De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12/12/ 2012. Overzicht  Inleiding  Nieuwe geluidsnormen: 3 categorieën geïntegreerd in VLAREM  Overzicht voorwaarden per geluidsniveau  Slotbeschouwingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12/12/ 2012. Overzicht  Inleiding  Nieuwe geluidsnormen: 3 categorieën geïntegreerd in VLAREM  Overzicht voorwaarden per geluidsniveau  Slotbeschouwingen."— Transcript van de presentatie:

1 12/12/ 2012

2 Overzicht  Inleiding  Nieuwe geluidsnormen: 3 categorieën geïntegreerd in VLAREM  Overzicht voorwaarden per geluidsniveau  Slotbeschouwingen 12/12/ 2012

3 Inleiding  Bestaande wetgeving  Nieuwe geluidsnormen  Enkele begrippen 12/12/ 2012

4 Bestaande wetgeving (tot 31/12/2012)  Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM): Rubriek 32.1 – feestzalen en lokalen met dansgelegenheid, waarvan de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen ≥100 m²  KB van 24/02/1977 voor elektronisch versterkte muziek  Gemeentelijk reglement op occasionele evenementen  V oornamelijk gericht op reglementering van het omgevingsgeluid 12/12/ 2012

5 Nieuwe geluidsnormen  Geluidsproductie opgedeeld in 3 categorieën  In werking vanaf 01/01/2013  Van toepassing voor alle muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek en toegankelijk voor het publiek  Waarom? gehoorschade & overlast beperken 12/12/ 2012

6 Gehoorschade Je hebt maar 2 oren... 12/12/ 2012

7 Enkele begrippen  dB(A) : eenheid van de sterkte van het geluid, afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het menselijk oor. 12/12/ 2012

8 A-weging van geluid 12/12/ 2012

9 Enkele begrippen  L Aeq,T : A-gewogen equivalent continue geluidsdrukniveau over tijdsinterval T L Aeq,15 min : gemiddelde geluidsdruk over 15 min  Vb.:Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A)L Aeq,15min : gemiddelde gemeten geluidsdruk over 15 min mag 85 dB(A) niet overschrijden 12/12/ 2012

10 Enkele begrippen  Bijzondere gelegenheid: zoals kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering, e.a.  Toegankelijk voor het publiek: alle openbare inrichtingen die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privé-clubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs.  Privaat: inrichtingen als woningen en tuinen; familie en vrienden 12/12/ 2012

11

12 3 geluidscategorieën  Maximale geluidsniveaus: ≤ 85 dB(A) L Aeq,15min ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min ≤ 100 dB(A) L Aeq,60min  Meting geluidsniveaus worden uitgevoerd over tijdsinterval – voordeel t.o.v. piekmeting vroeger: Geluid kan schommelen tussen decibels boven en onder gemiddelde Er kan dynamiek in muziek worden gebracht 12/12/ 2012

13 Niet-ingedeelde inrichtingen  Het maximale geluidsniveau ≤ 85 dB(A)L Aeq,15min  GEEN milieuvergunning of –melding vereist eventueel gemeentelijk reglement occasionele evenementen  Bijzondere gelegenheid: > 85 dB(A)L Aeq,15min -Niet meer dan 12 keer per jaar en maximaal 2 keer per maand een muziekactiviteit -Activiteit in openlucht en/of tent  WEL toelating van College van Burgemeester en Schepenen (CBS) 12/12/ 2012

14 Ingedeelde inrichtingen Rubriek 32.1 – inrichtingen met muziekactiviteiten:  1° feestzalen en lokalen en het geluidsniveau >12 x /jr > 85 dB(A)L Aeq,15min en ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min  MELDINGSPLICHTIG  2° feestzalen, lokalen en schouwspelzalen en het geluidsniveau >12 x /jr > 95 dB(A) L Aeq,15min en ≤ 100 dB(A) L Aeq,60min  VERGUNNINGSPLICHTIG 12/12/ 2012

15 Ingedeelde inrichtingen Rubriek 32.2.2° – schouwspelzalen  schouwburgen, variététheaters, zalen voor sportmanifestaties, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte(*)  MELDINGSPLICHTIG (*) Speelruimte = podium 12/12/ 2012

16 Verplichtingen  Voorwaarden waaraan inrichtingen / muziekactiviteiten moeten voldoen, worden omschreven in VLAREM II  Basisprincipe: hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer verplichtingen voor de exploitant!  Strafwetboek en Burgerlijk Wetboek  College van Burgemeester en Schepenen (CBS) heeft laatste woord 12/12/ 2012

17

18

19 Categorie 1: ≤ 85 dB(A) L Aeq,15min  Geen meetverplichting exploitant !  Meting geluidsniveau (vb. bij handhaving) kan op gelijk welke plaats toegankelijk voor publiek  Voorbeelden: achtergrondmuziek in café, winkel, restaurant, …  Van toepassing voor elektronisch versterkte muziek 12/12/ 2012

20 Bijzondere gelegenheid: > 85 dB(A) L Aeq,15min  Toelating CBS  Extra voorwaarden, afhankelijk van geluidsniveau (zie verder)  In feestzalen, lokalen en schouwspelzalen: Max. 12 x / jaar en 2 x / maand  Indien in openlucht of tent: geen beperking voor aantal activiteiten / dagen  Geen normen voor omgevingsgeluid van toepassing TENZIJ opgelegd door CBS 12/12/ 2012

21 Bijzondere gele genhe id: > 85 dB(A) L Aeq,15min  Extra voorwaarden bij toelating : 1. > 85 dB(A) L Aeq,15min en ≤ 95 dB(A)L Aeq,15min Meten van het geluidsniveau (L Aeq,15min of L Amax,slow ) ter hoogte van meetplaats, visuele indicatie geluidsniveau Of begrenzer 2. > 95 dB(A)L Aeq,15min en ≤ 100 dB(A) L Aeq,60min Meten én registreren van geluidsniveau (L Aeq,15min of L Aeq,60min ) ter hoogte van meetplaats, visuele indicatie geluidsniveau Of begrenzer Gratis ter beschikking stellen van oordopjes  CBS kan in toelating strengere normen of bijzondere voorwaarden opleggen (vb. duur, max. geluidsniveau) 12/12/ 2012

22  Registreren = resultaten geluidsmeting bijhouden gedurende minstens 1 maand  Meetplaats = ter hoogte van het mengpaneel maar sowieso tussen publiek en centraal tussen belangrijkste luidsprekers; tussen 1,5 en 3 m boven de grond; 0.5 m van het plafond 12/12/ 2012

23

24 Categorie 2: ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min  Eénmalige melding vereist  CBS kan bijzondere voorwaarden opleggen  Geluidsniveau in inrichting wordt bepaald door elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid  Voorbeelden: geluidsniveau kan voldoende zijn voor fuif, danscafé, huwelijksfeest, fitness, … 12/12/ 2012

25 Categorie 2: ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min  Voorwaarden: Meten van het geluidsniveau (L Aeq,15min of L Amax,slow ) ter hoogte van meetplaats is verplicht, registreren niet Duidelijke visuele indicatie van geluidsniveau (minstens voor verantwoordelijke geluidsniveau) OF geluidsbegrenzer Normen voor omgevingsgeluid van toepassing 12/12/ 2012

26 Categorie 2: ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min  Hoger geluidsniveau (tot 100 dB(A) L Aeq,60min ) mogelijk, mits extra voorwaarden en toelating CBS: Voor bijzondere gelegenheden: Max. 12 x / jaar en 2 x / maand Geen normen voor omgevingsgeluid Toelating dient voor elke muziekactiviteit afzonderlijk aangevraagd te worden ! Voor korte muziekactiviteiten: Per dag: maximaal 3 uur tussen 12 u en 24 u Normen voor omgevingsgeluid Aanvraag kan voor verschillende activiteiten samen ! 12/12/ 2012

27 Categorie 2: ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min  Extra voorwaarden bij toelating hoger geluidsniveau : Meten én registreren van geluidsniveau (L Aeq,15min of L Aeq,60min ) ter hoogte van meetplaats; Visuele indicatie geluidsniveau; OF begrenzer Gratis ter beschikking stellen van oordopjes  Bij bijzondere gelegenheden: geen normen voor omgevingsgeluid van toepassing, tenzij opgelegd door CBS  Korte muziekactiviteiten  CBS kan in toelating strengere normen of bijzondere voorwaarden opleggen 12/12/ 2012

28 Een geluidsmeter (NBN-normen EN 60651 (1996) of recenter ) klasse 2 12/12/ 2012

29

30 Categorie 3: ≤ 100 dB(A) L Aeq,60min  Een milieuvergunning vereist  CBS kan bijzondere voorwaarden opleggen  Geluidsniveau in inrichting wordt bepaald door elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid  Voorbeelden: live - optreden, groot evenement, festival, … 12/12/ 2012

31 Categorie 3: ≤ 100 dB(A) L Aeq,60min  Voorwaarden: Meten én registreren van het geluidsniveau (meten →L Aeq,15min of L Aeq,60min, registreren → steeds L aeq,60min ) Duidelijke visuele indicatie van geluidsniveau (minstens voor verantwoordelijke geluidsniveau) OF begrenzer Gratis ter beschikking stellen van oordopjes Geluidsplan voor permanente geluidsinstallatie voorwaarden omgevingsgeluid van toepassing Akoestisch onderzoek voor nieuwe inrichtingen 12/12/ 2012

32

33 Slotbeschouwingen  Indien van toepassing, voldoende aandacht voor omgevingsgeluid, want kan knelpunt vormen: Klachten!  Niet elektronisch versterkte muziek: valt niet onder deze regelgeving (vb. symfonisch orkest, fanfare)  Enkele praktische tips om gemakkelijker te voldoen aan normen: -Voldoende boxen en betere verdeling ervan -Geluiddempende zachte materialen -Goede afregeling geluidsinstallatie 12/12/ 2012

34 Slotbeschouwingen  Indien verhuur zalen, inhuren dj’s / bands e.d.: aangewezen om huurder / dj’s / bands e.d. onder vorm van overeenkomst op de hoogte te brengen van max. toegelaten geluidsniveau  Geluidsnormen toegestaan door CBS: nu per activiteit, niet meer algemeen bepaald in een politiereglement 12/12/ 2012

35 Slotbeschouwingen  Schouwburgen, variététheaters, polyvalente zalen, feestzalen met speelruimte en zalen voor sportmanifestaties met uitzondering van zalen voor gemotoriseerde sportmanifestaties met gebruik van verbrandingsmotoren: Vandaag melding rubriek 32.2.1° Vanaf 01/01/2013 rubriek 32.2.2° + 32.1.1°(= melding) indien geluidsniveau ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min Indien luider gewenst: rubriek 32.1.2° (= vergunning) of toelating CBS max. 12 x / jr 12/12/ 2012

36 Slotbeschouwingen  Wat nu te doen? 1. Ga na welk geluidsniveau van toepassing is voor je activiteiten 2. Controleer de bijhorende voorwaarden en eventuele mogelijkheden voor uitzonderingen 3. Enkele voorbeelden  Milieumelding of –vergunning nodig vanaf 01/01/2013? Vanaf 01/01/2013 de melding of aanvraag binnen de 6 maanden aan het gemeentebestuur overmaken 12/12/ 2012

37 Slotbeschouwingen Info:  www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/geluidshinder/beleid/muziek www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/geluidshinder/beleid/muziek Brochure, overzicht per activiteit,…  www.provant.be/vrije_tijd/jeugdwerk/amai_mijn_h_oren/ www.provant.be/vrije_tijd/jeugdwerk/amai_mijn_h_oren/  www.hoogstraten.be www.hoogstraten.be 12/12/ 2012

38 Slotbeschouwingen 12/12/ 2012

39


Download ppt "12/12/ 2012. Overzicht  Inleiding  Nieuwe geluidsnormen: 3 categorieën geïntegreerd in VLAREM  Overzicht voorwaarden per geluidsniveau  Slotbeschouwingen."

Verwante presentaties


Ads door Google