De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst (advies- en beoordelingscommissies)

3 1. Draaiboek beoordeling

4 Draaiboek beoordeling — Lange voorgeschiedenis — Ontwikkeld door – Kunsten en Erfgoed – Adviescommissie kunsten – Beoordelingscommissies 4

5 Draaiboek beoordeling — Doel – Pragmatisch, tijdig en correct verloop beoordelingsprocedure garanderen - Conform Kunstendecreet - Conform algemene principes van behoorlijk bestuur – Degelijk onderbouwde en gemotiveerde kwalitatieve adviezen – Uniforme werkwijze voor alle beoordelingscommissies – Correct en uniform wegwijs maken nieuwe commissieleden 5

6 Draaiboek beoordeling – Doel - Transparantie adviezen en beslissingen: wederzijds respect en vertrouwen tussen commissies en minister - Gemotiveerde en werkbare adviesbedragen i.s.m. Kunsten en Erfgoed - Correcte omgang met repliek-procedure Het draaiboek is niet enkel van toepassing voor de beoordeling van meerjarige aanvragen maar moet zorgen voor continuïteit en uniformiteit van de kwaliteitsbeoordeling binnen het Kunstendecreet 6

7 2. Visietekst

8 Visietekst Belangrijk onderscheid : - Individuele kunstenaars - organisaties 8

9 Visietekst Individuele subsidies: — Grote aandacht nodig: — vormen van beurzen en subsidies gericht op de loopbaan van de kunstenaar in zelfstandige praktijk. — Meer geld nodig in verhouding tot andere sectoren: — In deze sector zijn de kunstenaars niet tewerkgesteld in organisaties. Inkomsten komen uit zelfstandige kunstpraktijk. 9

10 Visietekst Creatieopdrachten — In de meeste gevallen opdrachtgevers niet uit de sector — Opdrachtgever meestal géén kennis van beeldende kunst — Wel behoefte — Wel mogelijkheid — Maar geen kwaliteit 10

11 Visietekst Projectsubsidies — Onontbeerlijk voor een levendig veld: — Nieuwe initiatieven — Flexibiliteit in werking organisaties — Eenmalige initiatieven en samenwerkingsverbanden — Experiment — Meerjarige projecten vragen om meerjarige subsidies — Grote onderwaardering vanuit het veld voor dit instrument 11

12 Visietekst Functies in het beeldende kunstenveld — (over)vertegenwoordiging van de presentatie functie — Functies: reflectie presentatie Creatie Educatie Aankoopbeleid/ collectievorming 12

13 — Reflectie — Creatie — Presentatie — Aankoopbeleid/collec tievorming — Promotie — Onderzoek — Archivering — Internationale uitstraling — Internationaal platform — Productie

14 Visietekst Projectsubsidies — Onontbeerlijk voor een levendig veld: — Nieuwe initiatieven — Flexibiliteit in werking organisaties — Eenmalige initiatieven en samenwerkingsverbanden — Experiment — Meerjarige projecten vragen om meerjarige subsidies — Grote onderwaardering vanuit het veld voor dit instrument 14

15 Visietekst Internationale werking — Beeldende kunst is internationaal — Nood aan: Meer aandacht Meer middelen 15

16 Visietekst Kritische zin en reflectie Gebrek aan goede kunstkritiek: — Negatieve gevolgen voor de ontwikkeling kunst — Het vertekende beeld dat hierdoor ontstaat draag niet bij aan een breder maatschappelijk draagvlak 16

17 3. Voorwaarden

18 Voorwaarden Basisvoorwaarden (om een aanvraag tot subsidiëring te kunnen indienen): — rechtspersoonlijkheid niet-commercieel karakter — gevestigd in Nederlandse taalgebied of Brussel- hoofdstad — meerjarig artistiek / inhoudelijk en financieel beleidsplan 18

19 Voorwaarden Subsidievoorwaarden (na te leven indien gesubsidieerd): — Beleidsplan uitvoeren — artistieke /inhoudelijke leiding contractueel verbonden met organisatie — zakelijke leiding contractueel verbonden met organisatie — toepasselijke CAO naleven — schriftelijke overeenkomst met bezoldigde medewerkers — sociaal- en burgerrechterlijke bescherming vrijwilligers — boekhouding conform wet van 17 juli 1975 — zorg dragen voor eigen archief (kunstenorganisaties) 19

20 Voorwaarden Kwantitatieve subsidievoorwaarden (na te leven indien gesubsidieerd): — Overeenkomstig het beleidsplan op regelmatige wijze activiteiten organiseren — Afhankelijk van de hoogte van het jaarlijks financieringsbudget — Niet voor organisaties die een tweejarig financieringsbudget ontvangen — Alle voorwaarden zijn gemiddelde minima per werkingsjaar) 20

21 4. Aandachtspunten en criteria

22 Aandachtspunten het opnemen van extern artistiek experiment of kunstenaarspraktijken in hun werking; het realiseren van samenwerking, synergie of clustering met andere spelers; rekening houden met ecologie en duurzaamheid; aandacht voor de individuele kunstenaar; maatschappelijke inbedding van de organisatie, samenwerking met culturele centra en andere culturele initiatieven in de regio; samenwerking of relatie tot onderwijs, welzijn, economische of maatschappelijke aspecten; en in totaliteit ook aandacht voor spreiding en diversiteit van het aanbod 22

23 Criteria (kunstenorganisaties) — 1° profilering en positionering van de organisatie; — 2° een langetermijnvisie; — 3° kwaliteit van inhoudelijk concept en concrete (uit)werking; — 4° landelijke of internationale uitstraling; — 5° samenwerking en netwerking met artistieke en niet- artistieke actoren in het binnen- of in het buitenland; — 6° haalbaarheid van de plannen; — 7° publieksgerichtheid; — 8° het sporen van het artistieke met het financiële beleidsplan; — 9° de concretisering van de interculturaliteit op het vlak van programmering, participatie, personeelsbeleid en bestuur. 23

24 Aanvullende criteria (kunstenorganisaties) realisme van het voorgestelde groeipad en conformiteit tussen het artistieke en het financiële beleidsplan; meerwaarde van het initiatief voor de regio op het vlak van het aanbod of op het vlak van facilitering voor andere regionale initiatieven; maatschappelijk of sociaal belang, waarbij prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die een specifieke doelgroep bedienen of een zeer specifieke invulling geven aan hun opdracht; 24

25 Aanvullende criteria (vervolg) optimaal gebruik van de werkingsmiddelen en beschikbare infrastructuur en met het oog op een maximale besteding van de middelen voor artistieke creatie en een beperking van de overheadkosten; aandacht voor diversiteit en interculturaliteit; de plaats van het initiatief binnen het volledige instrumentarium aan ondersteuning en subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij een initiatief dat niet thuishoort binnen het Kunstendecreet kan worden doorverwezen naar de ondersteuningsmogelijkheden CultuurInvest en de Fondsen van de Vlaamse Gemeenschap. 25

26 5. Ranking en budget

27 Budget — Opdracht minister – Binnen huidige budget komen tot verhouding 90% meerjarige werkingen – 10 % projectmiddelen – Betekent verlaging beschikbare middelen meerjarige werkingen 27

28 Ranking — Ranking van alle positief beoordeelde dossiers — Subsidiebedrag per positief beoordeeld dossier los van budgettaire context — Geen gesloten enveloppe per beoordelingscommissie — Doel: één voorstel binnen beschikbaar budget, gedragen door beoordelingscommissies en adviescommissie 28

29 6. Aanvraagformulier

30 Aanvraagformulier — Aangepaste versie van formulier dat gebruikt werd voor aanvragen periode 2010-2012 — Excel bijlagen cfr afrekeningen 2010 — Formulier voor schriftelijk gemotiveerde reactie : – Beperkt in omvang – reactie op materiële vergissingen of feitelijke aanvullingen – geen nieuw of aangepast dossier ! – Te bezorgen 10 dagen na datum verzending door agentschap – het zgn. voorontwerp van beslissing zal ook elektronisch bezorgd worden aan de aanvrager 30

31 Aanvraagformulier - vormvereisten — Aantal exemplaren gelijk aan commissie + 3 — Steeds ook elektronisch — Losbladig, niet geplastificeerd of geniet 31

32 7. Timing

33 Timing Indiening: – 1 oktober 2011: aanvragen 2013-2016 – 1 december 2011: aanvragen 2013-2014 Verzending voorontwerp van beslissing aan aanvragers: – tussen 1 februari en 1 maart Beslissing Vlaamse Regering: - uiterlijk 29 juni 2012 33


Download ppt "Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst."

Verwante presentaties


Ads door Google