De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Infomoment scholen – VCLB VNK april 2016. Opvolging doorverwijzing naar schoolexterne hulp Visie VCLB Voor- en Noorderkempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Infomoment scholen – VCLB VNK april 2016. Opvolging doorverwijzing naar schoolexterne hulp Visie VCLB Voor- en Noorderkempen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Infomoment scholen – VCLB VNK april 2016

2 Opvolging doorverwijzing naar schoolexterne hulp Visie VCLB Voor- en Noorderkempen

3 Doorverwijzing naar schoolexterne hulp Standpunt VCLB VNK gebaseerd op -Gesprekken met eigen medewerkers -Vaststellingen n.a.v. bevraging zorgbeleid (oktober 2013) en overleg BB/AN (najaar 2014) -Registraties van doorverwijzing naar buitenschoolse hulp door 8 scholen (schooljaar 2014-15) -OBPWO* – onderzoek naar buitenschoolse hulpverlening en zorg op school (april 2015) *onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

4 Doorverwijzing naar schoolexterne hulp 1)Inschakelen van buitenschoolse hulp in fase 1 (verhoogde zorg) van het zorgcontinuüm: zorgvraag met verwachting van snelle oplossing mits de juiste ondersteuning  School verwijst naar externe hulp  Verdere coördinatie ligt bij de school: contacthouden – overleg – afstemming werking school / externe hulp 2)Inschakelen van buitenschoolse hulp in fase 2 (uitbreiding van zorg) van het zorgcontinuüm: inschakelen van CLB die een handelingsgericht traject opstart – inschakelen van zorg die langdurig en specifiek is  CLB neemt draaischijffunctie op: contact leggen, doorverwijzing, opvolgen van resultaten en vertalen naar onderwijscontext

5 Inleiding infomoment verontrusting Visie op verontrusting vanuit IJH met impact voor CLB

6 Wat verstaan we onder verontrusting Een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt omdat: o Psychische, fysieke of seksuele integriteit van de minderjarige of één of meer leden van zijn gezin aangetast wordt en/of o Affectieve, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van de minderjarige in het gedrang komen

7 Wat verstaan we onder verontrusting Is een vrij ruime definitie Raakt onze eigen waarden en normen Roept ook heel wat gevoelens op Doen we er goed aan ? Nood aan objectivering Vandaag gaan we vooral in op problematische leefsituaties (met inbegrip van kindermishandeling) en grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

8 Waarom nu een infomoment over verontrusting  Nieuw decreet IJH sinds 1 maart 2014 met nieuwe werkingsprincipes en opdrachten waaronder  Duidelijke stellingname ten aanzien van verontrusting: het is een gedeelde verantwoordelijkheid. “Verontrusting is van iedereen”. Van élke jeugdhulpverlener wordt verwacht dat hij actief aan de slag gaat met verontrusting.

9 Waarom nu een infomoment over verontrusting  in een gewijzigd hulpverleningslandschap  Comités voor bijzondere jeugdzorg en bemiddelingscommissies zijn verdwenen  Gemandateerde voorzieningen in de plaats  Gewijzigde opdracht voor CLB

10 Gewijzigde positionering 0 5 10 0 5 voor 01/03/14 vanaf 01/03/14 Mantelzorg Vrijwillige hulpv CBJ BC JRB (miv VK) Mantelzorg Vrijwillige hulpverlening GV JRB

11 Aanpak verontrusting  Melding van verontrusting – kan door iedereen gebeuren (burgerplicht) bij CLB  Vraagverheldering en trajectbegeleiding  Betrokkene meldt aan: aanbod van vrijwillige hulpverlening doen (besef van nood aan HV)  Derde meldt aan: afstemmen van verdere aanpak - naar betrokkene aanbod doen van vrijwillig aanvaarde hulp (overtuigen van zinvolheid van HV)

12 Aanpak verontrusting  Principes bij vraagverheldering en trajectbegeleiding:  Aanmoedigend en aanklampend werken  Gesprek durven aangaan  Samen zoeken naar de minst ingrijpende vorm van hulpverlening  Hulp komt bij voorkeur vanuit rechtstreeks toegankelijke hulp  Vrijwillige hulpverlening primeert op verplichte hulpverlening

13 Aanpak verontrusting  Indien aanbod van hulpverlening aanvaard wordt doorverwijzing naar probleemgebonden hulp  Indien de noodzakelijk geachte hulpverlening op vrijwillige basis niet mogelijk blijkt en de verontrusting blijft: betrekken van gemandateerde voorziening

14 Aanpak verontrusting  Gemandateerde voorzieningen: OCJ ondersteuningscentrum jeugdzorg VK vertrouwenscentrum kindermishandeling  4 taken - Advies geven aan hulpverleners; - Onderzoeken of het nodig is dat de overheid tussenkomt in de hulpverlening (MaNo) - Hulpverlening opstarten; - Doorverwijzen naar de jeugdrechter → gerechtelijke jeugdhulp (gedwongen hulp)

15 Aanpak verontrusting  Aanmelding bij GV door CLB door invullen van M- document + aanwezigheid op triadegesprek

16 Aanpak verontrusting Opgelet: ACUTE / NOODSITUATIE  Je hebt kennis van een ernstig misdrijf op minderjarige of andere kwetsbare personen  Er is een ernstig, dreigend gevaar voor het slachtoffer of aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar voor mogelijke andere minderjarigen en kwetsbare personen.  CLB kan aangifte doen bij de Procureur des Konings

17 Ambtsgeheim versus Beroepsgeheim En de juridische consequenties hiervan voor het werken rond verontrusting vanuit school en CLB

18 Verschillen op een rijtje Ambtsgeheim : ‘verplichting om bij het uitoefenen van een ambt of functie geen vertrouwelijke gegevens vrij te geven aan anderen dan die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen’ Arbeidsrecht Beroepsgeheim : Geneesheren, …, en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten …, worden gestraft met … Strafrecht

19 Verschillen op een rijtje Ambtsgeheim – Wie ? :  Leerkrachten  Ambtenaren  Politie  … Beroepsgeheim – Wie ?:  Artsen  Advocaten  Door wet/decreet bepaald  Alle medewerkers van het CLB  Alle hulpverleners binnen Integrale Jeugdhulp

20 Verschillen op een rijtje Ambtsgeheim :  Discretieplicht is niet ten persoonlijke titel, maar in naam van de dienst of instelling  Intern spreekrecht met ambtsgenoten  Geen zwijgrecht t.o.v. leidinggevenden Beroepsgeheim :  Individuele/ Persoonlijke verantwoordelijkheid  Zwijgplicht t.o.v. alle derden  Zwijgrecht t.o.v. derden

21 Ambtsgenoten Leidinggevende(n) Zorgteam Klassenraad Alle andere personeelsleden 21

22 Beroepsgeheim doorbreken  Wanneer mag het ? :  Getuigenis in rechte  Wettelijke verankering (  samenwerking met school)  Situaties van verontrusting : bij een gemandateerde voorziening  Noodzakelijkheid voor de hulpverlening : gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim  Met toestemming van de cliënt  Wanneer moet het ? :  Noodtoestand : acuut, ernstig en onmiddellijk gevaar  Wettelijke verplichting : leerplicht, profylaxe

23 Info van en naar school  Wettelijk verankerd in CLB-decreet – art. 36 Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In overleg met leerling en/of zijn ouders

24 Info van en naar politie  Info van politie zal steeds onthaald worden : Welke stappen zijn reeds gezet en is leerling/ouders op de hoogte?  Politie krijgt boodschap dat we in principe geen info van CLB aan hen doorspelen (politie heeft een ambtsgeheim)  In geval van noodtoestand kan er wel samengewerkt worden

25 Kindermishandeling Samenwerking school en CLB

26 Draaiboek kindermishandeling  Samenwerking tussen Dagje Boets (CLB), Bart Weustenraad, Bieke Detavernier, Marina De Beuckelaer (vertrouwenscentrum kindermishandeling)  Op maat van de CLB-medewerker die met de school samenwerkt

27 Draaiboek kindermishandeling  Inhoud draaiboek:  Definitie en vormen van kindermishandeling  Signalen van kindermishandeling (per leeftijd, onderscheid kindermishandeling en seksueel misbruik, onderscheid lichamelijke signalen en gedragssignalen)  Achtergronden en risicofactoren  CLB en kindermishandeling  Samenwerking school-CLB  Stappenplannen (vermoeden KM -12, vermoeden KM +12, acute situatie KM -12, vermoeden emotionele mishandeling en verwaarlozing  Praten met kinderen  Praten met ouders

28 Kindermishandeling Definitie en vormen

29 Kindermishandeling  Verzamelnaam voor alle vormen van geweld ten aanzien van kinderen  Mishandeling = actieve handeling  Verwaarlozing = passieve handeling  Onderscheid letsel: lichamelijk of psychisch  Vaak mengvormen

30 Vormen kindermishandeling  Lichamelijke mishandeling  Psychische of emotionele mishandeling  Lichamelijke verwaarlozing  Psychische of affectieve verwaarlozing

31 Seksueel misbruik  Alle vormen van seksuele contacten  Ongelijke machtsverhouding tussen slachtoffer en pleger  Aanraken van het kind, maar ook andersom (kind verplichten pleger aan te raken)  Meestal gedwongen geheimhouding  Omkoping met cadeaus, geld…  Dreigen met geweld bij anderen (broers, zussen…)

32 CLB en kindermishandeling Wat maakt het moeilijk om te werken rond kindermishandeling en seksueel misbruik?

33 Moeilijkheden  ‘Vervelende’ menselijke thema’s  Geen afgebakende symptomenlijst  Werken met een vermoeden  Geen ideale startpositie  Op basis van signalen (die voor iedereen verschillend kunnen zijn)

34 Moeilijkheden  Jongeren vertellen niet altijd spontaan:  Jongeren ontkennen vaak voor zichzelf en buitenwereld  Kind voelt zich verantwoordelijk: schrik om gezin uit elkaar te laten vallen  Jongeren zijn bang voor wat er zal gebeuren als omgeving het te weten komt  Jongeren blijven hopen dat het zal stoppen  Loyaliteit naar ouders toe

35 Belangrijk!  Het thema ‘aanwezig’ stellen op je school, binnen het team -> neemt remmingen weg  Afstemmen van handelingsprotocollen -> protocol van de school afstemmen met werking CLB  Kindermishandeling is voor iedereen een delicaat en gevoelig thema, maar mag geen reden zijn om te gaan vermijden  Ouders handelen vaak vanuit pedagogisch onmacht en niet vanuit slechte wil

36 Samenwerking school - CLB

37 Belang van de school  School is vaak de plaats waar een vermoeden wordt gesignaleerd  School is naast het gezin vaak de enige context waar een kind regelmatig verblijft  School is de enige plaats waar men een globaal beeld heeft van het functioneren + waar ontwikkeling vergeleken kan worden  Leerkrachten hebben en niet te onderschatte rol in het opmerken van signalen en het ondernemen van eerste stappen

38 Aandachtspunten  School blijft school!  Niet alle leerkrachten op de hoogte  Wél dat leerling extra ondersteuning nodig heeft  Jongere moet jongere blijven, leerkracht moet leerkracht blijven  Bepaalde verwachtingen tegenover de jongere mogen blijven gelden

39 Aandachtspunten  De jongere staat centraal!  Respect voor het perspectief van de leerling  Hulp moet helpend en ondersteunend ervaren worden  Luisteren naar mening en ernstig nemen  Betekent niet dat eindverantwoordelijkheid bij de jongere zelf gelegd kan worden

40 Aandachtspunten  Leerling is meer dan slachtoffer alleen!  Niet enkel medelijden en overbescherming -> maakt hen nog minder weerbaar  Ook alert zijn voor de sterke, ‘nog gaaf gebleven’ gebieden  Leerkrachten kunnen het kind stimuleren om deel te nemen aan activiteiten -> om zelfbeeld te verbeteren

41 Vermoeden kindermishandeling +12 jaar

42 Algemene aandachtspunten  Bij +12 jarigen worden we vaak geconfronteerd met onrechtstreekse meldingen  We zien vaak aanmeldingsproblemen zoals concentratieproblemen, eenzaamheid, angsten, eet- en slaapstoornissen…  Focus: beleving van de leerling! Elke stap moet als helpend ervaren worden  Tempo van de leerling volgen

43 Signalen opgevangen door LK  Vaak de leerkracht die eerste signalen ontdekt  Hierop reageren vraagt fijngevoeligheid  Leerkracht zal eerste stap moeten zetten, deze leerlingen vragen bijna nooit zelf hulp  Kunnen moeilijk vertrouwen schenken  Respect en zorg!

44 Tips voor gesprek jongere  Goed moment kiezen, tijd maken  Vertrekken vanuit een bezorgdheid voor de leerling  Verzekeren dat je er niet met ouders, andere leerkrachten of leerlingen over zal praten  Wel dat het je taak is om discreet en respectvol te helpen  Dus nooit geheimhouding garanderen

45 Tips voor gesprek jongere  Indien jongere spontaal vertelt:  Verhaal niet in twijfel trekken  Respect blijven tonen voor dader  Pubers:  Kans groter dan bij jongere kinderen dat ze vertellen  Losmakingsproces van thuis  Omgang met leeftijdsgenoten -> meer zicht op waarden en normen  Meer besef dat wat thuis gebeurt, niet normaal is

46 Tips voor gesprek met jongere  Hulp via CLB tewerkstellingen!  Uitleggen wat meerwaarde is:  Ervaring, professioneel  CLB heeft beroepsgeheim, dus geeft nooit informatie door zonder voorafgaand overleg  Concreet vertellen hoe verdere samenwerking met CLB zal verlopen (hoe afspraak maken, waar, wanneer…?)

47 Melding bij het CLB  Eigen initiatief, andere aanmeldingsproblematiek  Eigen initiatief, concrete hulpvraag rond mishandeling of misbruik  Via de leerkracht geïntroduceerd, met andere aanmeldingsvraag  Via de leerkracht geïntroduceerd, met vermoeden van mishandeling of misbruik

48 Hulp vanuit CLB  Niet standaard een gesprek met ouders, bij jonge kinderen wel  Beleving van de leerling staat centraal! Anders wordt er snel afgehaakt  We gaan in op de vraag om ouders (voorlopig) niet te betrekken  Jongere is volwaardige persoonlijkheid, niet een onmondig slachtoffer

49 Hulp vanuit CLB  Tenzij extreem ernstige gevaarsituaties -> soms beslissingen tegen de wil van de jongere  CLB geeft heel veel informatie over verschillende mogelijkheden, samen besluiten welke richting er wordt uitgegaan

50 Meer lezen? Werkboek kindermishandeling uitgeschreven in Caleidoscoop Te bestellen via www.vclbservice.bewww.vclbservice.be (9€ incl. verzendingskosten)

51 Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag op school tussen kinderen onderling

52 Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag op school tussen jongeren -Handelingsprotocol voor scholen en CLB -Dagje Boets ism -Medewerkers VKA : Bart Weustenraad en Bieke Detavernier -CLB-ankerfiguren kindermishandeling van arrondissement Antwerpen

53 Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag op school tussen jongeren -Gedrag dat niet past binnen de normale seksuele ontwikkeling van jongeren -Afbakenen van wel of niet grensoverschrijdend gedrag -Vlaggensysteem (Sensoa)

54

55 Eerste moment na de feiten Onthullingsfase – Goede start = belangrijk – Noodzaak van snel opgrijpen! – Directie  regiefunctie – School alleen of samen met CLB? – Coachen en niet overnemen – Samen op één lijn – Contact met betrokken leerkracht

56 Eerste moment na de feiten Debriefing – Wat is er al geweten? – Wat is er al gedaan? – Wat moeten we nog doen? Overleg directie – zoco – CLB actieplan

57 Actieplan Overleg directie – zoco – CLB  actieplan – Wie spreekt de betrokken jongeren aan? – Wie spreekt de betrokken ouders aan? – Wie spreekt de betrokken leerkrachten aan? – Welke acties rond veiligheid en begeleiding volgen nu en in de toekomst?

58 Aanspreken betrokken ouders Voorbereiding gesprek ouders Uitnodigen van ouders – Telefonisch afspreken – Vraag asap oudercontact met korte vermelding van situatie SGG – Niet ingaan op inhoudelijke vragen van ouders – Geruststelling over veiligheid van de jongere – Gesprek zonder aanwezigheid jongere

59 Gesprek met ouders “slachtoffer” Door directie, leerkracht en eventueel CLB Op de hoogte brengen van het gebeurde Heftige reacties van ouders mee opvangen en dragen Actieplan voorleggen Verwachtingen rond verdere gesprekken met jongeren Politie ter sprake brengen?

60 Gesprek met ouders van “dader” Door directie, leerkracht en eventueel CLB Op het hoogte brengen van het gebeurde Heftige emoties van ouders mee opvangen en dragen Actieplan voorleggen

61 Inlichten leerkrachtenteam Beslissing van directie in samenspraak met ouders Samenkomen in groep van leerkrachtenteam – Gezamenlijk uiten van emoties – Bespreekbaar maken van emoties

62 Gesprek met betrokken jongeren Aanspreken betrokken jongeren – 1 ste gesprek door leerkracht Inschatting maken van :”Wat is er hier gebeurd?”  bepaalt verder verloop en plan van aanpak

63 Gesprek met betrokken jongeren Gesprek met de “pleger” – Secundaire school Zicht krijgen op wat gebeurd is  erkennen van gemaakte fout Inschatten kans op recidive Begeleid excuus-gesprek Concrete afspraken maken verder verloop en opvolging

64 Opvolggesprekken Opvolggesprekken met: – ouders van het slachtoffer – ouders van de pleger – betrokken jongeren – directie school – leerkrachten(team)

65 Gevoelens en dynamieken Jongeren – Thuiscontext – Woorden geven – Klasgesprek – Commotie bij volwassenen

66 Gevoelens en dynamieken Ouders – Communicatie – Tunnel-denken – Trigger eigen verleden? – Schuldgevoel – Mogelijk verschil reactie moeder/vader – Opvoedingsaanpak – “Wat zal de impact zijn van het SGG op de ontwikkeling van mijn kind op lange termijn?”

67 Gevoelens en dynamieken Directie en leerkrachten – Tunnel-denken – Faalervaring – Nood aan coaching

68 Het Vlaggensysteem Seksueel gedrag gezond of grensoverschrijdend? Inschatten volgens 6 criteria: – Toestemming : beide partijen akkoord – Vrijwilligheid : geen sprake van druk, dwang, beloning – Gelijkwaardig : qua leeftijd, intelligentie, macht, maturiteit

69 Het Vlaggensysteem Inschatten volgens 6 criteria: – Ontwikkeling : gedrag is typisch en aanvaardbaar voor ontwikkelingsfase waarin kind zich bevindt – Context : gedrag aangepast aan omstandigheden en situatie – Zelfrespect : gedrag veroorzaakt geen fysieke, emotionele of psychische schade

70 Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag op school tussen kinderen onderling KWALITEITS- EN PREVENTIEBELEID ROND SGG OP SCHOOL

71 Kwaliteitsbeleid  Hoe gaan we met elkaar om?  Uitgangspunten:  School = een plek waar het goed is om te leren en te leven  Leerling krijgt ruimte om eigen seksuele ontwikkeling door te maken  Leerlingen hebben recht op informatie en seksuele vorming en ondersteuning  Recht op vrije keuzes in relationele leven, rekening houdend met leeftijd en ontwikkeling

72 Kwaliteitsbeleid  Uitgangspunten:  Leerlingen hebben recht op privacy  Leerlingen gaan akkoord met waarden zoals:  Toestemming  Gelijkwaardigheid  Vrijwilligheid bij seksuele en andere fysieke interacties  Open en correcte communicatie over seksualiteit  School betrekt ouders bij het beleid  Schoolbeleid is juridisch correct

73 Preventiebeleid  Hoe voorkomen we problemen?  Focus op:  Risico’s seksueel gedrag  Kennis van relaties en seksualiteit  Hoe zorgt de school daarvoor?  Relationele en seksuele vorming aangepast aan leeftijd  Interne expertise van leerkrachten  School leert welk seksueel gedrag ok is en welk niet

74 Preventiebeleid  Hoe zorgt de school daarvoor?  Duidelijke gedragsregels  Accommodatie die problemen kan voorkomen  Een meldpunt binnen de school  Aan de slag rond een plan bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school


Download ppt "WELKOM Infomoment scholen – VCLB VNK april 2016. Opvolging doorverwijzing naar schoolexterne hulp Visie VCLB Voor- en Noorderkempen."

Verwante presentaties


Ads door Google