De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling
Veilig Thuis Drenthe Advies -en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling & Gemeente Meppel Afdeling Jeugd “veilig opgroeien” 18 november2015 Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling Ellen Janssen, trainer VTD & Karin Zinger en Laurien Brands, gemeente Meppel Ellen > Leg uit waarvan Veilig Thuis in alle regio’s een samenvoeging is (AMK en SHG) Veilig Thuis is het Advies –en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vertel over Drenthe: + voormalige Serviceafdeling, nu Voorlichting & Training Karin > veranderingen overheveling Toegang BJZ naar gemeentes

2 Angry man Filmfragment Wat zie je? Opdracht/oefening:
Kijk naar Angry man en bedenk voor jezelf: Wat voor zorgen zie je? Plenaire inventarisatie van de zorgen Opnieuw filmpje laten zien: kijk of er krachten zijn. Plenair: Wat voor krachten zie je en bij wie? Mogelijkheid: Nabespreking via mappen 2 flappen met krachten en zorgen Objectief/subjectief, feitelijk waarneembaar gedrag

3 Opvoeden Onderdak, voeding, kleding, medische zorg
VCPOD Opvoeden Bescherming en veiligheid Beschermen tegen gevaar of schade Basale verzorging Onderdak, voeding, kleding, medische zorg Emotionele warmte Waardering, reageren op behoeften kind Regels en grenzen Gedrag en emoties leren reguleren Stimulering Cognitieve en sociale ontwikkeling Stabiliteit Continuïteit in opvoeding en verzorging 1 lijn trekken Wat zit er allemaal voor elementen in opvoeden: Bescherming en veiligheid Ouders beschermen het kind tegen gevaar of schade, waaronder contacten met mensen die mogelijk gevaar opleveren voor het kind Basale verzorging Ouders voorzien in de fysieke behoeften van het kind (o.a. onderdak, voeding, kleding) en noodzakelijke medische zorg Emotionele warmte Ouders zorgen dat aan de emotionele behoeften van het kind wordt voldaan en geven het kind het gevoel dat het gewaardeerd wordt. Zij reageren sensitief en responsief op de behoeften van het kind en zorgen ervoor dat het kind veilige en stabiele en affectieve relaties met belangrijke anderen kan aangaan. Regels en grenzen Ouders stellen het kind in staat om diens eigen gedrag en emoties te leren reguleren, door het stellen van duidelijke regels en grenzen, en het stimuleren en voordoen van positief gedrag. Stimulering Ouders ondersteunen de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind door interactie, aanmoediging, praten met en reageren op het kind, zorgen voor onderwijs en bevorderen van sociale contacten. Stabiliteit Ouders voorzien in een voldoende stabiele gezinsomgeving, zodat het kind kan rekenen op continuïteit in zijn opvoeding en verzorging. Ouders zijn voorspelbaar in hun gedrag en proberen een lijn te trekken. Landelijke training aanpak kindermishandeling

4 Geweld tegen volwasssenen:
Vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties Geweld tegen volwasssenen: (ex)Partner geweld Mishandeling van ouders door hun kinderen Ouderenmishandeling Kindermishandeling: Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing Emotionele mishandeling en verwaarlozing Seksueel misbruik Kind als getuige Overig geweld: Genitale verminking Eergerelateerd geweld Huwelijksdwang Partnergeweld is iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame, affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft. Het gaat dus om alle vormen van geweld tegen zowel partners als ex-partners. Fysiek geweld Fysiek geweld gaat over slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging, waarbij het de bedoeling is de (ex-)partner te verwonden. In onze samenleving krijgt ongeveer 1 op 5 vrouwen wel eens te maken met fysiek geweld binnen de relatie. Psychisch geweld Psychisch geweld of geestelijk geweld is de meest voorkomende vorm van partnergeweld. Bij deze vorm van geweld wordt de persoonlijkheid van de partner onderdrukt door middel van het vernederen, bedreigen of het isoleren. Deze vorm van partnergeweld is moeilijk aan te tonen, waardoor het niet gemakkelijk is om deze vorm van geweld gerechtelijk aan te pakken. Seksueel geweld Hieronder wordt verstaan alle seksueel ongewild contact. Het gaat over verkrachting en aanranding, maar ook over het ongewild tonen van de geslachtsdelen aan de partner of het dwingen tot het kijken van seksueel getinte beelden. Economisch geweld Hieronder wordt verstaan dat de man of vrouw zijn/haar partner zal uitbuiten, bewust financieel afhankelijk maken

5 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Wet vanaf juli 2013 Meldcode = stappenplan Voorkomen of voortijdig stoppen Na melding AMK: > 1 jaar slachtoffer Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Meldrecht/meldplicht WMO/Jeugdwet 2015 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling= basis van contacten

6 Stappenplan meldcode Stap 1
In kaart brengen van signalen en leg vast, zorg delen Kindcheck Stap 2 Collegiale consultatie en zo nodig advies vragen bij Veilig Thuis of letseldeskundige en leg vast Stap 3 Gesprek met de betrokkene(n), tenzij…… en leg vast Stap 4 Wegen van aard en ernst van het geweld Bij twijfel raadplegen Veilig Thuis en leg vast Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Effecten volgen en leg vast

7 Opschalen vanuit CJG: “erbij halen” casemanager Jeugd
Afstemming Open zorgmeldingen Opschalen vanuit CJG: “erbij halen” casemanager Jeugd VTD draagt over naar gemeente Meppel bij mogelijkheden “vrijwillig kader” Vrijwillig maar niet vrijblijvend Dient waar nodig VTO in bij RvdK Gemeentelijke regie op veiligheid bij traject “vrijwillig kader” Open en gesloten zorgmeldingen Mandaat om zonder toestemming ouder(s) informatie op te halen Meer toegerust zeer complexe vormen van kindermishandeling Doen alleen onderzoek Niet vrijblijvend Dient waar nodig VTO in bij RvdK Centraal meldpunt politie en artsen

8 Zorgaanbieders Jeugdzorg, GGZ, LVG, VNN, etc
Vraag/signaal Ouders, jongeren, verzorgers, professionals vindplaatsen Telefonisch, website, , spreekuren etc vd kernpartners CJG Meppell 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt GI’s: (Huis)artsen Sociaal Team VTD Zorgaanbieders Jeugdzorg, GGZ, LVG, VNN, etc Toegang jeugdhulp Karin Zinger CJG Meppel

9 Ouders, jongeren, verzorgers, professionals vindplaatsen
Vraag/signaal Ouders, jongeren, verzorgers, professionals vindplaatsen Telefonisch, website, , spreekuren etc vd kernpartners CJG Meppell 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt Sociaal Team VTD (Huis)artsen Raad voor de kinderbescherming > kinderrechter > GI’s(JBNoord, LJ&R en WSG) Toegang kinderbeschermingsmaatregelen Karin Zinger CJG Meppel

10 Onderzoek gemeente meppel Onderzoek VTD
Inzet CJG voorliggend SWMW, MEE, Icare of GGD Zorgen over veiligheid Onderzoek gemeente meppel Regie op veiligheid Onderzoek VTD Afstemmen wie regie op veiligheid Veiligheid niet geborgd RvdK Uitvoering maatregel door GI’s Regie op veiligheid

11 VTD is het expertisecentrum voor HG en KM
Advies aan hulpvragers Advies aan omstanders en professionals Melding in ontvangst nemen Meldingsformulier op veiligthuisdrenthe.nl Inzetten van vervolgtrajecten: VTD zelf of lokaal Coördinatie tijdelijk huisverbod Deskundigheidsheidsbevordering Veilig Thuis Drenthe is voor Drenthe het expertise centrum op het gebied van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling U kunt VTD advies vragen als er zorgsignalen zijn die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling In het advies is de centrale vraag: Wat kunt u zelf in dit geval betekenen? Als het gaat om een melding zal gevraagd worden of het gaat om een anonieme of open melding. ( professionals mogen niet anoniem melden, mits er redenen zijn om anoniem te blijven bij twijfels over veiligheid en agressie tegen de melder) VTD verleent zelf geen hulp, maar legt contact met hulpverlenende instellingen om hulp op gang te brengen.

12 Anonimiteit Openheid is uitgangspunt
Identiteit van melder wordt bekend gemaakt aan betrokken gezin. 2 uitzonderingen op deze regel: Omstanders Professionals, tenzij…. Anonimiteit ten opzichte van de betrokkenen Uitgangspunt is dat het AMHK de identiteit van de melder bekend maakt aan het betrokken gezin. Op deze regel van openheid maakt het Uitvoeringsbesluit bij de Wmo 2015 twee uitzonderingen: Omstanders De identiteit van een omstander die een melding doet, wordt alleen aan het gezin bekend gemaakt met zijn uitdrukkelijke toestemming. Professionals Uitgangspunt is dat de professional overeenkomstig de Wet Meldcode zelf aan betrokkenen kenbaar maakt dat hij voornemens is een melding te gaan doen. De professional die een melding doet kan verzoeken zijn identiteit niet kenbaar te maken aan betrokkenen in het geval dat het bekend maken van zijn identiteit: • een bedreiging vormt of kan vormen voor betrokkenen; • een bedreiging vormt of kan vormen voor de melder of voor medewerkers van de melder; • leidt of kan leiden tot een verstoring van de vertrouwensrelatie met betrokkenen. Het recht van de professional op anonimiteit ten opzichte van degene die gemeld wordt en over wie informatie wordt verstrekt, is een recht dat toebehoort aan de professional als melder of als informant. Hij maakt de uiteindelijke afweging of een van de genoemde uitzonderingsregels op hem van toepassing is of niet. De medewerker van het AMHK die de melding in ontvangst neemt, zal de melder of informant bij het maken van die afweging ondersteunen en adviseren. Zo zal hij attenderen op mogelijke negatieve gevolgen van anonimiteit ten opzichte van direct betrokkenen zoals: • onbekendheid met de identiteit van de melder kan er bij betrokkenen toe leiden dat zij hun hele sociale omgeving gaan wantrouwen en zich daardoor gaan isoleren. Dat terwijl de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onder andere gericht is op het doorbreken van isolement; • onbekendheid met de identiteit van de melder er toe kan leiden dat betrokkenen een verkeerde persoon aanzien voor en aanspreken als degene die gemeld heeft; • anonimiteit voor het AMHK betekent dat (soms belangrijke) delen van de informatie uit de melding, niet met betrokkenen besproken kunnen worden in verband met herleidbaarheid. Daardoor kan de aanpak minder effectief zijn. Anonimiteit ten opzichte van het AMHK Meldingen waarbij de melder zowel ten opzichte van het AMHK als ten opzichte van het gezin anoniem wil blijven, worden in principe niet onderzocht. Wanneer de leidinggevende van het AMHK op basis van een dergelijke melding van oordeel is dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een ernstige bedreiging voor betrokkenen, kan hij besluiten deze melding toch in behandeling te nemen. Dit besluit wordt vastgelegd in het dossier.

13 Gemeente Meppel: de Toegang tot Jeugdhulp en Kinderbeschermingsmaatregelen
Advies aan hulpvragers Advies aan omstanders en professionals Melding in ontvangst nemen Inzetten van vervolgtrajecten: Afdeling Jeugd zelf, overdragen VTD of kernpartners CJG

14 Signs of Safety Trailer Zorgen en krachten Balans risico en bescherming

15 Relatie VTD - lokaal Adviesvrager/Melder
Informant in onderzoek van VTD Vervolgtraject: oppakken door lokale partner Privacy van de cliënt (met/zonder toestemming) Wie deelt welke informatie met wie?

16 Factoren die van invloed zijn op de gevolgen
VCPOD Factoren die van invloed zijn op de gevolgen Leeftijd Ernst Duur Persoonlijkheid van het kind Steun De gevolgen zijn afhankelijk van een aantal factoren: De leeftijd van het kind: hoe jonger, hoe schadelijker De ernst van de mishandeling De duur van de mishandeling: hoe langer, hoe schadelijker, b.v. alleen bij echtscheiding De persoonlijkheid van het kind: een kind dat van nature zwaar op de hand is, zal meer last ondervinden dan een kind dat wat luchthartiger is. Het al dan niet aanwezig zijn van steun uit de omgeving: als een kind buitenshuis steun vindt waar het zijn verhaal kwijt kan of gewaardeerd wordt, zal het minder schade oplopen dan een kind dat die steun niet heeft. Landelijke training aanpak kindermishandeling

17 Gevolgen in de hersenen bij kinderen
Voortdurende overdosis alarm-prikkels Hersenen passen zich aan Hersenen stemmen zich af op gevaar Hersenen raken overgevoelig Kind reageert sterk emotioneel, kan emoties minder goed beheersen Door teveel aan stresshormonen kunnen soms ontstaan ADHD en leerstoornissen verklaren. Doordat dit in de kinderjaren voorkomt is de kans groter dat dit op latere leeftijd tot uiting komt in de vorm van borderline. Bureau Jeugdzorg Drenthe, Serviceafdeling, Ellen Janssen, 2 okt.2014

18 Casus Noem situatie Wat zou je doen? In welke volgorde?

19 Deskundigheidsbevordering
Voorlichting VTD Training signaleren, handelen en gespreksvaardigheid bij een vermoeden van.. Leergroep Aandacht functionarissen Lespresentaties opvoedthema’s Alles op maat

20 Pas als je gelooft dat het bestaat,
2014 Pas als je gelooft dat het bestaat, zie je dat het er is! Signaleren door te geloven, te durven, te willen en te kunnen! combi LTAK - signs of WB

21 Veilig Thuis Drenthe, Voorlichting & Training
CONTACT Veilig Thuis Drenthe T.   landelijk / regionaal E.  I .  www.vooreenveiligthuis.nl  Postadres: Postbus 569, 9400 AN Assen Bezoekadres: Klompmakerstraat 2a, Assen Veilig Thuis Drenthe, Voorlichting & Training Nelly Everts Coördinator Voorlichting & Training E: T M Veilig Thuis Drenthe 2015

22 Contact Gemeente Meppel, afdeling Jeugd T: E: W: Postbus 501, 7940 AM Meppel Stadhuis: Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel


Download ppt "Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google