De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEOLOGIE VAN NEDERLAND. Holoceen (v.a. 11.000 jr) Warmer klimaat Stijging zeespiegel ging in fases van: – Transgressie (snelle zeespiegelstijging) – Regressie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEOLOGIE VAN NEDERLAND. Holoceen (v.a. 11.000 jr) Warmer klimaat Stijging zeespiegel ging in fases van: – Transgressie (snelle zeespiegelstijging) – Regressie."— Transcript van de presentatie:

1 GEOLOGIE VAN NEDERLAND

2 Holoceen (v.a. 11.000 jr) Warmer klimaat Stijging zeespiegel ging in fases van: – Transgressie (snelle zeespiegelstijging) – Regressie (langzame zeespiegelstijging)

3 Holoceen - Zeespiegelstijging De stijging werd veroorzaakt door: – Afsmelten ijskappen – NL aan rand van een dalingsgebied (kantelt de Noordzee in – 7 cm per 100 jaar) door omhoogkomen Alpen/Ardennen isostatisch evenwicht afsmelten ijskappen. – Inklinken van venen en kleien (10 m sinds Romeinen) – NU: onttrekking aardgas (verwachting enkele dm in de komende 50 jaar)

4 Holoceen - Boreaal Fase 1: Regressie: Veenvorming op pleistocene dekzanden en duinvorming langs de kust In Boreaal  Basisveen achter strandwallen Waar? Noord- en West NL, IJsselmeer, Wadden

5 Basisveen

6 Veen- ontwikkeling Anderen, Drenthe Holoceen - Boreaal

7 Holoceen - Atlanticum Fase 2: Transgressiefase: (afzetting van Calais) Oude blauwe zeeklei en strandwallen Ontstaan van kreken en geulen Waar? Noord- en West NL

8 Oude blauwe zeeklei

9 Holoceen - Subboreaal Fase 3: Regressiefase: Veenvorming achter strandwallen en duinen In Subboreaal (vanaf 3500 BP) Hollandveen Waar? Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

10 Hollandveen

11 Veen in West NL: Westelijk veenweidegebied Amsterdam Holoceen - Subboreaal

12 Holoceen - Subatlanticum Fase 4: Transgressie: (afzetting van Duinkerke) In Subatlanticum – inbraken in het landschap Jonge zeeklei Waar? Langs de kusten

13 Jonge zeeklei

14 Waar liggen de oude en jonge zeeklei- afzettingen?

15 Jonge duinen en oude strandwallen

16 Oude duinen (5000 BP): – Strandwallen niet meer opgeruimd door de zee – Opgestoven tot duinen Nieuwe strandwal voor de oude (4x) – Kleiige opslibbing er tussen in, later ook veen Den Haag: – Binnenhof = strandwal – Hofvijver en arbeiderswijken = strandvlakte

17 Oude duinen

18 Jonge duinen 12 e eeuw: – Sterke terugwijking van de kust – Kalkrijk zand en schelpen Hoge duinenrij - tot 60 m

19 Duinen Verstoord door afgravingen – Geëgaliseerd  optimale (kunstmatige) waterhuishouding – Uitstekend voor bloembollen

20 Afzettingen Noordelijk zeekleigebied Jonge zeeklei Kwelders (1 a 1,5 m hoogteverschil) – Kwelderwallen – zandige klei/zavel – Kwelderbekken – kleiiger/zware klei – Oude landschap met terpen http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zeekleilandschap Indijken  nieuwe kwelderwal voor de dijk – Landaanwinning – Jonge landschap

21 Afzettingen Noordelijk zeekleigebied

22 Zuidwestelijk zeekleigebied Subboreaal: – Vorming strandwallen + veengebied Subatlanticum: – Doorbraken / overstroming – Erosie van veen  zeegaten (estuaria)

23 Ontstaan kreekruggen-poelen landschap Bron foto: beeldbank.rws.nl

24 Zuidwestelijk zeekleigebied Oudland – Klei op veen, via kreken – Kreken later opgevuld met zand – Inklinking: Inversie van het landschap (2 m) Nieuwland – Zeegaten – Zandige afzettingen tegen oudland aan – Geen inversie

25 Zuidwestelijk zeekleigebied Overgebleven Oudland:

26 West NL – gebied achter de duinen

27 Geen jonge zeeklei! Hollandveen deels afgegraven Droogmakerijen  oude zeeklei – 6 á 2 m-NAP:

28 Invloed van mens - droogmakerijen Droogleggen binnenzeeën

29 Rivierengebied Jonge rivierklei-gebied – Dalingsgebied Oude rivierklei-gebied – Opheffingsgebied

30 Rivierengebied - oud Tektonische opheffing/daling Klimaatsverandering – Glaciaal: sedimentatie – vlechtende rivieren – Interglaciaal: erosie/insnijding – meanderende rivieren Terrassenvorming – http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/heuv ellandschap http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/heuv ellandschap

31 Rivierengebied - jong Sedimentatie gebied Oeverwallen (0,5 - 1,5 m hoger) – Landinwaarts breed – Dicht bij de zee smaller Kommen (overstromingsvlakten) Nu: alleen nog sedimentatie in uiterwaarden (binnendijks) http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/rivierlands chap http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/rivierlands chap

32 Invloed van mens Kappen van bos (eind middeleeuwen) – Uitgebreide heidevelden Potstalsysteem (eind Middeleeuwen – 1900) – Water voor mens en dier (beekje/grondwater) – Natte gronden  grasland – Drogere gronden (niet te droog!!!)  akkers – Vruchtbaarheid: Afplaggen heide  potstal + (schapen)mest  akkers Zandverstuivingen door overbegrazing heide en teveel afplaggen heide

33 Heide & Stuifzand Wekeromse zand Kootwijkerzand

34 Samengevat Holoceen SubatlanticumKeileem E Holoceen SubboreaalJonge zeeklei E Holoceen AtlanticumBasisveen O Holoceen BoreaalVeen en klei O WeichselienOude zeeklei G EemienRivierzand G SaalienDekzand L TertiairHollandveen I

35 Links www.geologievannederland.nl www.bodemdata.nl www.aardkundigewaarden.nl Intranet.cah.nl  mediatheek  bodemkaarten


Download ppt "GEOLOGIE VAN NEDERLAND. Holoceen (v.a. 11.000 jr) Warmer klimaat Stijging zeespiegel ging in fases van: – Transgressie (snelle zeespiegelstijging) – Regressie."

Verwante presentaties


Ads door Google