De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FORMULE JEUGDTEAMS ZUID-HOLLAND ZUID. INTRODUCTIE  Overheveling zorgtaken van het rijk naar de gemeente per 01-01-2015  Transitie van de jeugdhulptaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FORMULE JEUGDTEAMS ZUID-HOLLAND ZUID. INTRODUCTIE  Overheveling zorgtaken van het rijk naar de gemeente per 01-01-2015  Transitie van de jeugdhulptaken."— Transcript van de presentatie:

1 FORMULE JEUGDTEAMS ZUID-HOLLAND ZUID

2 INTRODUCTIE  Overheveling zorgtaken van het rijk naar de gemeente per 01-01-2015  Transitie van de jeugdhulptaken  Vorming van de jeugdteams

3 MISSIE EN DOELEN  Missie “Het jeugdteam is de spin in het web van het jeugdstelsel, waardoor gezinnen versterkt worden in de eigen kracht, direct basishulp in hun eigen leefomgeving tot hun beschikking hebben, waar nodig specialistische hulp vanuit regionale vrije direct door de jeugdprofessional ingeschakeld kan worden om zo duurzame oplossingen te creëren en tegelijkertijd maatschappelijk rendement te realiseren.”  Doelen  Meer jeugdigen groeien op tot zelfredzame burgers en meer opvoeders zijn zelfredzaam  Meer sociale netwerken van gezinnen en buurten zijn actief  Het jeugdteam werkt hulpvraaggericht en probeert zoveel als mogelijk maatwerk te leveren, hierbij krijgt de professional autonomie en neemt de verantwoordelijk om dit te realiseren. Dit gebeurt binnen de grenzen van de standaarden van zijn/haar professie.  Het gezin voert de regie over de ondersteuning en wordt daarin ondersteund door de jeugdprofessional. (één gezin, één plan, één regisseur)  De jeugdprofessional draagt bij aan het maatschappelijk rendement; meer doen voor minder

4 TAKEN VAN HET JEUGDTEAM  Samenwerking met de basisvoorzieningen (CJG, medische verwijzers, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, jongerenwerk, politie, enz.)  Samenwerking met vrijwillige zorg en ervaringsdeskundigen  Het opstellen van het integraal ondersteuningsplan (één regisseur, één plan)  Het uitvoeren van basisdiagnostiek en screening  Het verlenen van generalistische basisondersteuning vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg, zorg voor (licht) verstandelijk beperkten en jeugd & opvoedhulp.  Het verlenen van crisishulp. Bij crisissituatie die óf buiten de beschikbare capaciteit en/of competenties van het jeugdteam vallen of buiten kantoortijden, wordt de crisishulp in eerst instantie ingezet vanuit de regionale crisisdienst.  Het inschakelen van de regionale vrijezorgmarkt/toeleiding:  Het inschakelen van het Diagnostisch Advies Netwerk.  Het inschakelen van de crisisdienst 24/7.  Het inschakelen en samenwerken met jeugdbescherming, jeugdreclassering en de Raad voor Kinderbescherming. Deze partners sluiten in de uitvoering zoveel mogelijk lokaal aan. Voor de samenwerking wordt gekozen voor een gebiedsgerichte samenwerking minimaal op subregionaal niveau vormgegeven.  Het beslissen welke specialistische zorg nodig is. Het geven van een bindend advies voor een beschikking specialistische zorg die door de Service Organisatie wordt afgegeven.  Het beslissen of een Persoon Gebonden Budget (PGB) noodzakelijk is en het geven van een advies aan de Service Organisatie zodat een beschikking afgegeven kan worden.

5 WAT VALT BUITEN HET JEUGDTEAM  De volgende functies/taken zijn in beginsel niet belegd binnen het jeugdteam:  Schoolmaatschappelijk werk  CJG functies/ Jeugdgezondheidszorg  Cliëntondersteuning  Jongerenwerk Voor deze functies wordt geadviseerd om dit lokaal te integreren in het jeugdteam.  De volgende functies/taken zijn niet belegd binnen het jeugdteam:  Kinderbescherming, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Justitie en politie.  Hulp die niet lokaal uitvoerbaar is.  Hulp die in volume schaars is omdat het te specialistisch is.

6 DE PROFESSIONAL IN HET JEUGDTEAM  Minimaal HBO opgeleid  Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg of Jeugd Licht Verstandelijke Beperkte zorg  T-profiel (breed generalistisch, diep specialistisch)  >24-uur contracten  Competent om te werken in resultaatverantwoordelijke teams

7 INTEGRATIE VAN SOCIALE (WIJK) TEAM EN CJG-FUNCTIES CJG wel integrerenCJG niet integreren SWT wel integreren0-100 team (plus)0-100 team SWT niet integrerenCJG-JeugdteamJeugdteam Gelijkblijvend:  De jeugdprofessional beslist over het inschakelen van de regionale zorgmarkt (incl. inschakelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en Raad voor Kinderbescherming) en Diagnostisch Advies Netwerk (DAN) binnen het jeugddomein.  De jeugdprofessional is bekend met werkprocessen, wijze van inkoop en de manier waarop er bij de Service Organisatie (SO) en gemeente verantwoording wordt afgelegd.  De jeugdteams dragen budgetverantwoordelijkheid (2017) binnen het jeugddomein.  De jeugdteams worden gefaciliteerd om de transformatiedoelstellingen te bereiken. Alle teams worden ondersteund door een teamcoach/verandermanager teneinde de hoofddoelstellingen te bereiken. De intensiteit van de begeleiding kan verschillen afhankelijk van de lokale structuur.  De jeugdprofessionals werken op eenzelfde ICT systeem.  De jeugdprofessionals zijn in principe in dienst van de stichting jeugdteams

8 CASUS SANNE  Ouders met lichte verstandelijke beperking  Dochter van 8 jaar met gedragsproblemen  Na vastlopen op school door de schoolmaatschappelijk werker toegeleid naar aanvragen zorg  Pedagogische ondersteuning ingezet  Ouders onvoldoende leerbaar  Einde indicatie… 8

9 NU STRAKS  Twijfel waar de indicatie vandaan moet komen BJZ of CIZ  Na indicatiestelling CIZ (6 weken) op de wachtlijst  Ouders minimaal recht op zorg vanwege lichte vorm beperking (gebruikelijke zorg)  Start gezinsondersteuning op vaste tijden  Kortdurend  Werken vanuit dezelfde basishouding  Versterken van het sociale netwerk eventueel aangevuld met vrijwilliger  Door integraal team alle kennis aanwezig om gericht op alle levensdomeinen en systeemgericht te werken  Snel ‘hands-on’ ondersteuning indien nodig  Geen bureaucratie naar langdurige vormen van ondersteuning (via SO naar de regionale zorgmarkt)  Minder schotten tussen instellingen met verschillende financieringsstromen  Ondersteuning wanneer nodig (vb initiatief zorgaanbieder VG) CASUS SANNE 9

10 PLANNING  Juni - Juli  Lokaal inrichtingsplan opstellen  September – December  Inrichtingsplannen operationaliseren

11 VERANDERING BEGINT VANDAAG! 11


Download ppt "FORMULE JEUGDTEAMS ZUID-HOLLAND ZUID. INTRODUCTIE  Overheveling zorgtaken van het rijk naar de gemeente per 01-01-2015  Transitie van de jeugdhulptaken."

Verwante presentaties


Ads door Google