De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw Kunstendecreet Voorstelling op 4 september 2013 Inleiding door minister van Cultuur Joke Schauvliege Toelichting door de Vlaamse parlementsleden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw Kunstendecreet Voorstelling op 4 september 2013 Inleiding door minister van Cultuur Joke Schauvliege Toelichting door de Vlaamse parlementsleden."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw Kunstendecreet Voorstelling op 4 september 2013 Inleiding door minister van Cultuur Joke Schauvliege Toelichting door de Vlaamse parlementsleden Paul Delva (CD&V), Yamila Idrissi (sp.a), Marius Meremans (N-VA), Bart Caron (groen) en commissievoorzitter Philippe De Coene (sp.a) Vraag en Antwoord

2 Algemene tendensen in het kunstenveld • Bloei van het Vlaamse en Brusselse kunstenlandschap • Individualisering en samenwerking • Internationalisering • Alternatieve economische en zakelijke modellen • Hybridisering en multidisciplinair werken • Ook de samenleving verandert • Kunst knoopt aan bij andere sectoren/domeinen

3 Krachtlijnen nieuw Kunstendecreet • Visienota • Complementair kunstenbeleid • Functiegerichte benadering • Nieuwe wijze van beoordeling • Uitbreiding van duurzame structuren • Nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemerschap, promotie en kunstaankoop

4 Subsidies op basis van functies • Ontwikkeling • Productie • Presentatie • Participatie • Reflectie

5 Subsidies op basis van functies • Functiebenadering • Beoordeling volgens functie en niet volgens werkvorm • Door functiespecifieke criteria • Door aanwezigheid experten met kennis van de functie binnen geheel experten • NIET door beoordeling door louter functie-experten, ook discipline-experten beoordelen mee

6 beleid op basis van visie • Cultuurminister formuleert visienota • Aandacht voor duurzaamheid en diversiteit zijn rode draad • Sociaal-artistieke sector blijft deel uitmaken van Kunstendecreet

7 Complementair beleid • Overleg met steden • Protocol complementair beleid

8 Subsidies op basis van functies • Ondersteuningsvormen • Beurzen = ontwikkeling • Projectsubsidies aan kunstenaars en organisaties o Eénjarig o Meerjarig o Inclusief elementen internationaal o Voor alle mogelijke functies • Werkingssubsidies: 5 jaar o Voor alle mogelijke functies o Alle mogelijke combinaties van functies

9 Toezicht, reservevorming en sancties • Toezicht op subsidie-aanwending • Sancties • Reserve- en overdrachtsmogelijkheden

10 Aanpassing kwaliteitsbeoordeling • Kader = strategische visienota (oa landschapszorg) • Functie = basis van de beoordeling; beter uitgewerkte beoordelingscriteria aangepast aan functie • Eén grote pool aan beschikbare commissieleden worden door Vlaamse regering aangeduid voor de inhoudelijke/artistieke beoordeling voor periode van 4 jaar na duidelijke selectieprocedure • Worden ingeschakeld bij de beoordeling van een groep vergelijkbare aanvragen op basis van expertise van discipline(s) en functie(s), omkadering van deze beoordeelaars door Agentschap wordt versterkt ism met Kunstensteunpunt • Per aanvraagronde stelt het Agentschap voor een selectie van aanvragen een commissie samen, rekening houdend met functie en/of discipline van de beoordeelaars/experts waarbij discipline doorslaggevende keuze zal bepalen • Pool van voorzitters en voorzittersrol die garant moet staan voor continuïteit in beoordelingsmethodiek (rapporteurs) en regelmatig overleg tussen beoordeelaars van dezelfde discipline • Duidelijke afspraken over onverenigbaarheden (relatie beoordeelaars-beoordeelden) • Monitoring door Kunstensteunpunt met rapportage aan Agentschap en beoordeelaars • Plaats geven aan de voorbije werking van de aanvragers

11 Aanpassing kwaliteitsbeoordeling • NIEUW : verhaalrecht = geen beroepsprocedure • 2 e lezing door niet betrokken beoordeelaars bij eerste advies • Advies van 2 e commissie wordt samen met 1 e advies aan cultuurminister overgemaakt die finale beslissing voorlegt aan Vlaamse regering

12 Doelstelling aanpassing beoordelingssysteem Behoud van / sterktes • Intersubjectiviteit • Dialoog • Beoordeling door veldexperten Oplossen van / zwaktes • Mogelijke machtsconcentratie • Overbelasting van veldexperten • Mogelijke ongelijke behandeling • Ontbreken van beroepsprocedure / verhaalrecht

13 Doelstelling aanpassing beoordelingssysteem Doelen / uitdagingen : • Verhogen gelijkvormige beoordeling (zie ook functiespecifieke criteria) • Verhogen legitimiteit door hogere mate intersubjectiviteit • Spreiding werkdruk • Balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling expertise anderzijds • Voorzien van mogelijkheid verhaalrecht

14 Kunstinstellingen en ondersteunende organisaties • Kunstinstellingen:  Mogelijke uitbreiding  Criteria voor erkenning en beoordeling  Levenslange erkenning • Ondersteunende organisaties :  Eén Kunstensteunpunt  Vlaams Architectuur Instituut  Kunstenloket

15 Stimulerings-, promotie- en verwervingsbeleid • Stimuleringsbeleid o Kunstenaarstoelagen o Partnerprojecten o Cofinanciering van internationale kunstprojecten • Internationale promotie en begeleiding o Aanduiding van buitenlandse residentieplekken o Residentietoelagen o Aanwezigheid op buitenlandse presentatieplekken o Tussenkomsten voor buitenlandse presentatiemomenten o Doorbraaktrajecten o Netwerken

16 Verwerving en spreiding van kunst  Collectie Vlaanderen  Spreiding van kunstwerken

17 Context en timing nieuw Kunstendecreet • Context van nieuw decreet : • Evaluatietraject oa studiedag 14/12/12 met oa steunpunten en vakbonden • Conceptnota’s toegelicht in com cjsm op 21/3 • Hoorzittingen in com cjsm op 18 en 28 april met oa SARC, expertengroep, VVSG, VVP, …. • Informele parlementaire werkgroep met administratie en kabinet, in overleg met agentschap en steunpunten, ook terugkoppeling naar klankbordgroep experten • September : advies Raad van State en SARC • Timing parlementaire werkzaamheden : • Vanaf 17 oktober 2013: behandeling in Commissie Cultuur • November 2013: behandeling in Plenaire Vergadering Vlaams Parlement

18 Wat na parlementaire goedkeuring maw timing in voege treden van het kunstendecreet • April 2015: eerste visienota van minister Cultuur ter bespreking in Commissie Cultuur Vlaams Parlement • Mei 2015: bekrachtiging visienota door Vlaamse regering • September 2015: 1 ste aanvragen kunstenaars en projecten in kader van nieuw decreet (voor 2016) • Oktober 2015: indienen aanvragen vijfjarige ondersteuning vanaf 2017

19 Timing aanpassing beoordelingssysteem • Huidige commissies: • Mandaat tot september 2016 • Bevoegd voor beoordeling tweejarige periode 2015- 2016 en projecten tem begrotingsjaar 2015 • Nieuwe beoordeling • Benoeming door Vlaamse Regering uiterlijk juni 2015 • Bevoegd voor beoordeling projecten vanaf 2016 • Eerste meerjarige beoordeling voor periode vanaf 2017

20 Overgangsmaatregelen • Kunstinstellingen  Verlenging van de beheersovereenkomst met 1 jaar (tot einde 2016) waardoor ze gelijkgeschakeld worden met overige meerjarige subsidies • Kunstensteunpunt  Beperking van huidige erkenning kunstensteunpunten tot 2014  Erkenning van één kunstensteunpunt vanaf de periode 2015-2016

21


Download ppt "Een nieuw Kunstendecreet Voorstelling op 4 september 2013 Inleiding door minister van Cultuur Joke Schauvliege Toelichting door de Vlaamse parlementsleden."

Verwante presentaties


Ads door Google