De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De werkkostenregeling Federatieve Studiekring Utrecht d.d. 9 november 2010 mr. A.L. (Ton) Mertens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De werkkostenregeling Federatieve Studiekring Utrecht d.d. 9 november 2010 mr. A.L. (Ton) Mertens."— Transcript van de presentatie:

1 De werkkostenregeling Federatieve Studiekring Utrecht d.d. 9 november 2010 mr. A.L. (Ton) Mertens

2 2 Onderwerpen 1.Het ‘waarom’ van en de filosofie achter de werkkostenregeling 2.Uitgangspunten en hoofdlijnen van de werkkostenregeling 3.Het loonbegrip gewijzigd? 4.Nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen 5.De werkkostenregeling als eindheffingsvorm

3 3 Stand van zaken wetstechnisch Werkkostenregeling is wet (Stb. 2009-611) Wijzigingen via Fiscale verzamelwet 2010 (TK 32 401) en het Belastingplan 2011 (TK 32 504) URLB 2011 (Stcrt. 2010/14212)

4 4 Waarom een werkkostenregeling? (1) Wat zijn loonheffingen? Heffingen over het loon die bij de bron worden geheven

5 5 Waarom een werkkostenregeling? (2) Centraal staat dus de vraag: Wat is loon?

6 6 Waarom een werkkostenregeling? (3) Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten Alles?

7 7 Waarom een werkkostenregeling? (4) Tot 1990: vrijwel alle beroepskosten kunnen onbelast worden vergoed 1990 – 2000: Oort; veel regels met veel uitzonderingen 2001 – 2010: regime vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen; meer regels, meer uitzonderingen

8 8 De filosofie achter de werkkostenregeling De werkgever centraal Collectieve benadering Redeneren vanuit de boekhouding Flexibiliteit binnen een voor iedere werkgever gelijke bandbreedte Eenvoudiger maar (dus) ruwer Een stap op weg naar een loonsomheffing

9 9 De vijf uitgangspunten van de werkkostenregeling 1.Aanpassen loonbegrip 2.Nieuwe regels waardering loon in natura 3.Huidige vrijstellingen vervallen, sommige komen weer terug 4.Vergoedingen en verstrekkingen kunnen als eindheffingsloon worden aangewezen 5.1,4% van de loonsom is vrijgesteld, het meerdere 80% eindheffing

10 10 De werkkostenregeling in schema + Alle vergoedingen – Vergoedingen intermediaire kosten + Alle verstrekkingen – Nihilwaarderingen – Gerichte vrijstellingen = Vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen

11 11 Aanpassen loonbegrip Nu: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten Straks: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking

12 12 Waarom wordt het loonbegrip aangepast? Twijfel wegnemen over de vraag of alle vergoedingen en verstrekkingen als loon moeten worden gezien Eenvoud: alles is belast Alles?

13 13 Is echt alles belast? Nee, er moet sprake zijn van een voordeel uit de dienstbetrekking: de werknemer moet een voordeel genieten er moet een verband zijn tussen het voordeel en de dienstbetrekking

14 14 In principe wel loon Voorbeelden: Maandelijkse vaste kostenvergoeding Personeelsuitstapje Laptop Auto van de zaak Kerstpakket

15 15 Geen loon Voorbeelden: Fruitmand bij ziekte Rouwkrans bij overlijden Maar ook: Vergoedingen voor ‘intermediaire kosten’

16 16 Wat zijn intermediaire kosten? (1) Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer namens de werkgever maakt: Initiatief ligt bij de werkgever Werknemer handelt in opdracht en voor rekening van werkgever: werknemer als verlengstuk van de werkgever

17 17 Wat zijn intermediaire kosten? (2) Kenmerken van intermediaire kosten: Aanschafkosten zaken die tot vermogen werkgever gaan behoren Kosten gemaakt voor zaken die (al) tot het vermogen van de werkgever behoren Kosten die specifiek met de bedrijfsvoering samenhangen en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer

18 18 Wat zijn intermediaire kosten? (3) Voorbeelden van intermediaire kosten: Secretaresse wordt gevraagd vijf pakken printerpapier te kopen Voorman schiet reparatiekosten bouwkraan voor Kantine is gesloten en de afdelingschef haalt belegde broodjes voor het hele team

19 19 Nieuwe waarderingsregels loon in natura (1) Huidige regels: Waarde in het economische verkeer Besparing (komt nog zelden voor)

20 20 Nieuwe waarderingsregels loon in natura (2) Straks: Als de werkgever door een derde iets in rekening is gebracht: dat bedrag + BTW Bij branche-eigen producten: als aan een derde een product onder vergelijkbare omstandigheden in rekening wordt gebracht: die prijs Waarde in het economische verkeer

21 21 Nieuwe waarderingsregels loon in natura (3) Voorbeelden: Werkgever huurt bus af voor personeelsuitje en betaalt € 50 p.p. excl. BTW. Werknemer zou voor een kaartje € 40 betalen incl. BTW: waarde loon in natura € 50 + BTW Werknemer mag in supermarkt met 5% korting kopen. Waarde loon in natura: de winkelprijs min wat de werknemer betaalt, dus 5%

22 22 Nieuwe waarderingsregels loon in natura (4) Probleem: alles is loon dus ook alles wat een werknemer op en rond zijn werkplek verstrekt krijgt Oplossing: van alles wat een werknemer op en rond zijn werkplek verstrekt krijgt, wordt de waarde op nihil gesteld (feitelijk dus vrijgesteld)

23 23 Werkplekvoorzieningen (1) Werkplek: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbowet van toepassing is NB: In principe niet de werkplek in een woning

24 24 Werkplekvoorzieningen (2) Voorbeelden van werkplekken: Kantoortuin Vergaderzaal Bedrijfskantine Parkeergarage op het bedrijfsterrein Fitnessruimte Cabine vliegtuig/vrachtauto Plantsoen (mits hovenier)

25 25 Werkplekvoorzieningen (3) Criteria beoordeling wel/geen werkplek: Ruim Subjectief/situationeel: bezien vanuit de werknemer Werkgever (arbo)verantwoordelijk

26 26 Werkplekvoorzieningen (4) Uitgangspunt: voorzieningen, in redelijkheid, worden op nihil gewaardeerd als deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden ge- of verbruikt

27 27 Werkplekvoorzieningen (5) Waarde nihil: Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken Arboverstrekkingen Consumpties tijdens de werktijd ‘Echte’ werkkleding, werkkleding die achterblijft op de werkplek en kleding met een logo van ten minste 70 cm 2

28 28 Werkplekvoorzieningen (6) Waarde nihil (vervolg): Hulpmiddelen (computers, vakliteratuur, gereedschap) mits ≥ 90% zakelijk Mobiele telefoons en andere mobiele communicatiemiddelen (niet zijnde computers en dergelijke) mits > 10% zakelijk

29 29 Werkplekvoorzieningen (7) Deels belast (geforfaiteerde besparingswaarde): Maaltijden (vast bedrag warm/koud: € 2,90) Huisvesting en inwoning

30 30 Overige waarderingsregels loon in natura Overige verstrekkingen: OV-kaart (mits mede zakelijk) Voordeelurenkaart (mits mede zakelijk) ‘Echte’ dienstwoning: 18% Rentevoordeel personeelsleningen eigen woning (normrente vervalt)

31 31 Dus Verstrekkingen worden gewaardeerd volgens nieuwe regels loon in natura Werkplekverstrekkingen worden in feite vrijgesteld Voor het overige alle vergoedingen en verstrekkingen belast Alle?

32 32 Gerichte vrijstellingen (1) Reiskosten tot € 0,19 of werkelijke kosten OV (salderingsregeling blijft) Kosten van tijdelijk verblijf + maaltijden met ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’ Onderhoud/verbetering kennis en vaardigheden (inclusief cursussen, congressen en dergelijke, vakliteratuur, inschrijving beroepsregister, outplacement) Studiekosten

33 33 Gerichte vrijstellingen (2) Verhuiskosten Outplacementkosten ET-kosten met/zonder 30%-bewijsregel

34 34 Gerichte vrijstellingen (3) Vaste vergoedingen: Altijd kostenonderzoek Alleen nog relevant voor zover gericht vrijgesteld Bestaande vaste kostenvergoedingen eventueel splitsen Wellicht ook voor intermediaire kosten

35 35 Nogmaals + Alle vergoedingen – Vergoedingen intermediaire kosten + Alle verstrekkingen – Nihilwaarderingen – Gerichte vrijstellingen = Vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen

36 36 Eindheffingsloon Vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen: Werkgever kan fiscaal gezien zelf de keuze maken De keuze kan per vergoeding/verstrekking worden gemaakt Keuze wordt door ‘gebruikelijkheidstoets’ begrensd (bewijslast inspecteur)

37 37 Geen eindheffingsloon De volgende posten kunnen niet onder de eindheffing worden gebracht: Auto van de zaak Woning (tenzij dienstwoning) Geldboeten, wapens, gevaarlijke dieren, etc.

38 38 Eindheffingsloon uit vroegere dienstbetrekking ‘Vroegere arbeid’: Vergoedingen ter zake van branche-eigen producten Verstrekkingen mits ook aan ‘actieve’ werknemers toegekend

39 39 De 1,4%-drempel (1) 1,4% van de loonsom is vrijgesteld van eindheffing Loonsom = kolom 14-loon alle werknemers gezamenlijk

40 40 De 1,4%-drempel (2) Geen loon voor de 1,4%-drempel: Eindheffingsloon Loon uit vroegere dienstbetrekking als de inhoudingsplichtige meer dan 10% dergelijk loon verstrekt Loon ingevolge vrijgestelde aanspraken

41 41 De 1,4%-drempel (3) Toetsen 1,4%-drempel: Maandelijks In de loop van het jaar Schatting op basis van loonsom vorig jaar + afrekening begin volgende jaar

42 42 De eindheffing 80% over het niet-vrijgestelde deel van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen: Verschuldigd door de werkgever Kan niet op de werknemer worden verhaald Eindheffingsloon vrijgesteld voor de inkomstenbelasting Eindheffingsloon vrijgesteld voor de premies werknemersverzekeringen

43 43 Voorbeelden mogelijk eindheffingsloon (1) Representatiekosten (tenzij intermediair) Dubbele huisvesting Huisvesting/inwoning op de werkplek Pied-à-terre Beveiliging woning/auto Producten eigen bedrijf

44 44 Voorbeelden mogelijk eindheffingsloon (2) Personeelsfeesten en dergelijke Personeelsreizen Personeelsvereniging Bedrijfsfitness buiten de werkplek Persoonlijke verzorging Kinderopvang

45 45 Voorbeelden mogelijk eindheffingsloon (3) Kerstpakketten Cadeaus met verjaardagen, huwelijk, geboorte, etc. Ideële geschenken

46 46 Voorbeelden mogelijk eindheffingsloon (4) Reiskosten voor zover > € 0,19 per kilometer Fiets Beveiliging auto van de zaak Maaltijden (tenzij tijdelijk verblijf of meer dan bijkomstig zakelijk)

47 47 Premieheffing werknemersverzekeringen Eindheffingsloon geen premieloon voor de werknemersverzekeringen, dus ook als de drempel van 1,4% van de loonsom wordt overschreden Eindheffingsloon geen uitkeringsloon

48 48 Ingangsdatum en overgangsregeling Ingangsdatum 1 januari 2011 In 2011, 2012 en 2013 kan men jaarlijks kiezen of werkkostenregeling wordt toegepast Indien niet voor werkkostenregeling wordt gekozen: personeelsfeesten en dergelijke vanaf € 454 belast

49 De werkkostenregeling Federatieve Studiekring Utrecht d.d. 9 november 2010 mr. A.L. (Ton) Mertens


Download ppt "De werkkostenregeling Federatieve Studiekring Utrecht d.d. 9 november 2010 mr. A.L. (Ton) Mertens."

Verwante presentaties


Ads door Google