De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 11 april 2016. Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 11 april 2016. Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 11 april 2016

2 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

3 Voordracht nieuwe voorzitter Rudi Verzuu als nieuwe voorzitter MTV VOOR of TEGEN

4 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

5 Mierlose Tennis Vereniging VOORLOPIGE Jaarrekening 2015

6 MIERLOSE TENNISVERENIGINGBoekjaar Winst- en verliesrekening Totaal inkomsten vereniging Totaal kosten vereniging Resultaat voor vrijval bestemmingsreserve Vrijval bestemmingsreserve Netto resultaat vereniging Financieel Resultaat 2015

7 Bijzonderheden 2015 Afnemende ledenaantallen leiden tot een ongezonde inkomstenterugval Kosten en opbrengsten trainingen niet goed gebudgetteerd (eenmalige baten van € ,- in 2014 doorgerekend in 2015). Daarnaast aflopende subsidiebijdrage gemeente. Kosten Commissies en Bestuur vergelijkbaar met voorgaande jaren maar met deze ledenaantallen niet meer acceptabel Kosten huur park gelijk gebleven terwijl ledenaantal afneemt

8 MIERLOSE TENNISVERENIGINGBoekjaar Winst- en verliesrekening I NKOMSTEN VERENIGING Inkomsten uit contributies Contributies Bijdrage KNLTB Overige inkomsten Sponsoring Rentebaten Bijzondere baten (yellowb + sponsor 2013) Overige baten Totaal inkomsten vereniging Totaal kosten vereniging Resultaat voor vrijval bestemmingsreserve Vrijval bestemmingsreserve Netto resultaat vereniging Inkomsten 2015

9 MIERLOSE TENNISVERENIGINGBoekjaar Winst- en verliesrekening U ITGAVEN VERENIGING Algemeen bestuur en commissies Kosten commissies/bestuur Lustrum reserve Vrijwilligers bijdragen Kosten administratie Bankkosten Kosten drukwerk/logo0 -10 Ledenlijst Trainingen Kosten trainingen Loonkosten trainers Bijdragen van deelnemers Subsidiegelden Park/banen Gebruikersvergoeding park Huisvestingskosten park Totaal kosten vereniging Resultaat voor vrijval bestemmingsreserve Vrijval bestemmingsreserve Netto resultaat vereniging Uitgaven 2015

10 Kosten commissies/bestuur Bestuur en communicatie TC Open toernooi Junioren Jeugd Commissie Open toernooi Senioren Evenementen commissie en 55 plus Club Kampioenschap Commissie Winter competities Integratietoernooi Totaal Specificatie activiteiten 2015 Bijdrage club per aan evenement/activiteit deelnemend lid bepalen Samen met Commissies zal begroting worden besproken Uitgangspunt: taakstellende begroting

11 Activa (bezit) per 31 dec. MIERLOSE TENNIS VERENIGING BOEKJAAR VORDERINGEN Lening Stichting Beheer Sportpark MTV Rente bankmiddelen Te egaliseren bijdragen trainingen Overlopende Activa LIQUIDE MIDDELEN Kasmiddelen Bankmiddelen TOTAAL ACTIVA:

12 Passiva (schuld) per 31 dec. MIERLOSE TENNIS VERENIGING BOEKJAAR EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserves Overige reserves VOORZIENINGEN Te egaliseren bijdragen trainingen Lustrumfeest LANGLOPENDE SCHULD Lening Yellow Ball KORTLOPENDE SCHULD Schuld Stichting Beheer Sportpark MTV Belastingen en premies sociale verzekering0 0 Personeelsuitkeringen Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

13 Acties GROEI LEDEN : Concrete acties om leden aan te trekken én te behouden Strakker financieel regime : –Kosten Commissies strenger gebudgetteerd (taakstellend) –Onderzoek naar verbetering opbrengsten trainingen –Onderzoek naar verbetering opbrengsten contributies (verhoging?) –Onderzoek naar verbetering sponsorbijdragen Overleg met Stichting over aanpassing Huurkosten 2016 (let op: de Stichting moet wel een gezonde reserve opbouwen voor onderhoud en vernieuwing banen) Voorstel : eind mei Bijzondere Ledenvergadering met presentatie bevindingen én concrete verbetervoorstellen. ter verbetering van de kaspositie in 2016

14 Jaarverslag MTV Nog steeds solvabel maar wel met de noodzaak om nog dit jaar met een aantal belangrijke maatregelen te komen.

15 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

16

17 Korte break

18 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

19 Stichting Beheer Sportpark MTV Jaarrekening 2015

20 Resultatenrekening 1/2

21 Resultatenrekening 2/2

22 Balans 1/2

23 Balans 2/2

24 Reserveringscapaciteit

25 Resultaat Horeca

26 Prognose 2016

27 Jaarverslag Stichting Bedankt voor uw aandacht!

28 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

29

30

31 Thema Beleidsplan BETROKKEN

32 Wat gebeurde zoal in 2015? Nieuwe website / nieuwsbrief Ledenoverzicht gereed BBQ ± 300 deelnemers! Ledenadministratie en mailsysteem heringericht Extra sponsors binnen gehaald Barbeleid NIX18 – inspectie behaald! / bar-assortiment Trainingsuren verhoogd, samenwerking tennisschool Meer leden die competitie spelen Initiatieven ontplooit om betrokkenheid te vergroten: Trainende leden  CK, Family and Friends, Masters of Fun, BSO-tennis, e.d.

33 Disciplines bestuur 2016 e.v. Het bestuur bestaat uit de volgende disciplines met de bijbehorende aandachtsgebieden: Voorzitter Gezicht van MTV Penningmeester Financiële zaken Secretaris Ondersteuning, Interne communicatie Sponsoring Sponsoring, PR, Externe communicatie Algemene zaken Ledenwerving/behoud, Vrijwilligersbeleid Facilitaire zaken Facilitaire zaken mbt de vereniging Technische zaken Training, Competitie, Toernooien

34 Highlights Voorzitter -Focus op beleidsplan en visie Werving en behoud leden (groei!) -Betrokkenheid vergroten - Meer in control op basis van KPI’s (zakelijker) - Synergie met externe partijen

35 Highlights Penningmeester - Financiële positie versterken - Meer inzicht / transparantie /controle -Per kwartaal inkomsten/uitgaven rapporteren -Financiële zaken breder inzetten (meer mensen die daar taken in uitvoeren) -Financieel beheer met zuivere functiescheiding

36 -Meer communicatie ondersteuning -Met name onderhoud website en sociale media -Transparantie in ledengegevens -Inzet ledenadministratie systeem voor andere disciplines - Aanleveren actuele informatie KPI’s Highlights Secretaris

37 - Werven nieuwe sponsors - Werven sponsors per activiteit -Structureel verbeteren van relatie met sponsors -Creativiteit in sponsoruitingen -Focus op win-win -Verder formaliseren van afspraken -Transparantie verhogen door resultaatmetingen (klik- rapportage e.d.) Highlights Sponsoring

38 Highlights Algemene Zaken -Ledenwerving en behoud van zowel jeugd als senioren -> formeren nieuwe commissie -Meer openheid en synergie tussen de commissies onderling en het bestuur creëren

39 Highlights Facilitaire Zaken - Vrijheid van handelen in relatie tot gemak bekijken - Inkoopbeleid ontwikkelen -Assortiment aanpassen op de behoefte - Aanleg banen met aandacht voor ondergrond -Aanleg banen voor andere tennisvormen

40 Highlights Technische Zaken -Uitbreiding trainingspakket -Mogelijkheden voor recreatieve tennissers om zich te ontwikkelen -Vanaf najaar 2016 zijn alle trainers extern -Trainers ondersteunen toernooien -Organiseren van meer toernooien om binding te bevorderen -Verder stimuleren van competitiedeelname

41 Reeds gestarte initiatieven -Advertentie -Vacatures vrijwilligers -Nieuwe tennisvormen -Volledig onderzoek financiële huishouding (30 mei) -Sjors sportief / Funmasters / Mixtoss -Train(st)ers  Werving- en behoudacties -Back-up bestuursleden bij afwezigheid -Gezellige afsluiting dag voor 12+ Jeugd -Offertes natte ruimtes aangevraagd -Samenwerking opzoeken met andere sportclubs

42 Beleidsplan Vragen?

43 Algemene Ledenvergadering

44 De volgende sponsoren zijn betrokken bij MTV:


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 11 april 2016. Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google