De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiselijk Geweld en Kindermishandeling"— Transcript van de presentatie:

1 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Presentatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2013

2 Aanleiding Bij gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen
Onzekerheid over wat te doen met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling Een meldcode schept duidelijkheid over de te zetten stappen en kan daarmee beroepskrachten ondersteunen Bij gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen

3 Doelen Huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen door sneller ingrijpen Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

4 Meldcode Sinds juli 2013 verplicht
Basismodel meldcode omzetten in eigen meldcode Verschil meldrecht – meldplicht Het wettelijk vastleggen van een verplichte meldcode moet de professionals meer houvast geven bij het signaleren en het (zo nodig) melden van problemen, opdat het geweld stopt. Meldrecht het belang van het kind gaat hierbij vóór het belang van de privacy van het gezin.

5 Wet meldcode geldt voor
Onderwijs Kinderopvang Jeugdzorg Gezondheidszorg Maatschappelijke ondersteuning Justitie

6 Inhoud 5-stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Huiselijk geweld en kindermishandeling Verplichting: beschikken over organisatiespecieke meldcode, borgen en scholing Verantwoordelijkheid van instelling en beroepskracht Rol van Steunpunt Huiselijk Geweld – Advies Meldpunt Kindermishandeling

7 Meldcode in de praktijk
Wet verplicht de 5 stappen en school legt eigen afspraken vast Toetssteen voor het handelen van beroepskrachten Toezicht door de Onderwijsinspectie

8 Criteria inspectie Aanwezigheid van een (in de eigen zorgroute geïntegreerde) meldcode Randvoorwaarden: de zorgstructuur, ZAT, Aandachtsfunctionaris, beschrijving verantwoordelijkheden, procedures, privacy reglement scholing Toepassing van de meldcode in de praktijk 1. Alle onderwijsinstellingen hebben de zorg en begeleiding voor leerlingen / deelnemers geregeld in een zorgstructuur en beschreven in een schoolzorgplan. Scholen vermelden in het zorgplan dat het protocol is opgenomen en verankerd in de zorgroute en bestuurlijk geborgd is in de afspraken met zorgpartners. Ook wordt daarin aangegeven hoe men het actief hanteren van de protocol bevordert, bijvoorbeeld door scholing. 2. De school heeft een vastgestelde zorgstructuur en een ZAT, een privacyreglement en een klachtenprocedure. Een en ander is vastgelegd in een beschrijving van de intern gehanteerde taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, werkinstructies en registraties. Deskundigheid en facilitering van schoolinterne zorgfunctionarissen is geborgd. Ook de samenwerking met ouders heeft aandacht in het schoolzorgplan. 3. Per stap uitwerken

9 Stappenplan Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 2 Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het AMK / SHG Stap 3 Gesprek met de ouder Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermis-handeling Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden

10 Stappenplan in de school
Signalen in kaart brengen Overleg met aandachtsfunctionaris, zorgteam of ZAT en extern met SHG/AMK Gesprek met ouders en/of kind Weging: risicotaxatie Verwijzen en/of melden

11 Vormen van geweld Huiselijk Geweld Kindermishandeling
Seksueel misbruik Meisjesbesnijdenis Eergerelateerd geweld Ouderenmishandeling Huwelijksdwang

12 Wat moet er gebeuren? Opstellen implementatieplan Aanpassen meldcode
Aandachtsfunctionaris Deskundigheidsbevordering Samenwerking Gegevensuitwisseling Communicatie Uitvoering

13 Verantwoordelijkheden directie en bestuur
Opnemen in kwaliteitsbeleid Invoering randvoorwaarden Eindverantwoordelijk voor de uitvoering

14 Taken aandachtsfunctionaris
Ondersteunen & adviseren Aanpassen meldcode Profileren Informeren Motiveren Organiseren Vastleggen en documenteren Evalueren

15 Planning implementatie
In deze sheet kunt u uw eigen planning voor de implementatie van uw meldcode opnemen.

16 Hulpmiddelen Wegwijzer meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onderwijs Amsterdam Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Scholing: Training medewerkers door NHTC Training aandachtsfunctionaris door NHTC E-learning door The Next Page Helpdesk aandachtsfunctionaris door NHTC Meldcode app voor smartphone Scholing: Gegevens NHTC: , 06 – Gegevens The Next Page:

17 Vragen?


Download ppt "Huiselijk Geweld en Kindermishandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google