De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 1 kadernota 2016 agenda voor de stad: besparingen en veranderopgaven gemeente Dordrecht 1 10 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 1 kadernota 2016 agenda voor de stad: besparingen en veranderopgaven gemeente Dordrecht 1 10 juni."— Transcript van de presentatie:

1 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 1 kadernota 2016 agenda voor de stad: besparingen en veranderopgaven gemeente Dordrecht 1 10 juni 2015

2 opdracht maximaal 30 minuten, waarvan 8 voor vragen steuntje in de rug van de raad opvallendheden aangeven –relatie tussen startnotitie 2014 (kadernota) en voorstellen 2015 (kadernota) –voorstellen mei 2015 kadernota en besparingsvoorstellen mijn opvallendheden lijken kritiek maar dat is het niet –bedoeling raad en college dichter bij elkaar te brengen kritisch, ook in visie college: onorthodoxe aanpak, creatief en innovatief –kritische blik past in het duale stelsel, rol van de raad, goed bestuur –mening laat ik zoveel mogelijk buiten beschouwing –geef u gratis tips mee 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 2

3 kadernota jun14 versus mei15 voorstellen mei15 bezuinigingsvoorstellen doel –samen met partners en inwoners aan een krachtige en financieel gezonde stad werken besparingsvoorstellen –oplopend van € 0,8 tot € 4 mln veranderopgaven –aflopend van € 5.1 tot € 4,3 mln 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 3 startnotitie nota jun14 kerntakendiscussie doel –efficiënter werken –slimmere inzet middelen –verbetering samenwerking –veel om de “hoe”vraag, vanuit rol en welke keuze bedoeling: relatie doel, doen en geld financiële ambitie besparingen en inkomsten- verhogingen € 8,7 mln taakstelling begr 2015 € 5,5 mln

4 kadernota 2016 1 mijn beeld over Dordrecht van -> naar –havenstad naar wolstad voornamelijk financiële kaders –bedoeling is beleidskaders –omgekeerde 3 w vragen afweging op beleid, beheer en budget in relatie met elkaar –rationele afweging op geld alleen is onvoldoende en leidt tot mogelijk tot onjuiste afgewogen besluiten –goed besturen heeft het over sturen, beheersen, controle, efficiënt, effectief, bereiken doelstellingen, open communicatie en afleggen verantwoording –SMART formuleren d 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 4

5 kadernota 2016 2 gaat voornamelijk over bedragen gevolgen terugbrengen bedragen nauwelijks in beeld gebracht –waar gaat het om terugbrengen begroten bedragen, zonder dat er iets aan het beleid of uitvoering veranderd –waar gaan we dingen niet meer of anders doen en verandert er wat aan het beleid –vragen om inzicht in die twee aspecten verandering van gevolgen voor beleid en takenpakket nauwelijks concreet gemaakt –kwaliteit van dienstverlening 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 5

6 kadernota 2016 wettelijk kader die kaders bevatten dat niet alleen de financiën, maar ook de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop gestreefd zal worden die effecten te bereiken (bbv) verordening ex art 212 GW de basis voor de kadernota vormen –de hoofddoelstellingen van het gemeentelijk beleid dus ook niet-financiële doelstellingen –informatie over de financiële positie en verwachte inkomsten en uitgaven (baten en lasten !!!) van de gemeente –de prognose van de exploitaties grondbedrijf maakt deel uit van de kadernota 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 6

7 beleidsmatige aspecten 1 nieuwe balans tussen gemeente, inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners –wat betekent dat? –hoe ziet die nieuwe balans er uit? –welke weg nemen we? –indruk dat balans financieel bedoeld is en negatief uitslaat voor inwoners, ondernemer en partners –wat gebeurt er bij de gemeente om de balans weer in evenwicht te brengen meer verantwoordelijkheid betekent dat meer dan alleen hogere belasting en lagere kwaliteit dienstverlening? 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 7

8 beleidsmatige aspecten 2 voor een aantal domeinen: verandert niet de spelregels, maar het speelveld? voor welke domeinen geldt dat? –wat is er waar met het speelveld gebeurd en wat is er waar met de spelregels gebeurd? –denk aan het afschaffen en verminderen van subsidies –verkrijgen van subsidies is een recht –afbouw mogelijk over jaren –denk aan maatschappelijke gevolgen –gaat niet alleen over financiële gevolgen als leegstand van gemeentelijke gebouwen 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 8

9 beleidsmatige aspecten 3 rolverandering: hoe ziet die er uit? werken aan maatschappelijke opgaven –termen: zoeken, continueren, samenwerken, verstevigen, aansluiten, versterken, verbinden, samenbrengen, starten, betrokken voelen, delen, toepassen, etc. –ongrijpbare, onmeetbare en moeilijk te verantwoorden activiteiten –daar staan geen bedragen bij –hoe ga je dat dan eventueel bijsturen, meten en controleren huidige proces is een begin –besluitvorming is en start, de uitvoering volgt –bij de uitvoering worden de gevolgen pas voelbaar 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 9

10 beleidsmatige aspecten 4 interactief beleidsproces/betrokkenheid raad –opinievorming, beleidsontwikkeling, besluitvorming, beleidsuitvoering (beheer) en beleidsevaluatie (controle) –1 e fase besluitvorming gereed – moeilijkste komt nog –2 e fase inhoudelijke uitwerking loopt nog relatie kadernota met coalitieakkoord –waar blijft het beleid vanuit het coalitieakkoord? –ruimte voor uitvoering coalitieakkoord? –komt die er nog aan of wordt daar geen ruimte voor gecreëerd? –geloofwaardigheid politiek – open communicatie 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 10

11 financieel beleid 1 ad hoc financieel beleid –voorzichtigheidsprincipe (mei circulaire) –voorstel cie Depla (rente) ingaande 2017 cq 2018 financiële ambitie is besparen –financiële problemen worden gezien als een uitdaging voor wie de burger of de organisatie? –middelen inzetten om doelstellingen te realiseren? –uitvoering coalitieakkoord van belang voor zowel oppositie als coalitie 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 11

12 financieel beleid 2 gesloten exploitaties –laten meedelen in bezuinigingen –voordelen laten toevloeien aan belastingbetalers bespaarde rente en rentereserve bespreekbaar in relatie tot financiële aspecten / budget –nadelige gevolgen bezuinigen in beeld brengen –van de mogelijkheden de meest gunstige kiezen –typisch Dordtse problematiek oplossen voor dat er regels komen ? (college al eens met advies?) onontkoombare knelpunten –wat is onontkoombaar? –kaders / verschillen in tijd 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 12

13 financieel beleid 3 risico’s onderscheiden van onzekerheden risico’s hard maken (brug bediening) voorstel gevolgen eventuele cao 2016 taakstellend opvangen –wat betekent: taakstellend opvangen? –wat betekent dat: op aantallen of op kosten (dat laatste zou kunnen impliceren dat er ruim geraamd wordt) 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 13

14 vorming vermogen economische gedachten Keynes en Adam Smith –in financieel en economische moeilijke tijden –bezuinigen en vermogensvorming of –geld in economie pompen om economie aan de gang te krijgen –eigen vermogen inzetten (reserves) inzetten? bespreek vermogensvorming bij gemeente en gemeenschappelijke regelingen (dubbel?) bespreek beleidsvorming bij gemeente en/of gemeenschappelijke regeling (delegatie/dubbel?) bezien vermogensvorming bij gesubsidieerde instellingen 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 14

15 vorige presentatie rollen van de raad –volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur sturen op outcome i.p.v. financiën budgetrecht –budget is taakstelling –geld is geen doel, maar een middel –geld is een afgeleide van beleid en taken (kwaliteit) de 3 w-vragen – directe relatie met elkaar brengen lucht in de begroting –met name wijze van ramen en vergelijking met afgelopen jaren 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 15

16 uitsmijter van de week ik zou ieder raadslid 4 plankjes en 4 touwtjes willen meegeven voor eventuele slappe knietjes 10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 16


Download ppt "10jun15bezuinigingen en veranderingen - Marco Kramer 1 kadernota 2016 agenda voor de stad: besparingen en veranderopgaven gemeente Dordrecht 1 10 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google