De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling CIB Vlaanderen Verhuren via een vastgoedmakelaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling CIB Vlaanderen Verhuren via een vastgoedmakelaar"— Transcript van de presentatie:

1 Woonplus Informatienamiddag ‘Veilig Verhuren’ 3 juni 2014 CIB Vlaanderen
Voorstelling CIB Vlaanderen Verhuren via een vastgoedmakelaar Publiciteitsverplichtingen bij verhuur Bemiddelingskosten bij verhuur Attesten en certificaten bij verhuur Huurgarantiefonds Stukken van het verhuurdossier 1

2 1. Voorstelling CIB Vlaanderen

3 1. Voorstelling CIB Vlaanderen
Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen Beroepsorganisatie van vastgoedprofessionals Makelaars Beheerders Promotoren Experten Toeristisch Vastgoed Bedrijfsmatig Vastgoed +/ leden

4 1. Voorstelling CIB Vlaanderen
Dienstverlening Modelcontracten Syllabi Juridisch advies/Nieuwsbrieven Belangenbehartiging Opleidingen : zoek een vastgoedmakelaar buurt

5 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar

6 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar
BIV erkenning vereist : Schriftelijke opdracht is verplicht (verhuuropdracht) Marktkennis en ervaring : Zicht op huurprijzen Kandidaat-huurders in portefeuille Onderzoekt staat van onderhoud/bouwkundige kwaliteit Dossiersst : attesten, certificaten, infoplichten. Evolutie van bemiddelaar naar adviseur.

7 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar
Publiciteit Rondleiding kandidaat-huurders Inlichtingen vragen (inkomen) Onderhandelingservaring/ombuigen kritieken kandidaat-huurders Contract opstellen Plaatsbeschrijving

8 2. Verhuren via een vastgoedmakelaar
Huurwaarborg Registratie huurovereenkomst : woninghuur : verplicht binnen 2 maanden na ondertekening contract Opname meterstanden Aansluiting huurgarantiefonds Geen verplichte of aanbevolen tarieven → doorgaans equivalent van 1 maand huur

9 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur

10 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
3.1 Huurprijs en huurlasten 3.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 3.3 Energieprestatiecertificaat (EPC)

11 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
3.1 Huurprijs en huurlasten Artikel 1716 BW: Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld. Ook voor van toepassing voor tweede verblijven en studentenkamers Affiches – advertenties – websites Doel: transparantie – huurder gerichter zoeken – bestrijden discriminatie

12 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
Niet naleving: Administratieve boete mogelijk tussen € 50 en € 200 verhuurder/ gevolmachtigde. Gemeentelijke Administratieve sanctie (G.A.S.): politiereglement

13 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
3.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) VCRO: een aantal informatieverplichtingen bij verhuur > 9 jaar Informatieplicht m.b.t. stedenbouwkundige status Informatieplicht: publiciteit + huurovereenkomst

14 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
Concreet op te nemen: of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;        de meest recente stedenbouwkundige bestemming of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht + beslissing; of er op het goed een voorkooprecht rust (RUP);        of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is; of het as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd (nog niet van toepassing) Niet-naleving = misdrijf: geldboete van € 26 tot 400 000 en /of gevangenisstraf 8 dagen tot 5 jaar

15 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
3.3 Energieprestatiecertificaat (EPC) Energiezuinigheid woning 1 januari 2012: advertentieplicht m.b.t. EPC bij verkoop + verhuur residentiële gebouwen Energiescore + adres of de unieke code: → EPC XXXX kWh/m² + adres of EPC XXXX kWh/m² + UC … In alle commerciële advertenties folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, tv of radio.

16 3. Publiciteitsverplichtingen bij verhuur
Nieuwbouw (stedenbouwkundige vergunning na 1 januari 2006): → E-peil als het kengetal “Exxx (xxx kWh/m2)” + adres of UC Handhaving: De eigenaar riskeert een sanctie indien geen EPC aanwezig is. Nieuw is dat er nu ook een sanctie is voorzien indien niet aan de advertentieplicht wordt voldaan. Indien de woning wordt aangeboden door een gevolmachtigde kan er dus zowel een boete opgelegd worden aan de eigenaar (omwille van het ontbreken van een EPC) als aan de gevolmachtigde (omwille van het niet voldoen aan de advertentieverplichting). Administratieve geldboete tussen 500 en 5000 euro.

17 4. Bemiddelingskosten bij verhuur

18 4. Bemiddelingskosten bij verhuur : artikel 5 Woninghuurwet
Artikel 5 Woninghuurwet (ingevoegd in juni 2009): “Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.” Gevolgen voor de praktijk: indien woninghuur: alle bemiddelingskosten bij verhuur ten laste van de verhuurder Kosten plaatsbeschrijving : voor gezamenlijke rekening van huurder en verhuurder (art BW)

19 5. Huurgarantiefonds

20 5. Huurgarantiefonds Inwerkingtreding sinds 1 januari 2014
Voor nieuwe contracten Woningen in Vlaanderen (conform Vlaamse Wooncode) Voor huurovereenkomsten hoofdverblijfplaats Bescherming verhuurder als huur niet betaald wordt Bescherming huurder tegen uithuiszetting > in 2012

21 5. Huurgarantiefonds Aansluitingsaanvraag (papier of elektronisch) :
kopie van geregistreerde huurovereenkomst Binnen twee maanden na ondertekening overeenkomst Procedure : Per huurcontract : bedrag van 75€ t.l.v. verhuurder

22 5. Huurgarantiefonds Voorwaarden tussenkomst Fonds
Huurder > 3 maanden huurachterstal Vordering ingediend bij vrederechter tot ontbinding en uithuiszetting Vrederechter legt afbetalingsplan op van max. 12 maanden Huurder betaalt niet of deels : fonds betaalt max. 3 maanden huurprijs met plafond van 2.700€

23 6. Stukken van het verhuurdossier

24 6. Stukken van het verhuurdossier
6.1 Conformiteitsattest 6.2 EPC 6.3 Stedenbouwkundige inlichtingen 6.4 Huurcontract + bijlagen + bewijs van registratie 6.5 Informatieplichten bij verhuur appartement 6.6 Bodemattest 6.7 Keuring elektriciteit 6.8 Stookolietank 6.9 CV, ketels en branders 6.10 Schoorstenen 6.11 Putten en secreten

25 6. Stukken van het verhuurdossier
6.1 Conformiteitsattest Wat ? Geen verhuurvergunning, tenzij ! Wettelijke grondslag ? Vlaamse Wooncode + gemeentelijke verordeningen Wanneer aanvragen ? Vóór afsluiting huurcontract Waar ? Gemeente Sanctie ? Geen verplicht document, tenzij ! Strafrechtelijke sanctie bij verhuur van een woning die niet voldoet aan artikel 5 Wooncode (artikel 20)

26 6. Stukken van het verhuurdossier
6.2 EPC Wat ? Info energieprestaties gebouw Wettelijke grondslag ? Energiedecreet + Energiebesluit Wanneer aanvragen ? Vanaf het te huur stellen en voorafgaand aan publiciteit Waar ? Erkende deskundige type A Sanctie ? Belet de verhuur niet ! Administratieve geldboetes

27 6. Stukken van het verhuurdossier
6.3 Stedenbouwkundige info Wat ? Afhankelijk van feit of gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister Wettelijke grondslag ? VCRO Wanneer aanvragen ? Enkel bij verhuur voor meer dan 9 jaar Waar ? Gemeente Sanctie ? Relatieve nietigheidssanctie Strafrechtelijke sanctie

28 6. Stukken van het verhuurdossier
6.4 Huurcontract + bijlagen + bewijs van registratie Wat ? Schriftelijk woninghuurcontract Federale en Vlaamse kwaliteitsnormen Woninghuurwet Plaatsbeschrijving Bewijs van registratie Wettelijke grondslag ? Artikel 1bis Woninghuurwet Artikel 11bis Woninghuurwet Artikelen BW Artikel 19, 3° W.Reg. Wanneer ? Bij afsluiting huurcontract Waar ? Registratiekantoor van de plaats waar het goed is gelegen Sanctie ? Artikel 3, §5 WHW

29 6. Stukken van het verhuurdossier
6.5 Informatieplichten bij verhuur appartement Wat ? Aan syndicus: identiteit huurder Aan de huurder: reglement van inwendige orde + beslissingen AV Wettelijke grondslag ? Artikel , §4 BW Wanneer ? Bij afsluiting huurcontract Waar ? / Sanctie ? Aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade van de huurder of de vereniging van mede-eigenaars wegens inbreuk op de informatieplicht

30 6. Stukken van het verhuurdossier
6.6 Bodemattest Wat ? Attest met vermelding of een perceel grond al dan niet opgenomen is in het register van de verontreinigde gronden Wettelijke grondslag ? Bodemdecreet Wanneer aanvragen ? Niet meer verplicht bij verhuur Waar ? OVAM Sanctie ? Geen

31 6. Stukken van het verhuurdossier
6.7 Keuring elektriciteit Wat ? Keuring van de elektrische installatie Wettelijke grondslag ? Wooncode + AREI + WHW Wanneer aanvragen ? Geen directe plicht bij verhuur Maar toch aangewezen vóór aanvang huurcontract  eigenaar ! Waar ? Erkend controleorganisme Sanctie ? Bij inbreuk op de Wooncode, keuze van de huurder tussen ontbinding huurovereenkomst of uitvoering van de nodige werken

32 6. Stukken van het verhuurdossier
6.8 Stookolietank Wat ? Keuring en onderhoud van de particuliere stookolietank (< 5000 l) Wettelijke grondslag ? VLAREM II Wanneer aanvragen ? Geen directe plicht bij verhuur, maar toch moet men in orde zijn met milieuwetgeving: bij inwerkingstelling nieuwe tank  eigenaar ! bij definitieve buitenwerkingstelling  eigenaar ! periodieke controles  huurder ! Waar ? Erkende stookolietechnici Sanctie ? Vermeldingen huurcontract !

33 6. Stukken van het verhuurdossier
6.9 CV, ketels en branders Wat ? Keuring en onderhoud CV > 20 kW Wettelijke grondslag ? Besluit Vl. Reg. 8 december Wooncode + WHW Wanneer aanvragen ? Geen specifieke verplichting bij verhuur, maar toch moet men in orde zijn met milieuwetgeving: bij inwerkingstelling  eigenaar ! periodieke verwarmingsaudit  eigenaar ! periodiek onderhoud  huurder ! Waar ? Erkende technici Sanctie ? Vermeldingen huurcontract (ook voor individuele ketels/branders) !

34 6. Stukken van het verhuurdossier
6.10 Schoorstenen Wat ? Vegen van de schoorstenen Wettelijke grondslag ? Besluit Vl. Reg. 8 december artikel 519 SW + artikelen 5 en 20 Wooncode + artikel 2 WHW + gemeentelijke verordeningen Wanneer aanvragen ? Geen specifieke verplichting bij verhuur Wel wettelijk verplichte keuring bij aansluiting op CV > 20 kW Waar ? Erkende technicus of schoorsteenveger Sanctie ? Vermeldingen huurcontract !

35 6. Stukken van het verhuurdossier
6.11 Secreten en putten Wat ? Periodiek ruimen van putten Wettelijke grondslag ? Artikel 1756 BW Wanneer aanvragen ? Geen specifieke wettelijke plicht Waar ? Gespecialiseerde ruimingsfirma’s Sanctie ? Vermeldingen huurcontract !


Download ppt "Voorstelling CIB Vlaanderen Verhuren via een vastgoedmakelaar"

Verwante presentaties


Ads door Google