De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.INTERIMAIR.INFO. EVEN VOORSTELLEN…. Marlé Nijhuis, zelfstandig interim-manager Ruime ervaring in sociale zekerheid en zorgsector Inzetbaar in velerlei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.INTERIMAIR.INFO. EVEN VOORSTELLEN…. Marlé Nijhuis, zelfstandig interim-manager Ruime ervaring in sociale zekerheid en zorgsector Inzetbaar in velerlei."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.INTERIMAIR.INFO

2 EVEN VOORSTELLEN…. Marlé Nijhuis, zelfstandig interim-manager Ruime ervaring in sociale zekerheid en zorgsector Inzetbaar in velerlei veranderprocessen, denk hierbij aan de 3 transformaties Wwnv, AWBZ-Wmo en jeugdzorg Gericht op kwaliteit, resultaat en efficiëntie Analytisch, betrokken en integer Sinds 2002 eigenaar van Interimair

3 WWW.INTERIMAIR.INFO INTERIMAIR bureau voor interim-management, advies en ondersteuning in de sociale zekerheid en zorg Interim-management en individuele coaching Gericht op middlemanagement Sterk op operationeel / tactisch leidinggeven Gebaseerd op kennis, ervaring, verandering, innovatie, enthousiasme en gedrevenheid Uitgebreid netwerk

4 WWW.INTERIMAIR.INFO WAAR INTERIMAIR VOOR STAAT Het bieden van waarborgen voor succes Afspraak is afspraak Geen woorden maar daden: een succesvolle opdracht wordt bepaald door de praktische invulling en niet door de filosofie

5 WWW.INTERIMAIR.INFO INTERIM-MANAGEMENT Veranderingen in het Sociaal Domein stellen andere eisen en vragen een noodzakelijke cultuuromslag. Interimair zorgt voor verlichting en structuur, gericht op professionaliteit effectiviteit / resultaatgerichtheid innovatieve werkwijze (anders kijken, denken en doen) efficiency meetbaarheid flexibiliteit

6 WWW.INTERIMAIR.INFO INTERIM-MANAGEMENT In te zetten op 3 manieren Verandermanagement: tijdelijke ondersteuning, gericht op het loslaten van oude (vastgeroeste) patronen en het omarmen van een nieuwe manier van werken Turn-around management: ondersteuning in crisissituaties waarbij knopen doorgehakt moeten worden Overbruggingsmanagement: begeleiding ter overbrugging van een bepaalde periode, waarbij de nadruk ligt op bewaking en voortgang van lopende zaken

7 WWW.INTERIMAIR.INFO INDIVIDUELE COACHING Uitvoerend medewerkers en leidinggevenden in het Sociale Domein en de Zorgsector worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, die een andere aansturing, professionaliteit en taakuitvoering vereisen dan voorheen. Interimair beantwoordt persoonlijke vragen en verschaft nieuwe inzichten, herontdekking van persoonlijke Mogelijkheden en bezinning op de loopbaan. Uiteindelijk doel is toename van professionaliteit en vergroting van persoonlijke effectiviteit.

8 WWW.INTERIMAIR.INFO HUIDIGE OPDRACHT Interim Manager Sociaal Domein bij de gemeente Zwartewaterland Verantwoordelijk voor: doorontwikkeling van de decentralisaties/transformaties leidinggeven aan alle onderdelen van het Sociaal Domein (Jeugd, Wmo en Participatie) bijdrage leveren aan de borging van de drie decentralisaties, ook op onderdelen als inkoop, software, ICT en personeel onderhouden van contacten met uitvoerings- en ketenpartners

9 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES Van december 2015 tot februari 2016 afdelingshoofd a.i. tevens verandermanager van de afdeling Werk, Inkomen, Zorg en Jeugd van de gemeente Hellevoetsluis Vanaf maart 2015 tot oktober 2015 afdelingsmanager a.i. Inkomen & Voorzieningen bij ISD Optimisd in Veghel Vanaf december 2014 tot juli 2015 werkzaam als implementatiemanager verandertraject bij Werk & Inkomen van de gemeente Helmond

10 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (2) Een greep uit de door Interimair uitgevoerde opdrachten Van februari 2013 tot november 2014 werkzaam als interim teammanager Werk, Inkomen en Zorg gemeente Horst aan de Maas; tevens lid programmamanagementteam Sociaal Domein Volledig integrale klantbenadering ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee gemeente Horst aan de Maas landelijke bekendheid heeft verworven

11 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (3) Van april 2011 tot februari 2013 en van juni 2014 tot november 2014 werkzaam als clustermanager a.i. t.b.v. orthopedagogisch behandelcentrum Ambiq. Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in Overijssel en Drenthe 5 opdrachten uitgevoerd in diverse regio’s (Twente, Drenthe en Salland): een woonzorgboerderij Volwassenenzorg opgezet, een Zeer Intensieve Behandelgroep voor kinderen/jongeren opgezet, twee Trainingshuizen, twee Intensieve Behandelgroepen en een Dagbehandelingsgroep begeleid

12 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (4) Van mei 2010 tot april 2011 projectleider e-dienstverlening t.b.v. de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn Van december 2010 tot februari 2011 QuickScan Werk, Inkomen en Zorg gemeente Horst aan de Maas Onderzoek t.b.v. Taskforce Multifunctionele Landbouw naar mogelijkheden om landbouw en zorg(boerderijen) dichter tot elkaar te brengen Van juli 2008 tot april 2010 als projectleider ontwikkelen en aansturen van het project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ t.b.v. langdurig werklozen in de gemeente Schiedam. I.v.m. de behaalde resultaten heeft dit project landelijke bekendheid gekregen Coaching traject persoonlijke ontwikkeling zelfstandig ondernemer

13 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (5) Vanaf maart 2009 tot januari 2010 tevens projectleider bij de gemeente Schiedam voor het project ‘PIEKEN in Schiedam’. Met het oog op de invoering van de Wet Participatiebudget had de gemeente Schiedam als landelijke pilotgemeente niet alleen een budgettaire operatie voor ogen, maar ook een verdere verbetering van de dienstverlening aan haar burgers. Er is gewerkt via een wijkgerichte aanpak en een integrale dienstverlening vanuit een multidisciplinair team. Deze pilot heeft model gestaan voor de nieuwe organisatie Werk & Inkomen Individueel coaching traject m.b.t. persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandig ondernemerschap Mentor van een student van de opleiding Hoger Management voor Zorg en Welzijn

14 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (6) Coach/ondersteuner afdelingshoofd Sociale Zaken Teamleider a.i. aanvraagteam gemeente Schiedam, tevens fungeren als ‘vooruitgeschoven post’ in de samenwerking met CWI Teammanager a.i. bij het Regionaal Instituut Beschermd Wonen (GGZ) Den Haag. Veranderopdracht; 2 RVE’s op de rails zetten conform de geldende organisatiestructuur, voeren van jaargesprekken, voorbereiden voor HKZ-certificering Teamleider a.i. Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand. Vervangingsopdracht operationeel team en verder vormgeven aan ketensamenwerking, re-integratie en uitstroom

15 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (7) Gemeente Heusden Doorontwikkelen van bestaand zorgloket tot Wmo-loket en afstemming tussen de gemeentelijke frontoffice en instellingen in de backoffice Interim operationeel manager a.i. bij gemeente Vught - Aansturing van operationele eenheid zorgloket WegWijs en Arbeid & Inkomen - Herijking/doorontwikkeling bestaande zorgloket tot breed WMO-loket - Met behoud van zelfstandigheid Arbeid & Inkomen voor een experimenteerperiode inbrengen in BVG 's-Hertogenbosch - Invoering concept vraaggerichte dienstverlening - Opzetten van een lokaal multidisciplinair zorgoverleg, met als doel: coördinatie en afstemming van zorg en bespreken casuïstiek rondom multiproblemsituaties

16 WWW.INTERIMAIR.INFO REFERENTIES (8) Afdelingsmanager a.i. bij Visio Noord-Nederland, afdeling Wonen. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke, of andere zintuiglijke of lichamelijke beperking, bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren wonen en werken.

17 WWW.INTERIMAIR.INFO OVERIGE OPDRACHTEN Interim afdelingshoofd Sociale Zaken gemeente Bussum Interim afdelingshoofd van de afdelingen Werk & Inkomen gemeente Bergen op Zoom Interim teamleider afdeling Inkomen gemeente Schiedam Individuele coaching directeur dienstverlenende organisatie Individuele coaching accountmanager/bedrijfsleider dienstverlenende organisatie Individuele coaching aan ZZP-ers etc., etc. Voor het complete overzicht, zie www.interimair.info

18 WWW.INTERIMAIR.INFO Publicaties Het project ‘MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT’ van de afdelingen Werk en Inkomen is volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Het project is een van de 6 best practices t.b.v. de doelgroep 'langdurig werklozen'. Dit project is in boekvorm verschenen.‘MET KOMPAS KOERSEN NAAR EIGEN KRACHT’ In Horst aan de Maas hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan een innovatief en professioneel uitvoeringsconcept. Dit concept is gestoeld op de methodiek van de vraagverheldering in combinatie met oplossingsgericht werken. Dit concept leidt tot verrassende resultaten en een hoge klanttevredenheid. Het betekent ook dat -ongeacht op welke regeling de burger van Horst aan de Maas een beroep doet- men volgens dezelfde methodische wijze wordt benaderd. Tevens heeft het geleid tot veel enthousiasme bij de consulenten. Inmiddels oogst het uitvoeringsconcept landelijke belangstelling. Innovatie en vakmanschap als katalysator!professioneel uitvoeringsconcept

19 WWW.INTERIMAIR.INFO Publicaties (2) Artikel Sociaal Bestek (december 2014) ‘Participatiewet biedt burgers en professionals kansen en uitdagingen’. In dit artikel is de aanpak van het dienstverleningsconcept van de gemeente Horst aan de Maas beschreven. ‘Participatiewet biedt burgers en professionals kansen en uitdagingen’. Artikel Sociaal Bestek (oktober 2015) ‘Uit de schaduw van het verleden; Anders zien, anders denken en anders doen, leidt tot anders zijn’. De decentralisatie van de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg zijn weliswaar een feit, maar gemeenten worstelen nog volop met de transformaties. Iedereen experimenteert en zoekt naarstig naar best practices. Niemand heeft het wiel nog uitgevonden. Eén ding is zeker: het moet anders! ‘Uit de schaduw van het verleden; Anders zien, anders denken en anders doen, leidt tot anders zijn’.

20 WWW.INTERIMAIR.INFO NOMINATIES Het t.b.v. de gemeente Schiedam ontwikkelde project ‘Met Kompas Koersen naar Eigen Kracht’ is * genomineerd voor de Movisie Participatieprijs 2012 * in februari 2009 gecertificeerd door ‘Interventies Naar Werk’ * genomineerd voor de Innovatie Award Grote Gemeenten 2009 Tevens is Interimair/Marlé Nijhuis door de projectmedewerkers van genoemd project voorgedragen voor de titel Zorgmanager van het jaar 2010

21 WWW.INTERIMAIR.INFO Het enthousiaste projectteam ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boek aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

22 WWW.INTERIMAIR.INFO KLANTTEVREDENHEID 8,4 Interimair helpt uw organisatie op koers te houden. De koers van Interimair wordt mede bepaald door de tevredenheid van onze opdrachtgevers. In de afgelopen 12 jaren zijn de zeilen in top gehesen. Dit is ook bij onze opdrachtgevers niet onopgemerkt gebleven. Zij waardeerden de dienstverlening van Interimair met gemiddeld een 8,4 en daar zijn we best heel erg trots op!

23 WWW.INTERIMAIR.INFO MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt van regionaal tot internationaal niveau Stichting SOS-Kinderdorpen A Sisters Hope (strijd tegen borstkanker) Actie KaDoos (cadeaus voor weeskinderen in Wit-Rusland) Alpe D’HuZes (strijd tegen kanker) Hospice Noetsele Hellendoorn Stichting Sibusiso (verstandelijk gehandicapte kinderen Tanzania) Stichting WaWaF (leerwerkproject voor dakloze ouderen Tanzania) Stichting Projecthulp Suriname Gemengd koor Ligatura Raalte Stichting Sporttalent, Olympisch Netwerk IJssel-Vecht en Noord-Veluwe Het Britten Jeugd Strijkorkest Zwolle

24 WWW.INTERIMAIR.INFO Jeugdstrijkorkest ‘Het Britten’ Zwolle

25 WWW.INTERIMAIR.INFO MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (2) Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt van regionaal tot internationaal niveau Stichting KIKA (kinderen met kanker) Jantje Beton Stichting Pink Ribbon (onderzoek borstkanker) Beursvloer Raalte Buglas Bamboo Institute (BBI) Philippijnen Hospice Midden-Salland Raalte Salland Midzomerfestival Boerderij Strunk, agrarische geschiedenis en Oudheidkamer Leger des Heils

26 WWW.INTERIMAIR.INFO MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (3) Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt van regionaal tot internationaal niveau Stöppelhaene, oogstfeest Raalte Zorggroep Sint Maarten – De Eeshof Tubbergen Stichting Havonos, Hart voor Noo(r)d-Oost Srilanka Stichting Hoftheater Raalte Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren Water for Life Cultuurfonds Basiliek Kruisverheffing Raalte Toerclub Nieuwleusen

27 WWW.INTERIMAIR.INFO De wens van een zeer bevlogen medewerkster, al 24 jaar als verpleegkundig vrijwilligster betrokken bij Lourdesbedevaarten, om de 25ste keer te organiseren voor 'haar' eigen bewoners van het woonzorgcentrum de Eeshof, ging op 23 mei 2008 in vervulling. 26 oudere en hulpbehoevende bewoners startten die dag een 5-daagse Lourdesbedevaart. Onder hen ouderen die hun hele leven nog nooit met vakantie geweest waren, laat staan een vliegtuig van dichtbij hadden gezien. Voor deze groep ouderen en hun begeleiders was deze bedevaart onvergetelijk en zeer betekenisvol. Interimair sponsorde de reiskosten van deze bijzondere ouderenreis.

28 WWW.INTERIMAIR.INFO In 2007 bestond de Toerclub Nieuwleusen 30 jaar. De jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo. Interimair was een van de hoofdsponsoren.

29 WWW.INTERIMAIR.INFO MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (4) Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een breed scala aan (sponsor)activiteiten dat zich uitstrekt van regionaal tot internationaal niveau Sterren Stralen Sallandse crossloop (Joop van den Enkloop) Handbalvereniging Kwiek Raalte Voetbalclub TVC’28 Tubbergen Voetbalclub Nieuwleusen

30 WWW.INTERIMAIR.INFO TVC 4 TUBBERGEN / S.V. NIEUWLEUSEN / HV KWIEK RAALTE Interimair voorzag het gehele team van TVC 4 Tubbergen van een professioneel tenue en zorgde ervoor dat het D2 elftal van Nieuwleusen geheel in het nieuw op het voetbalveld verscheen. Ook het jeugdteam C2 van de Handbalvereniging Kwiek uit Raalte werd hieraan toegevoegd en de Stichting Sporttalent, Olympisch Netwerk IJssel-Vecht en Noord-Veluwe.

31 WWW.INTERIMAIR.INFO MEERZORG DE EESHOF Interimair overhandigt in april 2006 nieuwe tafels aan de Meerzorg van Zorggroep Sint Maarten, locatie de Eeshof Tubbergen

32 WWW.INTERIMAIR.INFO MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (5) Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt van regionaal tot internationaal niveau Vereniging Natuurmonumenten Ronald Mc Donald Kinderfonds Vereniging Knokkers (volwassenen met ervaring van Kindermishandeling) Vereniging ter voorkoming van Kindermishandeling Vereniging Cordaid, bevorderen van solidariteit met bijzondere aandacht voor kansarmen in de maatschappij etc. Voor alle gesponsorde projecten, zie www.interimair.info

33 WWW.INTERIMAIR.INFO OPENING KANTOOR INTERIMAIR Op 08 september 2006 opende Interimair haar nieuwe kantoor Met ruim 120 netwerkrelaties werd er een onvergetelijk feest gevierd, dat ‘s avonds uiteraard eindigde met een prachtige boottocht op de wateren in de kop van Overijssel

34 WWW.INTERIMAIR.INFO BAMBOEPROJECT FILIPPIJNEN EN HET HOSPICE MIDDEN-SALLAND IN RAALTE Tijdens de opening van het nieuwe pand van Interimair in september 2006, was de opbrengst bestemd voor een tweetal goede doelen: het bamboeproject van BBI op de Filippijnen en het Hospice Midden- Salland in Raalte. De opbrengst bedroeg maar liefst € 3.000,00 euro, waardoor beide projecten een bedrag van € 1.500,00 kon worden overhandigd!

35 WWW.INTERIMAIR.INFO 10-jarig bedrijfsjubileum Interimair Op 08 september 2012 is het 10-jarig bedrijfsjubileum van Interimair gevierd, tezamen met 80 relaties. Onder uitzonderlijke weersomstandigheden hebben we dit feest met gepaste trots opnieuw passend in de huisstijl op het water gevierd. Dit keer in het Overijsselse Vechtdalgebied.

36 WWW.INTERIMAIR.INFO Tijdens het 10-jarig bedrijfsjubileum van Interimair in 2012 was de opbrengst wederom bestemd voor een goed doel: het Ronald McDonald Huis in Zwolle Op deze fantastische avond hebben we hen maar liefst € 2.500,00 kunnen overhandigen

37 WWW.INTERIMAIR.INFO BEDANKT VOOR UW AANDACHT Voor vragen of een (vrijblijvende) afspraak, neem gerust contact op met Marlé Nijhuis AdresTwickel 51, 8103 HJ Raalte Telefoon 0572 – 35 48 57 / 06 – 511 60 892 E-mailm.nijhuis@interimair.infom.nijhuis@interimair.info Internetwww.interimair.infowww.interimair.info


Download ppt "WWW.INTERIMAIR.INFO. EVEN VOORSTELLEN…. Marlé Nijhuis, zelfstandig interim-manager Ruime ervaring in sociale zekerheid en zorgsector Inzetbaar in velerlei."

Verwante presentaties


Ads door Google