De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 11 april 2016. Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 11 april 2016. Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 11 april 2016

2 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

3 Voordracht nieuwe voorzitter Rudi Verzuu als nieuwe voorzitter MTV VOOR of TEGEN

4 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

5 Mierlose Tennis Vereniging VOORLOPIGE Jaarrekening 2015

6 MIERLOSE TENNISVERENIGINGBoekjaar Winst- en verliesrekening20152014 Totaal inkomsten vereniging 77.93185.722 Totaal kosten vereniging -115.646-92.301 Resultaat voor vrijval bestemmingsreserve -37.715-6.579 Vrijval bestemmingsreserve 8.000 Netto resultaat vereniging -29.7151.421 Financieel Resultaat 2015

7 Bijzonderheden 2015 Afnemende ledenaantallen leiden tot een ongezonde inkomstenterugval Kosten en opbrengsten trainingen niet goed gebudgetteerd (eenmalige baten van € 14.000,- in 2014 doorgerekend in 2015). Daarnaast aflopende subsidiebijdrage gemeente. Kosten Commissies en Bestuur vergelijkbaar met voorgaande jaren maar met deze ledenaantallen niet meer acceptabel Kosten huur park gelijk gebleven terwijl ledenaantal afneemt

8 MIERLOSE TENNISVERENIGINGBoekjaar Winst- en verliesrekening20152014 I NKOMSTEN VERENIGING Inkomsten uit contributies Contributies80.499 87.904 Bijdrage KNLTB-12.650 -13.125 67.849 74.779 Overige inkomsten Sponsoring7.062 5.300 Rentebaten2.988 3.471 Bijzondere baten (yellowb + sponsor 2013)0 1.650 Overige baten31 522 10.082 10.943 Totaal inkomsten vereniging 77.931 85.722 Totaal kosten vereniging -115.646 -92.301 Resultaat voor vrijval bestemmingsreserve -37.715 -6.579 Vrijval bestemmingsreserve 8.000 Netto resultaat vereniging -29.715 1.421 Inkomsten 2015

9 MIERLOSE TENNISVERENIGINGBoekjaar Winst- en verliesrekening20152014 U ITGAVEN VERENIGING Algemeen bestuur en commissies Kosten commissies/bestuur-14.552 -15.183 Lustrum reserve-2.500 Vrijwilligers bijdragen-1.309 -3.704 Kosten administratie-726 -808 Bankkosten-413 -286 Kosten drukwerk/logo0 -10 Ledenlijst0 0 -19.500 -22.491 Trainingen Kosten trainingen-54.023 -47.851 Loonkosten trainers-43.524 -33.272 Bijdragen van deelnemers75.933 84.586 Subsidiegelden7.679 8.684 -13.935 12.147 Park/banen Gebruikersvergoeding park-77.399 -79.500 Huisvestingskosten park-4.812 -2.457 -82.178 -81.957 Totaal kosten vereniging -115.646 -92.301 Resultaat voor vrijval bestemmingsreserve -37.715 -6.579 Vrijval bestemmingsreserve 8.000 Netto resultaat vereniging -29.7151.421 Uitgaven 2015

10 Kosten commissies/bestuur2015201420132012 Bestuur en communicatie3.9046.0184.5156.689 TC2.1051.63777961 Open toernooi Junioren181446-3031.836 Jeugd Commissie1.9661.2802.5382.811 Open toernooi Senioren2.1081.4201.0401.479 Evenementen commissie en 55 plus3.2734.1024.0557.633 Club Kampioenschap Commissie1.0142807651.102 Winter competities0018417 Integratietoernooi005962 Totaal15.183 13.57822.590 Specificatie activiteiten 2015 Bijdrage club per aan evenement/activiteit deelnemend lid bepalen Samen met Commissies zal begroting worden besproken Uitgangspunt: taakstellende begroting

11 Activa (bezit) per 31 dec. MIERLOSE TENNIS VERENIGING BOEKJAAR 20152014 VORDERINGEN Lening Stichting Beheer Sportpark MTV60.000 Rente bankmiddelen588 1.071 Te egaliseren bijdragen trainingen0 15.429 Overlopende Activa 29.066 3.400 89.654 79.900 LIQUIDE MIDDELEN Kasmiddelen 1291 928 Bankmiddelen 83.361 98.424 84.652 99.352 TOTAAL ACTIVA: 174.306 179.252

12 Passiva (schuld) per 31 dec. MIERLOSE TENNIS VERENIGING BOEKJAAR 20152014 EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserves 58.788 66.788 Overige reserves 60.922 90.637 119.710 157.425 VOORZIENINGEN Te egaliseren bijdragen trainingen33.854 Lustrumfeest 7.500 43.854 7.500 LANGLOPENDE SCHULD Lening Yellow Ball 500 600 500 600 KORTLOPENDE SCHULD Schuld Stichting Beheer Sportpark MTV8.703 4.334 Belastingen en premies sociale verzekering0 0 Personeelsuitkeringen 1.196 1.169 Overlopende passiva 343 8.224 10.242 13.727 TOTAAL PASSIVA 174.306 179.252

13 Acties GROEI LEDEN : Concrete acties om leden aan te trekken én te behouden Strakker financieel regime : –Kosten Commissies strenger gebudgetteerd (taakstellend) –Onderzoek naar verbetering opbrengsten trainingen –Onderzoek naar verbetering opbrengsten contributies (verhoging?) –Onderzoek naar verbetering sponsorbijdragen Overleg met Stichting over aanpassing Huurkosten 2016 (let op: de Stichting moet wel een gezonde reserve opbouwen voor onderhoud en vernieuwing banen) Voorstel : eind mei Bijzondere Ledenvergadering met presentatie bevindingen én concrete verbetervoorstellen. ter verbetering van de kaspositie in 2016

14 Jaarverslag MTV Nog steeds solvabel maar wel met de noodzaak om nog dit jaar met een aantal belangrijke maatregelen te komen.

15 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

16

17 Korte break

18 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

19 Stichting Beheer Sportpark MTV Jaarrekening 2015

20 Resultatenrekening 1/2

21 Resultatenrekening 2/2

22 Balans 1/2

23 Balans 2/2

24 Reserveringscapaciteit

25 Resultaat Horeca

26 Prognose 2016

27 Jaarverslag Stichting Bedankt voor uw aandacht!

28 Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag Stichting Beleid

29

30

31 Thema Beleidsplan 2016-2019 BETROKKEN

32 Wat gebeurde zoal in 2015? Nieuwe website / nieuwsbrief Ledenoverzicht gereed BBQ ± 300 deelnemers! Ledenadministratie en mailsysteem heringericht Extra sponsors binnen gehaald Barbeleid NIX18 – inspectie behaald! / bar-assortiment Trainingsuren verhoogd, samenwerking tennisschool Meer leden die competitie spelen Initiatieven ontplooit om betrokkenheid te vergroten: Trainende leden  CK, Family and Friends, Masters of Fun, BSO-tennis, e.d.

33 Disciplines bestuur 2016 e.v. Het bestuur bestaat uit de volgende disciplines met de bijbehorende aandachtsgebieden: Voorzitter Gezicht van MTV Penningmeester Financiële zaken Secretaris Ondersteuning, Interne communicatie Sponsoring Sponsoring, PR, Externe communicatie Algemene zaken Ledenwerving/behoud, Vrijwilligersbeleid Facilitaire zaken Facilitaire zaken mbt de vereniging Technische zaken Training, Competitie, Toernooien

34 Highlights Voorzitter -Focus op beleidsplan en visie 2016-2019 -Werving en behoud leden (groei!) -Betrokkenheid vergroten - Meer in control op basis van KPI’s (zakelijker) - Synergie met externe partijen

35 Highlights Penningmeester - Financiële positie versterken - Meer inzicht / transparantie /controle -Per kwartaal inkomsten/uitgaven rapporteren -Financiële zaken breder inzetten (meer mensen die daar taken in uitvoeren) -Financieel beheer met zuivere functiescheiding

36 -Meer communicatie ondersteuning -Met name onderhoud website en sociale media -Transparantie in ledengegevens -Inzet ledenadministratie systeem voor andere disciplines - Aanleveren actuele informatie KPI’s Highlights Secretaris

37 - Werven nieuwe sponsors - Werven sponsors per activiteit -Structureel verbeteren van relatie met sponsors -Creativiteit in sponsoruitingen -Focus op win-win -Verder formaliseren van afspraken -Transparantie verhogen door resultaatmetingen (klik- rapportage e.d.) Highlights Sponsoring

38 Highlights Algemene Zaken -Ledenwerving en behoud van zowel jeugd als senioren -> formeren nieuwe commissie -Meer openheid en synergie tussen de commissies onderling en het bestuur creëren

39 Highlights Facilitaire Zaken - Vrijheid van handelen in relatie tot gemak bekijken - Inkoopbeleid ontwikkelen -Assortiment aanpassen op de behoefte - Aanleg banen met aandacht voor ondergrond -Aanleg banen voor andere tennisvormen

40 Highlights Technische Zaken -Uitbreiding trainingspakket -Mogelijkheden voor recreatieve tennissers om zich te ontwikkelen -Vanaf najaar 2016 zijn alle trainers extern -Trainers ondersteunen toernooien -Organiseren van meer toernooien om binding te bevorderen -Verder stimuleren van competitiedeelname

41 Reeds gestarte initiatieven -Advertentie -Vacatures vrijwilligers -Nieuwe tennisvormen -Volledig onderzoek financiële huishouding (30 mei) -Sjors sportief / Funmasters / Mixtoss -Train(st)ers  Werving- en behoudacties -Back-up bestuursleden bij afwezigheid -Gezellige afsluiting dag voor 12+ Jeugd -Offertes natte ruimtes aangevraagd -Samenwerking opzoeken met andere sportclubs

42 Beleidsplan Vragen?

43 Algemene Ledenvergadering

44 De volgende sponsoren zijn betrokken bij MTV:


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 11 april 2016. Agenda Voordracht Rudi Verzuu als voorzitter Jaarverslag Vereniging Korte break (met verrassing) Jaarverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google