De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermanen ??.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermanen ??."— Transcript van de presentatie:

1 vermanen ??

2 SYNONIEMEN: aanmaning reprimande verwijt waarschuwing berisping preek
standje 2

3 (iem.) met aandrang zeggen dat hij zich moet beteren
vermanen: (iem.) met aandrang zeggen dat hij zich moet beteren vermaning: nadrukkelijke waarschuwing dat men zich moet beteren 3

4 1 1Thessalonika 4 4

5 18 VERMAANT elkander dus met deze woorden.
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 18 VERMAANT elkander dus met deze woorden. 1Thessalonika 4 NBG 5

6 18 Zo dan, VERTROOST elkander met deze woorden.
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, VERTROOST elkander met deze woorden. 1Thessalonika 4 St.Vert. 6

7 2 2Korinthe 13 7

8 11 Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u VERMANEN, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 2Korinthe 13 NBG 8

9 11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt GETROOST, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 2Korinthe 13 St.Vert. 9

10 3 2Korinthe 8 10

11 16 Doch Gode zij dank, Die dezelfde naarstigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft;
17 Dat hij de VERMANING heeft aangenomen, en zeer naarstig zijnde, gewillig tot u gereisd is. 2Korinthe 8 St.Vert. 11

12 16 Maar God zij gedankt, die dezelfde toewijding voor u in het hart van Titus geeft,
17 daar hij wel een OPWEKKING van mij ontving, maar in zijn grote toewijding uit eigen beweging naar u is vertrokken... 2Korinthe 8 NBG 12

13 4 2Timotheüs 4 13

14 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, VERMAAN in alle lankmoedigheid en leer. 2Timotheüs 4 St.Vert. 14

15 2 ... verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en BEMOEDIG met alle lankmoedigheid en onderrichting. 2Timotheüs 4 NBG 15

16 St. Vert. vertroost getroost vermaning vermaan NBG-vert.
vermaant 1Thes.4 vermanen 2Kor.13 opwekking 2Kor.8 bemoedig 2Tim.4 16

17 bemoedigen aanmoedigen
para kaleo >144x vermanen vertroosten ALTIJD: bemoedigen aanmoedigen 17

18 Romeinen 12 18

19 1 Ik vermaan (=bemoedig) u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. Romeinen 12 leerstellig praktijk 19

20 Efeze 4 20

21 1 Als gevangene in de Here, vermaan (=bemoedig) ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt... Efeze 4 1 2 3 4 5 6 praktijk leerstellig 21

22 Handelingen 14 22

23 21 ... keerden zij (=Paulus en Barnabas) terug naar Lystra, Ikonium en Antiochie,
22 om de zielen der discipelen te versterken (=bevestigen) en hen te vermanen (=bemoedigen) om te blijven bij het geloof... Handelingen 14 23

24 2Korinthe 5 24

25 14 Want de liefde van Christus dringt ons,
15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is (...) 19 ...dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen (...) 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande (=bemoedigde); in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen... 2Korinthe 5 25

26 1Thessalonika 5 26

27 9 ... want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid (=redding) door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant (=bemoedig) daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 1Thessalonika 5 27

28 Hebreeën 10 28

29 25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen (=bemoedigen); en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Hebreeën 10 (St. Vert.) 29

30 Titus 2 30

31 15 Spreek hiervan, vermaan (=bemoedig) en weerleg met alle nadruk...
14 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons op te voeden (...) 13 verwachtende de zalige hoop (...) van Christus Jezus, 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. 15 Spreek hiervan, vermaan (=bemoedig) en weerleg met alle nadruk... Titus 2 31

32 para kletos 32

33 para kletos = bemoediger
16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven (...) 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Johannes 14 para kletos = bemoediger 33

34 para kletos = bemoediger
1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 1Johannes 2 para kletos = bemoediger 34

35 conclusie: 35


Download ppt "Vermanen ??."

Verwante presentaties


Ads door Google