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Geef hun veel waardering en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Leef met elkaar in vrede.”

16 1 Tim 5:17 en Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer…. 19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan,  tenzij er twee of drie getuigen zijn.


Download ppt "Hand. 20:28 “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners (episkopoi) aangesteld heeft om de gemeente van."

Verwante presentaties


Ads door Google