De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

2 Voorganger : br. A.J.F. Verschelling Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. R. Braakman 16:30 voorganger: br. A.J.F. Verschelling De collecte is bestemd voor Tear. Tear is een organisatie van christenen met een passie voor God en mensen. Zij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht.

4 Deze week zijn jarig: 24 juli:br Roel van der Tempel 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan 29 juli:Ruben Ellen br Gerard Ypma

5 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

6 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

7 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

8 Psalm 84: 1, 2 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. ’k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

9 Psalm 84: 1, 2 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning! Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

10 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

11 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

12 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

13 Gezang 176a: 1, 6, 13 1 Gedenk, o volk met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed: 6 Gedenk bij 't werk, u opgedragen, de sabbat, aan de HEER gewijd: God schiep de wereld in zes dagen en heeft Zich in zijn werk verblijd.

14 Gezang 176a: 1, 6, 13 13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

15 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

16 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

17 Waar is de zondag voor bedoeld? Kolossenzen 2: 16 - 17

18 Sabbat – dag van vreugde

19 Jesaja 58: 13 – 14a 13 Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, 14 dan vind je vreugde in de HEER.

20 Sabbat – dag van vreugde Genesis 2: 1 – 4 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

21 Sabbat – dag van vreugde Exodus 20: 8 – 11 8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

22 Sabbat – dag van vreugde Deuteronomium 5: 12 – 15 12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. 13 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 14 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. 15 Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.

23 Zondag – dag van vreugde?

24 Zondag – De werkelijkheid is Christus

25 Zondag – dag van recreatie

26 Zondag – dag van samen zijn Met God en met elkaar

27 Zondag – leven vanuit rust

28 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

29 Psalm 92: 1, 6, 7 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

30 Psalm 92: 1, 6, 7 6 Mijn oog zal hen aanschouwen die loeren op geweld, maar door U neergeveld, mijn hart nooit meer benauwen. Op al wie mij belagen, zie ik tevreden neer. Ik vrees hun haat niet meer. Slechts hoort mijn oor hun klagen.

31 Psalm 92: 1, 6, 7 7 De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

32 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

33 Gezang 179a, Gz3 allen:Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. mannen:En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; vrouwen: opgevaren ten hemel,

34 Gezang 179a, Gz3 vrouwen: zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. allen: Amen, amen, amen.

35 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

36 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

37 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

38 Gezang 119: 1, 2, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

39 Gezang 119: 1, 2, 5 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

40 Gezang 119: 1, 2, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

41 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

42 Gezang 182C

43 Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgie br. A.J.F. Verschelling Collecte: Tear Psalm84:1, 2 Marcus2:23- 28 Gezang176a:1, 6, 13 Kolossenzen2:16- 17 Psalm92:1, 6, 7 Gezang179a:beurtzang."

Verwante presentaties


Ads door Google