De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een Vlaams privaat huurrecht? Contractuele aspecten en woningkwaliteit Maarten Dambre Vlaams Parlement, 18 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een Vlaams privaat huurrecht? Contractuele aspecten en woningkwaliteit Maarten Dambre Vlaams Parlement, 18 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een Vlaams privaat huurrecht? Contractuele aspecten en woningkwaliteit Maarten Dambre Vlaams Parlement, 18 maart 2014

2 Contractuele aspecten  Duur en opzegging  Doelstellingen woninghuurwet  Woonzekerheid  Contractuele gelijkheid  Afdwingen herstellingen  Stabiliteit huurprijs  Bevordering registratie huurcontracten Contractuele aspecten Maarten Dambre 2

3 Contractuele aspecten  Duur en opzegging  Knelpunten  Tegenopzegging huurder  Verplichtingen verhuurder?  Cass. GwH  Sanctie bij niet-registratie  Opzegging bij huur van korte duur  Opzegging te allen tijde door verhuurder Contractuele aspecten Maarten Dambre 3

4 Contractuele aspecten  Duur en opzegging: aanbevelingen  Tegenopzegging  Consensus aanpassing art. 3, § 5 laatste lid WHW: i.g.v. tegenopzegging blijft verhuurder gehouden opzeggingsmotief te vervullen  Verhoging rechtszekerheid  Navolging GwH Contractuele aspecten Maarten Dambre 4

5 Contractuele aspecten  Duur en opzegging - aanbevelingen  Sanctie bij niet-registratie  Consensus: huidige regeling niet overlegd en niet goed onderbouwd  Tekstverbetering: toepassing art. 3, § 9 WHW => rechtszekerheid  Formalisering vorm opzegging?  Zie ook bij huur van korte duur (8) Contractuele aspecten Maarten Dambre 5

6 Contractuele aspecten  Duur en opzegging - aanbevelingen  Huur van korte duur  Bedoeld als uitzondering: proeftermijn  + 50% woninghuurcontracten  Beleidsoptie 1: verlagen maximumduur 3 jaar => woonzekerheid  Beleidsoptie 2: opnemen begin- en einddatum => duidelijkheid  Beleidsoptie 3: afschaffen verlenging Contractuele aspecten Maarten Dambre 6

7 Contractuele aspecten  Duur en opzegging: aanbevelingen  Opzegging huur van korte duur  Twee beleidsopties ter verhoging rechtszekerheid  1° Optioneel opzeggingsbeding  Voor de huurder  Voor huurder én verhuurder  2° Dwingende mogelijkheid voor de huurder Contractuele aspecten Maarten Dambre 7

8 Contractuele aspecten  Duur en opzegging - aanbevelingen  Huur van korte duur  Sanctie i.g.v. niet-registratie  Beleidsoptie 1: ook invoeren voor huur korte duur => woonzekerheid  Beleidsoptie 2: afschaffen  Verlies aan informatie  Beleidsoptie 3: alternatieve sanctie  Onontvankelijkheid vordering Contractuele aspecten Maarten Dambre 8

9 Contractuele aspecten  Duur en opzegging - aanbevelingen  Huur van negen jaar  Opzeggingsmogelijkheden verhuurder  Opzegging te allen tijde: moratorium?  Beleidsoptie 1: versoepelen modaliteiten  Opzegging voor renovatie te allen tijde vanaf einde eerste driejarige periode  Wetsvereenvoudiging  Bevordering kwaliteit woningpatrimonium Contractuele aspecten Maarten Dambre 9

10 Contractuele aspecten  Duur en opzegging - aanbevelingen  Huur van negen jaar  Opzeggingsmogelijkheden verhuurder  Beleidsoptie 2: bijkomende motieven  Wangedrag huurder  Willekeur/rechtsonzekerheid  Strijdigheid met art. 1762bis BW Contractuele aspecten Maarten Dambre 10

11 Woningkwaliteit  Doelstellingen  Herstellingen  Rechtszekerheid  Contractuele gelijkheid  Vlaamse Wooncode vs. renovatiehuur  Minimumkwaliteit woning/kamer  Verbeteren woningkwaliteit  Plaatsbeschrijving  Geschillen vermijden WoningkwaliteitMaarten Dambre 11

12 Woningkwaliteit  Herstellingen  Verhuurder moet alle nodige herstellingen uitvoeren, behalve die ten laste van de huurder (art. 1720 BW)  Niet-limitatieve, verouderde opsomming huurdersherstellingen (art.1754 BW)  Uitz.: herstellingen t.g.v. overmacht of ouderdom (art. 1755 BW)  Woninghuur: geen afwijkende regeling mogelijk, tenzij renovatiehuur (art. 2, § 2 WHW) Woningkwaliteit Maarten Dambre 12

13 Woningkwaliteit  Herstellingen – aanbevelingen  Beleidsoptie 1: Invoering algemeen principe en exemplarische lijst  Herstelling t.g.v. gebruik ten laste huurder  Herstellingen i.v.m. eigendom ten laste verhuurder  Mogelijke interpretatieproblemen opvangen door richtinggevende lijst  Aanbeveling uitwerking lijst in technische werkgroep Woningkwaliteit Maarten Dambre 13

14 Woningkwaliteit  Herstellingen – aanbevelingen  Beleidsoptie 2 (voorkeur): Modernisering  Kleine herstellingen ten laste huurder  Ook schade door oneigenlijk gebruik  Uitz.: ouderdom, overmacht  Schrappen plaatselijke gebruiken  Verhoogde rechtszekerheid  Regelmatige bijsturing lijst Woningkwaliteit Maarten Dambre 14

15 Woningkwaliteit  Herstellingen – technische aanbevelingen  Art. 2, § 2 WHW: afzonderlijk artikel  Legistieke verbetering  Mogelijke afwijking ten voordele huurder bevestigen  Verduidelijking bestaande regeling Contractuele aspecten Maarten Dambre 15

16 Woningkwaliteit  Burgerrechtelijke sanctie  Art. 2, §1 WHW: uitvoering herstellingen of gerechtelijke ontbinding  Vlaamse Wooncode  Herstelvordering, strafsancties, heffing  Openbare orde  Nietigheid huurcontract (?)  Aantasting woonzekerheid huurder  Geen mogelijkheid herstelling te vorderen  Wie draagt schuld? Contractuele aspecten Maarten Dambre 16

17 Woningkwaliteit  Burgerrechtelijke sanctie  Beleidsoptie 1: afschaffen nietigheid  Hogere rechtszekerheid; doelmatiger  Beleidsoptie 2: omschrijven en beperken  Aantal strafpunten; flagrante gevallen  Veiligheids- of gezondheidsgevaar  Beleidsoptie 3: introductie moreel element  Gebreken te wijten aan gebrek aan voorzorg verhuurder-eigenaar  Bescherming verhuurder te goeder trouw Contractuele aspecten Maarten Dambre 17

18 Woningkwaliteit  Renovatiehuur  Art. 8 WHW art. 5 Vlaamse Wooncode  Beleidsoptie 1: behoud  Incoherentie beleid woningkwaliteit  Beleidsoptie 2: afschaffen tweede type  Beleidsoptie 3: verstrengen tweede type  Gevaar voor misbruik beperken  Controle voor en na uitvoering werken Woningkwaliteit Maarten Dambre 18

19 Woningkwaliteit  Plaatsbeschrijving  Art. 1730 en 1731 BW  Kwaliteit plaatsbeschrijving verhogen  Minder geschillen door te informeren  Art. 11bis WHW  Sensibilisering  Model of checklist  Plaatsbeschrijving einde huur  Specifiek regelen voor woninghuur  Verhoogde rechtszekerheid Woningkwaliteit Maarten Dambre 19


Download ppt "Naar een Vlaams privaat huurrecht? Contractuele aspecten en woningkwaliteit Maarten Dambre Vlaams Parlement, 18 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google