De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke netwerk bijeenkomst regionaal actief samenwerkende schoolbesturen Utrecht 8 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke netwerk bijeenkomst regionaal actief samenwerkende schoolbesturen Utrecht 8 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke netwerk bijeenkomst regionaal actief samenwerkende schoolbesturen Utrecht 8 november 2012

2 Het Utrechts scenariomodel Omschrijving: een instrument om op verschillende niveaus op verschillende termijnen (tot 2025) beleid te kunnen voeren op het gebied van personeelsplanning Niveaus: Provinciaal > (sub) regionaal Gemeentelijk Per brin nummer (> per locatie) Bijvangst: strategische huisvestingsprognose

3 Regionaal platform Onderwijsarbeidsmarkt provincie Utrecht 32 besturen VO-scholen, ROC en eerste en tweede graads lerarenopleidingen in prov. Utrecht Diverse projecten m.b.t. personeelsbeleid en arbeidsmarktproblematiek (o.l.v. SBO) Thema 1: Leerlingenprognoses tot 2012 ism ResearchNed, Qdelft (en ministerie OCW) Thema 2: Prognoses leraren tot 2025 Thema 3: Huisvestingsprognoses tot 2015

4 Aanleiding scenariomodel Voorzien in behoefte van het regionaal platform om: Niet alleen: div. projecten te kunnen uitwisselen, delen en met elkaar uit te voeren Maar ook: het beleidvoerend vermogen te kunnen versterken Dus: gebaseerd op harde data Want: is er gegeven de te verwachten hoge uitstroom van docenten wel voldoende aanbod in de regio om de vacatures te kunnen vervullen

5 De arbeidsmarktontwikkeling in beeld: Mirror: Programma van ministerie OCW Helaas niet regionaal, locaal, etc. Niet naar vakgebied of naar bevoegdheid Behoefte regionaal platform: Kwantitatief per (school)jaar Kwalitatief per vak én per bevoegdheid

6 Opdrachtgever/uitvoerder Opdrachtgever: het regionaal platform, ism Ministerie van OCW SBO Gemeente Utrecht Provincie (Stratego/Domino) Individuele besturen Uitvoering: ResearchNed: Sil Vrielink QDelft: Dik Leering CentErdata/Mirror: Jan Nelissen

7 De bouw van het model (fase 1) 1. Leerlingen: Aantallen Stromen 2. Leerlingenprognoses: demografie 3. “Knoppen” inbouwen: Aandeel vwo/havo/vmbo Nieuwe woonwijken Marktaandeel van schoollocaties

8

9

10 Opbrengsten fase 1: Leerlingaantallen: Provinciaal Regionaal Subregionaal > per gemeente Op aanvraag uitwerken: Per brinnummer Per locatie

11 Bouw van het model (fase 2) Arbeidsmarktontwikkelingen in kaart brengen Op basis van de leerlingenprognoses (fase 1) Op basis van nulmeting 2009 met aannames (schattingen) met beperkingen

12 Beperkingen model: - Praktijkonderwijs ontbreekt - Dekking 92% (Koppeling IPTO – MIRROR) - Bevoegdheid niet bekend - Aggregatie naar 20 vakken - Alleen uitstroom, niet doorstroom, - Model gebaseerd op situatie begin 2011 - Niet: pensioenleeftijd naar 66 in 2020 - Niet: verschuiving vmbo -> havo - Aanname verdeling over vakken constant in loop van de tijd - Reguliere formatie, niet vervanging wegens ziekte, etc.

13 Opbrengst: ontwikkeling vraag

14 Opbrengst: uitstroom op basis 2009

15 Opbrengst: benodigde instroom

16 Opbrengst: instroom per vak Meer dan gemiddeld vraag naar 2009-20152015-2020 NatuurkundeTechniek ScheikundeEconomie MaatschappijleerWiskunde Minder dan gemiddeld vraag naar 2009-20152015-2020 LOKlassieke Talen DuitsLO FransLevensbeschouwing Frans Maar verschillen beperkt

17 Opbrengst: Instroom naar fte: 2009-20152015-2020 2020-2025 Vraag 338-206-150 Uitstroom1431 941 642 Benodigde instroom1769 735 492 Gemiddeld Per jaar 295 147 98 +8% niet 318 159 106 gekoppeld Dus met name op korte termijn was behoefte GROOT

18 Opbrengst: confrontatie 1 2009-20152015-20202020-2025 Benodigde instroom / jaar 318 159 106 Aanbod regio Utrecht 685 personen (gem. 2005/9) (hbo, 2e graads + ulo) MAAR - Werkend in vo 430 fte [60-65%] - Aanstelling340 fte[0,8 fte] Kan dus net, … maar aanbod in de regio Utrecht maakt 16% van het totale aanbod in NL uit, terwijl de werkgelegenheid in Utrecht iets meer dan 8% van de totale werkgelegenheid in NL uitmaakt

19 Opbrengst: confrontatie 2 Aanbod Utrecht relatief groot voor: - Biologie - Maatschappijleer - Gez.heidszorg en Welzijn Nederland ook: - Kunstvakken - LO Aanbod Utrecht relatief klein voor: - Economie - Klassieke talen - Levensbesch. - Nederlands - Wiskunde - LO afwezig

20 Opbrengst: conclusies 1. Eerste jaren nog groei, later overal krimp behalve Stad Utrecht 2. Al snel grote uitstroom oudere leraren 3. Daardoor benodigde instroom hoog, vooral in Stad Utrecht 4. Regionaal aanbod kan hierin nauwelijks voorzien 5. Probleem is tijdelijk als gevolg van de krimp; vanaf 2020 lijkt personeels-voorziening geen probleem

21 Oplossingen ? - Aantal lesuren  Moeilijk (men werkt gem. al 0,8 fte, relatief steeds meer vrouwen) - Percentage afstudeerders dat in vo gaat werken  15% gaat op mbo/roc werken, 8% bao/sbao/wec - Uitval in eerste 5 jaar nieuwe instromers (20%)  Deels vanuit instelling ongewenst, in hoeverre vermijdbaar? Begeleiding OK? Beloning? - Uitstroom ouderen beperken op korte termijn Weinig effect, men stroomt toch uit op gegeven moment (Bijlage A2, gem leeftijd 62,6  64,0 jaar leidt tot daling vraag met gem. 25 fte per jaar tot 2015) - Werken na leeftijd 65!? Probleem : verlies FPU-rechten - Meer LIO aantrekken en vasthouden; via goede begeleiding (?) - Verken de effecten en kansen van “ieder meester master”

22 Fase 3: Strategische Huisvestingsprognose Bijvangst van opgebouwde scenario met database 1. Onderwijsdeelname per school, vestiging, onderwijssoort bepaalt per voedingsgebied 2.Per gemeente: bevolkingsprognoses 3.Statisch model met “knoppen”: Nieuwe wijken toevoegen Populariteit individuele scholen/locaties wijzigen Verhoudingen vmbo-havo-vwo aanmeldingen Doel: Huidige capaciteit van scholen in de provincie af te zetten tegen de leerlingenontwikkelingen de komende 15 jaar

23 Beschikbaar voor provincie Utrecht De capaciteit van gebouwen van de huidige VO-besturen (per 2012): zie: speeddate strategische huisvestingsprognose Huidige overcapaciteit en ondercapaciteit van gebouwen per subregio: zie: speeddate strategische huisvestingsprognose Trends: zie speeddate strategische huisvestingsprognose Conclusies: zie speeddate strategische huisvestingsprognose

24 Vervolgstappen huisvesting: 1. Huidige actuele capaciteit in kaart brengen: Update leerlingenprognoses ResearchNed en Qdelft Huisvestingscapaciteit locaties zomer 2012 Prognoses doorrekenen tot 2030 (i.p.v. 2025) 2. Per subregio uitwerken naar gemeenten 3. Per BRIN-nummer uitwerken per locatie 4. Combineren van locaties met gemeenten en subregio’s

25 Totaalopbrengst van scenario Op (sub)regionaal niveau zicht situatie tot 2015 op: Leerlingenpopulatie, -stromen en –prognoses Vraag naar docenten per vakgebied Huisvestingsbehoefte Uitwerkingen naar meer detailniveau kan op aanvraag

26 Recente acties door platform: Leergang Personeelsbeleid 2.0 (2011-12 door 10 besturen) Talentontwikkelling (2011-12 door 4 besturen) opbrengst: handboek talentontwikkeling en talentscan Inductieproject diverse besturen (2012-14 door 6 besturen) Doel: uitstroom nieuwe docenten verminderen Anders leren> anders doceren/E-learning (2012-14) Ontfuiken(verbinding bedrijfsleven) en stille reserves aanboren Opleidingstrajecten school nabij Opleidingsscholen volgens Utrechts model Masteropleiding voor tweedegraads docenten Bevorderen zij-instroom Instroom PO-VO (en omgekeerd) Eigen leerlingen interesseren voor lerarenopleiding Utrechtse kansen 2: www.utrechtsekansen.nl

27 Bruikbaarheid ? Het scenariomodel is ook voor andere regio’s in Nederland bruikbaar Structuur aanwezig Eigen data invoeren Contactpersoon: de secretaris van het regionaal platform onderwijsarbeidsmarkt: peter.lorist@hu.nl


Download ppt "Landelijke netwerk bijeenkomst regionaal actief samenwerkende schoolbesturen Utrecht 8 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google