De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkkostenregeling Presentatie voor NVZ en VGN 10 november 2010 Belastingdienst/kennisgroep CAO Mr R. (Renée) A.M. Vissers Ministerie van Financiën Dhr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkkostenregeling Presentatie voor NVZ en VGN 10 november 2010 Belastingdienst/kennisgroep CAO Mr R. (Renée) A.M. Vissers Ministerie van Financiën Dhr."— Transcript van de presentatie:

1 Werkkostenregeling Presentatie voor NVZ en VGN 10 november 2010 Belastingdienst/kennisgroep CAO Mr R. (Renée) A.M. Vissers Ministerie van Financiën Dhr. P. (Paul) Klis

2

3 Opzet presentatie Inleiding en achtergrond WKR Wat is loon? Intermediaire kosten Systeem WKR - loon in natura - gerichte vrijstellingen - vrije ruimte Vaste kostenvergoedingen Cafetariaregelingen Wat kunnen/moeten werkgevers nu doen? Specifieke vragen

4 Inleiding en achtergrond WKR Doel van de WKR Vereenvoudiging Vermindering administratieve lasten Besparing uitvoeringskosten Belastingdienst Geen uitbreiding fiscale mogelijkheden (budgetneutraal) WKR oorspronkelijk uitgangspunt: alle fiscale regelingen afschaffen en één vrije ruimte creëren van 3,8% van de loonsom WKR per 1-1-2011: enkele gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte van 1,4% van de loonsom

5 Stappenplan WKR Stap 1: is de vergoeding / verstrekking loon? Stap 2: valt de vergoeding / verstrekking onder een gerichte vrijstelling of onder een nihilwaardering? Stap 3: keuzemogelijkheid: a. individueel loon van de werknemer; op loonstrook met inhoudingen b. aanwijzen als eindheffingsbestanddeel; vrije ruimte 1,4% van loonsom, het meerdere 80% eindheffing

6 Wat is loon? Artikel 10, eerste lid Wet LB Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten, daaronder begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Onder loon wordt niet verstaan: Vrijgesteld loon, vrijgestelde aanspraken en uitkeringen (bijv. aanspraak op pensioen/eenmalige ontslaguitkering, schadevergoeding verlies pers. zaken, bep. jubileumgratificaties) Voordelen buiten de dienstbetrekking; uit een andere relatie dan werkgever-werknemer - persoonlijke relatie bijv. rouwkrans; bloemetje bij ziekte van werknemer - debiteur-crediteursrelatie bijv. geldlening Vergoeding van intermediaire kosten

7 Beschrijving intermediaire kosten MvT: Kosten gemaakt op initiatief van de werkgever ten behoeve van derden in opdracht en voor rekening van de werkgever Kosten mbt aanschaf/onderhoud van zaken die (gaan) behoren tot het vermogen van de werkgever (al dan niet aan de werknemer ter beschikking gesteld) Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer)

8 Systeem WKR (1) Introductie forfait 1,4% van de loonsom Werkwijze: Werkgever kiest of hij een beloningsbestanddeel aanmerkt als loon wn of eindheffingsbestanddeel (uitz: pga, dienstwoning, ned. boeten, criminele activiteiten) Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Te toetsen aan 1,4% vrije ruimte Meerdere belast tegen 80% eindheffing

9 Systeem WKR (2) Wanneer en hoe maakt de werkgever zijn keuze voor loon/eindheffingsbestanddeel kenbaar? Geen voorwaarden maar begrenzing door gebruikelijkheidstoets WKR geldt per kalenderjaar Werknemersverzekeringen: blijven bij eindheffing buiten beeld

10 Loon in natura Loon in natura (verstrekkingen, incl. ter beschikking gestelde zaken/voorzieningen) Waardering op (consumenten-)factuurwaarde incl. BTW Slechts nog in 2 gevallen waarde economisch verkeer: - geen factuur aan een andere consument - factuur van verbonden vennootschap Bijzondere regeling (lagere en nihilwaarderingen) voor voorzieningen op de werkplek Overige voorzieningen

11 Lagere of nihilwaarderingen (ge-/verbruik op werkplek) Werkplek is niet de woning van de werknemer Waarde nihil: Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken: bijv. vaste computer, telefoon, kopieerapparaat Arbo-voorzieningen (ook indien werkplek bij werknemer thuis is) Consumpties op de werkplek (geen maaltijd) Terbesch. gestelde werkkleding Terbesch. gestelde hulpmiddelen die ook elders te gebruiken zijn en die > 90% zakelijk worden gebruikt bijv. laptop, notebook, gereedschappen Terbesch. gestelde communicatiemiddelen die > 10% zakelijk worden gebruikt: bijv. mobiele telefoon, BlackBerry

12 Lagere of nihilwaarderingen (werkplek) Maaltijden; waarde gesteld op € 2,90 Huisvesting/inwoning (niet dienstwoning); waarde gesteld op € 5 per dag Door inhoudingsplichtige verrichte kinderopvang; waarde gesteld op aantal uren genoten kinderopvang x uurprijs Overige verstrekkingen (lager of nihil, geen werkplek) - Openbaar vervoerkaart en voordeelurenkaart - Waarde genot dienstwoning (18%) - Rentevoordeel personeelsleningen (eigen woning in IB; fiets/scooter woon-werkverkeer) - Bepaling waarde aanspraken waaronder ziektekostenaanspraken

13 Gerichte vrijstellingen Aanwijzing door werkgever noodzakelijk! Vervoer in kader van dienstbetrekking (OV/ € 0,19 per km) Tijdelijke verblijfskosten (niet extra territoriaal) Cursussen, congressen, outplacement (inclusief reis- en verblijfkosten) Studie- of opleidingskosten en EVC (muv kosten werk/studeerruimte en reiskosten > € 0,19) Maaltijden (overwerk, koopavonden, dienstreizen) Extraterritoriale kosten (inclusief 30% regeling) Verhuizing in kader van dienstbetrekking

14 WKR schematisch Alle vergoedingen en verstrekkingen uit hoofde van de dienstbetrekking, ongeacht het zakelijk karakter Belast als loon bij werknemer of gericht vrijgesteld In principe belast als eindheffingsloon bij werkgever Nihil- waardering Vrije ruimte 1,4% van de loonsom 80% over meer dere Intermediaire kosten

15 Voorbeeld loonverdeling Aantal werknemers maandloon jaarloon 90 € 1.800 € 2.099.520 45 € 2.500 € 1.458.000 25 € 2.750 € 891.000 10 € 3.500 € 453.600 10 € 5.000 € 648.000 Totaal € 5.550.120

16 Vergoedingen en verstrekkingen Kerstpakket 180 x € 50 € 9.000 Kostenverg. 25 x € 60 (x12) € 18.000 Kostenverg. 10 x € 100 (x12) € 12.000 Kostenverg. 10 x € 150 (x12) € 18.000 Personeelsuitje 180 x € 75 € 13.500 Reiskosten 100 x 0,19 x 30 km x 214 dgn € 121.980 Werkkleding 45 x 300 € 13.500 Totaal € 205.980

17 Uitwerking overgang naar WKR Totaal vergoedingen € 205.980 Af: reiskosten (gerichte vrijst) € 121.980 Af: werkkleding (gerichte vrijst) € 13.500 Te toetsen aan 1,4% € 70.500 1,4% loonsom € 5.550.120 € 77.702 Resteert vrij te verg./verstr. € 7.202 Huidige heffing 20% x € 9.000 = € 1.800 (kerstpakketten)

18 Vanuit internetconsultatie nog aanpassingen (invloed VNO/NCW) Personeelskortingen (expliciet geen aanpassing) Terbesch. gestelde werkkleding (logokleding is ook werkkleding) Vakliteratuur en Kosten van inschrijving in een beroepsregister (opname in gerichte vrijstelling bij studiekosten)

19 Vaste kostenvergoeding Nu: specificatie vooraf en steekproef Na invoering WKR: - gerichte vrijstelling: periodiek onderzoek - overige kosten: vrije ruimte Bestaande afspraken vervallen (deels) Vaste reiskostenvergoeding Vaste kostenvergoeding onder voorwaarden ook mogelijk voor intermediaire kosten

20 Vrije ruimte 1,4% van de fiscale loonsom (kolom 14 loonstaat) Zakelijkheidstoets vervalt bij vrije ruimte en bij overschrijding daarvan, 80% eindheffing Tegenwoordige/vroegere dienstbetrekking 3 methoden voor bepalen vrije ruimte Vrije ruimte geldt per inhoudingsplichtige  alle subnummers tezamen  geen concernregeling

21 Overgangsregeling De WKR wordt per 1 januari 2011 ingevoerd Overgangsrecht Werkgevers kunnen in 2011, 2012 en 2013 ieder jaar kiezen Indien gekozen voor oud systeem: Personeelsfeesten e.d., maximum € 454 per werknemer onbelast De werkkostenregeling wordt in 2013 geëvalueerd op gebruik en lastenneutraliteit

22 Cafetariaregelingen Kunnen blijven bestaan, zeker waar het betreft uitruil van loon met gerichte vrijstellingen Meer mogelijkheden om niet vrijgestelde vergoedingen in een cafetariastelsel onder te brengen (benutten vrije ruimte) Werkgever zal vrije ruimte goed moeten bewaken. Bij overschrijding immers 80% eindheffing NB Gebruikmaking van cafetariaregeling verkleint de totale fiscale loonsom dus grondslag voor de 1,4%.

23 Voordelen werkkostenregeling Vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken. Meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer per werknemer in loonadministratie. Meer vrijheid door vervallen voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels. Loon in natura tegen de factuurwaarde. Factuur alleen in financiële administratie

24 Wat kunnen/moeten werkgevers nu doen? NU AAN HET WERK OM TE ANALYSEREN WELKE KOSTENVERGOEDINGEN BINNEN HET BEDRIJF WORDEN GEGEVEN Advies: aangewezen vergoedingen en verstrekkingen coderen Koppelen financiële administratie aan loonadministratie: financiële adm boekt rechtstreeks op forfaitpost vrije ruimte en alle overige looncomponenten gaan langs de loonadministratie ter bepaling fiscale gevolgen (laptop) Goed vrije ruimte over afdelingen budgetteren Medezeggenschap een rol geven (cafetariabelang) Eventueel schaduwdraaien in 2011 Maak leiding/directie bewust van het belang

25 Casus Factuurdatum personeelsfeest Stel dat de werkgever in november een personeelsfeest geeft waarvan de factuur in januari van het volgende kalenderjaar valt Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR?

26 Casus Team-building Teambuildingsuitjes. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? Moet de rekening volledig worden uitgesplitst voor de verschillende onderdelen zoals reiskosten, verteringskosten, overige elementen?

27 Casus Personeelsvereniging De werkgever draagt bij aan de personeelsvereniging. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? Is de locatie van het feest van belang? De werkgever stort jaarlijks gedurende 5 jaar een bedrag in de personeelsvereniging voor een lustrumfeest. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR?

28 Casus Cafetariasysteem In het cafetariasysteem van de werkgever kan werknemer loon inruilen voor een fiets. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? De werknemer sluit met werkgever een renteloze lening af voor de aanschaf van de fiets. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR?

29 Casus Schade en Verzekering Werkgever vergoedt de schade aan de bril van werknemer, aangericht door cliënt. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? Werkgever sluit verzekering af voor zijn werknemers bijv. voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR?

30 Maaltijden Definitie is niet gewijzigd, spraakgebruik: ontbijt, lunch, diner In kantine, niet zakelijk: € 2,90 In kantine, wel zakelijk: gericht vrijgesteld In restaurant, niet zakelijk: individueel loon of aanwijzing als eindheffingsbestanddeel (evt. in vrije ruimte) In restaurant, wel zakelijk: intermediaire kosten, of gericht vrijgesteld Therapeutisch meeëten: gericht vrijgesteld

31 Vindplaats internet www. belastingdienst.nl/wkr www. belastingdienst.nl :  Downloaden & bestellen  Loonheffingen  onder het kopje Toelichtingen: Werkkostenregeling

32

33 Tenslotte... U moet aan het werk!! Doorlichten huidige regelingen Codeer kostencategorieën Beoordeel huidig cafetariastelsel Maak eventueel gebruik van overgangsperiode van 3 jaar Dank voor uw aandacht en veel succes!!!


Download ppt "Werkkostenregeling Presentatie voor NVZ en VGN 10 november 2010 Belastingdienst/kennisgroep CAO Mr R. (Renée) A.M. Vissers Ministerie van Financiën Dhr."

Verwante presentaties


Ads door Google