De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3b Een spannend jaar! Juf Karin (ma, di, wo, do, vr)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3b Een spannend jaar! Juf Karin (ma, di, wo, do, vr)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3b Een spannend jaar! Juf Karin (ma, di, wo, do, vr) kveeden@nutsschoolboldingh.nl

2 Veilig leren lezen  Deze methode richt zich op de mondelinge taalontwikkeling en schriftelijke taalontwikkeling (woordenschat, boekoriëntatie, leren lezen en spellen).  Manier van werken met VLL (introductie voor ouders).  12 thematische kernen. Elke dag een uitgebreide les die bestaat uit introductie, instructie, zelfstandige verwerking met behulp van het planbord, en reflectie.  Zon-groep = kinderen die al kunnen lezen  Maan-groep = kinderen die leren lezen  Ster-kinderen = kinderen die extra uitleg nodig hebben  Elke groep heeft eigen materiaal.  De computer gaat ook ingezet worden.  Erg belangrijk dat de ouders zeggen: ah, buh, duh en niet aa, bee, dee enz.  Woorden worden aangeleerd door te hakken en te plakken. Belangrijk: van links naar rechts, ook in spiegelbeeld!  Alle materialen liggen ter inzage in de klas.

3 Spreekbeeld  Met Spreekbeeld kun je gemakkelijker letters aanleren.  Het is een effectieve manier om klank- tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te automatiseren.  Spreekbeeld stimuleert en versterkt ook de fonologische ontwikkeling en brengt foneembewustzijn tot stand (het horen van klanken).  Spreekbeeld leert kinderen klanken te koppelen aan letters door gebruik te maken van gebaren, emotie, articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier actief.

4

5 Wereld in getallen  In de kennismakingslessen (toen ze nog bij de kleuters zaten) en de eerste schoolweek hebben de kinderen de cijfers leren schrijven.  De eerste tijd is het nog verkennen van begrippen en plaatsbepalingen en het tellen.  Daarna volgt het splitsen, dan volgen de bussommen en uiteindelijk de echte sommen.  Het is heel belangrijk de ouders erbij en eraf zeggen en niet plus en min!  In de klas hangt een getallenlijn met de cijfers van 0 t/m 100. Dit visualiseert de volgorde van getallen in de rij.  Er zijn projecttaken waarbij de kinderen een probleemsituatie voorgelegd krijgen. Deze moeten ze proberen op te lossen door hun verworven kennis toe te passen.  Er zijn acht toetsen en deze kunnen worden ingezien tijdens de inloopmiddagen.

6

7 Blokschrift  Duidelijker dan het lopend schrift.  Beter leesbaar.  Deze letters lijken meer op de leesletters, dan het lopend schrift.  Erg belangrijk is de schrijfhouding (zithouding) en de pen(potlood)greep. We schrijven het hele jaar met potlood.  We werken meerdere schriftjes door. Twee schriften, waarbij de letters los aangeleerd worden en in het laatste schrift worden er hele woorden/zinnen geschreven.  Tevens leren de kinderen de cijfers correct te schrijven. In de kennismakingslessen (toen ze nog bij de kleuters zaten) en de eerste schoolweek hebben de kinderen de cijfers leren schrijven.

8 De vreedzame school  Hier wordt natuurlijk weer erg veel aandacht aan besteed. Er komen weer ouderavonden om ook thuis door te gaan op een Vreedzame manier.  Methode voor de sociale omgang. Opstekers en afbrekers, verantwoordelijkheden, omgaan met conflictsituaties.  Mediatoren uit groep 7 en 8  Vreedzame School muur: De eerste schoolweek is besproken dat wij nu, als groep, bij elkaar horen. We hebben samen de regels in de klas en op school besproken en allemaal onze naam hieronder gezet. We gaan ons samen aan deze regels houden. Daarnaast hebben wij allemaal een bij geknutseld met daarachter de gedachte: ‘we horen bij elkaar’.

9 Spelen  Een paar keer per week kunnen de kinderen nog lekker spelen. Zowel binnen, als buiten. Dit is belangrijk!!!

10 Gym  Twee keer in de week hebben de kinderen gym van Hans Porreij, op maandag (13.00-13.45) en donderdag (08.30- 09.15). Gymkleding (en handdoek) zijn verplicht en de gymtas gaat steeds mee naar huis om de gymkleding te wassen.  Binnen- en buitengym. *Maandagmiddag in principe buiten (tenzij het weer heel slecht is). *Donderdagochtend binnen.  Handdoek geldt niet op deze school / in dit gebouw → geen douches.

11 Leerlingenzorg  Er is veel extra aandacht voor kinderen, die naar boven of naar beneden uitvallen. Er wordt dan een handelingsplan gemaakt (door de groepsleerkracht en de intern begeleider).  Dit ging o.l.v. Marry Verschuur. Vanaf nu zal Elly Birza dit steeds meer over gaan nemen.  Daarnaast heeft groep 3b op maandag juf Suzan en op donderdag juf Maaike (beide keren 40 minuten) voor extra ondersteuning (VAP). Elke keer zullen er andere kinderen, in groepjes of individueel, met één van deze juffen mee de klas uitgaan. Zij gaan dan extra oefenen met dat wat nodig is.  Juf Seriena (met haar vele groep 3 ervaring) zal regelmatig in de groepen 3 langskomen om te observeren hoe het gaat en waar nodig bij te sturen.

12 DGO (Derde GroepsOnderzoek)  Deze informatie is afkomstig van het HCO (Haags Centrum Onderwijsbegeleiding): Wat is het DGO? Het Derde Groep Onderzoek (DGO) is een screenringonderzoek dat bij alle leerlingen in groep 3 wordt afgenomen. Het DGO geeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. De resultaten van het DGO worden door de onderwijsadviseur van het HCO op school besproken met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Naast de resultaten van het DGO worden ook de resultaten van Cito toetsen, methodegebonden toetsen, observaties van de leerkracht en eventueel de informatie van de oudervragenlijsten meegenomen. Doel van de bespreking is om in kaart te brengen wat een leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit zijn de onderwijsbehoeften en deze kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de leerstof, de leeromgeving, de instructie, de opdrachten, het materiaal, de leerkracht, de manier van feedback geven, etc.

13 Onderdelen DGO (Derde GroepsOnderzoek)  De onderdelen van het DGO Onze kinderen hebben gebruikt gemaakt van de papieren versie van het onderzoek. Ieder kind werkt in zijn eigen leerlingenboekje en de leerkracht geeft klassikale instructie. Het DGO bestaat uit verschillende onderdelen: Plaatjes ordenen: Dit onderdeel doet een beroep op het talig redeneren en het inzicht in sociale situaties. Het maakt duidelijk in hoeverre de leerling sociale situaties kan overzien en oorzaak-gevolg verbanden kan leggen. De leerling brengt de juiste volgorde aan in drie tot vier plaatjes, zodat er een logisch verhaal ontstaat. Geheugen: Dit onderdeel doet een beroep op het auditieve korte termijn geheugen. De leerling luistert naar een lijst met woorden. Nadat de leerlingen de woorden hebben gehoord, krijgen zij een aantal plaatjes te zien. De leerlingen geven aan welke woorden zij hebben gehoord. Dit onderdeel houdt verband met de kunnen onthouden van talige instructie in de klas. Matrixen: Dit onderdeel doet een beroep op het niet-talig logisch redeneren. Het maakt inzichtelijk hoe snel de leerling verbanden kan leggen en de aangeboden stof kan opnemen. Er ontbreekt een stuk behang in een plaatje. De leerling kiest uit zes antwoordmogelijkheden het juiste ontbrekende stukje. Vragenlijst: Bij elke vraag uit deze lijst kiest de leerling uit vier verschillende gezichtjes, namelijk blij, neutraal, verdrietig en boos. De antwoorden van de leerling kunnen een leidraad zijn voor een gesprek met de leerling. De antwoorden geven meet inzicht in de manier waarop de leerlingen dingen beleeft. Aandacht: Dit onderdeel doet een beroep op de kortdurende visuele aandacht en concentratie. De leerling moet zo snel mogelijk en zoveel mogelijk de letetr ‘p’ vinden tussen de letter ‘q’ ‘d’ en ‘b’. De uitkomsten van dit onderdeel kan informatie geven over de werkhouding en de taakaanpak van de leerling. Tijdens de bespreking met de school krijgt de school een groepsoverzicht van de resultaten per groep en een leerling-blad met de resultaten per leerling. Deze worden op school bewaard in het leerling-archief. Er wordt ook een leerling-blad bewaard in het archief van het HCO. De bewaartermijn daarvan is drie jaar. De school is verantwoordelijk voor de bespreking van de resultaten met de ouders. Voor verdere vragen of informatie kunt uw altijd terecht bij uw eigen leerkracht of bij de Intern Begeleider van de school (Elly Birza).

14 Huiswerk  In groep 3 krijgen de kinderen nog geen echt huiswerk. Het is wel heel belangrijk dat er thuis iedere dag gelezen wordt. U kunt hiervoor boekjes uit de bibliotheek lenen (de kinderen starten met boekjes lezen op het niveau: AVI start).  Daarnaast staan alle Veilig & Vlot boekjes (alle 12 kernen) op de site van groep 3b. Deze kunnen gedownload en geprint worden. DIT RAAD IK ZEKER AAN! *Bij de berichten van groep 3b staat elke week wat er thuis kan worden geoefend.  Ook staan er op de website oefentips met uitleg hoe je het lezen goed kunt oefenen met uw zoon/dochter.  Zo kunt u de woorden die uw zoon/dochter op school heeft leren lezen, ook thuis oefenen. Dit is heel handig voor het behalen van het diploma aan het einde van elke kern.

15 Speciale activiteiten  Schoolreisje: kinderboerderij ‘t Geertje (woensdag 7 september)  Kinderboekenweek (maandag 3 t/m donderdag 13 oktober)  Projectdagen (woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 mei)  Muziekles van meester Freek (op vrijdag)  Creales (handvaardigheid) van juf Madeleen (op woensdag)  Schrijfdans van juf Suzan (op vrijdag)  Bezoek aan verschillende musea (Gemeentemuseum, Museon)

16 Relatie ouders-school  Mocht er iets zijn, vertel het me alstublieft.  Een afspraak maken is altijd mogelijk. Het plein is geen goede plek om uw kind te bespreken!  Er zijn een paar inloopmiddagen (zie website/kalender).  ’s Morgens is op tijd komen erg belangrijk. Ouders gaan ‘s morgens niet meer mee de klas in. Ouders mogen nog wel mee naar boven lopen. → Bij de deur van de klas een laatste zwaai/kus/knuffel.  Ik ben nog op zoek naar klassenouders (2/3) - geregeld: Sigrid (moeder van Lieve), Anne (moeder van Abbi) en Barbara (moeder van Floortje). Helpt mij bij het regelen van ouders naar uitjes, kan andere ouders benaderen en stimuleren om bijv. deel te nemen aan het Zomerfeest, helpt bij feesten en eventueel schoonmaken van de klas..  Luizenouders (3): Chantal (moeder van Doris) en Tamar (moeder van Eli); wie nog meer???  Schoolreisouders (3): in principe klassenouders – Chantal kan ook.  Flitsouders (6): op maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 08.55 (ouders kunnen dan om de week: even en oneven weken).  Er zijn twee ontwikkelingsgesprekken per jaar (oktober 2016 en maart 2017). → Uw zoon/dochter mag vanaf dit jaar meekomen, maar is niet verplicht.

17 Weetjes en feitjes  Geen snoep meegeven en ook vooral niet te veel eten!  Graag gezonde traktaties!  Kinderen die lang haar hebben, moeten hun haar vast dragen.  Cito-toetsen in januari en juni.  In januari het derdegroepsonderzoek (DGO). Daar doen in feite alle kinderen aan mee, maar er is wel toestemming van de ouders nodig. De uitslag wordt op papier bekend gemaakt.  Plagen en pesten wordt niet getolereerd. Als u toch iets ter ore is gekomen, vertel het dan, dan kan er nog iets aan gedaan worden.  Wanneer uw kind een dag thuisblijft, mist het al gauw iets. Tandarts afspraken en dergelijke graag voor of na schooltijd.  Regelmatig komen er nieuwe stukjes en foto’s op de website, leuk en handig om af en toe te bekijken.  Ik kan niet genoeg telefoonnummers hebben, dus graag doorgeven.  Denk aan een verfschort; oud, groot overhemd!

18 Bus gaat woensdag 7 september NIET TERUG naar het Verhulstplein.  In de ochtend zal de bus wel van het Verhulstplein naar de Stokroosstraat rijden.  TERUG IS DIT NIET het geval!  Haal uw zoon/dochter dus na het schoolreisje op de Stokroosstraat op of zorg dat hij/zij met iemand anders mee naar huis kan gaan.  Communiceer dit duidelijk met uw kind en met de juf.

19 Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?


Download ppt "Informatieavond groep 3b Een spannend jaar! Juf Karin (ma, di, wo, do, vr)"

Verwante presentaties


Ads door Google