De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement themabijeenkomst maandag 7 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement themabijeenkomst maandag 7 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement themabijeenkomst maandag 7 januari 2013

2 Beleidskader 1 Dordrecht onderkent het belang van goed risicomanagement. De nota RM&WSV dient hiertoe als kaderstellend document. Deze dient op haar beurt weer als basis voor de paragraaf RM&WSV in de diverse P&C-stukken.

3 Beleidskader 2 Het risicoprofiel, de maat (kwalitatief of kwantitatief) voor het geheel aan risico’s van het betreffende project, proces, programma of beleidstraject, wordt zo compleet en realistisch mogelijk in de database Naris opgenomen.

4 Beleidskader 3 De gemeente Dordrecht vraagt ook aan de eigen verbonden partijen een actief beleid te voeren op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen.

5 Beleidskader 4 Het sturen op en beheersen van risico’s, het dynamisch aspect, wordt binnen Dordrecht als spil van het risicomanagementproces gezien. Het risicomanagementproces wordt via een zestal stappen doorlopen, wat uiteindelijk resulteert in een resterend risico dat wordt afgedekt via de beschikbare weerstandscapaciteit. Het resterend risico wordt slechts enkel geaccepteerd als deze onder het risicoacceptatieniveau blijft wat afhankelijk is van de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.

6 Beleidskader 5 De raad stelt de kaders voor risicomanagement en het college voert het beleid uit binnen de gestelde kaders. Het college is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Dordrecht en daarmee voor al haar beleid en bijkomende risico’s.

7 Beleidskader 6 Het college dient bij elk voorstel na te gaan wat de belangrijkste risico’s zijn en dit te rapporteren aan de raad zodat zij op de hoogte is van de risico’s die het realiseren van de beleidsdoelstellingen in de weg kunnen staan.

8 Beleidskader 7 Risicomanagement is een vorm van integraal management wat inhoudt dat de lijn (directeuren van de sectoren en bedrijven) verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen en de risico’s die hiermee samenhangen.

9 Beleidskader 8 In de Nota RM&WSV legt het college duidelijk vast op welke wijze zij invulling geeft aan risicomanagement en omgaat met het weerstandsvermogen en op welke wijze zij hierover communiceert met de raad.

10 Beleidskader 9 De accountant wordt met regelmaat gevraagd een kritische onafhankelijke toetsing van de uitwerking van de beleidskaders te doen. Hierbij zal de nadruk liggen op de beleidskaders over compleetheid en beheersing van de risico’s.

11 (financieel) Beleidskader 10 Wij hanteren een normratio van ten minste 1,0. Bij overschrijding van de ondergrens hanteren we een beslisboom om te bepalen welke actie nodig is om de ratio weer op ten minste 1,0 te krijgen.

12 (financieel) Beleidskader 11 De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de risicosimulatie van risico’s met een impact > € 50.000, waarbij we uitgaan van een zekerheidspercentage van 75% en een gecombineerde ratio van Stad en Grondbedrijf.

13 (financieel) Beleidskader 12 Uitgangspunt bij het definiëren van beschikbare weerstandscapaciteit is de mate waarin de bestanddelen zonder al te veel ingrijpende effecten inzetbaar zijn (gradatie A). De Inkomensreserve (gradatie B) kan daarbij (deels) worden ingezet om perspectief te kunnen bieden op een ratio van ten minste 1,0.

14 Vervolgproces Verwerking opmerkingen accountant en AC15 januari 2013 Concept-nota in directieraad23 januari 2013 Concept-nota in college29 januari 2013 Concept-nota in auditcommissie12 februari 2013 Vaststelling nota in raad19 februari 2013


Download ppt "Risicomanagement themabijeenkomst maandag 7 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google