De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aardkundige Waarden waar gaat dat over ? Hanneke van den Ancker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aardkundige Waarden waar gaat dat over ? Hanneke van den Ancker."— Transcript van de presentatie:

1 Aardkundige Waarden waar gaat dat over ? Hanneke van den Ancker

2 Geomorfologie landvormen stuwwallen puinwaaiers rivieren rivierterrassen wielen dekzandruggen meanderende beken stuifzanden embryo-duinen grotten dolines Dat gaat dat over: zoals:

3 Geologie materialen en sedimentaire structuren keileem potklei veen vlechtende rivierafzettingen vorstwiggen orgelpijpen krimpscheuren stuwing groeven waarin de opbouw van de aarde kan worden bestudeerd

4 Bodems enkeerdgronden holtpodzolen haarpodzol veengronden vaaggronden paleosols

5 Processen erosie en sedimentatie wadplaten en -geulen stuifduinvorming colluviatie splash meandering klink en oxidatie oxidatie van veen inversie van reliëf

6 Patronen op macro-schaal strandwallen en duinen rivierduinopduikingen in beekdalen oeverwallen en komgronden terras-sequenties in Limburg stuwwallen hoogveenkussens

7 Patronen op meso-schaal geulen in wadplaten oogduinen op kwelders meanders in beken dolines in kalkplateaus kwelzones op hellingen kronkelwaarden langs de rivier

8 Patronen op micro-schaal een bronniveau in een beekdal de pollenstructuur in hoogveen reliëf op een duinrug mieren- en insectenheuvels windribbels

9 Samenhang met ecologie de duinpieper op stuifzand graafwespen in haarpodzolen ijsvogels in steile beekoevers het vliegend hert in oude bosbodems de beekprik in stuwwal-(spreng)beken heide op haarpodzolen veenmos in pingoruīnes waterorganismen in pingoruīnes

10 Samenhang met cultuurhistorie steenfabrieken in de uiterwaarden verkavelingspatronen holle wegen en graften eikenstrubben en zandverstuivingen boomgaarden op oeverwallen patronen van petgaten in hoogveen

11 Samenhang met water patronen van infiltratie bodemwater grondwaterstromen waterkwaliteit bronnen en kwelzones rivierdynamiek de Stelling van Amsterdam

12 Samenhang met landgebruik graslanden in beekdalen, op kwelders en veengronden akkers op essen schapen op de heide koeien langs de beek bos op steile hellingen woningen op dekzandopduikingen

13 Samenvattend aardkundige waarden gaat over: geomorfologie (vormen, reliëf) geologie (de ondergrond) bodems processen patronen in hun verticale en horizontale samenhang met ecologie, cultuurhistorie, water en landgebruik

14 behoud van de aardkundige geschiedenis van land en landschap voor: wetenschap educatie recreatie en toerisme duurzame ecologie en inrichting, een beheer en inrichting die aansluiten bij de mogelijkheden en geschiedenis van land en landschap. En daarmee over…

15 Aardkundige Waarden = de aardkundige objecten, verschijnselen, elementen en processen. Aardkundige waarden = de aardkundig waardevolle gebieden voor wetenschap, educatie & recreatie, beleid (Europees, nationaal, provinciaal, lokaal). (ook wel gea- of geo-objecten, aardwaarden, bodem(beschermings)gebieden genoemd) Aardkundige waarden = het vakgebied dat zich bezig houdt met de aanwijzing en het beheer van de aardkundig waardevolle gebieden en de aardkundige waarden als basis voor planning, ruimtelijke ordening en inrichting. Tot slot: aardkundige waarden is een verwarrend begrip


Download ppt "Aardkundige Waarden waar gaat dat over ? Hanneke van den Ancker."

Verwante presentaties


Ads door Google