De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis in Weststellingwerf Commissie Sociaal Domein 9 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis in Weststellingwerf Commissie Sociaal Domein 9 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis in Weststellingwerf Commissie Sociaal Domein 9 december 2014

2  ALLE gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor geïntegreerde ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling  Gezamenlijk beleid (gemeente en centrumgemeente/rijksbeleid): regiovisie Aanleiding: brief staatssecretaris VWS (dec 2011)

3  Nieuwe WMO: brede definitie slachtoffers huiselijk geweld en accent op voorkomen huiselijk geweld  Nieuwe Jeugdwet  Wet meldcode (taak gemeenten: uitvoeren en toezicht houden) Wettelijk kader gemeenten

4  Beter functionerende kinderen en volwassenen  Minder dodelijke slachtoffers  Minder beroep op hulp, zorg en justitie (kosten)  Beperken transgenerationele overdracht  1 gedragslijn in de regio (=FRL) Belang regiovisie:

5  Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld apart georganiseerd:  Advies en Meldpunt Kindermishandeling  Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld  Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) en tijdelijk huisverbod Huidige aanpak

6 Het voorkomen van geweld en het duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wel aan de orde: dan passend handelen… Centrale doelstelling

7 1.Veiligheid voorop en die van kinderen in het bijzonder 2.Snelle en passende hulp 3.Systeemgericht (integrale aanpak via 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt) 4.Focus op eigen kracht en sociaal netwerk Regiovisie sluit aan op uitgangspunten van de visie/3D:

8 5. Lokaal wat kan en boven lokaal wat moet 6. Outreachend 7. Samenwerking tussen domeinen (justitie/zorg en lokaal/provinciaal) vraagt om heldere afspraken 8. Niet weten hoe te handelen is geen reden om niet tot actie over te gaan Uitgangspunten van de visie/3D:

9 Cijfers

10

11  Toename van signalering. Wij hebben een actief sociaal team en CJG-team: we zijn er vroeg bij en schakelen adequaat!  Invoering wet meldcode juli 2013  Kwaliteitsverbetering politie en invoering digitale aanmeldingen  Aanpak ouderenmishandeling  Stijging maatschappelijke problemen (economische crisis) Verklaring stijging

12  Visie van de gemeenten gezamenlijk (centrale doelstelling en uitgangspunten)  Taken lokaal en centrumgemeente: wie is waar voor verantwoordelijk  Afspraken uitwerking taken Inhoud regiovisie

13  Nieuw verdeelmodel decentralisatie uitkering Vrouwen Opvang: korting voor regio Friesland vanaf 2016 die in 2018 is afgerond  Landelijke voorzieningen vrouwenopvang/huiselijk geweld naar gemeenten worden uit budget centrumgemeente gehaald  Budget jeugdzorg Friese gemeenten (1-1- 2015) voor Advies Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Financiële kaders:

14  Gemeentelijke bijdragen per inwoner Directe Hulp Huiselijk Geweld en casemanagement tijdelijk huisverbod  Gemeentelijke bijdragen Veiligheidshuis  Gemeentelijke budget voor lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (budget Wmo en Jeugd) Financiële kaders:

15 Voor onze gemeente:  Afspraken bijdrage Veiligheidshuis 2015/2016: totaal € 4600,-  Inzet Fier Fryslân: € 750,-  Accounts huisverbod: € 450,-  Kosten per huisverbod (€ 100,-/€ 400,-)  subsidie aan BJZ/Gecertificeerde Instelling van € 180.805,36 voor het onderdeel Kindermishandeling  50 ct/inwoner aanpak huiselijk geweld: € 13.500,- Totaal: ruim € 200.000,-

16 1.Preventie 2.(Vroeg)Signalering en melding 3.Planvorming en regievoering 4.Opvang, herstel en hulpverlening 5.Nazorg Taken geïntegreerde ketenaanpak

17 1.Planvorming en regievoering: a.Analyse cliëntsysteem, triage, veiligheidsplan (AMHK, justitiële keten lokale gebiedsteams) b.1 integraal plan en afspraken over regie (AMHK, justitiële keten lokale gebiedsteams) Taken centrumgemeente

18 2. Opvang, herstel en hulpverlening (gaat om begeleiding op de opvangplekken) Taken centrumgemeente

19  Een geïntegreerde aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling :  Geen strijd over beste aanpak  1 aanpak  Efficiënter en effectiever  Inzetten op voorkomen Nieuw


Download ppt "Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis in Weststellingwerf Commissie Sociaal Domein 9 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google