De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 FIU-Nederland (Projectorganisatie MOT/BLOM) KLPD (DNRI) Presentatie Willem Waslander en Hans de Bruin. V.C.O seminar 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 FIU-Nederland (Projectorganisatie MOT/BLOM) KLPD (DNRI) Presentatie Willem Waslander en Hans de Bruin. V.C.O seminar 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 FIU-Nederland (Projectorganisatie MOT/BLOM) KLPD (DNRI) Presentatie Willem Waslander en Hans de Bruin. V.C.O seminar 2006

2 2 Het eerste couplet. Met het plegen van misdrijven verdienen criminelen geld en om dit geld legaal te kunnen gebruiken is het voor hen noodzakelijk de herkomst van deze gelden, net als bij het financieren van terrorisme, te verdoezelen.Bijvoorbeeld door de aankoop van luxe goederen of door het in te brengen in de legale financiële wereld.

3 3 Samenwerken door samen te werken. Het oude liedje : De rat race de omgeving om ons heen ontwikkelt zich permanent, door het ontwikkelen van nieuwe opsporingsmethoden, nieuwe financiële producten, nieuwe wetgeving, etc., om welke reden het niet verwonderlijk is dat de georganiseerde criminaliteit/terrorisme zich in gelijke mate aanpast aan deze veranderende omgeving en vice versa

4 4 Bestuurlijke awareness. De Ministeries van Justitie en Financiën : “ Doet de Overheid wel genoeg met onze inzet en staan onze kosten wel in verhouding tot wat de Overheid aan resultaten behaalt?’ Deze vragen hebben aanleiding gegeven tot het uitvoeren van een WODC-onderzoek naar de effectiviteit van de keten ongebruikelijke transacties door het bureau Faber organisatievernieuwing.

5 5 Uit onverdachte bron Aanbevelingen Faber Samenvoegen MOT&BLOM Uitgangspunten voor nieuwe organisatiestructuur.

6 6 Van samen werken naar samenwerken 1 februari 1994 M.O.T. 1 maart 1999 B.L.O.M. FIU-Nederland 1 januari 2006 +

7 7 Organisatiestructuur Facilitaire Pijler Beleid (inter)nationaal ICT Analyse Verwerking Expertise Politiële Pijler Onderzoek t.b.v. Opsporing Account management Overige verzoeken Ondersteuning Hoofd / plv hoofd FIU-Nederland Administratieve Pijler Automatisch proces Verzoeken LovJ / BIBOB Eigen onderzoek Management ondersteuning

8 8 Informatiegestuurde opsporing consultatie steakholders : plaatsing nieuwe organisatie MOT/BLOM bij KLPD verdient de voorkeur omdat daarmee de MOT-informatie in het hart van de informatiegestuurde opsporing terechtkomt en zo via gezagsuitoefening door het Openbaar Ministerie in casu het Functioneel Parket, zijn weg naar de korpsen en bijzondere opsporingsdiensten kan vinden.

9 9 In het hart van de informatie gestuurde opsporing. Herkenbare zelfstandige eenheid binnen de organisatie structuur van de DNRI. Projectorganisatie tot juli 2008. Beoordeling reorganisatie DNRI. Beoordeling prestaties Projectorganisatie.

10 10 FIU.NL & Omgeving.. BZK College PG’s FP AFM DNB MvJ MvF Int FIUs FIU.net FATF/ EGMON T Douan e Politie/ KLPD BOD’n Parkett en FIOD- ECD BFT Melders FIU- Nederland Politie Buitenland BOOM BIBOB Veiligheids -diensten BOD’n Buitenland

11 11 Visie & missie Visie van de FIU-Nederland om leidend te zijn waar het betreft het tijdig beschikbaar hebben en stellen van kwalitatief hoogwaardige producten (zoals transactie informatie & -inlichtingen en de daarop gebaseerde financiële analyses en expertise) aan de relevante partners in de keten met het oog op de nationale en internationale strijd tegen misdaad/ terrorisme, In het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme. Doel tevens een wezenlijke bijdrage leveren aan het waarborgen van de integriteit van de financiële dienstverlening en de publieke veiligheid.

12 12 Visie & missie Missie van de FIU-Nederland om: misdaad, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme, te voorkomen en te bestrijden met het oog op het waarborgen van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Door: 1)het aan de (Bijzondere) Opsporings- en Veiligheidsdiensten beschikbaar stellen van bij de FIU-Nederland beschikbare specifieke, actuele en verrijkte transactie informatie en analyses; 2)het informeren van, o.a., Melders en Toezichthouders over ‘nieuwe’ trends, methoden, technieken en typologieën; 3)het beschikbaar stellen van expertise; 4)het bouwen aan internationale samenwerking met en tussen andere FIU’s en opsporingsdiensten 5)het opbouwen van een actueel/relevant relatienetwerk, waar het betreft personen, ideeën en informatie (het onderhouden van actief accountmanagement).

13 13 motto is: ‘Kwaliteit in plaats van Kwantiteit’. aanpak waarbij gevraagd en ongevraagd ‘relevante’ kennisproducten aan de afnemers van de FIU.NL worden geleverd strategische- en operationele/tactische analyses, kennis over nieuwe witwas methoden/technieken (signaaldocumenten), advisering over nieuwe financiële producten, beleidsadvisering. Door nauwer samen te werken met de partners in de keten (vraag en aanbod bij elkaar brengen) kan beter invulling worden gegeven aan de ‘specifieke’ wensen en kan de FIU.NL de werkprocessen daarop inrichten. oog hebben voor het ‘behouden’ en verder uitbouwen van de internationale samenwerking. Wordt de FIU.NL naar de beleving meer politieel dan administratief dan loopt de FIU.NL de kans dat de samenwerking lastiger wordt met vooral de administratief getinte FIU’s. Dat legt op de FIU.NL de plicht om over het karakter van de organisatie helder te communiceren. Het is een unieke organisatie waarbij zowel de samenwerking met administratieve- als politiële FIU’s doorgang kan blijven vinden. De FIU.NL kiest daarom niet duidelijk voor een bepaalde signatuur, noch volledig administratief noch volledig politieel, maar tracht door het duidelijk inrichten van de processen in de diverse pijlers van de organisatie een partner te zijn/te blijven voor alle FIU’s in de wereld.

14 14 De strategische prestatie-indicatoren vijf strategische prestatie-indicatoren : 1.Aansluiting op de opvolging (opsporing) 2.Eigenstandige MOT/BLOM analyse, rapportage en/of advies ten behoeve van de opsporingsomgeving 3.Internationaal 4.Inzicht in de Keten 5.Klanttevredenheid.

15 15 Aansluiting op de opvolging (opsporing) Het inzichtelijke maken van het gebruik van doorgemelde transacties door de opsporingsdiensten. Er wordt gemeten hoeveel verdachte transacties er worden doorgemeld in het kader van projectonderzoeken. In 2006 moet 50 % van, de in dat jaar, aan de opsporingsdiensten in het kader van projectsamenwerking doorgemelde transacties in onderzoek zijn/worden gebruikt. Daarna oplopend van 65% in 2007 tot 70% in 2008. Het aantal projecten waarbij de projectorganisatie betrokken is, en waarover convenanten worden afgesloten per accountschap, dient een stijgende lijn te vertonen. In 2007 moet de projectorganisatie betrokken zijn bij minimaal 6 projecten. In 2008 zullen dat er minimaal 12 over het hele land zijn. In het convenantmodel is bij elk project een tussentijdse en eindevaluatie opgenomen. De uitkomsten van deze evaluaties lenen zich goed als indicator en zullen gebruikt worden bij de uitwerking van het jaarplan

16 16 Eigenstandige analyse, rapportage en/of advies t.b.v. de opsporingsomgeving Vanaf 2007 jaarlijks analyses opstellen voor de DINPOL liaisons. Deze analyses voor beleidsmatige doeleinden & inzichtelijk maken van geldstromen gerelateerd aan criminele activiteiten in hun zorggebied. Vanaf 2007 jaarlijks twee kennisdocumenten t.b.v. de melders, opvolgers en toezichthouders, gerelateerd aan de taakgebieden van FIU Nederland. Jaarlijks stelt FIU Nederland t.b.v. de typologie werkgroep FATF een analyse/kennisdocument op. Op basis van eigenstandige trends, analyses en typologieën. Jaarlijks stelt FIU Nederland een analyse/kennisdocument op ten behoeve van strategische partners.

17 17 Prestatie-indicator : Internationale component 1. FIU Nederland neemt structureel (minimaal 10 maal per jaar) deel aan ‘relevante’ vergaderingen in het kader van de FATF, EGMONT, Raad van Europa en de Europese Unie. 2. FIU Nederland is in de internationale gemeenschap tegen financiële criminaliteit en terreur financiering een gerespecteerde speler; en wordt gewaardeerd vanwege expertise, inzet en betrokkenheid. 3. FIU Nederland voert jaarlijks op het gebied van financiële criminaliteit en terreur financiering minimaal 2 onderzoeken uit met buitenlandse meldpunten.

18 18 Prestatie-indicator: Inzicht in de keten In 2006 voorstel businesscase aan de Begeleidingsgroep omtrent de mogelijkheden van een IT systeem. De Begeleidingsgroep neemt in 2006 – op basis van de gepresenteerde opties - kennis van en adviseert omtrent een te kiezen IT-systeem. FIU.NL zal overeenkomstig over gaan tot de implementatie en zich conformeren aan de daaraan verbonden tijdlijn. Dit IT systeem zal de wettelijke taken en plichten waaraan de FIU.NL gebonden is ondersteunen (zoals terugmelden, doormelden, verstrekken van inzicht aan melders over meldgedrag van de/een relevante meldergroep). Het IT systeem moet in staat zijn om digitaal (in)zicht te geven in/op de mate waarin doorgemelde transacties, gelet op de taakstelling van de FIU-NL, zijn aangewend bij de bestrijding van criminaliteit /terreur

19 19 Prestatie-indicator: Klanttevredenheid 2x per kalender jaar ten behoeve van de melders, opvolgers en toezichthouders een conferentie-/informatiedag (relatiedag) georganiseerd,waarin onder andere verslag wordt gedaan over die opsporingsonderzoeken, gebaseerd op meldingen, die inzicht hebben gegeven in nieuwe modus operandi en typologieën. Via een enquêteformulier geven melders en toezichthouders een oordeel over de mate van tevredenheid over het functioneren van de FIU-Nederland (tijdens de evaluatiemomenten lopende een gezamenlijk project wordt daar ook aandacht aan besteed). De resultaten van de eerste enquête worden gebruikt als 0 meting. De bereikbaarheid van de FIU-NL t.b.v. de partners in de keten wordt via een helpdesk op het niveau van 7/24 gebracht. Het aantal malen dat de bevraagde informatie effectief/direct werd gebruikt in een opsporingsonderzoek moet van 50% in 2007 naar 65% in 2008 stijgen.

20 20 Hoe samenwerking invulling geven? Contact zoeken met individuele melder. vanuit de Wettelijke plicht Gezamenlijk informatie delen. Doel verbetering kwaliteit onderzoek.

21 21 Beperkt Chinese Wall coördinatie C.D.D. ? Heeft melder zicht op alle portefeuilles v.d. cliënt? Leidt 1+1 tot 2?

22 22 Ja ! Customer Due Diligence. Openbare bronnen leiden soms tot vragen m.b.t. meldgedrag. Is dit vanuit FIU-Nederland een legitieme vraagstelling?

23 23 Neen! Levert dit geen veiligheidsrisico op van uit de scope integriteit bewaken van zowel instelling als financiële sector?

24 24 Dank voor uw aandacht


Download ppt "1 FIU-Nederland (Projectorganisatie MOT/BLOM) KLPD (DNRI) Presentatie Willem Waslander en Hans de Bruin. V.C.O seminar 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google