De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WATERPANELS LIMBURG ‘met enthousiasme door én scoren?!’ Maastricht, 27 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WATERPANELS LIMBURG ‘met enthousiasme door én scoren?!’ Maastricht, 27 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 WATERPANELS LIMBURG ‘met enthousiasme door én scoren?!’ Maastricht, 27 oktober 2010

2 Enkele opmerkingen vooraf  voel mij, als voorzitter van de Projectgroep Waterpanels, mede verantwoordelijk voor, en ben trots op jarenlange hechte Limburgse samenwerking in dossier (afval)waterketen  Provincie Limburg geeft actief invulling aan regierol (conform landelijk Bestuursakkoord, 2007)  wij laten ons (vooralsnog) niet verstoren door landelijke discussies over bestuurlijke inrichting van Nederland

3 Analyse situatie en doorkijk toekomst ‘autonoom’ projecten Limburgs Samenwerkings- programma ‘nieuw’ Rapport Commissie STORM  ‘convenant VNG-UvW’ conclusies en aanbevelingen

4 Samenwerkingsprogramma (okt. 2008) uitgevoerd  ‘afkoppelen ’ (trekker: WRO; product: ‘handreiking’)  ‘GRP+’ (trekker: Gemeente Landgraaf; product: ‘routekaart’)  ‘aanpak overstorten’ (trekker: Gemeente Weert; product: ‘operationeel advies’ (eind 2009))  ‘waterpanels’ (divers)

5 Vervolgprojecten werkgroepen (1)

6 Vervolgprojecten werkgroepen (2)

7 Vervolgprojecten werkgroepen (3)

8 Vervolgprojecten overig (1)  enquête toepassing ‘gemeentelijke modelverordening hemelwater/ tariefdifferentiatie’  matrix ontwikkelingen verbreding samenwerking met invulling monitorschap

9 Vervolg matrix ontwikkelingen  aanhaking andere prioritaire onderwerpen ‘C2C/duurzaamheid’ BBO’s ‘Nieuwe energie’ enz., enz. Klimaatadaptatie Stedelijk Water ‘Lange termijn visie water’ en ‘Routewijzer innovatie’ ‘Waterketen’/landelijke ontwikkelingenandere prioritaire onderwerpen/programma’s ‘Benchmark riolering 2010’ tussentijdse ijking Bestuursakkoord Waterketen ‘overig’ water, drinkwater, nieuwe wetgeving enz. ‘Commissie Storm’

10 Vervolg overig (2)  relaties drinkwater/WML!  taakopdracht en –invulling (Werkprogramma) Waterambassadeurs!  stimuleringsregelingen aanpak riooloverstorten (zie o.a. Factsheet WRO)

11 analyse  projecten zijn resultaatgerichtheid met accent op instrumentele ondersteuning  ‘toolbox’ (kwaliteitsbevorderd) en netwerkvorming/ -onderhoud  focus vanuit doelgroep gemeenten toegespitst op hoofdzakelijk ‘stedelijk waterbeheer’  geld/besparingen geen direct aandachtspunt  voor aanhaking bij andere prioritaire thema’s (C2C, innovatie, klimaatadaptatie enz.) is basis gelegd (‘Matrix met ‘monitoren’) maar nog geen uitwerking daarvan Projecten Limburgse samenwerking

12 analyse  aanzienlijke besparingen te realiseren (hierover bestaat breed consensus)  relatie met openbare ruimte is leidend in aanpak  onderdeel ‘personeel’ niet grootste financiële winstfactor maar toch …  implementatieplan is heel erg duidelijk en daardoor nogal dirigistisch  ruimte bestaat voor maatwerk, pragmatisme onder meer rekening houdend met dynamiek/situatie specifieke regio  ‘vrijblijvendheid’ is taboe! Limburg beseft reeds jaren dat winst te halen is! STORM  ‘convenant VNG-UvW’

13 Conclusies en aanbevelingen enkele inhoudelijke ‘schoten voor boeg’ (1)  maak gebruik van goede voorbeelden (AWA+ (Gennep), samenwerking OAS Maastricht Heugem-Limmel, pragmatische aanpak Roermond)  heb daarbij nadrukkelijker oog voor financiële revenuen en bestuurlijk/juridische verankering (invulling maatwerk)  ga op zoek naar de juiste schaal (‘zuiveringskringen’ of ‘afstroomgebieden Maas’?) en meest geschikte partner voor het maken van operationele afspraken

14 Conclusies en aanbevelingen enkele inhoudelijke ‘schoten voor boeg’ (2)  maak bij gemeenten op managementniveau op korte termijn afspraken over intergemeentelijke benutting van aanwezige waterexpertise  breng slimme operationele verbindingen aan met andere prioritaire onderwerpen (o.a. klimaatadaptatie, mede ter profilering van gezamenlijk inhoudelijk belang en genereren extra financiën)

15 Conclusies en aanbevelingen procesmatig (1)  laat nog dit jaar concrete resultaten van een en ander zien maar hou daarbij in de gaten dat wij ons niet ‘overeten’ (evenwichtige prioritering)  laten wij er voor zorgen dat wij op één speelveld (Limburgse samenwerking) doorgaan waarbij wij ruimte geven aan spelers en de kwaliteiten daarvan optimaal benutten  Provincie wil graag daarbij coachen en zeker geen scheidsrechter spelen!

16 Conclusies en aanbevelingen procesmatig (2)  vereist dat vertrouwen in elkaar wordt verstevigd en ons netwerk binnen maar ook buiten de provincie doelgericht wordt uitgebouwd  beide Limburgse Waterambassadeurs kunnen hierbij belangrijke rol vervullen  Stuurgroep en Projectgroep Waterpanels zijn uitstekend geschikt (‘infrastructuur’ aanwezig) om onze gezamenlijke ambitie te realiseren/faciliteren

17 Werkgroep Gezam. GRP Werkgroep Overstorten Werkgroep Benchmark enz. Samenwerking/overlegstructuur Projectgroep Waterpanels Stuurgroep Waterpanels structureel; bestuurlijke aansturing structureel; beoordeling (ad-hoc) projecten en wisselwerking ambt. ad-hoc karakter; uitvoering tijdelijke projecten structureel karakter; uitvoering routinem. activiteiten Werkgroep GRP+ Werkgroep GRP+ Werkgroep Afkoppelen Waterpanels (ambtelijk en bestuurlijk (al dan niet gecombineerd) ) Waterpanels (ambtelijk en bestuurlijk (al dan niet gecombineerd) ) structureel; wisselwerking/ commitment ‘Agenda-overleg Stuurgroep Waterpanels ’ (best.) struc.; bestuurlijke aansturing en advisering Werkgroep Communicatie Activiteiten Waterambassadeurs

18 Conclusies en aanbevelingen procesmatig (3)  denk goed na over juridische verankering van samenwerkingsstructuur in toekomst (mede uit oogpunt van continuïteit) waarbij bestuurlijke drukte wordt voorkomen (kijk naar voorbeelden zoals Vereniging ASL)  laten wij last but not least gebruik maken van het enthousiasme en de betrokkenheid waarvan tijdens aantal bijeenkomsten (o.a. bestuurlijke panels) blijk is gegeven!

19 WATERPANELS LIMBURG ‘met enthousiasme door én scoren?!’ Maastricht, 27 oktober 2010


Download ppt "WATERPANELS LIMBURG ‘met enthousiasme door én scoren?!’ Maastricht, 27 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google