De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POVO Procedure de Schakel

Verwante presentaties


Presentatie over: "POVO Procedure de Schakel"— Transcript van de presentatie:

1 POVO Procedure de Schakel
16 april 2014

2 Opening Programma: Gele route Oranje route Blauwe route Positie ouders
Eindtoets OPP DOD Vragen?

3 Algemeen Niveau basisondersteuning; kleinschaligheid
Het intern overleg in relatie tot de toelaatbaarheidsverklaring Positie gemeente Cranendonck Positie Samenwerkingsverband bij toeleiding POVO Dialoog

4 Op weg naar Passend Onderwijs
Nu: Ouders zoeken passende onderwijsplek Indiceren HP Meer individuele verantwoordelijkheid Straks: Zorgplicht Arrangeren OPP Gezamenlijke verantwoordelijkheid PO/VO/VSO

5 Gele route Visie van ons ‘oude’ SWV past bij ‘nieuwe’ werkwijze: het (speciale) basisonderwijs heeft zicht op de ondersteuningsbehoeften en didactische ontwikkeling van leerlingen en kan in de meeste gevallen goed signaleren en onderbouwen. Landelijke criteria blijven waarschijnlijk gehandhaafd, verder onderzoek wordt afgewacht Recent psychologisch onderzoek blijft nodig, alert blijven op reeds uitgevoerde onderzoeken (o.a. IQ) en verwerking tot een integratief beeld in het DOD (didactisch, IQ, sociaal-emotioneel en ondersteuningsbehoeften)

6 RvC Afgelopen jaar wisselende berichtgeving vanuit ministerie
RvC verdwijnt per 1 januari 2016 definitief Mogelijke Pilot met RvC en Samenwerkingsverband om kennis en expertise te vergroten Naamgeving: LWOO-aanwijzing en Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) PrO Afspraken verevening volgen, mogelijke teldatum

7 Tijdpad gele route Leerlingen die op de basisschool meer moeite hebben met het aangeboden didactische niveau en als gevolg hiervan leerachterstanden (in groep 8 meer dan 1,5 jaar op minimaal 2 gebieden) hebben, worden door de basisschool aangemeld voor de gele route, voor 1 oktober 2014 bij SWV. CITO-LOVS leidend bij toekennen LWOO, laatste toetsen afgenomen in groep 8, de maand waarin de toetsen worden afgenomen is des schools Voor 30 januari 2015 DOD op volledig Leerlingbespreking blijft

8 Oranje route Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften noemen wij de oranje route leerlingen. Hierbij denken we aan kinderen met een diagnose (ADHD, autisme enz.) en / of kinderen waarvan de (speciale) basisschool verwacht dat ze zonder extra ondersteuning het VO niet succesvol met een passend diploma kunnen afronden. Het basisonderwijs bepaalt na intern overleg wie voor de oranje route in aanmerking komt. De leerling is in het VO tijdig in beeld om begeleiding op te starten of traject elders te verkennen. Ook bij het VSO is de leerling eerder in beeld waardoor TLV aangevraagd kan of ander perspectief verkend kan worden.

9 Belangrijkste veranderingen
Alle leerlingen die starten in het VSO hebben een TLV vanuit het SWV nodig, ook de leerlingen afkomstig van het SO en ook de leerlingen in het VSO buiten de regio. Goed doorlopen voortraject en monitoring van leerlingstromen wordt nog belangrijker. Beschrijving en bespreking van ondersteuningsbehoeften is essentieel in bepaling perspectief Niet gekozen voor aparte (kleur) route doorstroom VSO om bespreekmogelijkheden met ouders en betrokkenen open te houden

10 Bespreekmogelijkheden oranje route leerlingen
Groep 1,2,3,4,5,6,7,8 (PO/ SBO/ SO) Welke ondersteuning blijft nodig? Tijdig intern bespreken met ouders en betrokken (AB + hulpverlening+ ……) Gesprek Gesprek Gesprek met VO met VO en VSO met VSO Maatwerktraject blijft! Indien nodig TLV. Advisering verandert, ook consequenties voor AB

11 Tijdpad oranje route Groep 7: intern overleg op basis van ondersteuningsbehoeften Voor 1 oktober: toestemmingsverklaring opsturen naar Loket Passend Onderwijs Oktober: nadere concretisering ondersteuningsbehoeften (hulpmiddel volgt) Afstemmingsgesprek in november/ december met V(S)O, sowieso met ouders en vertegenwoordiger PO Januari/ februari: inventarisatie door SWV, mogelijkheid voor aanvullende gesprekken Officiële aanmelding VO en VSO in maart Aanvraag TLV of opstart voorbereidingstraject VO en eventueel verkenning traject elders

12 Geel en ook oranje? Er zijn leerlingen met leerachterstanden op LWOO of PrO niveau en daarnaast een zeer specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte, meld deze leerlingen tijdig bij het VO. Daarnaast kunnen leerlingen afkomstig uit het SO ook in aanmerking komen voor LWOO of PrO.

13 Positie ouders Bij Cluster indicatie maken ouders de keuze voor VSO of VO+LGF. De aanvraag van een TLV wordt gedaan door school op basis van de ondersteuningsbehoeften van een leerling Tijdpad ouders i.v.m. gele en oranje route toegevoegd, blauwe route info komt via VO Juridische rechten en plichten ouders en school toegevoegd, te downloaden via site. Toestemming leerling ook vereist, zij worden namelijk gedurende het traject vaak 12 jaar, eigen betrokkenheid is belangrijk.

14 Blauwe route Het advies van het PO is en blijft leidend
Eindtoets verplicht, data Cito april 2015 DOD voor 1 maart definitief; interne advisering is des schools Eindtoets aanleveren bij VO; de wijze waarop volgt nog

15 OPP Het ontwikkelingsperspectief is verplicht voor:
Leerlingen in het reguliere onderwijs die zware ondersteuning nodig hebben vanuit het SWV Leerlingen in het Vmbo met LWOO die zware ondersteuning nodig hebben vanuit het SWV Alle leerlingen in het Speciaal (Basis)Onderwijs, het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs. Dit betekent dat het PO een OPP maakt voor alle leerlingen met uitstroom PrO, en voor LWOO leerlingen en oranje route leerlingen die zware ondersteuning krijgen vanuit het SWV.

16 DOD Werkgroep, wie?

17 De Schakel Aanmelddata VO worden nog opgenomen in tijdpad
Voor mei-vakantie te downloaden op de site:

18 Vervolg 10 september 2014 van POVO middag met belangrijke informatie voor het schooljaar Onder ander LPO en oranje route, meer duidelijkheid over criteria TLV Voortgang werkgroep DOD.

19 Vragen Voldaan aan verwachtingen?


Download ppt "POVO Procedure de Schakel"

Verwante presentaties


Ads door Google