De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkkostenregeling Presentatie voor VNG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkkostenregeling Presentatie voor VNG"— Transcript van de presentatie:

1 Werkkostenregeling Presentatie voor VNG
Belastingdienst/ Kennisgroep CAO Mr S. (Stan) G.A. Rethans Mr R. (Renée) A.M. Vissers 6/8 oktober 2010 1

2

3 Opzet presentatie Inleiding en achtergrond WKR Wat is loon?
Intermediaire kosten Systeem WKR - loon in natura - gerichte vrijstellingen - vrije ruimte Vaste kostenvergoedingen Cafetariaregelingen Wat kunnen/moeten werkgevers nu doen? Specifieke vragen 3

4 Inleiding en achtergrond WKR
Doel van de WKR Vereenvoudiging Vermindering administratieve lasten Besparing uitvoeringskosten Belastingdienst Geen uitbreiding fiscale mogelijkheden (budgetneutraal) WKR oorspronkelijk uitgangspunt: alle fiscale regelingen afschaffen en één vrije ruimte creëren van 3,8% van de loonsom WKR per : enkele gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte van 1,4% van de loonsom 4

5 Wat is loon? Artikel 10, eerste lid Wet LB
Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten, daaronder begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Onder loon wordt niet verstaan: Intermediaire kosten Zaken die overduidelijk geen loon zijn Verstrekkingen gedaan uit een andere hoedanigheid dan als werkgever (geen op geld waardeerbaar voordeel, of geen uit dienstbetrekking genoten voordeel) 5

6 Intermediaire kosten Beschrijving intermediaire kosten MvT:
Kosten gemaakt op initiatief van de werkgever ten behoeve van derden in opdracht en voor rekening van de werkgever Kosten mbt aanschaf/onderhoud van zaken die (gaan) behoren tot het vermogen van de werkgever (al dan niet aan de werknemer ter beschikking gesteld) Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer) 6

7 Systeem WKR (1) Introductie forfait 1,4% van de loonsom Werkwijze:
Werkgever kiest of hij een beloningsbestanddeel aanmerkt als loon wn of eindheffingsbestanddeel (uitz: pga, dienstwoning en verboden vruchten) Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Te toetsen aan 1,4% vrije ruimte Meerdere belast tegen 80% eindheffing 7

8 Systeem WKR (2) Wanneer en hoe maakt de werkgever zijn keuze voor loon/eindheffingsbestanddeel kenbaar? Geen voorwaarden maar begrenzing door gebruikelijkheidstoets WKR geldt per kalenderjaar Werknemersverzekeringen: blijven bij eindheffing buiten beeld 8

9 Loon in natura Loon in natura (verstrekkingen)
Waardering op factuurwaarde incl BTW Slechts nog in 2 gevallen waarde economisch verkeer: - geen factuur - factuur van verbonden vennootschap Bijzondere regeling (lagere en nihilwaarderingen) voor voorzieningen op de werkplek Overige voorzieningen 9

10 Lagere of nihilwaarderingen (ge-/verbruik op werkplek)
Werkplek is niet de woning van de werknemer Waarde nihil: Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken: bijv. vaste computer, telefoon, kopieerapparaat Arbo-voorzieningen (ook indien werkplek bij werknemer thuis is) Consumpties op de werkplek (geen maaltijd) Werkkleding Terbesch. gestelde hulpmiddelen die ook elders te gebruiken zijn en die > 90% zakelijk worden gebruikt bijv. laptop, notebook, gereedschappen Terbesch. gestelde communicatiemiddelen die > 10% zakelijk worden gebruikt: bijv. mobiele telefoon, BlackBerry 10

11 Lagere of nihilwaarderingen (werkplek)
Maaltijden; waarde gesteld op € 2,90 Huisvesting/inwoning (niet dienstwoning); waarde gesteld op € 5 per dag Door inhoudingsplichtige verrichte kinderopvang; waarde gesteld op aantal uren genoten kinderopvang x uurprijs Overige verstrekkingen (nihil of lager, geen werkplek) - Openbaar vervoerkaart en voordeelurenkaart - Waarde genot dienstwoning - Rente personeelsleningen - Bepaling waarde aanspraken waaronder ziektekostenaanspraken 11

12 Gerichte vrijstellingen
Aanwijzing door werkgever noodzakelijk! Vervoer in kader van dienstbetrekking (OV/ € 0,19 per km) Tijdelijke verblijfskosten (niet extra territoriaal) Cursussen, congressen, outplacement (inclusief reis- en verblijfkosten) Studie- of opleidingskosten en EVC (muv kosten werk/studeerruimte en reiskosten > € 0,19) Maaltijden (overwerk, koopavonden, dienstreizen) Extraterritoriale kosten (inclusief 30% regeling) Verhuizing in kader van dienstbetrekking 12

13 Vrije ruimte 1,4% van de loonsom
WKR schematisch Intermediaire kosten Belast als loon bij werknemer of gericht vrijgesteld Alle vergoedingen en verstrekkingen uit hoofde van de dienstbetrekking, ongeacht het zakelijk karakter Nihil- waardering In principe belast als eindheffingsloon bij werkgever 80% overmeerdere Vrije ruimte 1,4% van de loonsom 13

14 Voorbeeld loonverdeling
Aantal werknemers maandloon jaarloon 90 € € € € € € € € € € Totaal € 14

15 Vergoedingen en verstrekkingen
Kerstpakket 180 x € 50 € Kostenverg. 25 x € 60 (x12) € Kostenverg. 10 x € 100 (x12) € Kostenverg. 10 x € 150 (x12) € Personeelsuitje 180 x € 75 € Reiskosten 100 x 0,19 x 30 km x 214 dgn € Werkkleding 45 x 300 € Totaal € 15

16 Uitwerking overgang naar WKR
Totaal vergoedingen € Af: reiskosten (gerichte vrijst) € Af: werkkleding (gerichte vrijst) € Te toetsen aan 1,4% € 1,4% loonsom € € Resteert vrij te verg./verstr € Huidige heffing 20% x € = € (kerstpakketten) 16

17 Vanuit internetconsultatie nog aanpassingen (invloed VNO/NCW)
Personeelskortingen (expliciet geen aanpassing) Werkkleding (logokleding is ook werkkleding) Vakliteratuur en Kosten van inschrijving in een beroepsregister (opname in gerichte vrijstelling bij studiekosten) 17

18 Vaste kostenvergoeding
Nu: specificatie vooraf en steekproef Na invoering WKR: - gerichte vrijstelling: periodiek onderzoek - overige kosten: vrije ruimte Bestaande afspraken vervallen (deels) Vaste reiskostenvergoeding Vaste kostenvergoeding onder voorwaarden ook mogelijk voor intermediaire kosten 18

19 Vrije ruimte 1,4% van de fiscale loonsom (kolom 14 loonstaat)
Zakelijkheidstoets vervalt bij vrije ruimte en bij overschrijding daarvan, 80% eindheffing Tegenwoordige/vroegere dienstbetrekking 3 methoden voor bepalen vrije ruimte Vrije ruimte per inhoudingsplichtige met inbegrip van alle subnummers (dus geen concernregeling) 19

20 Overgangsregeling De WKR wordt per 1 januari 2011 ingevoerd
Overgangsrecht Werkgevers kunnen in 2011, 2012 en 2013 ieder jaar kiezen Indien gekozen voor oud systeem: Personeelsfeesten e.d., maximum € 454 per werknemer onbelast De werkkostenregeling wordt in 2013 geëvalueerd op gebruik en lastenneutraliteit 20

21 Cafetariaregelingen Kunnen blijven bestaan, zeker waar het betreft uitruil van loon met gerichte vrijstellingen Meer mogelijkheden om niet vrijgestelde vergoedingen in een cafetariastelsel onder te brengen (benutten vrije ruimte) Werkgever zal vrije ruimte goed moeten bewaken. Bij overschrijding immers 80% eindheffing NB Gebruikmaking van cafetariaregeling verkleint de totale fiscale loonsom dus grondslag voor de 1,4%. 21

22 Voordelen werkkostenregeling
Vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken. Meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer per werknemer in loonadministratie. Meer vrijheid door vervallen voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels. Loon in natura tegen de factuurwaarde. Factuur alleen in financiële administratie 22

23 Wat kunnen/moeten werkgevers nu doen?
NU AAN HET WERK OM TE ANALYSEREN WELKE KOSTENVERGOEDINGEN BINNEN HET BEDRIJF WORDEN GEGEVEN Advies: aangewezen vergoedingen en verstrekkingen coderen Koppelen financiële administratie aan loonadministratie: financiële adm boekt rechtstreeks op forfaitpost vrije ruimte en alle overige looncomponenten gaan langs de loonadministratie ter bepaling fiscale gevolgen (laptop) Goed vrije ruimte over afdelingen budgetteren Medezeggenschap een rol geven (cafetariabelang) Eventueel schaduwdraaien in 2011 Maak dienstleiding bewust van het belang 23

24 Specifieke gemeentekwesties (positie raadsleden)
Raadsleden zijn vaak als zelfstandige aangemerkt of door opting-in werknemer geworden. Gevolgen voor WKR? 24

25 Specifieke gemeentekwesties (parkeerpassen)
Wat te doen met door de werkgever aan het personeel (of een gedeelte daarvan) verstrekte parkeerpassen? Variant: personeel betaalt € 50 eigen bijdrage per jaar en de werkgever betaalt per jaar € 500. (mag je de € 50 met de € 500 verrekenen?) 25

26 Specifieke gemeentekwesties (factuurdatum)
Stel dat de gemeente in november een personeelsfeest geeft waarvan de factuur in januari van het volgende kalenderjaar valt Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? 26

27 Specifieke gemeentekwesties (sky-boxen)
Veel gemeenten hebben sky-boxen bij voetbalclubs. Wethouders, burgemeesters en overig personeel gaan soms mee + externen Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? Moet de rekening volledig worden uitgesplitst voor huur, representatie, verteringskosten, gedeelte externen? 27

28 Specifieke gemeentekwesties (zustergemeenten)
Veel gemeenten hebben zustergemeenten in het buitenland waarbij gezelschappen over en weer gaan. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? Moet de rekening volledig worden uitgesplitst voor reiskosten, verblijfkosten, representatie, verteringskosten, gedeelte externen? 28

29 Specifieke gemeentekwesties (zorgverzekeraar)
Gemeenten betalen een vast bedrag danwel bedrag per medewerker aan IZA ter verkrijging van snelle zorg voor de medewerker bij ziekte. Gevolgen voor WKR? 29

30 Specifieke gemeentekwesties (team-building)
Teambuildingsuitjes. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? Moet de rekening volledig worden uitgesplitst voor de verschillende onderdelen zoals reiskosten, verteringskosten, overige elementen? 30

31 Specifieke gemeentekwesties (personeelsvereniging)
De gemeente draagt bij aan de personeelsvereniging. Hoe moet hiermee worden omgegaan binnen de WKR? 31

32 32

33 Tenslotte... U moet aan het werk!! Doorlichten huidige regelingen
Codeer kostencategorieën Beoordeel huidig cafetariastelsel Maak eventueel gebruik van overgangsperiode van 3 jaar Dank voor uw aandacht en veel succes!!! 33


Download ppt "Werkkostenregeling Presentatie voor VNG"

Verwante presentaties


Ads door Google