De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke netwerkdag begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders 24 november 2011 Nora Steenbergen-Penterman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke netwerkdag begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders 24 november 2011 Nora Steenbergen-Penterman."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke netwerkdag begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders 24 november 2011 Nora Steenbergen-Penterman

2 Tijd Activiteit uur Inloop met koffie/thee uur Opening + ontwikkelingen (hoog)begaafdheid uur Presentatie mindsettheorie Albert Kaput (CCL) uur Lunch + uitwisselen uur Workshopronde 1 met workshops/expertsessies uur Pauze koffie/thee/frisdrank uur Workshopronde 2 met workshops/expertsessies uur Evaluatie afsluiting en borrel Programma 24 november 2011

3 Excellentie en talentontwikkeling PO Excellente ll en hoogbegaafden VO (bedragen x € 1 000) Voor meer informatie over de budgettaire gevolgen voor beleid in het PO: Voor het VO: Ontwikkelingen die van belang zijn (1) HB in regeerakkoord /rijksbegroting

4 Actieplan Basis voor presteren PO Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen “Het actieplan Basis voor presteren bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het primair onderwijs.” (OCW, 2011) publicaties/kamerstukken/2011/05/23/actieplan-po-basis-voor- presteren.html De maatregelen zijn erop gericht om de ambities te realiseren 4

5 Actieplan Basis voor presteren: stimuleren van scholen Maatregelen In 2012 gaat voor excellente leerlingen 11,7 miljoen naar het PO (dus voor de ± 1,6 miljoen leerlingen ≈ 7 euro per leerling in de prestatiebox ). Dit stijgt in 2013 naar 17,5 miljoen. Bundeling ondersteuningsaanbod Platform Bèta Techniek (School aan zet), CBO, SLO. Versterken onderzoek- en kennisfunctie (CBO regierol) Voortzetten van initiatieven gericht op excellentie en hoogbegaafdheid zoals de digitale leeromgeving Acadin en vroegsignalering (SLO en Talentenkracht) 1 (bovensectoraal) informatiepunt HB voor PO en VO per bij SLO 5

6 Prestatiebox Alle gelden die voorheen verdeeld werden in subsidiepotten en projectgelden, worden gebundeld in de prestatiebox. Vanaf het schooljaar krijgen scholen bovenop de lumpsum een bedrag dat bedoeld is om o.a. in te zetten voor taal en rekenen, opbrengstgericht werken en leiderschap, wetenschap en techniek, excellentie en talentontwikkeling, en voor de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Verantwoording van de gelden uit de prestatiebox gaat via het financieel jaarverslag van de school. 6

7 Kansen? School aan zet Scholen zijn in the lead bij het vertalen van landelijke prioriteiten naar eigen schoolambities, en zijn zelf verantwoordelijk om opbrengstgericht te werken aan het beoogde resultaat. Scholen zijn ook aan zet als het gaat over het inkopen van expertise en professionalisering bij ondersteunende partijen als onderwijsadviesdiensten en pabo’s 7

8 Kan de school aan zet zijn? Experts/deskundigen op het vlak van (hoog)begaafde leerlingen zijn heel hard nodig. Ons netwerk is aan zet

9 Knelpunten DemotivatieOnderpresteren OMGEVINGOMGEVING LEERLINGLEERLING Onvoldoende deskundigheid Onvoldoende draagvlak Geen budget Geen passende begeleiding en onderwijsvoorzieningen Gebrek aan visie Geen beleid Gebrek aan inzicht in noodzaak, meerwaarde en mogelijkheden m.b.t. onderwijs op maat voor excellente leerlingen Gebrek aan tijd Andere prioriteiten Gebrek aan middelen en materialen Gevolg (waarneembaar gedrag)

10 DeskundigheidDraagvlakDraagvlakBudget Passende begeleiding en onderwijsvoorzieningen Knelpunten  Mogelijkheden Actieplannen bieden budget – deskundigheidsbevordering! – structurele onderwijsvoorzieningen (eventueel overkoepelend) verrijkingsklas  eigen school/leerkracht Draagvlak (proces): kennis  succeservaringen

11 Rol experts zichtbaar maken/versterken 1 Ideeën: We zouden willen werken aan een netwerk met 8 regio’s ieder geleid door 2 experts (1 voor PO en 1 voor VO) Binnen elk netwerk zitten zo’n 8-10 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zowel voor PO als VO waarbij samenwerking gezocht wordt met HO, bijvoorbeeld via wetenschapsknooppunten

12 Rol experts zichtbaar maken/versterken 2 Experts kunnen zowel binnenschool als bovenschools (regionaal via samenwerkingsverbanden) van betekenis zijn! Mogelijke taken zijn o.a.: -Begeleiding en ondersteuning van collegae -Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van materialen, tools, etcetera -Bijdrage leveren aan het implementeren van materialen (train-de- trainers) Als we samenwerken versterken we elkaar en kunnen we er wellicht voor zorgen dat via dit cyclische proces sterke producten en diensten ingebed raken in de scholen en worden stappen gezet richting excellent onderwijs!

13 Vraag aan jullie: Op welke wijze zie je voor jezelf in dit kader een taak weggelegd?

14 Enquête Online profielen 3Welke functies zou het begaafdennetwerk van SLO voor u ‘moeten’ vervullen die het nu (nog) niet of onvoldoende vervult? (Kruis één of meerdere opties aan, indien van toepassing. Geef vervolgens een prioritering aan van 1 (hoogste prioriteit) t/m 3 in de vakjes achter de drie belangrijkste items die u heeft aangekruist) Prioriteit (1-3)  Elkaar kunnen vinden via een online netwerkprofiel  Expertise van elkaar kennen en kunnen vinden  Intensievere kennisdeling (lerende gemeenschap)  Intensievere betrokkenheid bij het ontwikkelen van materialen, tools, etcetera  Intensievere betrokkenheid bij het implementeren van materialen (train-de-trainers)  Verbeteren van de vindbaarheid van experts voor ouders  Forum  Anders, namelijk:

15 In 2011 is de website -informatie toegankelijker -beeldmateriaal makkelijker toegankelijk en te downloaden -forum voor het netwerk In 2012 wordt de website volledig herzien ivm de wijziging dat het Informatie Hoogbegaafdheid nu voor zowel PO als VO bij SLO wordt ondergebracht Prijsvraag forum: Gewonnen door Annemiek Vermeulen Ontwikkelingen die van belang zijn voor het netwerk website en nieuwsbrieven

16 De digitale (leer)omgeving Acadin Cinekid studio Het 'CinekidStudio Talententraject 2011' - dat CineKid en SLO samen organiseren in het kader van Acadin - is van start gegaan. Het lesmateriaal is nu beschikbaar (leren werken met CinekidStudio; bijvoorbeeld een animatiefilm over zichzelf of ander onderwerp maken). Gedurende een periode van circa 8 weken kunnen leerlingen 1-2 uur per week aan de slag met dit project. Als je meer informatie wilt over acadin ga dan naar

17 Echa (Specialist in Gifted education) via CBO (Lianne Hoogeveen/Els Schrover) Opleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (Eleonoor van Gerven en Ilja Hoogenberg) houden/ Opleiding talentbegeleider via Novilo (Tijl Koenderink) Master SEN bij hogeschool Fontys tHoogbegaafdheiddeeltijd2jarigBGD2/tabid/120/Default.aspx Professionalisering

18 Vragen?


Download ppt "Landelijke netwerkdag begaafdheidscoördinatoren en -begeleiders 24 november 2011 Nora Steenbergen-Penterman."

Verwante presentaties


Ads door Google