De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek
BVR 17 februari 2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

2 Werking van het gehoor Anatomie gehoorstelsel Buitenoor: Middenoor:
Oorschelp, gehoorgang, trommelvlies  Opvangen geluiden uit omgeving en transport naar middenoor Middenoor: Met lucht gevulde ruimte met gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel  Versterken van de geluidstrillingen en overdracht naar binnenoor Binnenoor: Slakkenhuis, gevuld met vloeistof  Basilair membraan met haarcellen en cilia  cilia buigen t.g.v. trillend membraan  °elektrisch signalen  waar vertaald naar hersenen

3 Werking van het gehoor Bron:

4 Werking van het gehoor

5 Werking van het gehoor  A-weging vs. C-weging

6 Types gehoorschade Noise Induced Hearing Loss (NIHL)
Blootstellingsduur 8u, 80dB (+3dB  t/2) Blootstellingsfrequentie #/t blootgesteld (herstel) Geluidsintensiteit Spectrale karakteristieken Temporary Threshold Shift (TTS) Permanent Threshold Shift (PTS)

7 Types gehoorschade

8 Types gehoorschade 2. Tinnitus 3. Hyperacusis 4. Recruitment
Gesuis, gepiep, gerinkel, … 3. Hyperacusis Alle geluiden als pijnlijk ervaren 4. Recruitment Geluidstoename als pijnlijk ervaren Gezonde haarcellen Kapotte haarcellen Bron:

9 Motivatie Steeds meer klachten over gehoorschade
Enquête jongeren: 93%: meteen na event oorsuizen of verminderd gehoor 38%: dag later zelfde klachten  deel hiervan met blijvende gehoorschade Gebrek aan bewustzijn (40% denkt dit gehoorschade niet te kunnen voorkomen) 82% verwacht dat muzieklocatie of overheid beschermende maatregelen treft/oplegt VS: tussen 12 en 19 jaar: gehoorschade gestegen tot 20% in 11 jaar tijd Festivalzomer: pieken tot 120dB Zelfmoord Dietrich Hectors, juli 2009 Bron: Knack 04/10/2012

10 Motivatie Nood aan regelgevend kader Nood aan sensibilisatie
Zie andere Europese landen

11 Werkwijze Na festivalseizoen 2009 Rondetafel: 3 Werkgroepen
Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege neemt initiatief Rondetafel: 4 groepen – 4 vragen (Nood aan? Sensibilisatie? Weging? Maatregelen? Grenswaarden?) 3 Werkgroepen Geluidsdeskundigen, geluidstechnici, gemeenten, … Organisatoren, vertegenwoordigers zalen, belangenverenigingen, … Gezondheidssector, audiologen, jeugd- en cultuursector, …

12 Conclusies Rondetafel en werkgroepen
Tijd voor actie Combinatie maatregelen Wetgeving Sensibilisatie Opleiding Overheidssteun/Subsidies Communicatie

13 VLAREM = Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning
Indeling inrichtingen, hinderlijk voor mens en leefmilieu in 3 klassen, afhankelijk van de aard en belang van de daaraan gebonden milieueffecten. Klasse 3 (laagste): meldingsplicht Klasse 2: milieuvergunningsplicht Klasse 1 (hoogste): milieuvergunningsplicht  Zie bijlage VLAREM I

14 VLAREM Bijlage VLAREM I Omschrijving en rubriek Klasse

15 3 opties  Keuze  LAeq,60min NIET > 100dB(A) ! Klasse Grenswaarden
Niet-ingedeeld LAeq,15min ≤ 85dB(A) Klasse 3 85dB(A) < LAeq,15min ≤ 95dB(A) Klasse 2 LAeq,15min > 95dB(A) en LAeq,60min ≤ 100dB(A)  LAeq,60min NIET > 100dB(A) !  Keuze

16 Omgevingsgeluid Klasse 2 en 3: VLAREM, bijlagen 4.5.1 - 4.5.6
Richtwaarden overdag, ‘s avonds, ‘s nachts Afhankelijk van bestemming gebied Niet-ingedeeld: VLAREM, H.6.7 Afhankelijk van omgevingslawaai

17 Niet-ingedeeld LAeq,15min ≤ 85dB(A)
Procedure Niets ondernemen Voorschriften binnen VLAREM II, H 6.7 Voorschriften buiten  Afhankelijk van omgevingslawaai Meetplaats Overal waar personen kunnen komen Toetsing LAmax,slow ≤ 92dB(A) (enkel muziek) Bij overschrijding Luider? Kan: uitzondering aanvragen bij college burgemeester en schepenen Voorwaarden: LAeq,60min ≤ 100dB(A) Maximum 12 x per jaar Maximum 2 x per maand Maximum 24 kalenderdagen per jaar (avond+vroege ochtend = 2 kalenderdagen) Als 85dB(A) < LAeq,15min ≤ 95dB(A): flankerende maatregelen cf. klasse 3 (zie verder) Als 95dB(A) < LAeq,15min ≤ 100dB(A): flankerende maatregelen cf. klasse 2 (zie verder)

18 Klasse 3 85dB(A) < LAeq,15min ≤ 95dB(A)
Procedure Melding Voorschriften binnen VLAREM II, H 5.32 Voorschriften buiten VLAREM II, H 6.7  Afhankelijk van omgevingslawaai Meetplaats T.h.v. gedefinieerde meetplaats (zie verder) Toetsing LAmax,slow ≤ 102dB(A) (muziek + omgeving) Bij overschrijding LAeq,15min ≤ 95dB(A) Luider? Kan: uitzondering aanvragen bij college burgemeester en schepenen Voorwaarden: Tussen 12u en 0u, max. 3u, max. 1 periode van 3u/dag Bijzondere gelegenheid in feestzaal of lokaal: Max. 12/jaar Max. 2/maand Som: max. 24 kalenderdagen/j (avond -& ochtenduren= 2 kalenderdagen) LAeq,60min ≤ 100dB(A) Verplichtingen cf. klasse 2, behalve opmaak geluidsplan H 4.5 VLAREM nvt (hinder) Opm: CBS kan beperkende maatregelen opleggen (duur, max. geluidsniveau, …)

19 Klasse 3 85dB(A) < LAeq,15min ≤ 95dB(A)
Verplichtingen Continu meten van LAmax,slow of LAeq,15min Behalve bij gebruik geluidsbegrenzer (vereisten zie verder) Meetapparatuur voldoet aan vereisten (zie verder) Geluidniveau: continu zichtbaar voor en bewaakt door exploitant of afgevaardigde Meetgegevens continu ter beschikking van TZ overheid gedurende minstens 1 maand

20 Klasse 2 95dB(A) < LAeq,15min & LAeq,60min ≤ 100dB(A)
Voorschriften Aanvraag milieuvergunning Voorschriften binnen VLAREM II, H 5.32 Voorschriften buiten VLAREM II, H 6.7  Afhankelijk van omgevingslawaai Meetplaats T.h.v. gedefinieerde meetplaats (zie verder) Toetsing LAeq,15min ≤ 102dB(A) (muziek + omgeving) Bij overschrijding LAeq,60min ≤ 100dB(A) Luider? LAeq,60min mag NIET > 100dB(A)

21 Klasse 2 95dB(A) < LAeq,15min & LAeq,60min ≤ 100dB(A)
Verplichtingen Continu meten van LAeq,60min (event. LAeq,15min). Behalve bij gebruik geluidsbegrenzer (vereisten zie verder) Meetapparatuur voldoet aan vereisten (zie verder) Geluidniveau: continu zichtbaar voor en bewaakt door exploitant of afgevaardigde Maatregelen ter bescherming van de bezoeker: Gratis gehoorbescherming (wegwerp) Permanente geluidsinstallaties: opmaak geluidsplan = optimalisatie geluidsniveau in inrichting Opgemaakt door erkend milieudeskundige geluid en trillingen Weergave opstelling & keuze luidsprekers Meetplaats Geluidsniveau t.h.v. meetplaats en minstens 4 andere beoordelingsplaatsen Plaats waar geluidsniveau geregeld wordt Plattegrond op schaal van de volledige ruimte, toegankelijk voor publiek

22 Meetplaats  VLAREM II, bijlage 5.32.2.2BIS
Hoogte: tussen 1,5 en 3m boven vloer en minstens 0,5m van plafond en wanden Ter hoogte van de mengtafel (als mengtafel zich tussen publiek en centraal tussen belangrijkste luidsprekers bevindt) Als voorwaarden cf. 2. niet mogelijk: tussen publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers Toegankelijk voor de toezichthoudende overheid

23 Meetplaats? > 0,5m > 0,5m > 0,5m 1,5 < < 3m

24 Meetketen: meet- en registratieapparatuur
Klasse 2 (NBN EN (1996) of recenter) Zodanig geïnstalleerd dat deze niet kan gemanipuleerd worden door derden (idem voor meetmicrofoon) Zodanig geïnstalleerd dat deze niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld Zodanig uitgerust dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden Kan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid

25 Praktijkvoorbeelden Lokaal/Feestzaal: jeugdhuis, fuifzaal, (dans)café, muziekclub, discotheek, concertzaal, … Keuze: vwn. niet-ingedeeld, klasse 2 of klasse 3 In openlucht: festival, braderij, schoolfeest, carnavalstoet, sportwedstrijd of –manifestatie, theater, kermis, … Vwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen Festival/fuif in tent Schoolfuif (refter, sportzaal, …), fuif in chiro- of scoutslokaal

26 Samenvatting INGEDEELD (1) LAeq,15min ≤ 85dB(A)
Niets doen noch aanvragen Omgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5 85dB(A) < LAeq,15min ≤95dB(A) Klasse 3  melding Meten of geluidsbegrenzer Geluidsniveau zichtbaar Luider? Mits toelating CBS (max. 12/j en 2/mnd) Omgevingsgeluid NVT Maatregelen cf. Klasse 2 LAeq,60min ≤100dB(A)

27 Samenvatting INGEDEELD (2)
95dB(A) < LAeq,15min en LAeq,60min ≤100dB(A) Klasse 2  milieuvergunning Meten of geluidsbegrenzer Geluidsniveau zichtbaar Omgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5 Gehoorbescherming Geluidsplan Luider? Kan niet

28 Samenvatting NIET-INGEDEELD LAeq,15min ≤ 85dB(A)
Niets doen of aanvragen Omgevingsgeluid: VLAREM II, art Luider? Mits toelating CBS (max. 12/j en 2/mnd) Omgevingsgeluid NVT Maatregelen cf. Klasse 2 of 3, afhankelijk van max. geluidsniveau LAeq,60min ≤100dB(A)

29 Sensibilisatie Campagnewebsite www.helpzenietnaardetuut.be DVD Ruis
Apps (geluidsmeting) Test risico Info DVD Ruis Waargebeurd verhaal

30 Subsidie meetapparatuur
Provincie- en gemeentebesturen: subsidie voor aankoop van meet- en registratie-apparatuur  ter beschikking stellen van lokale verenigingen Apparatuur moet voldoen aan voorwaarden Max. 1000€ Steden en gemeenten ≤ inwoners: 1 meetketen > inwoners: per schijf van inwoners, subsidie voor 1 extra Provincie: 1 subsidie

31 Meer info

32


Download ppt "Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek"

Verwante presentaties


Ads door Google