De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project weg- en rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 4 - 23 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project weg- en rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 4 - 23 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Project weg- en rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 4 - 23 februari 2016

2 informatievergadering 4 Programma van de avond >Welkomstwoord door burgemeester Jos Engelen

3 Informatievergadering 4 Verloop van de avond door schepen Fons Hannes >Voorstelling panel - studiebureau Groep infrabo - Pidpa optredend als bouwheer - VBG gecontracteerd aannemer wegenbouw - gemeente Meerhout

4 Informatievergadering 4 Verloop van de avond : >Herinneren we nog? Gemeente Meerhout >Toelichting technisch gedeelte Infrabo >Toelichting rioolbeheerder Pidpa >Toelichting uitvoering project VBG >Pauze >Algemene vragen >Individuele vragen (na afloop / kantoor)

5 Informatievergadering 4 Toelichting project >Herinrichting van straten, inbrengen van voetpaden, meer groen in het straatbeeld, connectie opwaarderen voor verschillende functies sport, recreatie, ontspanning wonen, werken, andersvaliden, finaliseren omgeving

6 Informatievergadering 4 Waarom en doelstelling >Wegwerken van een aantal knelpunten en missing links –in het rioleringsstelsel –In de weginfrastructuur –In de beleving en het leef-weefsel van de omgeving –Mobiliteit –Routes andersvaliden

7 Informatievergadering 4 financieel overzicht Totale investering: 3.234.580,41 euro Gemeente: 1.695.170,00 Pidpa: 1.585.410,41 (456.401,50 euro sleufherstel gedragen door Pidpa) subsidie riolering VMM: 1.091.762,44 euro >Aanbestedingsbedrag werken = 2.306.677,61 euro >Kosten grondaankoop = 593.904,73 euro >Kosten nutsleidingen = 148.248,30 euro >Kosten milieu = 51.894,23 euro >Kosten erelonen = 142.645,54 euro >Kosten communicatie = 1.210,00 euro

8 Informatievergadering 4

9 nog enkele wijzigingen door schepen Fons Hannes >Bufferbekken regenwater verder richting Gebergte * *Buffering enkel in waterloop is onvoldoende >Rotonde aan Del zal vervangen worden door andere snelheidsremmend middel.

10 informatievergadering 4 Herinneren we nog ? 2007 - 2009 - 2010 - 2012 - 2015 - 2016 - 2017 Projectbegeleider: Herman Thys

11 informatievergadering 4 Herinneren we nog? Werken kaderen in een groter geheel >Wateroverlast straat Del aanzet >Rioleringsproject Begonialaan – woonwijk Biesakker >Rioleringsproject Molenberg tussen speler >Rioleringsproject Meidoornstraat, Notenboomstraat >Rioleringdproject Engstraat – Jagersweg finalisatie

12 Nieuwe voorwaarden Grondverwervingen - Precadregistratie bij aan- en verkoop gronden - nieuwe plannen met X en Y coördinaten - conformverklaring kadaster - noodzakelijk voor notariële beschrijving - nogmaals Precadregistratie (perceelsniveau) informatievergadering 4

13 Tijdlijn 2007 aanstellen ontwerper 2008 aanvraag subsidie gemeentelijke riolering opname rioleringsproject programma 2009 2009 indienen voorontwerp riolering advies toegankelijkheidscentrum advies verkeerscommissie informatievergadering 1 aanstellen onderhandelaar aankoop gronden informatievergadering 4

14 Tijdlijn 2010 aangepast voorontwerp toekennen subsidies VMM (1 092 000,00 €) informatievergadering 2 2011 bodemonderzoek en conform verklaren 2012 Pidpa koopt rioleringsnet Meerhout aangepast voorontwerp (2) aanvang onderhandelingen grondaankopen begeleiding afkoppelingsdeskundige stedenbouwkundige vergunning weg en riool informatievergadering 4

15 Tijdlijn 2014 heropstart grondaankopen verlenging realisatietermijn (tot medio 2017) aanvang ondergronds brengen nutsleidingen 2015 stedenbouwkundige vergunning bufferbekken instemming VMM wijziging concept afsluiten grondverwervingsdossier goedkeuring definitief ontwerp / bouwheer aanbesteding en aanduiden aannemer informatievergadering 4

16 Tijdlijn 2016 informatievergadering 4 (vandaag) > aanvang werken (gefaseerde uitvoer) > vervolg ondergronds brengen nutsleidingen > verplaatsen van nutsleidingen > 2017 einde van de werken > waarborgtermijn + onderhoud groen (2 jaar) informatievergadering 4

17 Informatievergadering 4 –Deze informatie vind je op de website van de gemeente (www.meerhout.be) bij ‘nieuws’www.meerhout.be –Kan je vinden bij ‘teams’ ‘Projectbegeleider’ –Er is eveneens een link naar de website van Pidpa (www.pidpa.be)www.pidpa.be

18 Toelichting ontwerp wegenis door Tim Van Mechelen en Danny Broux (Groep Infrabo nv)

19 Situering van het project

20 Overzicht Project

21 Buffer/infiltratiebekken aan Kwachtloop

22 Jagersweg (Molenberg tot Del) Jagersweg (Del tot nr. 105) + werken nutsleidingen

23

24

25

26 Engstraat + werken nutsleidingen

27

28

29 Peerdstraat

30

31 Kortestraat

32

33 Meiberg + Molenberg

34

35

36 Omleiding verkeer Opbraak wegenis  Impact op verkeer 1.Minder hinder steenslag 2.Omleidingen Engstraat, Peerdstraat, Kortestraat, … = lokale wegen  bewoners weten de weg Twee grote kruispunten  grotere omleiding

37 Lokaal verkeer + De Lijn

38 Zwaar verkeer

39 40 23/02/2016 Pidpa-Riolering & Meerhout Rioleringsproject Jagersweg Engstraat Peerdsstraat Kortestraat Molenberg Meiberg

40 41 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI’s IBA’s 34 gemeentes in de provincie Antwerpen 01/01/2012: Meerhout

41 42 Waar vind je ons? Gratis nummer 0800 – 90 300 www.pidpa.be

42 43 Inhoud presentatie 1.Beschrijving project gebied 2.Gescheiden riolering 3.Afkoppelingspremie

43 44 Projectgebied

44 45 Inhoud presentatie 1.Beschrijving project gebied 2.Gescheiden riolering 3.Afkoppelingspremie

45 46 Gescheiden Riolering: Vuil water ↓ Riolering Regenwater ↓ Bestaande gracht

46 47 Voordelen: Waarom een gescheiden riolering? Wateroverlast tegen gaan Meer buffering – minder wateroverlast Vervuiling waterlopen tegen gaan Betere kwaliteit waterlopen – meer vis – geen geurhinder Betere werking zuiveringsinstallaties Proper water niet extra zuiveren Infiltratie Voeding grondwater

47 48 Europese regelgeving (kaderrichtlijn Water): Alle afvalwater moet gezuiverd worden Betaald door de vervuiler Vlaamse regelgeving: Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater Voor nieuwbouw en verbouwing Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht in Vlaanderen VLAREM II Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau Keuring van privé-installatie (vanaf 1 juli 2011) Wetgeving

48 49 Wetgeving VLAREM II: wijziging 25/8/2008 Art 6.2.2.1.2 §1. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater is verboden wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien. §2. Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in het gedeelte van een gescheiden stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater. §3. Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

49 50 Wetgeving Keuring van privé installatie ( vanaf 1 juli 2011) : Verplichting sinds 1 juli 2011 ≈ controle van de afkoppelingswerken op privé-domein Achtergrondinfo wetgeving : Wanneer? - Bij nieuwbouw voor de eerste ingebruikname - Bij belangrijke wijzigingen aan de privé-riolering - Bij vaststellen van een inbreuk - Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat Wat wordt gecontroleerd? - correcte scheiding tussen regenwater en afvalwater Resultaat? - OK → conformiteitsattest - NOK → non-conformiteitsattest + opsomming van de gebreken

50 51 Inhoud presentatie 1.Beschrijving project gebied 2.Gescheiden riolering 3.Afkoppelingspremie

51 52 Pidpa-Riolering biedt aan eigenaar: 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA) 1 huisaansluitputje regenwater (RWA) gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis) Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 530€ (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden) Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner: 530 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB. Afkoppeling en Pidpa – Riolering

52 53 Voorwaarden premie: Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte dus ook daken en verhardingen einde van de werken dient gemeld te worden vervolgens keuring van de werken (afkoppeling) uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in orde) éénmalige tussenkomst → enkel voor installaties met permanent karakter Afkoppelingspremie

53 54 Afkoppelingen Bezoek van een afkoppelingsdeskundige Opmaak van een advies voor afkoppeling Uitvoering van de afkoppelingswerken door de eigenaars Keuring van de werken Informatie aan te leveren aan afkoppelingsdeskundige omtrent grondplan bestaande afvoeren, oppervlakte van het dak, terrassen, …

54 55 Keuring : Wanneer? Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt, d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de aannemer

55 56 Hoe melden? - 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen) - vermelding project K-08-090 - mail naar riolering@pidpa.be - via afkoppelingdsdeskundige Belang keuring? - Premie te verkrijgen na positieve keuring. Premies worden enkel tot aan einde van het project uitbetaald. - Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren! Keuring geeft aan of u al dan niet goed heeft afgekoppeld. - Wettelijke verplichting ! Betaling keuring? - Op kosten van Pidpa-Riolering - Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar

56 57 Aanvragen van premie:

57 58 Pidpa – Riolering riolering@pidpa.be 0800-90300 + optie 5 “riolering” Project Jagersweg ea K-12-002 Info ?

58 59 VRAGEN?

59 Wie zijn VBG - Colas? Aanneming van: Uitvoering

60 AANNEMER VBG nv Dellestraat, 25 3550 Heusden-Zolder Tél : 013/67.93.00 Fax : 013/67.45.43 Merksemsebaan 298 2110 Wijnegem Tél : 02/360.87.60 Fax : 02/360.87.70

61 OPGERICHT IN 2004 EN IS ONTSTAAN UIT DE FUSIE VAN Van Broekhoven’s Algemene Onderneming Van Gorp’s Moderne Wegenbouw

62 MAAKT DEEL UIT VAN COLAS BELGIUM

63 ACTIVITEITEN Wegenwerken Rioleringen en collectoren Asfaltwerken Burgelijke bouwkunde Betonverhardingen

64 Uitvoering Fasering en planning: 1.Vrijmaken innames Engstraat en volledige Jagersweg, DWA-riolering en wegenis Jagersweg (Del tot nr 105) 2.Riolerings- en wegeniswerken Molenberg Meiberg 3.RWA-riolering en overige afwerking Jagersweg (Del tot nr 105) 4.Riolerings- en wegeniswerken Jagersweg (Del tot Molenberg), Kortestraat, Engstraat, Peerdsstraat en de aanleg van grachtenstelsel naar bufferbekken en bufferbeken zelf

65 Uitvoering Timing: totale uitvoeringstermijn 195 werkdagen - Fase 1: Jagersweg Engstraat - vrijmaken van bermen Jagersweg en Engstraat - aanleg DWA-riool Jagersweg en nieuwe rijweg in beton - Start: maart - Duur: midden mei

66 Uitvoering Timing: totale uitvoeringstermijn 195 werkdagen - Fase 2: Meiberg Molenberg - vrijmaken van bermen Meiberg - DWA- en RWA-riool - nieuwe rijwegen - Molenberg: beton - Meiberg: klinkers + voetpad - Start: eind april - Duur: eind juni

67 Uitvoering Timing: totale uitvoeringstermijn 195 werkdagen - Fase 3: Jagersweg (vervolg fase 1) - Infiltratieriool + grachten - afwerking bermen - Start: midden juni - Duur: midden augustus

68 Uitvoering Timing: totale uitvoeringstermijn 195 werkdagen - Fase 4: uitvoering in 3 secties - 4a Jagersweg (Kortestraat-Del) - Start: midden september - Duur: midden november - 4b Kortestraat, Jagersweg, Peerdsstraat, Engstraat - Start: begin augustus - Duur: begin maart 2017

69 Uitvoering Timing: totale uitvoeringstermijn 195 werkdagen - Fase 4: uitvoering in 3 secties - 4c Bufferbekken en waterloop - Start: midden december - Duur: einde februari 2017 De planning zal verstoord worden door: - weersomstandigheden - werfomstandigheden -......... Tijdens de uitvoering zal de planning bijgestuurd worden !

70 Uitvoering Bereikbaarheid woningen en handelszaken: Bewoners kunnen door de toepassing van de minder hindersteenslag, onmiddellijk na de rioolaanleg, in de meeste gevallen de woning bereiken. Op het ogenblik dat er gewerkt wordt en vooral bij de aanleg van de wegverharding (beton, asfalt, klinkers) zal de toegang tot de eigendom niet vanzelfsprekend zijn. Woonwijken die ontsluiten op het werkentracé worden mee verwittigd van de hinder. Voor leveringen aan- en door handelszaken kan contact opgenomen met de werfleider voor oplossing.

71 Uitvoering Communicatie door VBG: Wij verzenden je een briefje: - bij opstart van de werken in uw straat - bij belangrijke werken (zoals plaatsen beton, asfalt of klinkers ) - wanneer de doorgang verspert zal zijn - Wanneer de IOK-ophaaldienst voor de afvalstromen je straat niet kan bedienen.

72 Uitvoering Ophaal afvalstromen: Wij trachten verzamelpunten te maken daar waar u uw afval kan achter laten. Op deze punten wordt dan alles opgehaald. Met de ophaaldienst van IOK worden een aantal verzamelpunten overlegd alwaar je de containers en zakken kan naartoe brengen. Bewoners worden op de hoogte gebracht van de verzamelpunten op het ogenblik dat de ophaaldienst niet meer in de straat kan komen. Dit is voor iedere uitvoeringsfase verschillend.

73 Uitvoering Situering werflokaal: Werfkeet zal zich bevinden op de hoek van Laagland en Meiberg. werflokaal postbus

74 SCHETS LIGGING NUTSLEIDINGEN Aanduiding ligging RWA en DWA Aanduiding ligging huisaansluitingen van waterleiding elektriciteit telefoon en TV enz. Schets met aanduiding t.o.v. gevel Op een goed zichtbare plaats achter het venster hangen

75 VOORBEELD

76 Informatievergadering 4 Vragen ? Vragenformulier Individuele vragen

77 Informatievergadering 4 Pauze

78 Panel: Beantwoorden schriftelijke vragen: Pidpa - Gemeente - Studiebureau - Aannemer Gemeente - Studiebureau - Aannemer - Pidpa Studiebureau - Aannemer - Pidpa - Gemeente Aannemer - Pidpa - Gemeente - Studiebureau Informatievergadering 4

79 Tot slot


Download ppt "Project weg- en rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 4 - 23 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google