De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Opting out lwoo vanaf 2017 Christien Veen Oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Opting out lwoo vanaf 2017 Christien Veen Oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Opting out lwoo vanaf 2017 Christien Veen Oktober 2015

2 Wat biedt het Steunpunt Passend Onderwijs VO? Informatie, advies en ondersteuning: gratis en op maat Thema’s o.a.: – Lwoo-pro – Samenwerking onderwijs, gemeenten, jeugdhulp Voor wie? –VO-scholen: bestuur, management, zorgcoördinatoren, docenten, OOP – SWV-VO: bestuur, directie, coördinatoren Meer informatie: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nlwww.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl

3 Programma 1.Presentatie opting out lwoo vanaf jan’17 – Beleidskeuzes – Tijdpad 2.Monitor 3.Hoe delen kennis en ervaringen 1e groep opting out? 4.Ondersteuning door steunpunt?

4 Landelijk beleid mbt lwoo en pro Vanaf 1 jan’16 worden SWV verantwoordelijk voor: – Ondersteuningstoewijzing lwoo en pro – Budgetten lichte ondersteuning lwoo en pro SWV schrijft aanvulling op ondersteuningsplan

5 Ondersteuningstoewijzing lwoo en pro RVC’s worden opgeheven SWV wordt verantwoordelijk voor afgeven tlv voor pro en aanwijzing lwoo SWV beschrijft procedure voor aanmelding en besluitvorming

6 Ondersteuningstoewijzing lwoo en pro Procedurevoorschriften : – Landelijke criteria pro en lwoo blijven gelden – Duur: tlv voor pro en aanwijzing lwoo zijn geldig gedurende hele schoolperiode pro/vmbo – Wettelijke voorschriften t.a.v. dossierinhoud en gebruik vastgestelde screening- en testinstrumenten tenzij opting out lwoo Overige procedure bepaalt SWV zelf!

7 Ondersteuningstoewijzing lwoo en pro Procedure – keuzes SWV: – Aanmelding: Wanneer? Hoe? – Welke deskundigen adviseren? PCL niet meer verplicht; advies 2 e deskundige met kennis en ervaring lwoo-pro – Wie beslist over afgeven tlv pro of aanwijzing lwoo? – Termijn behandeling aanvraag

8 Ondersteuningstoewijzing lwoo en pro 1 aug’18: landelijke criteria en duur lwoo worden losgelaten (op termijn worden ook landelijke criteria voor pro losgelaten) Via opting out lwoo is het mogelijk om vanaf 1 januari 2016 af te wijken van criteria, duur en licenties lwoo NB. Opting out lwoo ook mogelijk vanaf 1 jan’17

9 Opting out lwoo 2 mogelijkheden: – Zelf bepalen criteria en duur aanwijzing lwoo (duur: minimaal 1 jaar; mag variëren per leerling) – Lwoo-licenties: SWV bepaalt onder welke voorwaarden scholen in aanmerking komen voor lwoo-bekostiging

10 Varianten opting out lwoo – beleidskeuzes SWV Opting out criteria en duur: – Landelijke criteria als richtlijn; Besluit door scholen. – Eigen criteria: leerachterstanden, soms sociaal-emotioneel – Geen criteria (variant “populatiebekostiging”: er worden geen aanwijzingen lwoo afgegeven) – Duur: 1 jr, 2 jr, hele vmbo-periode, varieert per leerling

11 Varianten opting out lwoo – beleidskeuzes SWV Opting out licenties: – Alle vmbo-scholen in SWV krijgen lwoo-licentie en komen in aanmerking voor lwoo-bekostiging

12 Aandachtspunten opting out lwoo, variant populatiebekostiging Indien aanwijzing lwoo: geen OPP nodig Indien geen aanwijzing lwoo (populatiebekostiging): als leerling extra ondersteuning ontvangt, moet OPP worden geschreven. OPP bespreken en jaarlijks evalueren met ouders – Optie a. basisondersteuning alle scholen uitbreiden – Optie b. beknopt OPP

13 Opting out lwoo en onderwijsresultatenmodel inspectie Indicatoren nieuwe onderwijsresultatenmodel vanaf 2016: 1.Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. schooladvies PO 2.Onderbouwsnelheid 3.Bovenbouwsucces: % onvertraagde studievoortgang 4.Gem. cijfer Centraal Examen Bij indicatoren 3 en 4 wordt gecorrigeerd voor lwoo. Indien SWV de bestaande lwoo-indicaties laten staan in BRON, kan de komende jaren nog steeds voor lwoo worden gecorrigeerd.

14 Financieel beleid m.b.t. lwoo en pro Fig. Planning en controlcyclus Meerjarenbegroting budget lichte ondersteuning Risicoanalyse Advies: bespreek het beoogde resultaat van inzet middelen lwoo en pro

15 Budget lichte ondersteuning Besteding lwoo-middelen – Kleinere klassen – Huiswerkbegeleiding, sova-training, faalangstreductie-training – Extra taal- en rekenlessen – Inzet zorgcoördinator en zorgspecialisten (orthopedagoog, RT’er, smw’er) – Scholing en training docenten en mentoren – Extra uren mentor – Inzet onderwijsassistenten – Aanschaf leermiddelen Bron: Passend en zeker: onderzoek naar het mogelijk loslaten van landelijke criteria en duur voor lwoo en pro en licenties voor lwoo. KBA Nijmegen, Bureau Turf, Kohnstamm Instituut UvA (2014)

16 Budget lichte ondersteuning lwoo en pro

17 Toelichting figuur: DUO maakt middelen voor lichte ondersteuning pro en lwoo over naar scholen met lwoo-licentie en pro-scholen, op basis van registratie van aantal leerlingen met lwoo-indicatie op 15 okt (BRON). Bedrag wordt in mindering gebracht op budget lichte ondersteuning SWV – Indien overschrijding budget: korting op lumpsum alle scholen in SWV naar rato aantal lln – Indien resterend bedrag: bedrag wordt overgemaakt aan SWV

18 Budget lichte ondersteuning lwoo en pro Opting out lwoo, variant populatiebekostiging Geen nieuwe lwoo-indicaties SWV verdeelt budget lichte ondersteuning lwoo over groepen leerlingen op basis van verdeelsleutel. Bijvoorbeeld: – Gemiddeld % lwoo-leerlingen in afgelopen 3 jaren – Budget wordt verdeeld over de leerwegen vmbo: 60% BB, 30% KB, 10% TL. Scholen krijgen budget op basis van aantal leerlingen per leerweg. Cyclische bijstelling van de verdeelsleutel op basis van evaluaties en ambities van het swv.

19 Budget lichte ondersteuning lwoo en pro Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: – geen nieuwe leerlingen met lwoo-indicatie, echter komende 4 jaren nog “oude” leerlingen met lwoo-indicatie. – Scholen met lwoo-licentie ontvangen budget lichte ondersteuning lwoo voor de lln in BRON met lwoo-indicatie. Dit budget wordt in mindering gebracht op budget lichte ondersteuning SWV. Advies: maak afspraken hoe je hiermee omgaat. – Voordeel: risico op budgetoverschrijding sterk verminderd. Daardoor minder risico op korting lumpsum.

20 Tijdpad indien opting out lwoo vanaf 2017 Eerste aanvulling ondersteuningsplan lwoo-pro: – Inhoud: beschrijving procedure ondersteuningstoewijzing 2016-2017 en financieel beleid t.a.v. lwoo en pro – Vaststelling via verkorte procedure: OOGO niet verplicht, verkorte procedure bij geschillencie – 1 sep’15: concept-plan naar OPR – Uiterlijk 15 dec’15: ondersteuningsplan en formulier wel/geen opting out lwoo opsturen naar onderwijsinspectie

21 Tijdpad indien opting out lwoo vanaf 2017 Tweede aanvulling ondersteuningsplan lwoo-pro: – Inhoud: beschrijving welke vorm van opting out lwoo Beschrijving aangepaste criteria en duur aanwijzing lwoo vanaf 2017-2018 Beschrijving onder welke voorwaarden scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie Financieel beleid

22 Tijdpad indien opting out lwoo vanaf 2017 Tweede aanvulling ondersteuningsplan lwoo-pro: – Let op: voor vaststelling 2 e aanvulling ondersteuningsplan geldt reguliere procedure: OOGO met gemeente is verplicht! Voor instemming met het ondersteuningsplan door de OPR gelden de termijnen die zijn vastgelegd in het reglement OPR. (Deze termijn kan per SWV verschillen).

23 Tijdpad indien opting out lwoo vanaf 2017 Tweede aanvulling ondersteuningsplan lwoo-pro: – uiterlijk 15 dec’16 ondersteuningsplan en formulier opting out lwoo opsturen naar onderwijsinspectie – uiterlijk 15 dec’16 formulier opting out lwoo-licenties opsturen naar DUO – bespreek het plan tijdig met OPR en gemeente (advies: voor de zomervakantie 2016)

24 Belangrijk bij opting out lwoo Alle besturen met een schoolvestiging in het SWV moeten instemmen met opting out lwoo! alle besturen moeten hun handtekening plaatsen op het formulier opting out lwoo voor de onderwijsinspectie

25 Handige informatie www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl – Checklist ondersteuningsplan lwoo-pro – Tijdpad opting out lwoo vanaf 2017 – Handreiking lwoo: grensverkeer en verhuizingen Onderwijsresultatenmodel VO vanaf 2016: http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsresultat enmodel-vo-2016/hoofdlijnen/indicatoren http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsresultat enmodel-vo-2016/hoofdlijnen/indicatoren

26 2. Monitor opting out lwoo Doelen monitor: – Input voor wetgeving vanaf 2018 – SWV-VO: leren van elkaar (beleidskeuzes, ervaringen implementatie)

27 2. Monitor opting out lwoo Beschrijving beleidskeuzes mbt opting out lwoo typering SWV, welke vorm van opting out, beweegredenen (nov’15 tot 1 mrt’16) Ervaringen implementatie opting out lwoo, aandachtspunten voor loslaten criteria, duur en licenties lwoo => input wet- en regelgeving vanaf 2018 (1 feb’16 tot 30 okt’17)

28 3. Ervaringen overleggroep opting out 2016 16 SWV-VO starten vanaf jan’16 met opting out lwoo Hoe delen van kennis en ervaringen van overleggroep opting out 2016?

29 4. Vragen en ondersteuning a.Welke vragen hebben jullie over opting out lwoo? b.Is er behoefte aan ondersteuning door het steunpunt passend onderwijs VO? Zo ja, wat voor ondersteuning?


Download ppt "Informatiebijeenkomst Opting out lwoo vanaf 2017 Christien Veen Oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google