De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatieavond Zorg De medewerkers van Loket Werk, Inkomen en ZORG heten u van harte welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatieavond Zorg De medewerkers van Loket Werk, Inkomen en ZORG heten u van harte welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatieavond Zorg De medewerkers van Loket Werk, Inkomen en ZORG heten u van harte welkom!

2 Presentatie WMO Door: Chantal Timmermans Emile Dings

3 Doelstelling / Doelgroep 1.Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers. 2.Mensen met een beperking, een chronisch, psychisch of een psychosociaal probleem.

4 Prestatievelden 1.De leefbaarheid van de gemeente vergroten 2.Jongeren en ouders ondersteunen 3.Informatie, advies en cliëntondersteuning geven 4.Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen 5.Zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen 6.Voorzieningen voor mensen met een beperking 7.Opvang voor mensen met problemen 8.Openbare geestelijke gezondheidszorg 9.Zorg voor mensen met een verslaving

5 Compensatiebeginsel (1) De opdracht aan de gemeente om personen met beperkingen door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen zodat zij zelfredzaam zijn en in staat zijn tot maatschappelijke participatie. Geldt voor: –Een huishouden voeren –Verplaatsen in en om de woning –Lokaal verplaatsen per vervoermiddel –Medemensen ontmoeten

6 Compensatiebeginsel (2) Wmo Verordening Voorzieningen (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen) Besluit nadere regels Hoogte vergoedingen Eigen bijdragen

7 Houdbaarheidsvraagstuk Tot 2040 meer dan verdubbeling AWBZ-druk door krimp beroepsbevolking en 1,75 x hogere kosten Combinatie van vergrijzing, verzwaring, kwaliteitsstijging en prijsontwikkeling Druk op overheidsfinanciën / acute bezuinigen Wmo na 2010: 10-15% minder budget

8 Bezuinigingsmogelijkheden Korte termijn: kaasschaafmethode Terug naar basisniveau van overheidswege, extra gemeentelijk beleid inkrimpen Algemeen gebruikelijk, soberheid (indicatie, regels, inkoop) Lange termijn: de kanteling

9 De kanteling Uitgangspunten: Van voorzieningen naar resultaten Van claimbeoordeling naar “het gesprek” Verantwoordelijksladder

10 Preventie Eigen kracht Sociaal netwerk Algemene voorzieningen Individuele voorzieningen

11 Hoe werken wij? Algemeen: Doelstelling, zo snel mogelijk de juiste voorziening/informatie verstrekken

12 De aanvraag Telefonisch contact Schriftelijke aanvraag Ambtshalve aanvraag bv. spoedprocedure

13 Vorm voorziening In natura Persoonsgebonden budget (PGB)

14 De indicatie Dossierstudie Huisbezoek Indicatiestelling medisch CIZ

15 Het besluit Termijn Voornemen tot afwijzen Bezwaarmogelijkheid

16 Externe samenwerking Zorgaanbieders Leveranciers hulpmiddelen Woningstichtingen Bouwbedrijven / installateurs Eerstelijns zorg

17 Cijfers

18 Verhouding aantal aanvragen 2009

19 Presentatie WMO-raad Door: Adrie Mast

20 Presentatie Schuldhulpverlening Medewerkers schuldhulpverlening; Henk Vervoort Paul Janssen Gedetacheerd vanuit Plangroep, (1 dag in de week)

21 Wat verstaan we onder schuldhulpverlening? Bij schuldhulpverlening gaat het enerzijds om het oplossen van financiële problemen en anderzijds op het blootleggen van de oorzaken van een schuldsituatie. De oorzaak van een schuldsituatie kan sterk verschillen en is te onderscheiden in. aanpassingsschulden overlevingsschulden overbestedingschulden compensatieschulden.

22 Aandachtsgebieden: het financiële probleem oplossen de achterliggende oorzaak blootleggen en aanpakken de cliënt een ander gedrag aanleren. Hiervoor is nodig een integrale aanpak van de problematiek waarbij schuldhulpverlening en “flankerende ondersteuning “naast elkaar optrekken.

23 Organisatie werkzaamheden schuldhulpverlening Gemeente Leudal (medewerkers WIZ) Kredietbank Limburg

24 Medewerkers WIZ: Preventie/ vroegtijdige signalering voorlichting eenmalig advies en begeleiding cliënten opstellen betalingsregelingen bijwonen diverse overleggen (bemoeizorgoverleg, uitvoeringsoverleg KBL) fiattering uitvoering shv volgens plan van aanpak doorverwijzing bij complexere situaties en problematische schulden naar KBL.

25 Kredietbank Limburg Intake Opstellen plan van aanpak Budgetbeheer Stabilisatie MSNP WSNP

26 Cijfermatige ontwikkeling over schuldhulpverlening:

27 Budget: 2010 2011 Budget (Leudal)€151.899€166.900

28 Presentatie inburgering Door: Michael Hohensee

29 Wet Inburgering: De W.I. Vanaf 30 september 1998 is in Nederland de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) van kracht. Krachtens deze wet is de nieuwkomer verplicht zich aan te melden voor een inburgeringsonderzoek. In dit onderzoek wordt bepaald of de nieuwkomer een programma nodig heeft en kan worden verplicht aan een inburgeringsprogramma deel te nemen. Vanaf 1 januari 2007: In de Wet inburgering (WI) staan de regels voor inburgeren in Nederland. Immigranten die naar Nederland komen of al in Nederland wonen zijn verplicht om in te burgeren.

30 Doelgroep/begripsbepaling: De volgende mensen moeten inburgeren: Oudkomers: voor 1 januari 2007 al in Nederland wonend en op 31 december 2006 nog geen nieuwkomer volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers. Nieuwkomers: op of na 1 januari 2007 in Nederland komen wonen of op 31 december 2006 nieuwkomer volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers. Geestelijk bedienaren: Imam, prediker, priester, geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling.

31 Niet inburgeringsplichtig zijn Nederlands paspoort afkomstig uit de Europese Unie (EU) of de EER (=Noorwegen/Zwitserland) jonger dan 16 jaar; ouder dan 65 jaar; 8 jaar of langer in Nederland wonen tijdens leerplichtige leeftijd Beschikken over Nederlandse diploma's (VMBO/MBO) Tijdelijk in Nederland voor studie of werk (bijvoorbeeld expats/au-pair)

32 Ontheven zijn: Als door een psychische of lichamelijke beperking of door een verstandelijke handicap het inburgeringsexamen niet haalbaar blijkt (keuring). Als de gemeente aan het einde van inburgering oordeelt dat het niet mogelijk is het inburgeringsexamen te halen, ondanks voldoende inspanning (verklaring ROC).

33 Het examen: Portfolio/Assessment. Centraal examen (de taalonderdelen) Examen Kennis van de Nederlandse Samenleving Toets Gesproken Nederlands

34 Inburgeren in de gemeente Leudal: Het aanbod inburgering: I.s.m. ROC Gilde Opleidingen de inburgeraar gedurende 1 jaar taalles aanbieden, afgerond met het inbugeringsexamen op A2 niveau of hoger. Keuze Roermond of Weert Herexamen voor eigen rekening (ca € 60,00) Ondertekenen is niet vrijblijvend

35 Inburgeren in de gemeente Leudal (vervolg): Wie krijgt sowieso aanbod? Inburgeringsplichtige met WWB/WIJ uitkering (verplicht) Statushouder (asielzoeker met verblijfsdocument) Zelfmelders (vaak gezinsvormers) Daarnaast actieve benadering potentieel inburgeringsplichtige vanuit BPI/GBA. Afzien van aanbod? Dan op eigen kracht inburgeren en examen doen! (lening DUO is mogelijk)

36 Termijnen en handhaving: Termijnen: 3 ½ jaar vanaf datum verkrijgen verblijfsvergunning (nieuwkomers) 3 ½ jaar vanaf datum screening en vaststelling doelgroep (oudkomers) Gevolgen niet behalen WI certificaat: Niet verkrijgen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Geen mogelijkheid tot aanvraag naturalisatie

37 Belangrijke Partners: Gilde Opleidingen (klantbespreking/maatwerk/presentie) Vluchtelingenwerk Leudal (vroegtijdig signaleren inburgeraar/problemen) Burgerzaken (naturalisatieverzoeken) Andere gemeenten (overdracht dossier)

38 Cijfers: Totaal aantal inburgeraars vanaf 1-1-2007: 111 Taakstelling aanbod inburgervoorziening 2010: 29 Stand taakstelling per 1-11-2010: 27 Slagingspercentage na afloop aanbod: 84%

39 Ambities: vroegtijdige screening (ivm termijn) intensievere samenwerking burgerzaken (ivm naturalisatie en voorlichting)

40 Einde Voor vragen kunt u terecht bij onze medewerkers op het “marktplein” Forum Leudal in de centrale hal


Download ppt "Raadsinformatieavond Zorg De medewerkers van Loket Werk, Inkomen en ZORG heten u van harte welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google