De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

en Deltaplan Inburgering

Verwante presentaties


Presentatie over: "en Deltaplan Inburgering"— Transcript van de presentatie:

1 en Deltaplan Inburgering
WET INBURGERING en Deltaplan Inburgering

2 WI = WIN st?

3

4 Inburgeringsplichtig
WI e ook alweer?

5 Inburgeringsplichtig
Vreemdelingen, niet - EU / EER burgers en Zwitsers Niet meer dan acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland woonachtig geweest Geen vrijstellingen op grond van diploma’s of certificaten Niet met tijdelijk verblijfsdoel in Nederland Niet in de leerplichtige leeftijd Tot 65 jaar

6 Inburgeringsbehoeftig
WI e ?

7 Inburgeringsbehoeftigen
Tot Nederlander genaturaliseerde burgers die tijdens de leerplichtige leeftijd minder dan acht jaar in Nederland woonachtig waren en niet over het vereiste taalniveau beschikken Antillianen en Arubanen die niet over het vereiste taalniveau beschikken

8 Deltaplan: Vrijwillige inburgeraars:
Eu of EER – burgers of Zwitsers die niet over het vereiste taalniveau beschikken. Bijvoorbeeld: Polen die hier voor langere tijd werken en hun partners die opvoeder zijn.

9 Taalniveau Vereist: Vijf vaardigheden
Lezen, schrijven, spreken, luisteren en gespreksvaardigheden: Niveau 2 Nt2 Common European Framework of Reference ( CEFR)

10 Kennis van de Nederlandse samenleving
Werk en inkomen; Omgangsvormen, waarden en normen; Wonen; Gezondheid en gezondheidszorg; Geschiedenis en geografie; Instanties; Staatsinrichting en rechtsstaat; Onderwijs en opvoeding

11 Profielen: Werk en burgerschap, of Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs
( OGO) en burgerschap Straks ook: Ouderen en zelfstandigen

12

13 Examens: Centraal : IB — Groep;
Kosten: € 37 Electronisch praktijkexamen € 52 Toets gesproken Nederlands € 37 KNS Decentraal: op instellingen die daarvoor gecertificeerd zijn Kosten : € 104 Totale kosten: 230 euro Wordt bij aanbod éénmalig vergoed door gemeente

14 Inhoud examens: Centraal deel: elektronisch praktijkexamen
Toets gesproken Nederlands Examen KNS

15 Examen decentraal: Portfolio 30 stuks, of:
Portfolio 15 stuks en drie assessments of: Zes assessments Assessments gaan over burgerschap, werk, OGO – cruciale praktijksituaties ( CP’s)

16 Vrijstellingen : Diegene die : Certificaten of toetsen heeft behaald
Een uitkering ontvangt op grond van de WAO, WAZ, of WAJONG en meer dan 80% arbeidsongeschikt is

17 Tevens vrijstelling voor oudkomers die vóór 1 januari 2007 hun traject hebben afgerond:
Op grond van oudkomerscertificaat of certificaat WIN ( profieltoets) met verklaring van ROC Lezen en schrijven: niveau 1 Nt2 Spreken en luisteren: niveau 2 Nt2 MO-toets: minstens 80 % goed

18 Vrijstelling Op grond van een bewijs waaruit blijkt dat iemand minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland woonachtig was. Hoeft niet ononderbroken te zijn Bewijs: inschrijving in de GBA of een daaraan voorafgaande bevolkingsboekhouding

19 Ontheffing Op grond van het halen van de korte vrijstellingstoets op B1 niveau Slechts één keer mogelijk 81 euro Niet mogelijk nadat een aanbod is geaccepteerd of men al een lening heeft aangevraagd

20 Ontheffing Wegens psychische of lichamelijke belemmeringen
Is mogelijk na keuring door GGD-arts Keuring moet door betrokkene zelf betaald worden, maar kan eventueel door de gemeente vergoed worden

21 Ontheffing Indien het niet lukt om het examen te behalen maar men zich voldoende heeft ingespannen, is het mogelijk na 4,5 jaar ontheffing te vragen Procedure : op eigen verzoek of ambtshalve door College van de woonplaats

22

23 Nieuwkomers Gezinsvormers , gezinsherenigers zonder uitkering
WIB : examen in het buitenland behaald; 3,5 jaar de tijd Eigen verantwoordelijkheid. Geen aanbod gemeente

24 Nieuwkomers,gezinsvormers /-herenigers met uitkering
Inburgeringsplichtig WI - 3,5 jaar. Gemeentelijk aanbod is mogelijk Keuze gemeente

25 Nieuwkomers, asielgerechtigden
Inburgeringsplichtig; 5 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen; wordt 3,5 jaar. Verplicht aanbod door gemeente volgens de WI Maatschappelijke begeleiding verplicht voor de gemeente

26 Oudkomers, asielgerechtigd
Inburgeringsplichtig; 5 jaar de tijd voor het examen Verplicht aanbod door de gemeente volgens de WI Maatschappelijke begeleiding verplichte taak voor de gemeente

27

28 Oudkomer / vreemdeling met uitkering
Inburgeringsplichtig; 5 jaar na vaststelling inburgeringsplicht ( beschikking) Aanbod is keuze van de gemeente

29 Genaturaliseerde inburgeraars mèt of zonder uitkering
Niet inburgeringsplichtig Aanbod is keuze gemeente

30 Oudkomer / vreemdeling zonder uitkering met zorgtaak (b.v. opvoeders)
Inburgeringsplichtig Aanbod kan via de WI, keuze gemeente

31 Geestelijk bedienaar met of zonder uitkering
Inburgeringsplichtig Aanbod verplicht voor de gemeente

32

33 BPI Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen
Is gevuld met persoonsgegevens die door gemeentes zijn aangeleverd vanuit GBA Reguliere wijzigingen zoals verhuizingen en overlijden worden automatisch verwerkt IB-Groep heeft BPI gefilterd met gegevens die bij hen bekend zijn De overgebleven personen zijn mogelijk inburgeringsplichtig

34 ISI Informatie Systeem Inburgering
Actief systeem inburgeringsplichtigen Gemeente kan hierin nieuwkomers opvoeren, registreren wie een aanbod heeft gekregen en handhaving registreren

35 ISI ISI bevat tevens gegevens van mensen die niet, niet meer of nog niet inburgeringsplichtig zijn Dit om te voorkomen dat mensen opnieuw opgeroepen worden door gemeentes om gegevens te verstrekken

36

37 Einde traject: IB-Groep stuurt diploma direct naar inburgeraar
School maakt eindrapportage voor de gemeente

38

39 Handhaving: Bij intake Voortgangscontrole
Controle op het inburgeringsexamen

40 Analfabeten Criterium: niet of bijna geen scholing in eigen land “genoten” Voorafgaand aan de inburgeringsvoorziening is scholing mogelijk in het kader van de WEB. Alfabetiseringstraject verplicht via het ROC

41 Bonus Inburgeringsplichtigen die binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen, wordt een bonus verstrekt ten bedrage van 270 euro (= de eigen bijdrage)

42

43 Deltaplan Wat verandert en wat blijft?

44 Aanbod Staatsexamen mogelijk vanaf 1 januari 2008
Ruimer aanbod mogelijk, bijvoorbeeld beroepsopleiding ( MBO) Pardonregeling: persoonsvolgend budget mogelijk met start inburgering op het COA

45 Duale trajecten: Streven naar 80 % duale trajecten in 2010
meer diversiteit in trajecten: OGO, werk, zelfstandigen, ouderen

46 Wat blijft? Spilfunctie gemeente Handhaving Eigen bijdrage

47 Zijn we op de goede weg?

48 Een snelweg of Een landweggetje?

49 Of: Een gulden middenweg?


Download ppt "en Deltaplan Inburgering"

Verwante presentaties


Ads door Google