De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Wmo-beleid Gemeente Stede Broec September 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Wmo-beleid Gemeente Stede Broec September 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Wmo-beleid Gemeente Stede Broec September 2012

2 2 Opbouw bijeenkomst 1.Aanleiding & doel onderzoek 2.Onderzoeksmethode 3.Stellingen 4.Vragen

3 3 Aanleiding & doel onderzoek Input voor nieuwe kaderstellende notitie voor het Wmo- beleid van 2012-2015 Evaluatie prestatievelden 3 t/m 6 Inventariseren wat er de afgelopen jaren is bereikt (successen en knelpunten) Formuleren van aandachtspunten voor toekomstig Wmo-beleid

4 4 Onderzoeksmethode Documentenstudie Interviews met betrokkenen bij de uitvoering van de Wmo (Raadscommissieleden, Wmo-adviesraad, Wmo-projectleider & consulenten, indicatie-adviseur, Stichting Welzijn Stede Broec, Mantelzorgcoach, Vrijwilligerscentrale West-Friesland, WonenPlus, Ouderenconsulent) Bijeenkomst met college van B&W

5 5 Invoering Wmo Focus eerst op prestatieveld 6; verstrekking van individuele voorzieningen Verordening en besluitregels opgesteld Wmo-raad opgericht Geen vierjarig Wmo-plan, wel in 2008 kaders en doelen geformuleerd Verschillende activiteiten uitgevoerd sinds invoering

6 6 Activiteiten in kader Wmo Wmo-loket Korte lijnen van en naar Stichting Welzijn Stede Broec; Doorverwijzingen kunnen nog beter en structureler; Balie loket erg hoog en biedt weinig privacy; Initiatief ligt overwegend bij cliënt. Stichting Welzijn Stede Broec Succesvol mede door geïntegreerde aanpak, korte lijnen, veel onderling overleg, goede samenwerking en ‘warme’ doorverwijzing, huisvesting onder één dak en in bibliotheek; Behoefte aan sterkere regierol en visie vanuit gemeente;

7 7 Activiteiten in kader Wmo Uniformering in de registratie van de verschillende diensten nodig; de prestaties van de stichting zijn daarmee ook beter te monitoren; Fysieke aanpassingen nodig aan loket en afstemming nodig over openingstijden. WonenPlus Vraag en aanbod in balans, weinig vernieuwing; Goede samenwerking met woningcorporaties; Stijgende complexiteit en zwaarte van ondersteunings- aanvragen als gevolg van hervorming AWBZ; Meer uitwisseling met maatschappelijke stages gewenst.

8 8 Activiteiten in kader Wmo Ouderenadviseur Signaleert: behoefte aan intensieve begeleiding, outreachment en leun- en steuncontacten bij ouderen; Behoefte aan woonvormen waarin ouderen zelfstandig maar ook deels gezamenlijk wonen; Behoefte aan vervoer binnen Stede Broec waarmee ouderen gemakkelijker naar markt, maaltijdvoorziening, activiteiten kunnen; Veel eenzaamheid onder ouderen, ook binnen verzorgingshuizen.

9 9 Activiteiten in kader Wmo Wmo-adviesraad In begin nog erg op zoek naar haar rol en verantwoordelijkheden; Voelt zich inmiddels serieuzer genomen, maar dit kan nog altijd beter (adviezen worden overgenomen, wethouder 2x per jaar aanwezig bij vergaderingen); Meer wisselwerking met politiek gewenst; Wens: meer bekendheid bij inwoners; Knelpunt: ontbreken meerjarig Wmo-beleidsplan; Raad wil graag (consequent) betrokken worden bij beleidsvorming.

10 10 Activiteiten in kader Wmo Mantelzorg Veel bereikt; ruim 400 mantelzorgers geregistreerd; Een flink deel nog niet in beeld; Capaciteit mantelzorgcoach naar verwachting op langere termijn onvoldoende; Meer aandacht nodig voor doelgroepen zoals licht verstandelijk gehandicapten en jonge mantelzorgers; De druk op de mantelzorgers neemt sterk toe door bezuinigingen en transities in de zorg; Het ondersteuningsaanbod van Stede Broec biedt (nog) geen respijtzorg.

11 11 Activiteiten in kader Wmo Vrijwilligerswerk Aantal bezoekers en bemiddelingen in maatschappelijke stages vanuit Stede Broec door de Vrijwilligerscentrale gestegen; Behoefte aan een duidelijkere verdeling van de taken op het gebied van de maatschappelijke stages; Gebruik van het spreekuur is relatief laag; Vrijwilligerscentrale zou graag vaker samenwerken met Stichting Welzijn Stede Broec en gemeente. Er is overleg, maar vooral vraaggericht.

12 12 Activiteiten in kader Wmo Individuele voorzieningen Meeste aanvragen betrekking op hulp in de huishouding en vervoersvoorzieningen; Aantal aanvragen afgelopen jaren gestegen; Wmo-aanvraag en kwaliteit product overwegend positief beoordeeld; Verbeterpunten: wachttijd, privacy aan balie en informatievoorziening; Indicatieadviezen nu vaak opgesteld door onafhankelijke organisatie voor sociaal-medische expertise (Trompetter & van Eeden).

13 13 Activiteiten in kader Wmo Individuele voorzieningen Huishoudelijke taken in verordening explicieter omschrijven; Zorgverlener laten terugkoppelen hoe zorg verloopt en/of effect heeft gehad; Goede contacten tussen Wmo-consulenten en indicatie- adviseurs, zorgaanbieders en hulpmiddelenleverancier. Wel zouden de doorverwijzingen structureler kunnen; Overleg tussen de Wmo-projectleider en de Wmo- consulenten is er ad hoc. Soms onduidelijk waar intern de taken en verantwoordelijkheden liggen.

14 14 Aandachtspunten voor toekomst Aanstaande bezuinigingen, transities en vergrijzing; Ontwikkeling duidelijke gemeentelijke visie & doelstellingen, keuzes; Groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers en ‘zorgzwaarte’ zal toenemen; Verdeling taken & verantwoordelijkheden, regievoering.

15 15 Vragen


Download ppt "Evaluatie Wmo-beleid Gemeente Stede Broec September 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google