De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

2 Woninghuurwet • B.W. : art. 1708 – 1762bis (vnl. aanvullend recht) • Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) • Wet van 20 februari 1991 (Woninghuurwet) • KB van 8 juli 1997 (elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid) • Wet van 25 april 2007 en het KB van 4 mei 2007 (Vlaamse Wooncode) 2 Veilig verhuren – 3 juni 2014 - Woninghuurwet

3 Geschreven huurovereenkomst • Woninghuurcontracten dienen sinds 15 juni 2007 verplicht schriftelijk te worden aangegaan • Registratie is noodzakelijk: ◦ Kosteloos ◦ Door verhuurder ◦ Binnen de 2 maanden na ondertekening contract • Sanctie: boete voor de verhuurder, huurder kan zomaar vertrekken, geen opzegtermijn, geen (wederverhurings)vergoeding 3 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

4 Geschreven huurovereenkomst • Valkuilen: -modellen op het internet -clausule van solidariteit bij meerdere huurders 4 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

5 Omstandige plaatsbeschrijving •Wanneer de ruimtes nog onbewoond zijn of gedurende de 1 e maand bewoning •Zowel bij ingenottreding als bij beëindiging van de huur  Zelf doen of door tussenkomst van een technisch raadsman •Al dan niet op gemene kosten •Registreren, samen met huurovereenkomst •Gedetailleerd? Elk deel en vertrek van de woning 5 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

6 Plaatsbeschrijving • Tegensprekelijk. Beide partijen moeten aanwezig zijn EN tekenen • Belang plaatsbeschrijving? Zo geen, huurder wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed het gehuurde goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich op het einde van de huurovereenkomst bevindt • Schade ingevolge overmacht en ouderdom niet ten laste van de huurder 6 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

7 Huurwaarborg • Niet verplicht bij wet  Zo waarborg in geld : max. 2 maand en op geïndividualiseerde rekening  Max. 3 maand bij bankwaarborg  Kasbons, obligaties, effecten… • Vrijgave: gemeen overleg of rechterlijke beslissing 7 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

8 Huurovereenkomst korte duur • Korter dan of gelijk aan 3 jaar - schriftelijk • Slechts 1x verlengbaar (max. 3jaar) • Niet opzegbaar, tenzij gemeenschappelijk akkoord • Opzeggen: 3 maand voor verstrijken termijn, zo niet wordt huurovereenkomst van 9 jaar 8 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

9 Levenslange huurovereenkomst • Schriftelijk • Eindigt bij overlijden van de huurder of door opzegging door de huurder • Verhuurder kan opzegging geven zo contractueel werd voorzien 9 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

10 Huurovereenkomst van 9 jaar • De regel • Opzegging kan steeds in onderling overleg • Opzeg door verhuurder: 1.Goed persoonlijk of door familieleden betrekken:  Opzegtermijn 6 maand  Motief en identiteit huurder meedelen -> zo niet is opzegging nietig  Binnen 1 jaar betrekken en 2 jaar blijven wonen -> sanctie: 18 maand huurgelden 10 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

11 Huurovereenkomst van 9 jaar • Opzeg door verhuurder: 2.Uitvoeren van werken:  Bij verstrijken van elke 3 jarige periode  Opzegtermijn 6 maand  Werken uitgevoerd aan de door de huurder bewoonde gedeelten  Toevoegen: bouwvergunning/gedetailleerd bestek/beschrijving werken- en kostenstaat/aannemingsovereenkomst -> werken moeten 3 jaar huurprijs overstijgen -> zo niet is opzeg nietig  Werken aanvatten binnen 6 maand en beëindigen binnen 24 maanden na opzeg  Sanctie : 18 maanden huur 11 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

12 Huurovereenkomst van 9 jaar • Opzeg door verhuurder: 3. Ontbinding zonder motief, mits schadevergoeding :  Op einde 1 e of 2 e 3 jarige periode  Opzegtermijn 6 maand  Zonder motief -> maar vergoeding, 9 maand bij einde 1 e periode 6 maand bij einde 2 e periode 12 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

13 Huurovereenkomst van 9 jaar • Opzeg door huurder:  Op elk ogenblik  3 maand opzeg  Geen motivatie vereist -> maar vergoeding, 1 e jaar : 3 maand huur 2 e jaar : 2 maand huur 3 e jaar : 1 maand huur  Indien geen registratie, geen opzeg, geen (wederverhurings)vergoeding noodzakelijk 13 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

14 Omstandigheden die een huurovereenkomst niet beëindigen • 1. Verkoop woning – belang registratie • 2. Overlijden huurder/verhuurder  Geen gekende erfgenamen  Nalatenschap verworpen -> Woning laten verzegelen door vrederechter (art. 1154 Ger. W. + art. 813 B.W.) -> aanstelling curator onbeheerde nalatenschap 14 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

15 Verplichtingen verhuurder •1) afleveringsplicht (afgifte sleutels) - in goede staat - elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid - energieprestatiecertificaat (energiezuinigheid) •2) onderhoudsverplichting •3) vrijwaringsverplichting - eigen daad (huurder niet storen) - voor andermans daad - voor verborgen verbreken Veilig verhuren – 3 juni 2014 - Woninghuurwet 15

16 Verplichtingen huurder •1) stofferingsplicht (voldoende meubelen en huisraad tot zekerheid betaling huurprijs) •2) betalingsverplichting huurprijs zelf en kosten en lasten •3) gebruiken als een goed huisvader onderhoud en herstellingen •4) teruggaveverplichting teruggeven in de staat waarin het pand zich bevond bij ontvangst, behoudens slijtage Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet 16

17 Huurprijs en huurlasten • Huurprijs vrij te bepalen  www.woninghuurprijzen.be(huurschatter) • Jaarlijkse indexatie op vervaldag (gezondheidsindex) basishuurprijs x nieuwe index aanvangsindex  http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ economie/consumptieprijzen/huurcalculator/ • Verhuurder moet indexatie vragen – terugvorderbaar 1 jaar 17 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

18 Hoe in rechte optreden • 1. Verzoeningsprocedure  Niet verplichtend  Kosteloos  Vrederechter van de plaats waar onroerend goed is gelegen  Advocaat niet noodzakelijk  Brief aan vrederechter volstaat ->partijen aanwezig en akkoord: pv minnelijke schikking= vonnis ->partijen niet aanwezig of niet akkoord: rest enkel gerechtelijke procedure 18 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

19 Hoe in rechte optreden • 2. Gerechtelijke procedure  Inleiding:  Vrijwillige verschijning  Verzoekschrift (art. 1344 bis ev Ger. W.)  Dagvaarding • Juridische eerstelijnsrechtsbijstand in elke gemeente- gratis • Rechtsbijstandsverzekering 19 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

20 Collectieve schuldenregeling (CSR) • Vonnis tot uithuiszetting voor beschikking toelaatbaarheid CSR  Blijft uitvoerbaar • Na beschikking toelaatbaarheid CSR:  Huur is boedelschuld  SA of SB moet bij voorrang huur betalen 20 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

21 Collectieve schuldenregeling (CSR) • Voorstellen om huurachterstand als prioritaire schuld voor alle andere SE’s te betalen:  Machtiging arbeidsrechtbank noodzakelijk • Huurwaarborg betaald voor beschikking toelaatbaarheid CSR  Verhuurder behoudt voorrecht op actief van de huurwaarborg 21 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

22 Collectieve schuldenregeling (CSR) • Tijdig aangifte doen van schuldvordering bij schuldbemiddelaar – principe binnen één maand na toezending van beschikking van toelaatbaarheid 22 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

23 Ongeschikt en onbewoonbaarverklaring • Niet noodzakelijk nietigheid van de huurovereenkomst • Burgerlijke sancties : gerechtelijke ontbinding, al dan niet met schadevergoeding, • of gedwongen uitvoering van herstellingen door de verhuurder 23 Veilig verhuren - 3 juni 2014 - Woninghuurwet

24 Antidiscriminatie en antirascisme • geen discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, ras, gelaatskleur, afkomst of seksuele geaardheid vb. geen hogere huurprijs •Huurprijs dient vermeld te staan : gemeentelijke sanctie van 50 tot 200 euro •Objectieve rechtvaardigingsgronden : vb. weigeren te verhuren aan moeder met 5 kinderen zo er maar 2 slaapkamers zijn •Klacht indienen bij CGKR (centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) •Of rechtsvordering instellen – geldboete (50-1000 euro) en gevangenisstraf (1 maand-1 jaar) Veilig verhuren – 3 juni 2014 - Woninghuurwet 24


Download ppt "Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove."

Verwante presentaties


Ads door Google