De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleine Kernen, Eigen Krachten Welzijn Nieuwe Stijl in plattelandsomgeving Meppel 24 januari 2012 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleine Kernen, Eigen Krachten Welzijn Nieuwe Stijl in plattelandsomgeving Meppel 24 januari 2012 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Kleine Kernen, Eigen Krachten Welzijn Nieuwe Stijl in plattelandsomgeving Meppel 24 januari 2012 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

2 Koersen op 8 bakens Inhoud Welzijn Nieuwe Stijl, de landelijke impuls Kort het programma WNS beschreven Kort het project Kleine Kernen, Eigen Krachten beschreven De 8 bakens langs vanuit de theorie naar de praktijk

3 Koersen op 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl Programma WNS richt zich op: Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen gemeenten en welzijnsinstellingen Het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnwerk

4 Koersen op 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl 8 bakens 1. Gericht op de vraag achter de vraag 2. Direct er op af 3. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 4. Formeel en informeel in optimale verhouding 5. Doordachte balans van collectief en individueel 6. Integraal werken 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional

5 Koersen op 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl 8 bakens Bedoeld om richting te geven Voor verbetering van de kwaliteit in de relatie tussen professional en burger Handelen begrenst door de kaders die de gemeente aangeeft WNS is een leerproces Hulp bij een cultuuromslag

6 Koersen op 8 bakens Project Kleine Kernen, Eigen Krachten. Draagvlak creëren en basis leggen voor verankering. Contactlegging, activering van de eigen krachten. Vanuit de verkregen informatie conclusies trekken en vervolg uitzetten.

7 Koersen op 8 bakens Project Kleine Kernen, Eigen Krachten. Van betrokkenheid tot concrete actie komen voor activiteiten en initiatieven t.b.v. lokale wensen en noden van onderlinge hulp en andere vrijwillige inzet. Bewoners die zelf uitvoering geven aan operationeel dorps- of wijkpunt, als informatiepunt voor sociale vragen, als signaleringspunt voor onderlinge hulp en als doorgeefluik voor verdergaande professionele zorg en hulp. Op eigen kracht verder varen.

8 Koersen op 8 bakens 1. Gericht op de vraag achter de vraag Van aanbodgericht naar vraaggericht werken Niet u vraagt, wij draaien Geen claimgedrag Bredere blik nodig om problemen echt op te lossen Essentie is samenwerken aan oplossingen Open houding, luisteren

9 Koersen op 8 bakens 1. Gericht op de vraag achter de vraag Door contact aan de deur ‘peilen van beleving’ van bewoners. bv “hoe vindt u dat de (bewoners in) straat met elkaar omgaan”?... waarbij de optelsom van (meerdere) signalen belangrijker informatie geeft dan de specifieke mening van een individuele bewoner.

10 Koersen op 8 bakens 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger Als de vraag helder is, vraag je je af wie doet nu wat? Rol van de sociale verbanden in eigen dorp of buurt Niet meer uit handen nemen! Haal kwaliteiten van burgers naar boven Spreek hen aan op de eigen talenten Moeilijk proces want we hebben burgers geleerd de hand op te houden

11 Koersen op 8 bakens 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger Van onderaf beginnen en naar gezamenlijk belang toewerken. M.a.w. activerende huis-aan-huis benadering bewustwording stimuleren door straatgesprekken en werving van een initiatiefgroep van bewoners op de resultatenpresentatie in het dorpshuis/buurthuis. Vervolgens fase waarin de initiatiefgroep afweging maakt waar wel en waar geen behoefte aan is en initiatiegroep daarna ‘sterk maken voor zelfstandigheid’ door training op maat.

12 Koersen op 8 bakens 3. Direct er op af Er zijn claimers en mijders Mijders weten de weg niet te vinden Mijders komen niet op gesprek Privacy en andere legitieme uitgangspunten staan soms in de weg: professionele afweging maken Actieve houding gevraagd Signaleren en ondernemen

13 Koersen op 8 bakens 3. Direct er op af Huis aan huis contactlegging. Signaleren en informeren

14 Koersen op 8 bakens 4. Formeel en informeel in optimale verhouding Niet alleen op professionals een beroep doen maar ook op de sociale netwerken WNS gaat uit van een terughoudende professional die samen met de informele netwerken werkt Het zelfoplossend vermogen van de burger versterken Zware interventies door een professional moeten wel effectief ingezet worden en methodisch verantwoord Vier vormen van maatschappelijke ondersteuning: Faciliteren Ondersteunen Interveniëren Beschermen

15 Koersen op 8 bakens 4. Formeel en informeel in optimale verhouding Motto: Niet er iets nieuws bij creëren, maar uitgaan van wat al bestaat en dit gaan verbinden met elkaar. buurtcontactpersoon is aanspreekpunt voor bewoners met vraag, maar ook aanspreekpunt voor Wmo-loket en vice versa. Signaleren, stroomlijnen en verbinden.

16 Koersen op 8 bakens 5. Doordachte balans van collectief en individueel ‘Recht op individuele voorzieningen’, verdwijnt Meer en meer collectieve voorzieningen Collectief is goedkoper maar vaak ook effectiever De professional zal de juiste balans tussen collectief en individueel moeten vinden

17 Koersen op 8 bakens 5. Doordachte balans van collectief en individueel Soms benadert het project een individu, soms worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld het dorpsbelang.

18 Koersen op 8 bakens 6. Integraal werken Gemeente zou meer moeten sturen op een integrale aanpak Ketens vormen Voor de welzijnswerker: zowel voor de ketenpartners als de burger een betrouwbare partner zijn

19 Koersen op 8 bakens 6. Integraal werken Samenwerking van professionals onderling en van professionals van formele en informele zorg. Voorbeelden: Opbouwwerk, Ouderenadviseur (reageren na signaleren), Vrijwilligers Service Punt (trainingen) en gemeente (Wmo-loket) werken samen, als ketenpartners Thuiszorg (huishoudelijk), KKeK buurtinitiatief, Humanitas, rouwverwerking en buurtbewoners werken samen om bv aandacht te geven aan een recentelijk weduwe geworden mevrouw die veel alleen zit.

20 Koersen op 8 bakens 7. Niet vrijblijvend maar resultaatgericht Concrete afspraken maken over welke ondersteuning geboden wordt en wie daarbij wat voor z’n rekening neemt! Doelen moeten duidelijk zijn voor de burger Zowel lange termijn als korte termijn doelen stellen

21 Koersen op 8 bakens 7. Niet vrijblijvend maar resultaatgericht Letterlijk: wij gaan niet een peiling houden om toevallig wat te weten te komen. Achter het KKek initiatief zit de gedachte klaar te staan om een ‘lokaal verbinden initiatief’ van buurtbewoners twee jaar te begeleiden, waarna het zelfstandig verder kan

22 Koersen op 8 bakens 8. Gebaseerd op de ruimte voor de professional Ruimte nodig voor de professional om ook professional te kunnen zijn Professionals WNS staan midden in de samenleving Professionals WNS zijn partners in ketens Professionals WNS kunnen de regie nemen Professionals WNS weten wanneer ze op hun handen moeten zitten Professionals WNS zijn vakmensen, leveren geen productiewerk maar maatwerk Professionals WNS hebben kennis van basismethodieken, putten uit een repertoire van interventies waarvan bewezen is dat ze werken

23 Koersen op 8 bakens 8. Gebaseerd op de ruimte voor de professional In dit project staat primair de opbouwwerker die maatwerk levert, buurtgericht werkt en op basis van draagkracht van de initiatiefgroep de groep kan empoweren tot zelfstandigheid. Elke buurt, elk dorp vraagt om maatwerk

24 Koersen op 8 bakens Vragen?


Download ppt "Kleine Kernen, Eigen Krachten Welzijn Nieuwe Stijl in plattelandsomgeving Meppel 24 januari 2012 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google