De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap Ondernemen Bijdrage tot symposium EU-platform 9 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap Ondernemen Bijdrage tot symposium EU-platform 9 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap Ondernemen Bijdrage tot symposium EU-platform 9 januari 2012

2 Missie van het Agentschap Ondernemen?  De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen ► De competitiviteit van de ondernemingen ondersteunen ► Optimale omgevingsfactoren creëren

3 Stimulerende regisseur Complementaire speler Gids in Europese context De rollen van het Agentschap Ondernemen Geven v subsidies Uitvoerder beleidsopdrachten

4 Gids in Europese context ► Enterprise Europe Network ► Netwerk en Resultaten ► Erasmus for Young Enterpreneurs ► COSME ► EFRO ► Doelstelling 2 ► Doelstelling 3 (Interreg) ► Toekomst

5 Enterprise Europe Network Opent de deur naar Europa 9 januari 2012 Vlaams Parlement

6 ► Zoeken van partners voor commerciële samenwerking ► Zoeken naar strategische partners voor innovatie ► Wegwijs in Europese regelgeving ► Toegang tot Europese projectfinanciering 1 Enterprise Europe Vlaanderen

7 Enterprise Europe Network: Instrument voor de implementatie van het Europees beleid tbv de KMO 600 organisaties over ruim 40 landen (dus ook buiten de EU zelf) ten dienste van de KMO Instrument voor de concretisering van de Small Business Act en Agenda 2020 In Vlaanderen een samenwerkingsverband tussen Agentschap Ondernemen en IWT EU co-financiering onder het CIP–programma tot 2013. 50% Vlaamse co-financiering.

8 Strategische doelstellingen en realisaties sinds 1/1/2008 tot op vandaag 1.Informeren en adviseren over EU-wetgeving, -normen en –beleid: 1728 vragen 2.Internetplatform bieden voor grensoverschrijdende samenwerking: 325 inputs 3.Transnationale samenwerking tussen KMO’s stimuleren: 256 klantenafspraken 4.Toegang tot EU-projecten en –financiering vergemakkelijken: 176 klanten 5.Innovatie stimuleren (zie presentatie IWT- Veerle Lories) 6.Ondersteunen bij internationaal ondernemen ism FIT: gem. 3 gezamenlijke acties per jaar 7.Feedback geven van KMO’s naar Europese Commissie: 118 ondernemers cq. stakeholders namen deel aan feedbackpanels In totaal werden 3655 klanten individueel bediend.

9 ERASMUS voor Jonge Ondernemers Doelstelling van het programma : nieuwe ondernemers te helpen bij het verwerven van relevante vaardigheden voor het runnen van een KMO door hen tijd te laten doorbrengen bij een ervaren ondernemer in een ander EU-land Bijkomende troef: ervaren ondernemers kunnen via de jonge ondernemer die zij coachen marktkennis opdoen over het land van herkomst van hun collega, en profiteren van de jonge ondernemerszin en nieuwe inzichten die deze hen kan aanreiken Resultaten in Vlaanderen op vandaag : 10 jonge ondernemers werden uitgestuurd en een dertigtal ervaren Vlaamse ondernemers registreerden zich als gast-ondernemer Nieuw programma van de Europese Commissie sinds 1 januari 2009. Vlaanderen nam van bij de start deel aan het pilootprogramma via het Agentschap Ondernemen. Het programma wordt vanaf 2014 een permanent onderdeel van het nieuwe COSME programma van de Commissie

10 Wat brengt de toekomst? 2014-2020: COSME i s opvolger van huidige CIP programma Prioritair zijn acties rond het verbeteren van de markttoegankelijkheid voor KMOs, zowel in de interne markt als in derde landen (vooral BRIC-landen & landen rond de Middellandse Zee); de focus op derde landen zal in Vlaanderen de samenwerking met FIT nog versterken. Bijzondere aandacht zal bovendien gaan naar de toegang tot financiering voor KMO’s. Het Erasmus voor Jonge ondernemers programma zal een van de speerpuntenacties zijn voor het bevorderen van ondernemerschap.

11 2 Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling

12 Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stopt Europa geld in uw buurt om haar uit te bouwen tot een omgeving waar het goed wonen, leven en werken is. ► Doelstelling 2 Doelstelling 2 ‘Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’ steunt projecten die aansluiten bij 4 hoofdthema’s : – Kenniseconomie en innovatie – Ondernemerschap – Omgevingsfactoren – Stedelijke ontwikkeling EFRO 2007 - 2013

13 EFRO 2007 – 2013 Doelstelling 2 PrioriteitenEFRO Budget ( mio € ) EFRO Toegekend ( mio € ) %Aantal projecten 1, Kenniseconomie en Innovatie 48 100181 2, Ondernemerschap333091144 3, Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren 63619775 4, Stedelijke ontwikkeling48347139 5, Technische bijstand 8 810014 TOTAAL20018290453

14 EFRO 2007 - 2013 Doelstelling 2 Pr. 1 – Kenniseconomie en innovatie  Kennisdiffusie en – valorisatie als centraal gegeven;  Brede horizontale invulling:  niet beperkt tot technologische kennis;  alle actoren (non profit en dienstensector);  Complementariteit met Vlaams innovatie-instrumentarium;  Prioritaire kennisdomeinen: ICT als enabling technology; Strategisch (innovatie)management; Eco-innovatie;

15 EFRO 2007 – 2013 Doelstelling 2 BELANGRIJKSTE RESULTATEN aantal behouden/gecreëerde jobs: ( direct en indirect ) 9 824 aantal begeleide bedrijven ( kenniseconomie en innovatie )2 731 aantal nieuw opgestarte ondernemingen96 ontsluiting/(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen ( ha )410 aantal stedelijke ontwikkelingsprojecten39

16 ► Doelstelling 3 Interreg-projecten (Doelstelling 3 ‘Europese Territoriale Samenwerking’) waarbij vanuit Vlaanderen wordt samengewerkt over de grenzen heen. Ook deze projecten zijn erop gericht om de regio of de buurt beter te maken. Vlaanderen is actief in deze doelstelling via 1 interregionaal, 2 transnationale en 4 grensoverschrijdende INTERREG-programma’s. 2.2 EFRO 2007 - 2013

17 EFRO D3/Interreg Rol Agentschap Ondernemen (AO) AO coördineert het beheer en de uitvoering van Interreg IV programma’s in Vlaanderen; AO vertegenwoordigt “lidstaat” Vlaanderen in comités en beslist mee in projectselectie; AO adviseert en ondersteunt Vlaamse promotoren bij de uitwerking van projectvoorstellen

18 EFRO D3/Interreg De programma’s 4 programma’s met buurlanden: Grensregio Vlaanderen- Nederland (95 MEU), Maas-Rijn (72 MEU), Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen (138 MEU), 2 ZEEËN (167 MEUR) >>> implementatie en investeringsgericht 2 programma’s transnationaal: Noordzee Regio (138 MEU) en Noordwest Europa (355 MEU) >>> implementatie en investeringsgericht 3 programma’s EU27: Interreg IVC 321 MEU, URBACT II (53 MEU), INTERACT II (34 MEU) >>> kennisdiffusie, kapitalisatie en netwerking

19 EFRO D3/Interreg Resultaten tot op heden Bestendiging VL in trans-europese partnerschappen: VL betrokken in meer dan de ½ van de goedgekeurde projecten (340 op 660 projecten) waarvan 1/3 geleid door VL Belangrijke mobilisatie publieke fondsen: ongeveer 390 MEUR aan financiële middelen gemobiliseerd voor VL waarvan ½ door EFRO betoelaagd ; belangrijk aandeel van fysieke investeringen (30%-40%) Toegankelijkheid van de programma’s ondanks complexiteit: zowel VL agentschappen en grote non profit organisaties als lokale spelers; lokaal niveau zelfs belangrijke initiator van projecten

20 EFRO D3/Interreg Resultaten tot op heden Toonaangevende topics van VL projecten (in dalende volgorde belangrijkheid): kenniseconomie/innovatie (diffusie en vermarkting R&D, begeleiding en netwerking KMO’s, slimme logistiek…); milieu (overstromingen, CO, fijn stof, bodem, waterkwaliteit); maatschappij (vergrijzing, zorg en gezondheid, tewerkstelling, kansengroepen, kwaliteit van leven in steden en platteland)

21 Toekomst Cohesiebeleid ORIËNTATIES 2014 - 2020 Voorstellen Europese Commissie van 6 oktober 2011:  Cohesiebudget: 336 mrd €;  Alle EU-regio’s;  Thematische concentratie:  11 thematische objectieven in lijn met EU 2020;  meer ontwikkelde regio’s: 80% middelen voor te behouden voor 3 objectieven: innovatie, concurrentie- kracht KMO’s, energie-efficiëntie en hernieuwb. energie

22 EFRO D3/Interreg Opties voor toekomstige ontwikkelingen Concentratie van middelen/resultaatgerichtheid: beperkt aantal thema’s uit EU2020 te kiezen in functie van ontwikkelingsniveau regio’s; Vlaams beleidskader Interreg: prioritaire topics en projecten VL aan de hand van “slimme specialisatie strategie VL”, efficiënte organisatie programma’s en Interreg dienstverlening in VL; Harmonisering en adm. vereenvoudiging: betere afstemming regels tussen Interreg programma’s onderling

23 Agentschap Ondernemen Hoofdzetel: Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be Contact


Download ppt "Agentschap Ondernemen Bijdrage tot symposium EU-platform 9 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google