De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.jbn.nl JBN Structuur 'Bestuurlijke JBN colleges'

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.jbn.nl JBN Structuur 'Bestuurlijke JBN colleges'"— Transcript van de presentatie:

1 www.jbn.nl JBN Structuur 'Bestuurlijke JBN colleges'

2 Inleiding In deze presentatie zullen de volgende onderwerpen worden toegelicht: 1.De geschiedenis van de JBN. 2.Bestuurlijke organisatie & Leden. 3.Het Bondsbureau 4.Nationale Technische Commissies 5.Districts Commissies 6.Districts Bestuur 7.Bronvermelding n.b. door op het logo te klikken, volgt een uitleg over het betreffende onderwerp. (alleen wanneer presentatie op “dia voorstelling (F5)” staat.

3 De geschiedenis van de JBN 1899 // Voor het eerst was er sprake van Ju-Jutsu (Jiu-Jitsu) in Europa (Engeland). 1905 // De eerste Jiu-Jitsu school in Parijs. 1910 // Jiu Jitsu in Den Haag (Toepoel) en in Amsterdam (Boretius). 1931 // Maurice van Nieuwenhuizen startte in Den Haag. 1938 // Oprichting van de Jiu-Jitsu en Judoschool “Nakada” (Johan van den Bruggen) in Rotterdam. 1939 // Maurice van Nieuwenhuizen richtte de “Nederlandse Jiu-Jitsu Bond” op. Jiu-Jitsu werd mede populair door de op zijn figuur gebaseerde “Dick Bos” boekjes. 1946 // Van Nieuwenhuizen richtte “Judokwai Nederland” op. 1950 // “Naja” opgericht, de Nederlandse Amateur Judo Associatie. Verder bestonden er ook nog de Nederlandse Katholieke Judo Bond en nog wat andere bondjes (N.J.J.A. en V.N.J.B.). 1963 // Onder leiding van dr. Van Zijll van de NSF kwam de voorlopige fusie van verschillende kleine bonden tot stand. Zo ontstond de F.N.J.J.B., de Federatie van Nederlandse Jiu-Jitsu en Judo Bonden. 1966 // De fusie was compleet en ging men verder met de naam: Nederlandse Jiu-Jitsu en Judo Bond. 1970 // Naam van de bond gewijzigd in “Budo Bond Nederland”, omdat karate populair werd en in vele sportscholen en verenigingen. 1979 // Naam van de bond gewijzigd in “Judo Bond Nederland”, na de verzelfstandiging van het karate in Nederland (oprichting Karate-Do Bond Nederland). Bestel het Jubileumboek voor €24,95 via de volgende link: De JBN 70 Jaar De JBN 70 Jaar

4 Het bestuurlijke regiem bij JBN bestaat uit 3 machten: 1.Wetgevende macht => Bondsraad 2.Bestuurlijke macht => Bondsbestuur 3.Rechterlijke macht => Tuchtcommissie / Commissie van beroep De JBN kent 2 soorten leden: 1.Individuele leden 2.Verenigingen, sportscholen en stichtingen Bestuurlijke Organisatie & Leden

5 Het Bondsbureau Het Bondsbureau is een organisatie met beroepskrachten, waarbij men werkt aan: Realisatie van de JBN-Visie. Uitvoeren van de genomen beleidsbeslissingen Ondersteunen van de uitvoerders van lopende activiteiten Continiteit van de vereniging Algemeen directeur: Theo Fledderus

6 Nationale Technische Commissies De Nationale Technische Commissies adviseren het bondsbestuur en bepalen het technische beleid op hun terrein. De Commissies zonder district commissie zijn: Nationale Commissie Judo voor mensen met een beperking (NCJG) Nationale Commissie Bijscholing (NCB) Nationale Graden Commissie Aikido (NGCA) Nationale Commissie Opleidingen Aikido (NCOA) Nationale Commissie Opleidingen Judo (NCOJ) Nationale Commissie Opleidingen Jiu-Jitsu (NCOJJ) Nationale Medische Commissie (NMC) Nationale Scheidsrechters Commissie Jiu-Jitsu (NSCJJ) Nationale Scheidsrechters Commissie voor mensen met een beperking (NSCG) Nationale Mix-Teamcompetitie Commissie (NMTC) Commissie Internationale Judo Evenementen (NMTC) Materiaal Commissie (MC)

7 District Commissies Veel Nationale Commissies hebben op districtsniveau een commissie die zaken op districtsniveau organiseert en uitvoert De Commissies zijn: District Aikido Commissie (DAC) Districts Graden Commissie Judo (DGCJ) Districts Graden Commissie Jiu-Jitsu (DGCJJ) Districts Scheidsrechters Commissie Judo (DSCJ) Districts Wedstrijd Organisatie Commissie (DWOC) Commissies die alleen binnen JBN-NN bestaan: Districtsbestuur Ondersteunende Commissie (DOC) Districts Jiu-Jitsu Commissie (DJJC) Districts Wedstrijd Organisatie Commissie NK’s (DWOCNK) Organisatie Katatrainingen Judo (OKJ) District Website Redactie (DWR) District Commissie Districtstraining (DT) District G-Judo & District EHBO

8 Districts Bestuur Het Districts Bestuur bestaat uit 5 personen met taakgebieden als beschreven in de volgende pagina. De zittingperiode van leden van het bondsbestuur is drie jaar. De leden van het Districts Bestuur worden gekozen tijdens een jaarlijkse Districts Leden Vergadering. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.

9 Districtsbestuur VoorzitterSecretariaatFinanciën en Ledenzaken Leden- en Wedstrijdzaken Breedtesport DGCJJ Districts Graden Commissie Jiu-Jitsu DOC Districtsbestuur Ondersteunende Commissie DT (financiën) District Commissie Districtstraining DWOC Districts Wedstrijd Organisatie Commissie DGCJ Districts Graden Commissie Judo DJJC Districts Jiu-Jitsu Commissie DWR District Website Redactie DSCJ Districts Scheidsrechters Commissie Judo G-Judo DAC District Aikido Commissie DT (organisatie) District Commissie Districtstraining DWOCNK Districts Wedstrijd Organisatie Commissie NK’s OKJ Organisatie Katatrainingen Judo Voor actuele portefeuille houders, zie www.jbn.nl/nn/organisatiewww.jbn.nl/nn/organisatie

10 Bronvermelding Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van Hoofdstuk 2, Regelingen van het Bondsvademecum: Hoofdstuk 2 2.00 Hoofdstuk 2 regelingen 2.01 Statuten 2.02 Huishoudelijk reglement

11 www.jbn.nl Vragen?

12 De Bondsraad (district) De Bondsraad bestaat uit 5 personen met de portefeuilles: Voorzitter Financiën en ledenadministratie Leden- en wedstrijdzaken Breedtesport Topsport Het aantal plaatsvervangende leden per district bedraagt 5. De zittingperiode van bondsraad leden is drie jaar. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.

13 De Bondsraad (district) Een lid van de bondsraad behoort aanwezig te zijn bij: District Leden Vergadering (DLV) (1x per jaar) Vergadering Bondsraad (2x per jaar) Gecombineerde vergaderingen van districtsbestuur en- districtsbondsraad ter voorbereiding van de Vergadering Bondsraad (2x per jaar) Tripartiete overleg (vergadering tussen bondsbestuur, districtsbesturen en bondsraadsleden) van de eigen portefeuille (2x per jaar) Een plaatsvervangend lid van de bondsraad vervangt het betreffende lid bij diens afwezigheid. Zij zijn, zoveel als mogelijk, aanwezig bij alle genoemde vergaderingen.

14 De Bondsraad (landelijk) Aan de bondsraad komen in de JBN alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen en aan de tuchtcommissie van beroep van de JBN respectievelijk van het Instituut Sportrechtspraak zijn opgedragen. Taken van de bondsraad zijn: Kiezen bondsbestuur, financiële commissies, tuchtcommissie, reglement commissie en commissie van beroep Vaststellen (wijziging van) statuten, huishoudelijk reglement, tuchtreglement, doping reglement en arbitrage reglement Vaststellen beleidsplannen Vaststellen begroting en controle op de financiën Bespreken/Beoordelen rapportages bondsbestuur over het gevoerde beleid Vaststellen taken en evalueren werkzaamheden van de bondsraadcommissies

15 De Bondsraad (district & landelijk) Een lid van de bondsraad wordt geacht: Goed voorbereid een vergadering bij te wonen door bestudering van de ingezonden stukken. Organiseren van verslaglegging van betreffende vergadering en delen met districtsbetrokkenen via Districtssecretariaat Zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op nationale- en district activiteiten. Dient waar nodig voorstellen in, voorzien van voldoende onderbouwing en draagvlak binnen eigen district. Zich op de hoogte te stellen van lopende en beleidsmatige zaken binnen het district om het district inhoudelijk in de bondsraad te kunnen vertegenwoordigen. Jaarlijks schriftelijk verslag te doen van de activiteiten binnen eigen portefeuille ten behoeve van District Leden Vergadering (DLV).

16 Bondsbestuur Het Bondsbestuur bestaat uit 5 personen met de portefeuilles: Bondsvoorzitter Financiën en ledenadministratie Leden- en wedstrijdzaken Breedtesport Topsport De leden van het bondsbestuur hebben gedurende drie jaar zitting. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Het bondsbestuur laat zich voor de beleidsvoorbereidingen en beleidsuitvoering bijstaan door een organisatie die wordt gevormd door het bondsbureau te Nieuwegein.

17 Individuele Leden Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van sportschool of vereniging. Het lidmaatschap van de JBN moet persoonlijk worden afgezegd. Aanmelding kan via sportschool of vereniging. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen De duur van het lidmaatschap is 12 maanden en wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, zoals hierboven beschreven, is ontvangen

18 Individuele Leden Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 01-01-2014): Contributie onder de 7 jaar: €15,45 Contributie onder de 12 jaar: €28,35 Contributie 12-16 jaar: €36,50 Contributie 17 jaar en ouder: €51,35 Inschrijfkosten als nieuw lid is eenmalig €11,70 De JBN geeft een eigen JBN Pas, het lidmaatschapsbewijs van en voor JBN leden, uit. JBN leden, jonger dan 12 jaar, zijn automatisch lid van de Kidsclub. Zij krijgen dan ook hun eigen pas, de Kidsclubpas. Taal en type-fouten voorbehouden, voor actuele prijzen zie www.jbn.nl/ledenservicewww.jbn.nl/ledenservice


Download ppt "Www.jbn.nl JBN Structuur 'Bestuurlijke JBN colleges'"

Verwante presentaties


Ads door Google