De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOB ML/AK/EC 15 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOB ML/AK/EC 15 april."— Transcript van de presentatie:

1 LOB ML/AK/EC 15 april

2 Wat EEN MODULE met Workshops Leertaken Stageopdrachten Een beroepstaak

3 DOEL Het uiteindelijke doel van opvoeden is, iemand te leren zodanige keuzes te maken (ook privé) dat hij later in de samenleving een waardevolle plek kan innemen waar hij de dingen doet die bij hem passen en hem uitdagen, waarin hij goed is en energie en plezier aan ontleent. Zou dit leerproces van loopbaanleren dan eigenlijk niet de rode draad moeten zijn in ons onderwijs?

4 DOEL Loopbaancompetenties
adequate en effectieve gesprekken voeren met leerlingen over hun loopbaan (en kan deze ook organiseren), verschillende methoden hanteren om leerlingen tot reflectie op hun loopbaan te brengen zodat ze zich steeds beter bewust worden van de beweegredenen achter hun keuzes, een visie ontwikkelen, verwoorden en verdedigen over loopbaanleren en de implementatie van loopbaanleren in de school, aangeven op welke manier hij/zij vanuit zijn eigen rol als vakdocent een bijdrage kan leveren aan het loopbaanleren van de leerling opdrachten ontwikkelen waardoor leerlingen in beroepsonderwijs zich kunnen oriënteren op hun identiteit als burger en beroepsbeoefenaar, een loopbaangerichte leeromgeving ontwerpen, een bijdrage leveren aan de kenniskring, de wereld van beroepen en beroepsopleidingen omschrijven, de eigen leerbiografie in kaart brengen en instrumenten ontwikkelen om dat ook bij leerlingen te doen. samenwerken in heterogene, vakoverstijgende teams.

5 DOEL (Leren) begeleiden van leerlingen bij het maken van keuzes voor leven, werk en beroep en het ontwikkelen van competenties hiertoe bij hemzelf. HOE? Student jaar 3 Bagage:  FO onderwijs jaar 1 en 2  Fragmentarische kennis vmbo Werkplekleren Trainingen mbt LOB- competenties Projecten in de school Leertaken die uitgevoerd worden in de stageschool (max 3 cps) Activiteiten in het kader van LOB die gekoppeld zijn aan lopende projecten op de stageschool Trainingen die uitgevoerd worden ism de stageschool Leerdoelen die voortvloeien uit de specifieke werkpleksituatie Werkbijeenkomsten mbt thema’s LOB

6 MODULEOPZET 2 bijenkomsten per thema
Wat is loopbaanleren? Hoe kies ik zelf? Reflecteren op de eigen loopbaan. Bespreking onderzoek Leerbiografie Het voeren van loopbaangesprekken Contextrijk leren Vraaggestuurd leren in een contextrijke omgeving Loopbaangerichte leeromgeving Eigen visie

7 LEERTAKEN (opleiding)
Er is een programma van leertaken waarmee studenten werken aan een of meer beroepsproducten en/of beroepsdilemma’s. Ze zijn gerelateerd aan eigen vak De resultaten worden verzameld in een portfolio. Eigen leerbiografie schrijven, er zijn bronnen, tests (+workshop) Reflectiemethode uitwerken (+workshop) Loopbaangesprek(ken) voeren en verslag leggen (oriënterende workshop) Contextrijke opdrachten maken voor eigen vak (+workshop) Een visie ontwikkelen op loopbaanleren en de implementatie ervan in de school. (+workshop) Ontwikkelen van (vakgebonden)opdrachten waardoor leerlingen in beroepsonderwijs zich oriënteren op hun identiteit als burger en beroepsbeoefenaar (vraagsturing) (+workshop) Ontwerpen krachtige loopbaangerichte leeromgeving

8 Leertaken over contextrijk leren
Ontwerp 3 contextrijke opdrachten voor leerlingen vmbo voor je eigen vak (in format) Beschrijf hoe je (volgens jou) de kwaliteit van contextrijk leren zouden moeten waarborgen. Welke adviezen kun je in dit kader voor jouw stageschool formuleren?

9 OPDRACHT LEERLINGEN Titel . Omschrijving Voorwaarden voor gebruik Niveau Doelen Tijdsduur Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen Context Uitvoering; Docentenactiviteiten Leerlingenactiviteiten Nabespreking Tips

10 LEERTAAK LEERBIOGRAFIE
Benoem en beschrijf 5 momenten in je leven waarop je veel geleerd hebt Probeer te achterhalen: hoe dat kwam welke factoren/personen/ omstandigheden daarop van invloed waren

11 BEROEPSTAAK De beroepstaak is een betekenisvolle hele taak zoals deze in alle complexiteit in de werkelijkheid door een beroepsbeoefenaar (expert) wordt uitgevoerd. De beroepstaken zijn de bouwstenen voor het curriculum en hebben meestal betrekking op meerdere competenties tegelijk.

12 BEROEPSTAKEN Bedenk een project waardoor de leerlingen een betere profielkeuze kunnen maken. Welke zorg/problemen heeft de school. Volgens ons heeft de school het probleem van de verkeerde profielkeuze, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld een verkeerde vervolg opleiding. Tijdens de DWP hebben we het over verkeerde keuzes gehad, en het is niet helemaal duidelijk of dat nou echt het probleem is, of dat leerling mogen leren van hun verkeerde keuzes. Hierin is ook naar voren gekomen dat HAVO/VWO leerlingen hun keuze vooral baseren op welke vakken ze leuk vinden en wat hun vriendjes of vriendinnetjes doen. Ze baseren hun keuze dus niet op de beroepsgroep die ze aantrekkelijk vinden, waardoor ze in de bovenbouw nog moeten switchen.

13 BEROEPSTAKEN Leerlingen van basis/kader leerjaar 3 verzorgen een wellnessdag voor verstandelijk gehandicapten. Zij zullen deze mensen een dagje lekker verwennen. Geïntegreerde vakken: Nederlands, Biologie, Lichamelijke opvoeding, Maatschappijleer, Zorg en Welzijn, Uiterlijke verzorging  Leerdoelen: De leerling verdiept zich in de belevingswereld van de gasten maakt een programma voor de diverse onderdelen van de dag Zorg: restaurant; Welzijn: activiteitenprogramma; Uiterlijke verzorging: haarverzorging/schoonheidsverzorging Hoofdvraag: Welke invloed heeft het project op het loopbaanleren van de leerling? Deelvragen ; Welke invloed heeft het project op de beroepsidentiteit van de leerlingen? Leidt het koppelen van de theorie aan de praktijk tot een beter beroepsbeeld? Zijn leerlingen gemotiveerd om aan hun beroepsidentiteit te werken wanneer dit via een project gaat?

14 BEROEPSTAAK M&M Onderzoek naar stand van zaken mbt burgerschap in de school Visie Praktijken - Vakgebonden - Vakoverstijgend - Schoolgebonden - Extern 3. Ontwikkeling product

15 BURGERSCHAP Alle scholen zijn sinds 2006 verplicht daar aandacht aan te besteden
A. De ‘roots’ van Burgerschap. B. Regelgeving en recente ontwikkelingen rondom Burgerschap. C. Brondocument; kerntaken, werkprocessen etc. D. Visie op Burgerschap. E. Implementatie (plannen van aanpak) Burgerschap. F. Kwalificatie: beoordelen en examineren van Burgerschap. G.Professionalisering H. Specifieke concepten in de praktijk. I. Tevredenheid leerlingen/docenten/MT. J. Internationale oriëntatie. K. Problematiek Burgerschap binnen BBL-trajecten. L. Landelijke methoden Burgerschap. M. Burgerschap VMBO/MBO. N. Didactisch model.

16 WORKSHOPS (2 voor ieder thema) 8 ects (?)
Wat is loopbaanleren? Instructie onderzoek Wat is loopbaanleren? Incl: Burgerschap Reflecteren op loopbaan in vmbo. Verschillende methoden Bespreking onderzoek Leerbiografie: sociologische perspectieven Loopbaangesprekken: focus op wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik Dialoog n.a.v. praktijkervaringen Contextrijk leren: genereren van praktijkgerichtheid Vraaggestuurd leren in een contextrijke omgeving Loopbaangerichte leeromgeving. Vanuit verschillende rollen en perspectieven Eigen visie Incl:Burgerschap

17 WORKSHOPS Presentatie (interactief) Discussie Opdracht Bijvoorbeeld:
Voer een loopbaangesprek op basis van casus met observator en observatiecriteria. Ontwerp 1 contextrijke opdracht Ontwerp 1 vraaggestuurde opdracht Simulatiespel krachtige leeromgeving Ontwikkel (en voer uit): een reflectiemethode

18 Samenvatting leerbiografie
Sociale achtergrond: Generatie? Econ, cult, soc kapitaal ouders/verzorgers Opvoedingsstijl? Soorten netwerken: Geïndividualiseerde, fluïde vriendschapsnetwerken Gesloten jeugdculturele scene: Familieclan Partnercentrering Soort school- en werktraject Kansrijk standaard/stapel/in en uittraject Kansarm standaardtraject, uitval, keuzedoolhof Soort vrijetijdsbesteding: Jeugdcultureel Cultureel Combineerders Visie op leren, werken, toekomst Standaard- of keuzebiografische oriëntatie Moderne of postmoderne visie op levensterreinen 18


Download ppt "LOB ML/AK/EC 15 april."

Verwante presentaties


Ads door Google