De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering. WI WI = WIN st? WIN st?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering. WI WI = WIN st? WIN st?"— Transcript van de presentatie:

1 WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering

2 WI WI = WIN st? WIN st?

3

4 Inburgeringsplichtig • WI e ook alweer?

5 Inburgeringsplichtig • Vreemdelingen, niet - EU / EER burgers en Zwitsers • Niet meer dan acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland woonachtig geweest • Geen vrijstellingen op grond van diploma’s of certificaten of certificaten • Niet met tijdelijk verblijfsdoel in Nederland • Niet in de leerplichtige leeftijd • Tot 65 jaar

6 Inburgeringsbehoeftig • WI e ?

7 Inburgeringsbehoeftigen • Tot Nederlander genaturaliseerde burgers die tijdens de leerplichtige leeftijd minder dan acht jaar in Nederland woonachtig waren en niet over het vereiste taalniveau beschikken • Antillianen en Arubanen die niet over het vereiste taalniveau beschikken

8 Deltaplan: • Vrijwillige inburgeraars: • Eu of EER – burgers of Zwitsers die niet over het vereiste taalniveau beschikken. • Bijvoorbeeld: Polen die hier voor langere tijd werken en hun partners die opvoeder zijn.

9 Taalniveau • Vereist: • Vijf vaardigheden • Lezen, schrijven, spreken, luisteren en gespreksvaardigheden: • Niveau 2 Nt2 Common European Framework of Reference ( CEFR)

10 Kennis van de Nederlandse samenleving • Werk en inkomen; • Omgangsvormen, waarden en normen; • Wonen; • Gezondheid en gezondheidszorg; • Geschiedenis en geografie; • Instanties; • Staatsinrichting en rechtsstaat; • Onderwijs en opvoeding

11 Profielen: • Werk en burgerschap, of • Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs ( OGO) en burgerschap ( OGO) en burgerschap Straks ook: Ouderen en zelfstandigen Ouderen en zelfstandigen

12

13 Examens: • Centraal : IB — Groep; • Kosten: € 37 Electronisch praktijkexamen € 52 Toets gesproken Nederlands € 52 Toets gesproken Nederlands € 37 KNS € 37 KNS • Decentraal: op instellingen die daarvoor gecertificeerd zijn • Kosten : € 104 • Totale kosten: 230 euro • Wordt bij aanbod éénmalig vergoed door gemeente

14 Inhoud examens: • Centraal deel: elektronisch praktijkexamen • Toets gesproken Nederlands • Examen KNS

15 Examen decentraal: • Portfolio 30 stuks, of: • Portfolio 15 stuks en drie assessments of: • Zes assessments • Assessments gaan over burgerschap, werk, OGO – cruciale praktijksituaties ( CP’s) ( CP’s)

16 Vrijstellingen : • Diegene die : • Certificaten of toetsen heeft behaald • Een uitkering ontvangt op grond van de WAO, WAZ, of WAJONG en meer dan 80% arbeidsongeschikt is arbeidsongeschikt is

17 Tevens vrijstelling voor oudkomers die vóór 1 januari 2007 hun traject hebben afgerond: • Op grond van oudkomerscertificaat of certificaat WIN ( profieltoets) met verklaring van ROC • Lezen en schrijven: niveau 1 Nt2 • Spreken en luisteren: niveau 2 Nt2 • MO-toets: minstens 80 % goed

18 Vrijstelling • Op grond van een bewijs waaruit blijkt dat iemand minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland woonachtig was. Hoeft niet ononderbroken te zijn • Bewijs: inschrijving in de GBA of een daaraan voorafgaande bevolkingsboekhouding

19 Ontheffing • Op grond van het halen van de korte vrijstellingstoets op B1 niveau • Slechts één keer mogelijk • 81 euro • Niet mogelijk nadat een aanbod is geaccepteerd of men al een lening heeft aangevraagd

20 Ontheffing • Wegens psychische of lichamelijke belemmeringen • Is mogelijk na keuring door GGD-arts • Keuring moet door betrokkene zelf betaald worden, maar kan eventueel door de gemeente vergoed worden

21 Ontheffing • Indien het niet lukt om het examen te behalen maar men zich voldoende heeft ingespannen, is het mogelijk na 4,5 jaar ontheffing te vragen • Procedure : op eigen verzoek of ambtshalve door College van de woonplaats

22

23 Nieuwkomers • Gezinsvormers, gezinsherenigers zonder uitkering zonder uitkering WIB : examen in het buitenland behaald; 3,5 jaar de tijd WIB : examen in het buitenland behaald; 3,5 jaar de tijd Eigen verantwoordelijkheid. Geen aanbod gemeente Eigen verantwoordelijkheid. Geen aanbod gemeente

24 Nieuwkomers,gezinsvormers /- herenigers met uitkering • Inburgeringsplichtig WI - 3,5 jaar. • Gemeentelijk aanbod is mogelijk • Keuze gemeente

25 Nieuwkomers, asielgerechtigden • Inburgeringsplichtig; 5 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen; wordt 3,5 jaar. • Verplicht aanbod door gemeente volgens de WI • Maatschappelijke begeleiding verplicht voor de gemeente

26 Oudkomers, asielgerechtigd • Inburgeringsplichtig; 5 jaar de tijd voor het examen • Verplicht aanbod door de gemeente volgens de WI • Maatschappelijke begeleiding verplichte taak voor de gemeente

27

28 Oudkomer / vreemdeling met uitkering • Inburgeringsplichtig; 5 jaar na vaststelling inburgeringsplicht ( beschikking) • Aanbod is keuze van de gemeente

29 Genaturaliseerde inburgeraars mèt of zonder uitkering • Niet inburgeringsplichtig • Aanbod is keuze gemeente

30 Oudkomer / vreemdeling zonder uitkering met zorgtaak (b.v. opvoeders) • Inburgeringsplichtig • Aanbod kan via de WI, keuze gemeente

31 Geestelijk bedienaar met of zonder uitkering • Inburgeringsplichtig • Aanbod verplicht voor de gemeente

32

33 BPI • Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen • Is gevuld met persoonsgegevens die door gemeentes zijn aangeleverd vanuit GBA • Reguliere wijzigingen zoals verhuizingen en overlijden worden automatisch verwerkt • IB-Groep heeft BPI gefilterd met gegevens die bij hen bekend zijn • De overgebleven personen zijn mogelijk inburgeringsplichtig

34 ISI • Informatie Systeem Inburgering • Actief systeem inburgeringsplichtigen • Gemeente kan hierin nieuwkomers opvoeren, registreren wie een aanbod heeft gekregen en handhaving registreren

35 ISI • ISI bevat tevens gegevens van mensen die niet, niet meer of nog niet inburgeringsplichtig zijn • Dit om te voorkomen dat mensen opnieuw opgeroepen worden door gemeentes om gegevens te verstrekken

36

37 Einde traject: • IB-Groep stuurt diploma direct naar inburgeraar • School maakt eindrapportage voor de gemeente

38

39 Handhaving: • Bij intake • Voortgangscontrole • Controle op het inburgeringsexamen

40 Analfabeten • Criterium: niet of bijna geen scholing in eigen land “genoten” • Voorafgaand aan de inburgeringsvoorziening is scholing mogelijk in het kader van de WEB. • Alfabetiseringstraject verplicht via het ROC

41 Bonus • Inburgeringsplichtigen die binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen, wordt een bonus verstrekt ten bedrage van 270 euro (= de eigen bijdrage)

42

43 Deltaplan • Wat verandert en wat blijft?

44 Aanbod • Staatsexamen mogelijk vanaf 1 januari 2008 • Ruimer aanbod mogelijk, bijvoorbeeld beroepsopleiding ( MBO) • Pardonregeling: persoonsvolgend budget mogelijk met start inburgering op het COA

45 Duale trajecten: • Streven naar 80 % duale trajecten in 2010 • meer diversiteit in trajecten: OGO, werk, zelfstandigen, ouderen

46 Wat blijft? • Spilfunctie gemeente • Handhaving • Eigen bijdrage

47 Zijn we op de goede weg? Zijn we op de goede weg?

48 • Een snelweg of of • Een landweggetje?

49 Of: • Een gulden middenweg?


Download ppt "WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering. WI WI = WIN st? WIN st?"

Verwante presentaties


Ads door Google