De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKKOSTENREGELING AUTOMOTIVE 7 november 2012 Sandor Gunsing 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKKOSTENREGELING AUTOMOTIVE 7 november 2012 Sandor Gunsing 1."— Transcript van de presentatie:

1 WERKKOSTENREGELING AUTOMOTIVE 7 november 2012 Sandor Gunsing 1

2

3 DE WERKKOSTENREGELING  Ingangsdatum: 1 januari 2011  Doel: administratieve lastenverlichting -Vereenvoudiging -Hoog detailniveau huidige regelgeving -Veel discussies over vergoedingen/verstrekkingen met gemengd karakter  Middel: aanpassing wet LB 1964 en nieuwe uitvoeringsregeling.  Overgangsregeling tot en met 2013 -Werkgever moet jaarlijks wel kiezen

4 EENVOUDIGE SYSTEMATIEK  Alle vergoedingen en verstrekkingen worden tot het belastbare loon gerekend  Uitzonderingen -Voordelen buiten dienstbetrekking (besluit) -Intermediaire kosten -Gerichte vrijstellingen  Vrije ruimte: 1,4% (2012) van de fiscale loonsom (kolom 14)  Overschrijding vrije ruimte: 80% eindheffing -Voor rekening van werkgever -Niet verhaalbaar op werknemer

5 KEUZE(S) WERKGEVER  Werkgever moet voor het volgende kalenderjaar kiezen: werkkostenregeling of niet? -Kenbaar maken: aangifte LH eerste loontijdvak volgend kalenderjaar - Keuze is onherroepelijk! (voor dat jaar!)  Bij keuze werkkostenregeling! Steeds keuze werkgever vooraf of vergoeding/verstrekking als ‘normaal’ loon of als eindheffingsloon wordt aangemerkt - Keuze is onherroepelijk!

6 UITBREIDING LOONBEGRIP  Art. 10 LB: “daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking”  Uitzonderingen op het loonbegrip -Voordelen buiten dienstbetrekking -Intermediaire kosten

7 UITZONDERINGEN OP DE WERKKOSTENREGELING  Niet aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en personeelsvoorzieningen  Niet aan te wijzen vergoedingen, verstrekkingen en personeelsvoorzieningen  Auto van de zaak  Dienstwoning  Nederlandse (verkeers)boetes  Aangewezen werkkosten die ongebruikelijk zijn (marge 30%) Vergoedingen/verstrekkingen m.b.t. deze zaken zijn altijd belast ‘normaal’ loon (vallen niet onder de werkkostenregeling)!

8 UITGELICHT  Auto van de zaak  Aangewezen werkkosten die ongebruikelijk zijn (marge 30%)  DGA?  Flatscreen  Éénmalige uitkering

9 INTERMEDIAIRE KOSTEN  Kosten gemaakt op initiatief van de werkgever ten behoeve van derden in opdracht en voor rekening van de werkgever  Kosten in verband met aanschaf van zaken die tot vermogen van de werkgever gaan behoren  Kosten in verband met de bedrijfsvoering

10 INTERMEDIAIRE KOSTEN  Voorbeelden: -Benzinekosten bij auto van de zaak -Werknemer neemt cliënten mee uit eten -Werknemer koopt papier voor de printer van het bedrijf -Representatiekosten en relatiegeschenken t.b.v. externe relaties en cliënten

11 VOORDELEN BUITENDIENSTBETREKKING 1  Verstrekkingen die geen uit dienstbetrekking genoten voordeel zijn, maar uit piëteit worden gedaan of bij een persoonlijke feestdag: -Max: 25 euro -niet in geld of waardebonnen -in situatie waarin andere dan de werkgever ook een dergelijke attentie zou geven

12 VRAAG  Kosten ter gelegenheid van het afscheid van een collega vormen intermediaire kosten.

13 VOORDELEN BUITEN DIENSTBETREKKING  Voorbeelden: -Rouwkrans bij overlijden -Fruitmand bij ziekte -Bloemetje bij verjaardag

14 GERICHTE VRIJSTELLINGEN 1  Vervoer in het kader van de dienstbetrekking  Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking - Maaltijden, overnachtingen e.d. tijdens dienstreizen -Maaltijden tijdens overwerk en/of koopavonden  Extraterritoriale kosten / 30%-regeling  Cursussen, congressen e.d. in het kader van de dienstbetrekking (ook outplacementkosten)  Studiekosten met het oog op verwerven van inkomen  Verhuiskosten

15 VRAAG  Ik kan mijn gerichte vrijstellingen niet onderbouwen.

16 WAARDERING LOON IN NATURA 1  Factuurwaarde (inclusief BTW)  Verstrekking branche-eigen producten  Voorzieningen op de werkplek  Werkplek: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is -Uitzondering: de werkruimte in de eigen woning!

17 UITGELICHT  Verstrekking branche eigen producten  Overgangsregeling  Werkkostenregeling  Probleem?

18 WAARDERING LOON IN NATURA 2 Nihilwaardering  Voorzieningen die niet elders gebruikt of verbruikt worden  Arbovoorzieningen (ook fitness in het kader van preventie en re- integratie)  Consumpties op de werkplek  Werkkleding en kleding die op de werkplek achterblijft  Hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren (zakelijk gebruik ≥ 90%)  Mobiele communicatiemiddelen (zakelijk gebruik ≥ 10%)

19 VRAAG  De waarde van ter beschikking gesteld gereedschap aan monteurs valt tegen factuurwaarde inclusief BTW in het werkkostenforfait.

20 WAARDERING LOON IN NATURA 3 Normwaardering  Maaltijden op de werkplek: € 2,95 per maaltijd (niet zakelijk)  Huisvesting op de werkplek: € 5,10 per dag (nihil onder voorwaarden, niet onttrekken)

21 UITWERKING HEFFING 1 Fiscale loonsom: € 500 000 Vergoedingen en verstrekkingen€ 50 000 Af: intermediaire kosten€ 1 000 Af: gerichte vrijstellingen€ 5 000 € 6 000 Totaal€ 44 000 Vrije ruimte€ 7 000 Verschil€ 37 000 Eindheffing (80%)€ 29 600

22 UITWERKING HEFFING 2 Fiscale loonsom: € 500 000 Vergoedingen en verstrekkingen€ 50 000 Af: intermediaire kosten€ 5 000 Af: gerichte vrijstellingen€ 40 000 € 50 000 Totaal€ 5 000 Vrije ruimte€ 7 000 Verschil€ 2 000 -/- Eindheffing (80%)€ 0

23 BEREKENINGSMETHODEN Methode 1  Neem 1,4% van de fiscale loonsom voorafgaande jaar  Vul de vrije ruimte gedurende het jaar  Evt. overschrijding afrekenen tegen 80% eindheffing  Nacalculatie o.b.v. de feitelijke fiscale loonsom  Correctie-aangifte januari volgend jaar

24 BEREKENINGSMETHODEN Methode 2  Neem 1,4% van de fiscale loonsom voorafgaande jaar  Deel de vrije ruimte door het aantal aangiftetijdvakken  Vul de vrije ruimte per aangiftetijdvak  Evt. overschrijding afrekenen tegen 80% eindheffing  Nacalculatie o.b.v. de feitelijke fiscale loonsom  Correctie-aangifte januari volgend jaar  Methode 3: Vergeten!

25 CAFETARIAREGELINGEN 1 Inleiding  Uitruilen brutoloon tegen vrije vergoeding of verstrekking  Zowel werkgever als werknemer hebben hier in principe voordeel bij  Schriftelijke regeling

26 CAFETARIAREGELINGEN 2 Cafetariaregeling onder de werkkostenregeling  Vergoedingen die nu vrij zijn, kunnen onder de werkkostenregeling belast zijn voorzover ze de vrije ruimte overschrijden  Werkgever loopt derhalve risico van 80% eindheffing

27 VRAAG Ik ga mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen, moet mijn personeel dat accepteren?

28 ARBEIDSRECHT Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden  Hoofdregel: “gemaakte afspraken nakomen”  Indien wijzigingen arbeidsvoorwaarden noodzakelijk: -Wederzijds: nieuwe of aanvullende schriftelijke overeenkomst -Eenzijdig: oplossing wederzijdse belangenafweging  CAO

29 ADMINISTRATIE 1 Geen door de Belastingdienst voorgeschreven methode!  WG moet wel kunnen aantonen welke kosten zijn behandeld als: - geen loon (incl. vergoedingen voor intermediaire kosten) -gericht vrijgesteld -aangewezen WKR-eindheffingsloon -loon in natura met lagere waarderingsnorm; en -....hoe de 80%-eindheffing is bepaald

30 ADMINISTRATIE 2  Hoe? Mag WG zelf weten. ‘Als de verschillende kostensoorten maar aantoonbaar juist verwerkt’  Redenen voor WG om dat te doen? - geen naheffingen en boetes -monitoren van de vrije ruimte; overschrijding is 80% eindheffing ! -inzicht in kosten arbeidsvoorwaarden -tijdige actie mogelijk om vrije ruimte zo optimaal te kunnen benutten (indien ruimte over) -wel of niet vóór 2014 overgaan op WKR?

31 ADMINISTRATIE 3 In control! Wat is daarvoor allereerst vereist? Inventariseren van alle voorkomende kostensoorten en hun fiscale kwalificatie - kostensoorten bestaan vaak uit kostencategorieën met ieder een eigen fiscale kwalificatie (kostensleutel) KostensoortKostencategorieKostensleutel maaltijden> 10% zakelijkgericht vrijgesteld verstrekking op werkplek binnen werktijdbelast loon (forfait – eigen bijdrage) vergoeding op werkplekvolledig belast buiten werkplek ‹ 10% zakelijkvolledig belast - een en dezelfde kostencategorie kan weer uiteen vallen in verschillende fiscale kwalificaties reiskosten woon-werkbovenmatige kilometervergoeding 0,28gericht vrijgesteld tot 0,19 meerdere regulier belast of WKR-eindheffingsloon

32 VOORBEELDEN VAN BELANG SAMENWERKING TUSSEN HR, SA & DE FA  Zelfde checklist met boekingsinstructie van alle verschillende kosten, incl. fiscale kwalificatie  Terugkoppeling FA bedrag aan overschrijding vrije ruimte ivm juiste aangifte loonheffingen  Doorgeven FA van alle betaalde niet aangewezen kosten, zodat SA dit als regulier loon verloont  Heldere boekingsinstructies; onjuiste boeking in FA kan tot onjuiste aangifte loonheffingen leiden  Uitleg doorbelaste kosten aan andere concernvennootschappen

33 AANBEVELING IN GROOTBOEK MINIMAAL DE VOLGENDE ONDERVERDELING: 1. Alle als WKR-eindheffingsbestanddeel aangewezen kosten, exclusief loon in natura waarvoor lagere waarderingsnorm geldt - bedragen incl. BTW doorgeven aan SA; specificatie per WN nodig? eventuele eigen bijdragen ook verwerken - omvat ook verplicht eindheffingsloon 2.Aangewezen loon in natura waarvoor lagere waarderingsnorm geldt, niet zijnde nihil - alleen boeking forfait; meerdere op grootboekrek. overige personeelskosten - eventuele eigen bijdragen in mindering brengen op forfait (tot nihil) 3.Niet aangewezen belaste kosten - bedrag incl. BTW doorgeven aan SA; FA geeft specificatie per WN door aan SA (regulier loon) 4.Kosten die geen regulier noch WKR-eindheffingsloon vormen - o.a. gerichte vrijstellingen; intermediaire kosten; kosten die onder vrije ruimte vallen

34 BIJ VOORKEUR UITGEBREID MET (SUB-)GROOTBOEKREKENINGEN VOOR: 5.Gericht vrijgestelde kosten indien bovenmatige vergoeding betaald (en men inzicht in kosten wil hebben bijv.) - een rekening ‘gericht vrijgestelde reiskosten’ en een regulier en/of WKR-eindheffingsloon rekening 6.Op centraal niveau afgerekende kosten die worden doorberekend aan concern-entiteiten 7.Splitsing van kosten die zowel zien op ex-WN en derden (uitzendkracht, relaties, zzp-ers) - bedrag op factuur dat ziet op derden niet relevant voor loonheffingen op andere grootboekrek. - gedeclareerde rekening voor lunch van WN met zakenrelatie valt hier ook onder? 8.Verstrekkingen aan ingehuurde uitzendkrachten - hiervoor niet inhoudingsplichtig; niet op zelfde grootboek als waarop de verstrekkingen aan ex-WN - hiervoor blijft eindheffingsmogelijkheid bestaan

35 (FINANCIËLE) ADMINISTRATIE OVERIGE AANDACHTSPUNTEN:  Zo inrichten dat FA vrije ruimte kan monitoren  Kostendeclaratieformulier afstemmen op WKR en inrichting FA  Vragen om gesplitste facturen bij kosten met verschillende fiscale kwalificatie  Personeelsactiviteit buiten de werkplek onderverdeeld in zakelijk deel en feestdeel  Onderscheid maaltijden/drankjes; ivm toepassen lagere waardering

36 LOONADMINISTRATIE/INRICHTEN Aandachtspunten: Vastleggen welke rekenmethode toe te passen met betrekking tot de vrije ruimte: 1.per loontijdvak op basis van actuele cumulatieve grondslag (zonder herrekening); 2.in lopende kalenderjaar uitgaan van de grondslag vrije ruimte vorig kalenderjaar, waarbij die grondslag wordt gedeeld door 12 (indien maandaangifte) - leidt tot vast bedrag aan ruimte per maand / per 4 weken

37 3.-voorlopige berekening gedurende het kalenderjaar uitgaande van grondslag vrije ruimte vorig kalenderjaar -eindheffing pas verschuldigd vanaf het loontijdvak waarin voorlopige vrije ruimte over volledige vorige kalenderjaar is overschreden 2/3:-na afloop kalenderjaar definitieve berekening in 1 e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. -boekingen van belaste kosten zodanig specificeren dat SA en FA op elkaar aansluiten - afzonderlijke vastlegging/verwerking verstrekkingen niet-WN (vrijwillige eindheffing) -onderscheid loon tegenwoordige en loon vroegere dienstbetrekking (ivm 10% grens)

38 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN  Gebruikelijkheidstoets  Opteren huidige regelgeving: vrijstelling personeelsvoorzieningen maximaal € 454  Vrijwilligers  Uitzendkrachten  Vergoeden/ verstrekken/ter beschikking stellen

39 EVALUATIE WERKKOSTENREGELING 1  De systematiek van de WKR is goed, maar de regeling wordt nog beperkt toegepast  Redenen niet toepassen WKR: - Onbekendheid met de regeling - Het gebrek aan (verwachte) administratieve lastenverlichting -Het ontbreken van de noodzaak om over te stappen

40 EVALUATIE WERKKOSTENREGELING 2  De forfaitaire ruimte (nu 1,4%, vanaf 2013 1,5%) wordt als voldoende ervaren. Ruim de helft van de werkgevers die nu een fietsplan of fitnessplan hebben zegt dit onder de WKR voort te zetten.

41 OVERSTAPPEN?  Inventarisatie huidige arbeidsvoorwaarden  Werkkostenregeling voordeliger? Impact analyse!  Financiële administratie aanpassen  Arbeidsvoorwaarden wijzigen?  Schaduwdraaien  Belangrijk: TIJDIG EN GOED VOORBEREIDEN!

42 VRAAG  De werkkostenregeling bereikt zijn doel, administratieve lastenverlichting!

43 BEDANKT VOOR UW KOMST!


Download ppt "WERKKOSTENREGELING AUTOMOTIVE 7 november 2012 Sandor Gunsing 1."

Verwante presentaties


Ads door Google