De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting vanuit beleidsperspectief Axel Mathot Departement Financiën en Begroting Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting vanuit beleidsperspectief Axel Mathot Departement Financiën en Begroting Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO)"— Transcript van de presentatie:

1 Begroting vanuit beleidsperspectief Axel Mathot Departement Financiën en Begroting Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO)

2 Doelstellingen opleiding Inzicht in het begrotingslogica en belangrijkste principes Begrotingsdocumenten nadruk op administratieve tabel van uitgavenbegroting Kredietsoorten Inzicht in begrotingsproces

3 Begrotingslogica en belangrijkste principes

4 Begrotingslogica Uitgaven- en middelenbegroting Middelenbegroting: raming van de middelen in begrotingsjaar Uitgavenbegroting: decretale machtiging om uitgaven te doen beperkt tot bedrag opgenomen in begroting Begroting: budgettaire vertaling van beleid Belangrijk politiek document Begroting geeft belangrijke info over beleidskeuzes

5 Algemene beginselen van de begroting 1) Eenjarigheidsbeginsel (annaliteitsprincipe)  Elk jaar moet nieuwe begroting door Vlaams parlement goedgekeurd.  Louter kredieten die betrekking hebben op een bepaald begrotingsjaar.  Belang van meerjarenraming 2) Universaliteitsbeginsel  Bevat alle uitgaven en ontvangsten zonder uitzondering  Gevolg: niet-affectatie van de ontvangsten aan bepaalde uitgaven

6 Algemene beginselen van de begroting 3) Specialiteitsbeginsel  Iedere uitgave dient beperkt te blijven tot het bedrag én het doel van het overeenstemmende krediet  Let wel: herverdelingen 4) Openbaarheidsbeginsel  De begroting is een openbaar document  Let wel: niet alles terug te vinden in begroting

7 Begrotingsdocumenten en artikelstructuur

8 Begrotingsdocumenten Uitgavendecreet Middelendecreet Algemene toelichting Memories van toelichting Programmadecreet

9 Uitgavendecreet Administratieve tabel Wettelijke bepalingen (mantel) Begrotingen DAB + Vlaamse rechtspersonen

10 Administratieve tabel - Begrotingsstructuur 1) Beleidsdomein 2) Entiteit 3) Programma 4) Begrotingsartikel (vanaf 2012) (5) Basisallocatie (Orafin)

11 Begrotingsartik el H B 0-1H FG2A E-W T Administratieve tabel - artikelstructuur

12 Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Beleidsdomein HH Administratieve tabel - artikelstructuur ADiensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) BBestuurszaken CFinanciën en Begroting … HCultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) …

13 Administratieve tabel - artikelstructuur Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH HB0Departement CJSM HC0Sociaal-cultureel werk HD0Kunsten en Erfgoed HE0IVA KMSKA …

14 Administratieve tabel - artikelstructuur Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH Uitgave/Ontvang st 1 Uitgaven (1) vs. ontvangsten (9)

15 Administratieve tabel - artikelstructuur Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH Programma H F Uitgave/Ontvangst 1 HAApparaatkredieten HCOntwikkelen, ondersteunen en optimaliseren van een innoverend … … HFWerken aan de uitbouw van een coherent, gezond, duurzaam en kwaliteitsvol (top)sportbeleid …

16 Administratieve tabel - artikelstructuur Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH Programma H F Minister G Uitgave/Ontvangst 1 ADe Minister-President van de Vlaamse Regering, … … GDe Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport …

17 Administratieve tabel - artikelstructuur Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH Programma H F Minister G Aard krediet 2 Uitgave/Ontvangst 1 Aard 2: gesplitste kredieten Aard 4: variabele kredieten Aard 5: machtiging en correlatieve kredieten Zie kredietsoorten

18 Administratieve tabel - artikelstructuur HF AATopsportbeleid … HF AEHet voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid … Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH Programma H F Minister G Aard krediet 2 Doelstelling AE Uitgave/Ontvangst 1

19 Administratieve tabel - artikelstructuur Begrotingsartikel H B 0-1H FG2A E-W T Entiteit H B 0 Beleidsdomein HH ESR-aggregaat W T Programma H F Minister G Aard krediet 2 Doelstelling AE Uitgave/Ontvangst 1

20 Administratieve tabel - artikelstructuur ESR-aggregaat Het Europees sgtelsel van nationale en regionale rekeningen ESR 2010 Aanrekening in Orafin 1 doelstellingencode kan verschillende artikels bevatten omwille van verschillende aggregaten!

21 Administratieve tabel - Artikelstructuur ESR-aggregatie bij begrotingsartikel CodeOmschrijvingESR-code Normtoets PRProvisie0100 ESR – uitgave => Effect op vorderingensaldo LOLonen11xx WT Werking en Toelagen Overige ESR-codes voor uitgaven, 9998 ISInterne Stromen 41.3x, 41.4x, 41.6x, 41.7x, 61.3x, 61.4x, 61.6x, 61.7x, 9999 Geen ESR-uitgave => Geen effect op vorderingensaldo PAParticipaties80xx -85xx LELeningen90xx -95xx

22 Administratieve tabel - artikelstructuur IS: interne stroom Geen doelstelling op zich, doelstelling wordt bepaald binnen DAB of rechtspersoon waarnaar deze IS gaat Doelstellingencode = identificatie van DAB/rechtspersoon Apparaatskredieten: geen doelstellingencode zoals beleidskredieten Dienen voor realisatie van verschillende doelstellingen

23 Administratieve tabel - Artikelstructuur Basisallocatie Verdere opdeling van artikel binnen Orafin Vergt de basis voor de begrotingsprocessen op technisch vlak Vb HB0-1HFG2AE-WT: 5 basisallocaties 1HF00900SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 1HF03400SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DE PARTICULIERE SECTOR 1HF03500SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DE PARTICULIERE SECTOR 1HF03700SPORTINFRASTRUCTUUR VAN LOKALE OVERHEDEN 1HF04100 ALS TEGEMOETKOMING VOOR FLANKERENDE MAATREGELEN IN HET KADER VAN FINANCIERING VOETBALSTADIONS

24 Begrotingen DAB + Vlaamse rechtspersonen Uitgavendecreet  VOI type A / IVA met rechtspersoonlijkheid / DAB Bijlagen bij het uitgavendecreet  EVA / VOI type B / Eigen vermogens / VOI type sui generis / Strategische Adviesraden / vzw  deels artikelstructuur, deels op basis van ESR-code  Door inkanteling in Orafin meer en meer artikelstructuur met doelstellingencode

25 Kredietsoorten

26 Gesplitste kredieten  Vastleggingskrediet (VAK)  Vereffeningskrediet (VEK) Variabele kredieten (VRK) Machtigingskrediet (MAC) Correlatief krediet

27 Kredietsoorten

28 Variabel krediet of “VRK” Aard 4 Begrotingsfondsen Uitzondering op Universaliteitsbeginsel (zie eerder bij Algemene Beginselen)Algemene Beginselen Uitgaven zijn afhankelijk van de toegewezen ontvangsten Decretaal bepaald Voorbeeld: HB0-1HFG4AG-WTDopingbestrijding in de sport

29 Kredietsoorten Machtigingskrediet of “MAC” Beleidskrediet Aard 5 Maximum bedrag waarvoor verbintenissen (≈ VAK) mogen aangegaan worden door een rechtspersoon Strikt kader: Aanwending alleen voor realiseren bepaalde beleidsdoelstellingen (bvb. bouwen zwembaden door BLOSO, zie voorbeeld)

30 Kredietsoorten Correlatief krediet Betaalkrediet Aard 5 Maximum bedrag aan vereffeningen (≈ VEK) die een rechtspersoon kan boeken Officieus “COR” maar weergave in tabel als (“correlatief” of technisch) VAK en (“correlatief”) VEK (waarbij VAK = VEK) Volgt altijd MAC via de betaalkalender en niet omgekeerd

31 Kredietsoorten BELEIDBETAAL VAKVEK TOVRK MACCOR (= VAK/VEK)

32 Begrotingscyclus

33 De begrotingscyclus De begrotingsopmaak De bijstellingen van de begroting  De begrotingsaanpassing(en)  De kredietherverdelingen De meerjarenraming

34 Begrotings- en uitvoeringscyclus: tijdlijn

35 Begrotingsopmaak Begrotingsinstructies Begrotingsvoorstellen Technische en politieke bilaterales Ontwerpen van decreten en toelichtingen Goedkeuring Vlaamse Regering Indiening bij Vlaams Parlement (uiterlijk 21/10 voorafgaande begrotingsjaar)

36 Begrotingsopmaak Parlementaire behandeling (Rekenhof, Commissies) Amendementen Goedkeuring door het Vlaams Parlement (uiterlijk 31/12 voorafgaande begrotingsjaar) Bekrachtiging en afkondiging door Vlaamse Regering Publicatie Belgisch Staatsblad => Middelendecreet, Uitgavendecreet, Programmadecreet, Algemene Toelichting, Memories van Toelichting

37 De bijstellingen van de begroting (1) De begrotingsAANPASSING Actualisatie Procedure identiek aan de opmaak van de begroting Er kunnen meerdere begrotings-aanpassingen per begrotingsjaar zijn MAAR minimaal 1 begrotingsaanpassing uiterlijk 30/4 ingediend in Vlaams Parlement (goedkeuring VP uiterlijk 30/6)

38 De bijstellingen van de begroting (2) De kredietherverdelingen Kredietherschikkingen Doorheen het begrotingsjaar Algemene regels: Rekendecreet en uitvoeringsbesluiten Uitzonderingen mogelijk via uitgavendecreet  Meestal via Ministerieel Besluit  In mindere mate via Besluit van de Vlaamse Regering

39 De bijstellingen van de begroting (2) De kredietherverdelingen Vastleggingskrediet (VAK)Methode Tussen beleidsdomeinenBij begrotingsaanpassing Tussen programma’sBij begrotingsaanpassing Binnen een beleidsprogramma tussen begrotingsartikels Bij MB, mits visum IF en akkoord minister van begroting Binnen het apparaatsprogramma tussen begrotingsartikels van verschillende entiteiten Bij begrotingsaanpassing Binnen het apparaatsprogramma tussen begrotingsartikels van dezelfde entiteit Bij MB, mits visum IF en akkoord minister van begroting Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Autonoom, mogelijkheid tot managementmatige bijstelling kredieten in Orafin

40 De bijstellingen van de begroting (2) De kredietherverdelingen Vereffeningskrediet (VEK)Methode Tussen beleidsdomeinenBij begrotingsaanpassing Tussen programma’sBij MB met visum IF en met akkoord minister van begroting Binnen een beleidsprogramma tussen begrotingsartikels Bij MB zonder visum IF en zonder akkoord minister van begroting (wel IF en Begrotingsakkoord bij esr-impact) Binnen het apparaatsprogramma tussen begrotingsartikels van verschillende entiteiten Bij MB met visum IF en met akkoord minister van begroting Binnen het apparaatsprogramma tussen begrotingsartikels van dezelfde entiteit Bij MB zonder visum IF en zonder akkoord minister van begroting (wel IF en Begrotingsakkoord bij esr-impact) Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Autonoom, mogelijkheid tot managementmatige bijstelling kredieten in Orafin

41 De Meerjarenraming Doel: (middel)lange termijnvisie ontwikkelen (6 jaar) Raming en dus geen begroting Jaarbegroting beleidsruimte? constant beleid Meerjarenraming Jaarlijkse evaluatie en aanpassing n.a.v. de begrotingsopmaak (Rekendecreet) uiterlijk 1 maand na neerlegging van begrotingsopmaak (nov) mededeling aan Vlaams Parlement Europese verplichting => tussentijdse actualisatie (april)

42 G. Wat/wie vind ik waar? ExtranetExtranet > FB > Departement Financiën en Begroting > BegrotingFBDepartement Financiën en Begroting Begrippendatabank F&B: http://begrippendatabank.fenb.behttp://begrippendatabank.fenb.be Vormingswebsite: http://vormingbegroting.fenb.be/http://vormingbegroting.fenb.be/

43 Bedankt voor uw aandacht ! Vragen ?

44 Beleids- en beheerscyclus Peter Jan Carlier Departement Kanselarij en Bestuur

45 Beleidscyclus https://overheid.vlaanderen.be/de-beleidscyclus

46 Beleidscyclus: inleiding Cascade Regeerakkoord Beleidsnota’s (incl transversale) Beleidsbrieven (incl transversale) Geregeld via Omzendbrief 11 Validatie door Vlaams Parlement Proza Focus op nieuwe initiatieven Recurrent (of continu) beleid komt niet (minder) in beeld

47 Beleidscyclus: legislatuur Bijdrage aan het Regeerakkoord Doel: de partijen bijstaan die onderhandelen over een regeerakkoord voor een nieuwe Vlaamse Regering Document van de Vlaamse administratie geen politieke validatie! Voorzitterscollege keurt goed Vanuit eigen expertise en ervaring de uitdagingen voor Vlaanderen schetsen en voorstellen formuleren voor het beleid: omgevingsanalyse, de budgettaire context, analyse per beleidsdomein + beleidsvoorstellen Een jaar voorbereiding DKB coördineert

48 Beleidscyclus: legislatuur Omzendbrief 11 van het Vlaams Parlement Samenwerking met het Vlaams Parlement Beschikbaar stellen van regeringsdocumenten (hoofdstuk I); Indienen van beleidsdocumenten (hoofdstuk II); II.1Regeerakkoord en beleidsnota’s II.2Septemberverklaring en beleidsbrieven II.3Nota van de Vlaamse Regering indienen van ontwerpen van decreet (hoofdstuk III); innemen van een standpunt naar aanleiding van parlementaire initiatieven (hoofdstuk IV); beantwoorden van schriftelijke vragen (hoofdstuk V): indienen van rapportage die voortvloeit uit een informatieverplichting die bij decreet is opgelegd (hoofdstuk VI)

49 Beleidscyclus: legislatuur Regeerakkoord Politiek document Bij het aantreden van elke nieuwe regering Bevat de belangrijke beleidsbeslissingen Gezamenlijk document van regeringspartijen Goedkeuring door Vlaams Parlement http://www.vlaanderen.be/nl/vlaam se-regering/regeerakkoord-van-de- vlaamse-regering

50 Beleidscyclus: legislatuur Beleidsnota’s elke minister grote strategische keuzes voor de komende legislatuur voor alle bevoegdheden waarover hij of zij beschikt. Ingediend voor de vierde maandag van oktober na de eedaflegging van de regering http://www.vlaanderen.be/nl/vlaam se-regering/beleidsnotas-en- beleidsbrieven-van-de-vlaamse- regering

51 Beleidscyclus: legislatuur Beleidsnota’s De ontwerp-beleidsnota wordt uitgewerkt en voorbereid door de departementen in samenwerking met de agentschappen, overeenkomstig de afspraken in de beleidsraad. Zij worden vooraf bij wijze van "Mededeling aan de Vlaamse Regering" voorgelegd, overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Regering.

52 Beleidscyclus: jaarlijks Septemberverklaring Elk jaar (ook verkiezingsjaar) 4 de maandag van september aan het begin van het politieke werkjaar Toelichting van minister-president in het Vlaams Parlement belicht de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor 2016.

53 Beleidscyclus: jaarlijks Beleidsbrieven jaarlijkse vertaling van de beleidsnota’s ingediend door ieder lid van de regering uiterlijk bij de indiening van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting, dus op 21 oktober. geldt niet voor het jaar waarin de regering wordt benoemd. http://www.vlaanderen.be/nl/vla amse-regering/beleidsbrieven- van-de-vlaamse-regering

54 Beleidscyclus: jaarlijks Beleidsbrieven DEEL 1: realisaties DEEL 2: prognoses Bijlage regelgevingsagenda. Bijlage begroting. Bijlage opvolging arresten grondwettelijk hof en hof van justitie. Bijlage opvolging resoluties en moties Vlaams Parlement. Bijlage opvolging aanbevelingen Rekenhof

55 Beleidscyclus: jaarlijks Beleidsbrieven De ontwerp-beleidsbrieven worden uitgewerkt en voorbereid door de departementen in samenwerking met de agentschappen, overeenkomstig de afspraken in de beleidsraad. Zij worden vooraf bij wijze van "Mededeling aan de Vlaamse Regering" voorgelegd, overeenkomst het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Regering.

56 1 januari 2014 — 25 mei 2014 Bijdrage administratie aan Vlaams Regeerakkoord (voorbereiding en overhandiging aan formateur) 25 mei 2014 — 22 juli 2014 Vlaams Regeerakkoord 1 juli 2014 — 1 oktober 2014 Voorbereiding ontwerp van beleidsnota 2014-2019 1 oktober 2014 — 27 oktober 2014 Finaliseren beleidsnota + indiening in Vlaams Parlement 1 juli 2015 — 30 september 2015 Voorbereiding ontwerp van beleidsbrief 2016 1 oktober 2015 — 21 oktober 2015 Finalisering beleidsbrief 2016 + validering door Vlaamse Regering + uiterlijk op 21/10 indiening bij Vlaams Parlement 1 juli 2016 — 30 september 2016 Voorbereiding ontwerp van beleidsbrief 2017 1 oktober 2016 — 21 oktober 2016 Finalisering beleidsbrief 2017 + validering door Vlaamse Regering + uiterlijk op 21/10 indiening bij Vlaams Parlement 1 juli 2017 — 30 september 2017 Voorbereiding ontwerp van beleidsbrief 2018 1 oktober 2017 — 21 oktober 2017 Finalisering beleidsbrief 2018 + validering door Vlaamse Regering + uiterlijk op 21/10 indiening bij Vlaams Parlement

57 Beleidscyclus: tot stand komen documenten Geen uniforme aanpak binnen de Vo Voorbeeld: beleidsnota x Strategisch seminarie Gezamenlijk schrijven aan één document Voorbeeld: beleidsbrief y Kapstok beleidsnota Input per afdeling/team Coördinatie centraal

58 Beleidscyclus: opvolging Alle entiteiten van de Vlaamse overheid Traject (een gemeenschappelijk monitoringssysteem) voor opvolging van: Vlaams Regeerakkoord Transversale/horizontale beleidsplannen Regelgevingsagenda Beleidsnota’s en beleidsbrieven nota aan de Vlaamse Regering over het opvolgen van doelstellingennota aan de Vlaamse Regering over het opvolgen van doelstellingen

59 Transversale / horizontale plannen https://overheid.vlaanderen.be/doelstellingenmanagement

60 Even recapituleren Slechts één gezamenlijk beleidsdocument Regeerakkoord Daarna per minister/bevoegdheid Beleidsnota Beleidsbrief Verdere vertaling per entiteit Ondernemingsplan Samenwerkingsovereenkomst Risico op ‘schotten’/’verkokering’/…

61 Heil verwacht van transversale werking: transversale / horizontale plannen

62 Horizontale / transversale plannen Transversaal beleid: Maatschappelijk gerichte beleidsinitiatieven, die één of meer beleidsdomeinen overstijgen - zoals bijvoorbeeld een geïntegreerd klimaatbeleid, mobiliteitsbeleid, beleid rond armoedebestrijding, … Horizontaal beleid: Organisatie- of intern gerichte beleidsinitiatieven, die een organisatiebreed karakter hebben - zoals bijvoorbeeld overheidsbrede bezuinigingsprogramma's op personeel of verhoging van de efficiëntie, de overheidsbrede doelstellingen voor de maturiteitsverhoging, …

63 Cyclus transversale – horizontale plannen Divers landschap Inventarisatie: https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/NO_2 0151201_Inventaris_horizontale_transversale_plannen.docx https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/NO_2 0151201_Inventaris_horizontale_transversale_plannen.docx Staan naast andere beleidsnota’s en –brieven. Gevolgen voor (onderlinge) afstemming Gevolgen voor de monitoring

64 Cyclus transversale – horizontale plannen Elk plan => eigen cyclus Bv. gelijke kansen en diversiteitsplan Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 Vlaamse Diversiteitsambtenaar legt jaarlijks een rapport voor aan de VR Zorgt o.a. voor de rapportering over de voortgang van het horizontale integratiebeleid, in functie van de evaluatie-, beheers- en beleidscyclus. https://overheid.vlaanderen.be/diversiteitsbeleid

65 Beheerscyclus https://overheid.vlaanderen.be/de-beheerscyclus

66 Beheerscyclus: inleiding Doel: het beleid verder uitwerken en realiseren Middel: overeenkomst tussen Leidend ambtenaar en bevoegde minister(s) Wat zal de organisatie doen om het beleid te realiseren? Autonomie en verantwoording Beheersinstrumenten: Ondernemingsplan Samenwerkingsovereenkomst NIET noodzakelijk proza, vaak overzicht in Excel Vertaalslag!

67 Ondernemingsplan: algemeen Jaarlijks ondernemingsplan met meerjarige component Wie? Departementen, IVA’s, EVA’s publiek recht Wat? de doelstellingen die de entiteit het komende jaar wil realiseren, samen met de acties die daartoe opgezet worden Basis voor planning en evaluatie leidend ambtenaren

68 Ondernemingsplan: inhoud Strategische meerjarencomponent in het eerste ondernemingsplan van de legislatuur. Volgende jaren: actualisering Beleids- en beheersdoelstellingen, doorvertaald naar projecten en processen met waar mogelijk indicatoren, budget, VTE

69 Ondernemingsplan: inhoud Beleidsdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) Doelstellingen m.b.t recurrente taken en beheersdoelstellingen (zowel meerjarig als voor komende jaar) Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken Aanbevelingen Audit Vlaanderen Uitvoering kerntakenplannen Opvolging personeelsbesparing Doelstellingen m.b.t. welzijn Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen Bijlagen (Personeelsplan)

70 Ondernemingsplan: timing Deadline: 31/01 vaststelling door minister/raad van bestuur Eerste ondernemingsplan regeerperiode: advies IF Volgende jaren: meedelen aan IF en begroting !!! Recent besluit begrotingscontrole: advies IF verplicht voor alle ondernemingsplannen In februari bezorgen aan minister bestuurszaken om te publiceren op overheid.vlaanderen.be en de publicatiedatabank. Idem voor jaarrapportering ondernemingsplan

71 2 januari 2014 — 1 maart 2014 Goedkeuring ondernemingsplan 2014 door bevoegde minister (uiterlijk op 01/03) 1 februari 2014 — 31 maart 2014 Jaarlijkse uitvoeringsrapportering managementovereenkomst of beheersovereenkomst 2013 (uiterlijk op 31/03) 1 november 2014 — 31 maart 2015 Opmaak ondernemingsplan 2015 + het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van 2014. 1 december 2014 – 31 maart 2015 Eindrapport over de uitvoering van de management- of beheersovereenkomst 2011-2015. 31/mrt/15 Het ondernemingsplan voor het jaar 2015 en het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van 2014 worden ten laatste op 31 maart 2015 vastgesteld door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Op dat moment worden de lopende beheers- en managementovereenkomsten beëindigd (excl. VRT en De Lijn) en geëvalueerd. Het ondernemingsplan treedt in werking op 1 april. 1 november 2015 — 31 januari 2016 Opmaak ondernemingsplan 2016 en het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van 2015. 31/jan/16 Het ondernemingsplan voor het jaar 2016 en het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van 2015 worden ten laatste op 31 januari 2016 vastgesteld door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Het ondernemingsplan treedt in werking op 1 april. 1 november 2016 — 31 januari 2017 Opmaak ondernemingsplan 2017 en het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van 2016.

72 Beheersscyclus: tot stand komen documenten Geen uniforme aanpak Voorbeeld Inhoud beleidsbrief Aanvulling met beheersdoelstellingen en -projecten uit zelfevaluatieoefening

73 Beheerscyclus: opvolging Opvolgen van en rapporteren over het ondernemingsplan kan via Traject, maar is niet verplicht In Traject: 44 brillen van type ‘ondernemingsplan’ Vrijblijvende sjablonen beschikbaar buiten Traject

74 Ondernemingsplan: meer info www.overheid.vlaanderen.be/ondernemingsplan Veelgestelde vragen De beschikbare jaarrapporteringen 2015 en ondernemingsplannen 2016 Evaluatie ondernemingsplannen 2015 (SBOV)

75 Samenwerkingsovereenkomst: algemeen Wie? EVA’s privaat recht Wat? Krachtlijnen van de beleidsuitvoering (aanwending personeel, middelen, infrastructuur) Grotere afstand van het beleid: meer ruimte in de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst Aangepaste looptijd (meerjarig)

76 Overzicht samenwerkings- overeenkomsten De Rand ESF FWO I&I LRM Muntpunt PMV Toegankelijk Vlaanderen VEB Vlaanderen Connect VLAM

77 Samenwerkingsovereenkomst: meer info www.overheid.vlaanderen/beheersinstrumenten

78 Doelstellingen- management https://overheid.vlaanderen.be/doelstellingenmanagement

79 Vaststellingen eind vorige legislatuur Knelpunten op niveau Vlaamse overheid Ontbreken van een strategische focus; Hoge interne plan- en rapporteerlast; Versnippering monitoringslandschap; Onvoldoende zicht op kostprijs werking; Opstart project doelstellingenmanagement Taxonomie Richtlijnen Tool

80 Tussentijdse resultaten TaxonomieTaxonomie doelstellingenmanagement: model en bijhorende definities (CAG, 22/5/2014)

81 Tussentijdse resultaten Methodiek voor opbouw doelstellingencascade RichtlijnenRichtlijnen voor de opmaak van de beleids- en beheersinstrumenten (CAG 22/5/2014) Aanpassing omzendbrief 2012/11Aanpassing omzendbrief 2012/11 & bijlage (17/10/2014)bijlage Nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 (VR, 5/12/2014)Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Nota Aanpak opvolging Beleidsnota’s 2014-2019 (VZC, 21/05/2015)Aanpak opvolging Beleidsnota’s 2014-2019 Richtlijnen voor de opvolging van de horizontale / transversale plannen 1 december 2015 Verdere stappen richting een prestatiebegroting voor de Vlaamse overheid

82 Tussentijdse resultaten Geïntegreerde monitoringstool ‘TRAJECT’ (VZC 15/1/2015) Taxonomie als uitgangspunt voor de functionele analyse Configuratie o.b.v. functionele analyse en testing Basisopzet beschikbaar vanaf 2/2/2015 Diverse releases https://overheid.vlaanderen.be/wordt-verwacht Gedeelde financiering: eenmalige ontwikkelkost (11 dept) + jaarlijkse licentiekost (alle entiteiten DVO – verdeelsleutel aantal personeelsleden niveau A)

83 Tussentijdse resultaten Migratie projecten regelgevingsagenda uit tool ‘regelgeving’ naar Traject (januari 2016) Invoer van de eerste horizontale/transversale plannen Jeugd- en Kinderrechtenprogramma, Regeerakkoord, Vlaanderen Radicaal Digitaal … Visie Prestatiebegroting (VZC 17/3/2016)

84 Verbeteren, vereenvoudigen, verbinden Methodiek Voor het managen van doelstellingen Voor de hele Vlaamse overheid Waarmee collega’s zelf aan de slag kunnen Stroomlijnen van praktijken Afstemming planningsprocessen Rationaliseren monitoringslandschap Verbinden Mensen Informatie Structuren

85 Verbinden In de aanpak van het project doelstellingenmanagement Eigen expertise Samen als partners Vanuit het geheel (taxonomie) Inhoud: horizontaal/transversaal/vertikaal Cycli: Beleid/beheer/begroting Experten: Lerend netwerk horizontaal/transversaal beleidscoördinatoren Beleids-/beheers-/begrotingsexperten Netwerk aanspreekpuntenaanspreekpunten

86 Transparantie brengen Inhoudelijk Traject Wie/Wat/Waarom/Voor wie/Wanneer/Hoeveel/… Interne werking Hoe zijn we georganiseerd? Richtlijnen

87 Vaststellingen momenteel Met inhoudelijke transparantie en procesmatige duidelijkheid komen knelpunten veel sneller en scherper in beeld Mentaliteitswijziging: kritiek op personen maakt plaats voor zoektocht naar verbeteren van interne afspraken/werking… Nood aan verdere verbetering van de inhoudelijke kwaliteit (doelstellingen, projecten, …) interne processen (planning en rapportering) Nieuwe horizont: nieuwe legislatuur

88 Ook vaststellingen externen SBOV onderzoek naar de ondernemingsplannen 2015: bv In minder dan de helft van de ondernemingsplannen zijn indicatoren aan de operationele doelstellingen gekoppeld een minderheid van de doelstellingen (ongeveer 10%) gericht is op borging en verbetering van kwaliteit een minderheid van de operationele doelstellingen en acties zijn gekoppeld aan personeelsinzet, budget of begrotingsartikel Er wordt explicieter en duidelijker aangegeven wat de bijdrage van de organisatie zal zijn aan het verwezenlijken van de beleidsnota en/of – brief van de minister in vergelijking tot het verleden

89 Uitdagingen Prestatiebegroting: koppeling begroting aan beleid/beheer Nieuwe begrotingsstructuur vraagt sterke inhoudelijke basis. Kwaliteit van inhoudelijke basis verzekeren via opgestarte inhoudelijke oefening Afstemmen planningsprocessen Gezamenlijke instructies beleid/begroting Horizontale/transversale vs. vertikale werking Technische instrumentarium laten volgen: Traject

90 https://overheid.vlaanderen.be/de-beleids-beheers- begrotings-en-hrm-cyclus https://overheid.vlaanderen.be/doelstellingenmanagemen t Nieuwsbrief doelstellingenmanagement en traject: hier inschrijven

91 Bedankt voor uw aandacht ! Vragen ?


Download ppt "Begroting vanuit beleidsperspectief Axel Mathot Departement Financiën en Begroting Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO)"

Verwante presentaties


Ads door Google