De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonplus Informatienamiddag ‘Veilig Verhuren’ 3 juni 2014 CIB Vlaanderen  Voorstelling CIB Vlaanderen  Verhuren via een vastgoedmakelaar  Publiciteitsverplichtingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonplus Informatienamiddag ‘Veilig Verhuren’ 3 juni 2014 CIB Vlaanderen  Voorstelling CIB Vlaanderen  Verhuren via een vastgoedmakelaar  Publiciteitsverplichtingen."— Transcript van de presentatie:

1 Woonplus Informatienamiddag ‘Veilig Verhuren’ 3 juni 2014 CIB Vlaanderen  Voorstelling CIB Vlaanderen  Verhuren via een vastgoedmakelaar  Publiciteitsverplichtingen bij verhuur  Bemiddelingskosten bij verhuur  Attesten en certificaten bij verhuur  Huurgarantiefonds  Stukken van het verhuurdossier

2 1. Voorstelling CIB Vlaanderen

3  Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen  Beroepsorganisatie van vastgoedprofessionals o Makelaars o Beheerders o Promotoren o Experten o Toeristisch Vastgoed o Bedrijfsmatig Vastgoed  +/- 1500 leden

4 1. Voorstelling CIB Vlaanderen  Dienstverlening o Modelcontracten o Syllabi o Juridisch advies/Nieuwsbrieven  Belangenbehartiging  Opleidingen  www.cibweb.be : zoek een vastgoedmakelaar http://www.cibweb.be/vastgoedmakelaar-in-je- buurt www.cibweb.be http://www.cibweb.be/vastgoedmakelaar-in-je- buurt

5 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar

6  BIV erkenning vereist : www.biv.be  Schriftelijke opdracht is verplicht (verhuuropdracht)  Marktkennis en ervaring : o Zicht op huurprijzen o Kandidaat-huurders in portefeuille  Onderzoekt staat van onderhoud/bouwkundige kwaliteit  Dossiersst : attesten, certificaten, infoplichten. Evolutie van bemiddelaar naar adviseur.

7 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar  Publiciteit  Rondleiding kandidaat-huurders  Inlichtingen vragen (inkomen)  Onderhandelingservaring/ombuigen kritieken kandidaat-huurders  Contract opstellen  Plaatsbeschrijving

8 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar  Huurwaarborg  Registratie huurovereenkomst : woninghuur : verplicht binnen 2 maanden na ondertekening contract  Opname meterstanden  Aansluiting huurgarantiefonds  Geen verplichte of aanbevolen tarieven → doorgaans equivalent van 1 maand huur

9 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur

10 3.1 Huurprijs en huurlasten 3.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 3.3 Energieprestatiecertificaat (EPC)

11 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur 3.1 Huurprijs en huurlasten  Artikel 1716 BW: Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld. -Ook voor van toepassing voor tweede verblijven en studentenkamers -Affiches – advertenties – websites  Doel: transparantie – huurder gerichter zoeken – bestrijden discriminatie

12 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur  Niet naleving: -Administratieve boete mogelijk tussen € 50 en € 200 verhuurder/ gevolmachtigde. -Gemeentelijke Administratieve sanctie (G.A.S.): politiereglement

13 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur 3.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)  VCRO: een aantal informatieverplichtingen bij verhuur > 9 jaar  Informatieplicht m.b.t. stedenbouwkundige status  Informatieplicht: publiciteit + huurovereenkomst

14 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur  Concreet op te nemen: 1.of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt; 2.de meest recente stedenbouwkundige bestemming 3.of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht + beslissing; 4.of er op het goed een voorkooprecht rust (RUP); 5.of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is; 6.of het as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd (nog niet van toepassing) Niet-naleving = misdrijf: geldboete van € 26 tot 400 000 en /of gevangenisstraf 8 dagen tot 5 jaar

15 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur 3.3 Energieprestatiecertificaat (EPC)  Energiezuinigheid woning  1 januari 2012: advertentieplicht m.b.t. EPC bij verkoop + verhuur residentiële gebouwen  Energiescore + adres of de unieke code: → EPC XXXX kWh/m² + adres of EPC XXXX kWh/m² + UC …  In alle commerciële advertenties folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, tv of radio.

16 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur  Nieuwbouw (stedenbouwkundige vergunning na 1 januari 2006): → E-peil als het kengetal “Exxx (xxx kWh/m2)” + adres of UC  Handhaving: -De eigenaar riskeert een sanctie indien geen EPC aanwezig is. Nieuw is dat er nu ook een sanctie is voorzien indien niet aan de advertentieplicht wordt voldaan. -Indien de woning wordt aangeboden door een gevolmachtigde kan er dus zowel een boete opgelegd worden aan de eigenaar (omwille van het ontbreken van een EPC) als aan de gevolmachtigde (omwille van het niet voldoen aan de advertentieverplichting). -Administratieve geldboete tussen 500 en 5000 euro.

17 4. Bemiddelingskosten bij verhuur

18 4. Bemiddelingskosten bij verhuur : artikel 5 Woninghuurwet  Artikel 5 Woninghuurwet (ingevoegd in juni 2009): “Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.”  Gevolgen voor de praktijk: indien woninghuur: alle bemiddelingskosten bij verhuur ten laste van de verhuurder  Kosten plaatsbeschrijving : voor gezamenlijke rekening van huurder en verhuurder (art. 1730 BW)

19 5. Huurgarantiefonds

20  Inwerkingtreding sinds 1 januari 2014  Voor nieuwe contracten  Woningen in Vlaanderen (conform Vlaamse Wooncode)  Voor huurovereenkomsten hoofdverblijfplaats  Bescherming verhuurder als huur niet betaald wordt  Bescherming huurder tegen uithuiszetting > 13.500 in 2012

21 5. Huurgarantiefonds  Aansluitingsaanvraag (papier of elektronisch) : o kopie van geregistreerde huurovereenkomst o Binnen twee maanden na ondertekening overeenkomst  Procedure : www.wonenvlaanderen.bewww.wonenvlaanderen.be  Per huurcontract : bedrag van 75€ t.l.v. verhuurder

22 5. Huurgarantiefonds  Voorwaarden tussenkomst Fonds o Huurder > 3 maanden huurachterstal o Vordering ingediend bij vrederechter tot ontbinding en uithuiszetting o Vrederechter legt afbetalingsplan op van max. 12 maanden o Huurder betaalt niet of deels : fonds betaalt max. 3 maanden huurprijs met plafond van 2.700€

23 6. Stukken van het verhuurdossier

24 6.1 Conformiteitsattest 6.2 EPC 6.3 Stedenbouwkundige inlichtingen 6.4 Huurcontract + bijlagen + bewijs van registratie 6.5 Informatieplichten bij verhuur appartement 6.6 Bodemattest 6.7 Keuring elektriciteit 6.8 Stookolietank 6.9 CV, ketels en branders 6.10 Schoorstenen 6.11 Putten en secreten

25 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Geen verhuurvergunning, tenzij ! Wettelijke grondslag ?Vlaamse Wooncode + gemeentelijke verordeningen Wanneer aanvragen ?Vóór afsluiting huurcontract Waar ?Gemeente Sanctie ?Geen verplicht document, tenzij ! Strafrechtelijke sanctie bij verhuur van een woning die niet voldoet aan artikel 5 Wooncode (artikel 20) 6.1 Conformiteitsattest

26 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Info energieprestaties gebouw Wettelijke grondslag ?Energiedecreet + Energiebesluit Wanneer aanvragen ?Vanaf het te huur stellen en voorafgaand aan publiciteit Waar ?Erkende deskundige type A Sanctie ?Belet de verhuur niet ! Administratieve geldboetes 6.2 EPC

27 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Afhankelijk van feit of gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister Wettelijke grondslag ?VCRO Wanneer aanvragen ?Enkel bij verhuur voor meer dan 9 jaar Waar ?Gemeente Sanctie ?Relatieve nietigheidssanctie Strafrechtelijke sanctie 6.3 Stedenbouwkundige info

28 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Schriftelijk woninghuurcontract Federale en Vlaamse kwaliteitsnormen Woninghuurwet Plaatsbeschrijving Bewijs van registratie Wettelijke grondslag ?Artikel 1bis Woninghuurwet Artikel 11bis Woninghuurwet Artikelen 1730-1731 BW Artikel 19, 3° W.Reg. Wanneer ?Bij afsluiting huurcontract Waar ?Registratiekantoor van de plaats waar het goed is gelegen Sanctie ?Artikel 3, §5 WHW 6.4 Huurcontract + bijlagen + bewijs van registratie

29 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Aan syndicus: identiteit huurder Aan de huurder: reglement van inwendige orde + beslissingen AV Wettelijke grondslag ?Artikel 577-10, §4 BW Wanneer ?Bij afsluiting huurcontract Waar ?/ Sanctie ?Aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade van de huurder of de vereniging van mede-eigenaars wegens inbreuk op de informatieplicht 6.5 Informatieplichten bij verhuur appartement

30 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Attest met vermelding of een perceel grond al dan niet opgenomen is in het register van de verontreinigde gronden Wettelijke grondslag ?Bodemdecreet Wanneer aanvragen ?Niet meer verplicht bij verhuur Waar ?OVAM Sanctie ?Geen 6.6 Bodemattest

31 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Keuring van de elektrische installatie Wettelijke grondslag ?Wooncode + AREI + WHW Wanneer aanvragen ?Geen directe plicht bij verhuur Maar toch aangewezen vóór aanvang huurcontract  eigenaar ! Waar ?Erkend controleorganisme Sanctie ?Bij inbreuk op de Wooncode, keuze van de huurder tussen ontbinding huurovereenkomst of uitvoering van de nodige werken 6.7 Keuring elektriciteit

32 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Keuring en onderhoud van de particuliere stookolietank (< 5000 l) Wettelijke grondslag ?VLAREM II Wanneer aanvragen ?Geen directe plicht bij verhuur, maar toch moet men in orde zijn met milieuwetgeving: •bij inwerkingstelling nieuwe tank  eigenaar ! •bij definitieve buitenwerkingstelling  eigenaar ! •periodieke controles  huurder ! Waar ?Erkende stookolietechnici Sanctie ?Vermeldingen huurcontract ! 6.8 Stookolietank

33 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Keuring en onderhoud CV > 20 kW Wettelijke grondslag ?Besluit Vl. Reg. 8 december 2006 + Wooncode + WHW Wanneer aanvragen ?Geen specifieke verplichting bij verhuur, maar toch moet men in orde zijn met milieuwetgeving: •bij inwerkingstelling  eigenaar ! •periodieke verwarmingsaudit  eigenaar ! •periodiek onderhoud  huurder ! Waar ?Erkende technici Sanctie ?Vermeldingen huurcontract (ook voor individuele ketels/branders) ! 6.9 CV, ketels en branders

34 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Vegen van de schoorstenen Wettelijke grondslag ?Besluit Vl. Reg. 8 december 2006 + artikel 519 SW + artikelen 5 en 20 Wooncode + artikel 2 WHW + gemeentelijke verordeningen Wanneer aanvragen ?Geen specifieke verplichting bij verhuur Wel wettelijk verplichte keuring bij aansluiting op CV > 20 kW Waar ?Erkende technicus of schoorsteenveger Sanctie ?Vermeldingen huurcontract ! 6.10 Schoorstenen

35 6. Stukken van het verhuurdossier Wat ?Periodiek ruimen van putten Wettelijke grondslag ?Artikel 1756 BW Wanneer aanvragen ?Geen specifieke wettelijke plicht Waar ?Gespecialiseerde ruimingsfirma’s Sanctie ?Vermeldingen huurcontract ! 6.11 Secreten en putten


Download ppt "Woonplus Informatienamiddag ‘Veilig Verhuren’ 3 juni 2014 CIB Vlaanderen  Voorstelling CIB Vlaanderen  Verhuren via een vastgoedmakelaar  Publiciteitsverplichtingen."

Verwante presentaties


Ads door Google