De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

120 september 2012 Gezondheidsonderzoek na Rampen De rol van de epi in het crisis- proces Cisca Stom, Hoofd centrum Gezondheid en Milieu Joost van der.

Verwante presentaties


Presentatie over: "120 september 2012 Gezondheidsonderzoek na Rampen De rol van de epi in het crisis- proces Cisca Stom, Hoofd centrum Gezondheid en Milieu Joost van der."— Transcript van de presentatie:

1 120 september 2012 Gezondheidsonderzoek na Rampen De rol van de epi in het crisis- proces Cisca Stom, Hoofd centrum Gezondheid en Milieu Joost van der Ree, Coördinator Nazorg (cGM)

2 2Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 Inhoud 1.Voorstelrondje 2.Even oefenen… 3.Het ideale proces 4.Casuïstiek 5.Evt. Ingebrachte casuïstiek

3 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 3 Een langzaam ontluikend mmk incident De Omgevingsdienst/RUD meldt zich bij de GGD. Een chemisch bedrijf heeft jarenlang stof X uitgestoten in hoeveelheden die ver boven de vergunning uitkomen. Kunnen jullie ons helpen? Vraag 1: hoe zou dit verder kunnen gaan, welke rol neemt de GGD en wanneer/hoe komt het proces GOR in beeld?

4 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 4 Een langzaam ontluikend mmk incident Er zijn veel varianten mogelijk, wij maken nu een keuze De volgende stap: De MMK’ers gaan aan de slag, beoordelen gezondheidsrisico’s en schakelen cGM in voor wetenschappelijke kennis inclusief de vraag of biomonitoring een optie is. Conclusie: er is geen groot risico, maar het is een wijk waar vaker problemen zijn en er wordt maatschappelijke onrust verwacht. Vraag 2: hoe wordt het proces GOR betrokken? Wordt het cGM nog om advies over nut en noodzaak van gezondheidsonderzoek gevraagd? Wie zou dat eventueel doen?

5 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 5 Een langzaam ontluikend mmk incident De volgende stap: MMK vraagt op verzoek van de dPG aan het cGM om advies over nut en noodzaak van gezondheidsonderzoek, de GAGS schuift aan bij de Expertgroep van het RIVM om input vanuit de regio te geven. Vraag 3: Wat doe je vanuit proces GOR, welke positie neem je in?

6 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 6 Een langzaam ontluikend mmk incident De volgende stap: Het RIVM adviseert om geen gezondheidsonderzoek uit te voeren. Vanuit het proces GOR onderschrijven jullie die conclusie volledig. De dPG overlegt met de burgemeester en die communiceert naar de pers: “we doen alles wat mogelijk is en onderdeel daarvan is dat we gezondheidsonderzoek zullen uitvoeren” Vraag 4: Hoe pak je dit vanuit proces GOR handig aan? Bel je het RIVM nog?

7 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 7 Het ideaal-typische proces INCIDENT! Opschaling GROP (evt. GRIP). Crisiscoördinator coördineert de afstemming tussen de processen INF, MMK, PSH en GOR. Binnen het proces GOR: overweging of GOR mogelijk in beeld is en zo ja, of er advies gevraagd gaat worden over nut en noodzaak van GOR aan het cGM-RIVM. Dit alles in goed overleg met de andere procesleiders, afhankelijk van de aard van het incident.

8 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 8 Het ideaal-typische proces Na akkoord dPG via crisiscoördinator over adviesaanvraag: overleg met cGM-RIVM. NB. Strategische afweging over het momentum / de inhoud van de vraag. Adviesvraag naar cGM (via dPG of met duidelijk mandaat dPG). Expertgroep overleg cGM met vertegenwoordiging regio (bv. MMK, INF en GOR). Advisering, evt. in meer “termijnen” (voortschrijdend inzicht of strategische afweging). Conceptadviezen worden voorgelegd aan de dPG, daarna definitieve advisering.

9 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 9 Het ideaal-typische proces Indien advies positief: bestuurlijke besluitvorming. Indien besluit positief: uitvoering GOR. Desgewenst cGM in adviserende rol bij de uitvoering. Oplevering resultaat GOR: bestuurlijke verwerking, communicatie en vervolgacties.

10 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 10 Het ideaal-typische proces BESTAAT NIET! Verstoring door: ●Gebrekkige coördinatie intern; adviesaanvraag al via ander proces uitgezet. ●Bestuurder heeft GOR al toegezegd. ●Mediadruk; GOR lijkt onontkoombaar. ●Deskundigen die in de media GOR bepleiten. ●Nationale overheid die iets “vindt”. ●Het advies valt slecht, ander besluit volgt. ●Etc. VOORTDURENDE HERORIËNTATIE EN AANPASSING NODIG

11 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 11 Klein incident - bodemverontreiniging In Gemeente Honderdduizend is een bodemverontreiniging van PCB ontdekt in een woonwijk, die er al minstens 25 jaar is. MMK krijgt het verzoek om gezondheidsrisico’s van historische blootstelling aan PCB via bodemverontreiniging te beoordelen. Ook wordt gevraagd om mee te werken aan bewonersvoorlichting.

12 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 12 Klein incident - bodemverontreiniging Er zijn ongeveer 200 mensen die in huizen wonen of hebben gewoond die op de verontreinigde grond staan. Uit onderzoek blijkt: ●De hoeveelheid PCB die mensen op dit moment kunnen binnenkrijgen, is laag, omdat in de binnenlucht in huizen geen PCB’s zijn gevonden. ●Verder zijn de tuintjes niet zo groot dat er veel groenten/fruit van eigen bodem gegeten kan zijn. ●Als belangrijkste route blijft dan het directe contact met verontreinigde grond over. Het is op dit moment niet bekend of dat in het verleden ook de belangrijkste route was. ●Alle mensen kunnen (los van de bodemverontreiniging) PCB’s binnenkrijgen via voedsel, zoals vis. ●Er is veel onrust en bezorgdheid.

13 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 13 Klein incident - bodemverontreiniging Vragen: 1.Het RIVM wordt om advies gevraagd. Door wie? 2.Wat denk je dat er geadviseerd wordt? Welk doel wordt daarmee nagestreefd? 3.Wat wordt er door de GGD georganiseerd en wat door het RIVM? Mogelijke vervolgvraag 4. Zou jij als je burger was, blij zijn met deze oplossing

14 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 14 Klein incident - bodemverontreiniging Stel: Vanuit PSH blijkt er al gevraagd te zijn of een monitor op psychosociale klachten en medicijngebruik nuttig of nodig is. Vraag: 1.Hoe stel je je op vanuit het proces GOR? 2.Wat doe je wanneer je de scope van de vraag (PSH / medicijngebruik) te beperkt vindt? 3.Wat zijn de stappen die je vanuit het GOR proces wilt zetten?

15 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 15 Klein incident - bodemverontreiniging Het advies (uitdelen) Vragen: ●Hoe gaat de GGD dit advies uitwerken? ●Het advies betreft een individuele benadering, zou er ook iets collectief (volksgezondheid) kunnen gebeuren?

16 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 16 Klein incident - bodemverontreiniging Aanvullend advies voor volksgezondheid: -Sluit aan bij de monitor VGZ dit later in het jaar uitgevoerd wordt -Organiseer een zorgregie-overleg waarin de GGD contact houdt met zorginstellingen en huisartsen in de wijk De gemeenteraad omarmt dit advies en besluit “we doen het” Vraag: 1.Wat moet er geregeld zijn om van start te gaan?

17 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 17 Bespreken ervaring aanwezigen Betrokkenheid bij een discussie over GOR na ramp of incident danwel bij uitvoering van een GOR na ramp of incident

18 Gezondheidsonderzoek na Rampen | 20 september 2012 18


Download ppt "120 september 2012 Gezondheidsonderzoek na Rampen De rol van de epi in het crisis- proces Cisca Stom, Hoofd centrum Gezondheid en Milieu Joost van der."

Verwante presentaties


Ads door Google