De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profiel- en vakkenkeuze Atheneum-4/5/6 “Tweede Fase” 2015-2018 6 januari 2015 decaan atheneum 3 en 4: Inez Brands adres:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profiel- en vakkenkeuze Atheneum-4/5/6 “Tweede Fase” 2015-2018 6 januari 2015 decaan atheneum 3 en 4: Inez Brands adres:"— Transcript van de presentatie:

1 Profiel- en vakkenkeuze Atheneum-4/5/6 “Tweede Fase” 2015-2018 6 januari 2015 decaan atheneum 3 en 4: Inez Brands e-mailadres: ibrands@carmelemmen.nl

2 Vanavond: Informatie inhoud profielen + vervolgsectoren HO mogelijkheden vrije deel TTO havo andere aandachtspunten Deze presentatie wordt op de schoolwebsite geplaatst (ouders > ‘Downloads’) Gelegenheid om vragen te stellen

3 Om welke keuzes gaat het eigenlijk?! profiel keuzes binnen het profiel DU of FA of allebei examenvak in het ‘vrije deel’ extra vak

4 Kiezen & zelfconcept  Wie ben ik, hoe ben ik  Wat wil ik  Wat kan ik  Wat wil ik kunnen  Wat vind ik belangrijk en waardevol

5 Traject profielkeuze deel 1 Keuzebegeleidingslessen (okt 2014 – feb 2015) Portfolio/CV leerling opgeslagen in ‘KeuzeWeb’ (zie www.carmelemmen.dedecaan.net)www.carmelemmen.dedecaan.net Snuffelstage 12 februari a.s. Info docenten aan lln over eigen vak in bovenbouw Voor 21 februari: profieladvies + vakadviezen naar ouders Het keuzemoment (op 2 maart, direct na de voorjaarsvakantie)

6 Traject profielkeuze deel 2 Direct na de voorjaarsvakantie vullen de leerlingen hun profiel- en vakkenkeuzes in Waar nodig: gesprek decaan/leerling (in maart) Evt. afspraak ouders/leerling/decaan op maandagmiddag 16 en 23 maart 1 april: de keuzes liggen vast!

7 Tweede fase; vier profielen CM: Cultuur en Maatschappij EM:Economie en Maatschappij NG:Natuur en Gezondheid NT:Natuur en Techniek

8 Opbouw examenprogramma Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrij deel (basispakket + examenvak)

9 Gemeenschappelijk deel (verplichte vakken) atheneum Nederlands Engels Duits of Frans (2 e moderne vreemde taal) [*] Maatschappijleer / Social Studies Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV / A&C) Lichamelijke Opvoeding Algemene Natuurwetenschappen (ANW / SPU) [*] [*]: niet in havo

10 Ontheffingsmogelijkheid 2 e moderne vreemde taal (Duits of Frans) Ontheffing voor de 2 e mvt is mogelijk voor leerlingen met een taalstoornis (bv. dyslexie) of een andere moedertaal dan Nederlands of Fries De school wijst het vervangende examenvak aan (na inventarisatie van de wensen van de leerling) Onderbouwd schriftelijk verzoek indienen vóór 15 maart a.s. mw. Van der Wel; zij beslist of ontheffing verleend wordt (na intern overleg met betrokkenen)

11 Ontheffingsmogelijkheid 2 e moderne vreemde taal (Duits of Frans) In uitzonderlijke gevallen is voor leerlingen met een N- profiel eveneens ontheffing mogelijk: denk aan jarenlange zwaar onvoldoende resultaten voor beide vakken, ondanks een goede inzet De school wijst het vervangende examenvak aan (na inventarisatie van de wensen van de leerling) Onderbouwd schriftelijk verzoek indienen vóór 15 maart a.s. bij mw. Van der Wel; zij beslist of ontheffing verleend wordt (na intern overleg met betrokkenen) Deze regel is bestemd voor sterke atheneumleerlingen!

12 Nieuwe regeling profielkeuze Advies docenten blijft heel belangrijk! 6.5 of hoger op profielvakken: recht om profiel van voorkeur te kiezen; Lager dan 6.5, maar profiel van voorkeur komt overeen met het advies van de docenten: Profiel kan gewoon gekozen worden; Gemiddelde van 6.5 wordt niet gehaald en advies komt niet overeen met de wens van de leerling: advies van docenten is bindend.

13 Profieldeel Cultuur & Maatschappij geschiedenis wiskunde C of A of B Frans of Duits of handvaardigheid of tekenen aardrijkskunde of economie Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

14 Hoger Onderwijs (HO) WO = wetenschappelijk onderwijs (=universitair / academisch onderwijs) HBO = hoger beroepsonderwijs (ook via havo / mbo mogelijk)

15 Van C&M naar HO  Taal en cultuur  Gedrag en maatschappij  Recht  Onderwijs Sector Economie mogelijk met wisA/wisB (WO) of ec/m&O (HBO)

16 Profieldeel Economie & Maatschappij economie geschiedenis wiskunde A of B aardrijkskunde of M&O of Frans of Duits Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

17 Van E&M naar HO  Economie  C&M-opleidingen Met wisB ook econometrie of technische informatica mogelijk (WO) In sommige gevallen wordt hbo-techniek mogelijk

18 Profieldeel Natuur & Gezondheid biologie scheikunde wiskunde A of B natuurkunde of aardrijkskunde Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

19 Van N&G naar HO  Gezondheidszorg  Landbouw en natuurlijke omgeving  Bèta-studies  Techniek  C&M/E&M-opleidingen Let op extra eisen: wisB, na, ec/M&O

20 Profieldeel Natuur & Techniek wiskunde B natuurkunde scheikunde biologie of informatica Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

21 Van N&T naar HO Veel studies mogelijk Soms extra eisen:  bio (medische en biologische WO-studies)  ec / M&O (HBO-sector Economie)

22 Het ‘vrije’ deel (verplicht voor iedereen!) Eén ander examenvak En verder ook nog: Levensbeschouwing Werk- en projectweken Profielwerkstuk Studiebegeleiding/mentoraat LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding)

23 Examenvak in vrij deel Verplicht één examenvak kiezen! Groot aanbod, maar onder voorbehoud. Veiligheidshalve ook alternatief aangeven. NT: m&o, bio, ak, inf, ec, fa, du, hv, te NG: m&o, na, ak, inf, ec, fa, du, hv, te EM: m&o, ak, inf, fa, du, hv, te, bio (+sk-lessen) CM: m&o, ak, inf, fa, du, hv, te, ec Opm.: wellicht ook nog andere mogelijkheden; informatie volgt z.s.m.

24 Extra vak? Eventueel een extra examenvak, bovenop het minimumprogramma  Toestemming teamleider/decaan/mentor vereist  Interessant voor vervolgtraject (decentrale selectie e.d.)  Voorwaarden: rooster, geen extra lesgroep  Geen roostergaranties voor klas 5/6  Niet vrijblijvend ‘proberen’  Duidelijkheid direct na de zomervakantie  Wacht dus met aanschaf lesmateriaal!

25 Dus…. Gemeenschappelijk deel (verplichte basis); keuze FA of DU Profiel incl. profielkeuzevakken En dan nog het vrije deel: Examenvak + andere onderdelen Extra vak?

26 TTO in atheneum-4/5/6 Extra lessen Engels Art & Culture (CKV) Social Studies (maatschappijleer) Science for Public Understanding (ANW) Cambridge Exam International Baccalaureate (English) Global perspectives Critical thinking TTO-activiteiten en studiereis

27 Havo Eén groot examenvak minder Daarnaast géén ANW Havo-NT / -NG / -EM kan zonder 2 e mvt Havo-CM kan zonder wiskunde Vwo-route na havo mogelijk houden? Extra vak nodig, evenals 2 e mvt en wiskunde Havo-decaan: mevrouw Schutte

28 Veranderingen t.o.v. onderbouw Toenemend beroep op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid Clustergroepen i.p.v. klassen Meer schoolwerk buiten lestijd Weinig of geen kleine toetsjes meer Examengericht Praktische opdrachten, profielwerkstuk

29 Succesfactoren Belangstelling Inzet en doorzettingsvermogen (niet pas in klas 4, maar nu!) Capaciteiten (slaagkansen inschatten)

30 Slaag-/zakregeling (globaal) alles voldoende of één 5: geslaagd 4 of 5&5 of 4&5: compensatie nodig drie onvoldoendes of meer: gezakt (ook 5-5-5) NE-EN-WI: hoogstens één 5 gem. cijfer centraal examen: minstens 5.5 CKV en LO: voldoende of goed rekentoets!

31 Combinatiecijfer Telt mee als één cijfer! Maatschappijleer Levensbeschouwing Profielwerkstuk ANW Elk onderdeel telt even zwaar mee. Sommige onderdelen worden al afgerond in klas 4 of 5. Gezakt als er een 3 bij zit. Denk aan invloed op toelating hoger onderwijs.

32 Spijt in klas 4?! Wisselingen in klas 4 alleen mogelijk in gevallen van hoge uitzondering. Schriftelijk verzoek indienen vóór 1 december bij betrokken teamleider. Verzoeken worden lang niet altijd gehonoreerd (lesgroep vol, roostertechnische kwesties, te grote inhaalslag,….) Dus nu, in klas 3, weloverwogen keuze maken. Houd daarom goed rekening met het profieladvies!

33 Het keuzemoment ….vindt plaats direct na de voorjaarsvakantie, tijdens een mentorles. Die keuzes moeten thuis dus van te voren (voorjaarsvakantie) doorgesproken zijn! Beslispunten: - FA of DU (gemeenschappelijk deel); - welk profiel; - welke keuzes binnen profiel; - welk vak in ‘t vrije deel: 1 e voorkeur èn 2 e voorkeur; - evt. wens extra vak(ken) aangeven. Nu mee naar huis: papieren overzichten, eventueel ook voor havo

34 Tijdpad vanaf nu  Vanavond informatievoorziening compleet  Adviezen uiterlijk 21 februari (+ vakkenoverzicht 2015/2016)  Leerlingen maken de keuze direct na de voorjaarsvakantie (2 maart)  Gesprekken leerling/decaan bij discrepanties: maart  15 maart deadline ontheffing DU/FA  Spreekuur 16 en 23 maart  Per 1 april: ‘definitieve’ keuze

35 Vragen? !


Download ppt "Profiel- en vakkenkeuze Atheneum-4/5/6 “Tweede Fase” 2015-2018 6 januari 2015 decaan atheneum 3 en 4: Inez Brands adres:"

Verwante presentaties


Ads door Google