De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omzetbelasting en de exploitatie van een sportaccommodatie Mr. M. (Mirjam) Evers Mr. M. (Michiel) de Jong 26 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omzetbelasting en de exploitatie van een sportaccommodatie Mr. M. (Mirjam) Evers Mr. M. (Michiel) de Jong 26 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Omzetbelasting en de exploitatie van een sportaccommodatie Mr. M. (Mirjam) Evers Mr. M. (Michiel) de Jong 26 januari 2013

2 Inleiding Voorstellen Vormen recht gebruik te maken van een sportaccommodatie Fiscaal kader Verhuur onroerende zaken versus gelegenheid geven tot sportbeoefening Cumulatieve voorwaarden gelegenheid geven tot sportbeoefening Grenzen aan gelegenheid geven tot sportbeoefening Geen economische activiteit  Misbruik van recht Sportstructuren  Wat kan wel?  Wat kan niet? Waar kunt u terecht met uw vragen? 26 januari 2013 Belastingdienst2

3 Vormen ter beschikking stellen 26 januari 2013 Belastingdienst3 vereniging stichting gemeente stichting vereniging gemeentevereniging

4 Fiscaal kader Diensten sportverenigingen aan leden vrijgesteld (art. 11.1.e Wet OB) Verhuur onroerende zaken in principe vrijgesteld tenzij optie belaste verhuur mogelijk (artikel 11.1.b Wet OB) Gelegenheid geven tot sportbeoefening laag belast (art. 9.2.a Wet OB en Tabel I, post B3) Besluit Staatssecretaris van Financiën van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M (Sportbesluit) 26 januari 2013 Belastingdienst4

5 Gelegenheid geven tot sportbeoefening 26 januari 2013 Belastingdienst5 Sportaccommodatie Gebruik beperkt tot actieve sportbeoefening Afnemer sport zelf / laat anderen onder zijn leiding sporten Exploitant verzorgt (door of vanwege) onderhoud, schoonmaak of beveiliging Exploitant stelt (door of vanwege) voor sport noodzakelijke attributen ter beschikking (Besluit Staatssecretaris van Financiën van 27 oktober 2011, BLKB 2001/26M Stcrt. 2011, 19798)

6 Eigen sportaccommodatie Omzetbelasting op realisatie en exploitatie vormt kostenpost 26 januari 2013 Belastingdienst6 vereniging BTW drukt

7 Geen eigen sportaccommodatie verhuur onroerende zaak Omzetbelasting op realisatie en exploitatie vormt kostenpost gelegenheid geven tot sportbeoefening Voor exploitant omzetbelasting op realisatie en exploitatie aftrekbaar 26 januari 2013 Belastingdienst7 vereniging exploitant BTW drukt BTW aftrek BTW drukt

8 Verhuur versus gelegenheid geven tot sportbeoefening Verhuur van onroerende zaken: Verhuurder verleent huurder het recht voor een overeengekomen tijdsduur een onroerende zaak te gebruiken als ware eigenaar ervan en ieder ander van dat genot uit te sluiten In de regel een betrekkelijk passieve activiteit Geen toegevoegde waarde van betekenis (vgl. HvJ EG 18 november 2004, Temco, C-284/03) 26 januari 2013 Belastingdienst8

9 Verhuur versus gelegenheid geven tot sportbeoefening Gelegenheid geven tot sportbeoefening Exploitant verleent prestatie bestaande uit meerdere elementen waaronder het recht een onroerende zaak te gebruiken Exploitant verricht een betrekkelijk actieve activiteit Exploitant verstrekt toegevoegde waarde van betekenis gericht op specifiek gebruik van de onroerende zaak door huurder (vgl. HvJ EG 18 januari 2001, Lindöpark, C-150/99) 26 januari 2013 Belastingdienst9

10 Cumulatieve voorwaarden gelegenheid geven tot sportbeoefening (Sportbesluit) Sportaccommodatie Gebruik beperkt tot actieve sportbeoefening Afnemer sport zelf / laat anderen onder zijn leiding sporten Exploitant verzorgt (door of vanwege) onderhoud, schoonmaak of beveiliging Exploitant stelt (door of vanwege) voor sport noodzakelijke attributen ter beschikking Aanwezigheid aanvullende voorzieningen zoals kleed- en doucheruimten en sanitaire voorzieningen (vereist tot 27 oktober 2011) 26 januari 2013 Belastingdienst10

11 Grenzen aan gelegenheid geven tot sportbeoefening (Sportbesluit) Het verlaagde omzetbelastingtarief en het daaraan gekoppelde aftrekrecht geldt niet als: De overeengekomen vergoeding, alle omstandigheden in aanmerking genomen, kunstmatig of symbolisch is zodat in wezen geen vergoeding is bedongen en ontvangen De situatie, alle omstandigheden in aanmerking genomen, valt onder het leerstuk misbruik van recht 26 januari 2013 Belastingdienst11

12 Grenzen aan gelegenheid geven tot sportbeoefening (Sportbesluit) Geen economische activiteit omdat er geen vergoeding is bedongen dan wel deze symbolisch is. Vergoeding is subjectief. De vergoeding is het totale bedrag dat – of voor zover de tegenprestatie niet in een geldsom bestaat, de totale waarde van de tegenprestatie welke – ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht(art. 8 Wet OB) Grens: Symbolische vergoeding Feitelijk geen vergoeding bedongen / kunstmatig (vlg. Hof ‘s- Hertogenbosch, 10/00337, LJN: BV2712) 26 januari 2013 Belastingdienst12

13 Geen vergoeding Symbolische vergoeding Omzetbelastingsysteem veronderstelt dat de kosten die voor het verwerven van goederen of diensten zijn gemaakt, een bestanddeel van de prijs voor de handeling zijn echter enkel lage prijs in verhouding tot gemaakte kosten leidt niet tot vrijgevigheid (vgl. HvJ EG 8 juni 2000, nr. C-98/98, Midland, VN 2000/44.20) Aan de feitelijk ontvangen vergoeding dient maatschappelijke betekenis toe te komen (vgl. HR 11 februari 2005, nummer 38 022, NTFR 2005/274) De beoordeling is van feitelijke aard 26 januari 2013 Belastingdienst13

14 Misbruik van recht Een belastingplichtige heeft het recht zijn activiteiten zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld/belastingdruk beperkt blijft Echter: De grens is misbruik (en fraude) Wat bestrijdt de Belastingdienst: Kunstmatige handelingen die geen verband houden met de economische realiteit en bedoeld zijn om fiscaal voordeel te verkrijgen Juridische werkelijkheid versus Economische realiteit 26 januari 2013 Belastingdienst14

15 Misbruik van recht Twee criteria Een belastingvoordeel in strijd met doel en strekking van de wet Uit objectieve factoren blijkt dat het wezenlijke doel van de betrokken transacties er in bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen. (vgl. HvJ EG Halifax 21 februari 2006, C-255/02, Halifax, HR 10 februari 2012, nr. 08/05317, LJN BO9224) 26 januari 2013 Belastingdienst15

16 Misbruik van recht een voorbeeld uit de jurisprudentie Kosten: Mri scan€ 1.000.000 Omzetbelasting 210.000 Totale kosten€ 1.210.000 Aanschaf mri scan 26 januari 2013 Belastingdienst16 leverancier ziekenhuis Btw kostenpost € 210.000

17 levering mri leverancier € 1.000.000 € 210.000 10 jaar lease € 100.000 € 21.000 aflossing/rente € 121.000 p.j. lening € 1.210.000 Een voorbeeld: misbruik van recht volgens de rechter 26 januari 2013 Belastingdienst17 leverancierx Stichting ziekenhuis Btw kostenpost € 105.000 ipv € 210.000

18 Wat vindt u van deze structuur? Rechtstreekse aanschaf Auto € 50.000 Btw € 10.500 Aanschaf via echtgenoot Auto € 50.000 BTW € 10.500 Verhuur € 10.000 Lening € 60.500 Btw € 2.100 26 januari 2013 Belastingdienst18 leverancier uzelf echtgenoot uzelf

19 De Belastingdienst bestrijdt structuren die geen verband houden met de economische realiteit en bedoeld zijn om fiscaal voordeel te verkrijgen! Hoe doen we dat? Onderzoek en duiding van de feiten Toepassing van wet- en regelgeving Misbruik van recht 26 januari 2013 Belastingdienst19

20 Sportstructuren Wat kan wel! gelegenheid geven tot sportbeoefening De sportaccommodatie is eigendom van de gemeente en wordt ter beschikking gesteld aan de vereniging: tegen een reële vergoeding inclusief het bijkomend dienstbetoon welke gericht is op het specifiek gebruik van de sportaccommodatie 26 januari 2013 Belastingdienst20 gemeentevereniging

21 Wat kan wel! gelegenheid geven verhuur tot sportbeoefening Dienstbetoon wordt ingevuld door derde(n) 26 januari 2013 Belastingdienst21 gemeente dienstverlener Stichting gemeente vereniging Sportstructuren

22 Sportstructuur 26 januari 2013 Belastingdienst22 Eigen stichting vereniging Wat kan niet! De sportaccommodatie is eigendom van de vereniging en wordt al dan niet tegen een reële vergoeding door middel van een opzetje (bijv. sale en lease back) weer aan de vereniging ter beschikking gesteld

23 Sportstructuren Wat kan niet! gelegenheid geven verhuur tot sportbeoefening De sportaccommodatie is eigendom van de gemeente en wordt via een stichting tegen een reële vergoeding ter beschikking gesteld: zonder bijkomend dienstbetoon welke gericht is op het specifiek gebruik van de sportaccommodatie aan de vereniging. Het dienstbetoon wordt door de vereniging zelf ingevuld middels diensten heen en weer tussen vereniging en stichting. 26 januari 2013 Belastingdienst23 gemeente stichting vereniging

24 Waar kunt u terecht met uw vragen? Internet: www.belastingdienst.nl, zakelijk, sport en belastingwww.belastingdienst.nl Contactpersoon sportgerelateerde belastingvragen Uw bevoegde inspecteur Let op: het is van groot belang dat relevante feiten en omstandigheden helder en eenduidig komen vast te staan alsmede een eigen standpunt over de rechtsgevolgen. 26 januari 2013 Belastingdienst24

25 Hartelijk dank voor uw aandacht. Vragen Opmerkingen Ervaringen 26 januari 2013 Belastingdienst25


Download ppt "Omzetbelasting en de exploitatie van een sportaccommodatie Mr. M. (Mirjam) Evers Mr. M. (Michiel) de Jong 26 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google